5
Dxelezene̱' bela zan
(Mt. 4.18-22; Mr. 1.16-20)
Gate zua Jesús dxu'a nísadau' chee̱ Genesaret, na' belezrín benne' zan, ne buluchídete̱' Le̱', lawe' da dxelaca lazre̱' xelenne̱' xrtizra' Dios. Jesús blé'ene̱' chupa da dxedá lawe' nísadau' lu nísadau' na', zaj zra' gáguze lu xu bizre, lawe' da ba belexedxúaj benne' wezén bela ca' lu'ule da dxedá lawe' nísadau', na' zaj zre̱'e̱ dxelexibe̱' xixruj chee̱' ca'. Nadxa guxú'u Jesús tu lu da dxedá lawe' nísadau', da naca na chee̱ Simón, na' guzre̱' Simón guzrigue̱' na xelate' lu nísadau' na'. Jesús gudxé'e̱ lu da dxedá lawe' nísadau' na', na' guzú lawe̱' dxusé̱dene̱' benne' ca'. Ca bexuzre bchálaje̱', na' guzre̱' Simón:
―Bsa da dxedá lawe' nísadau' chiu' naga nácadxa situj nísadau', na' le guzal-la xixruj chee̱le na' chee̱ senle bela.
Simón beche̱be̱':
―Benne' Wese̱de, bedú xe̱la be̱ntu' zrin, ne quebe bi bela ne sentu'. Lu dizra' chiu', na'a guzal-la' xixruj nigá.
Ca belune̱' ca gunná Jesús, na' bela zante̱ gulezene̱', na' gúcate̱ wadxeza xixruj na'. Nadxa bulutá ne̱'e̱ gulenné̱' benne' ljwezre̱' zaj zre̱'e̱ xetú lu da dxedá lawe' nísadau' chee̱ xelácale̱ne̱' le̱'. Benne' ca' belezrine̱', na' bulusezrate̱' dxúpate̱ da dxedá lawe' nísadau' ca', na' gulácate̱ na zi'i, ne dxácate̱ welaze na lu nísadau'. Gate ble'e Simón Pedro da nigá, na' bzu zribe̱' lau Jesús, gunné̱':
―Gucuasa cuita' neda', Xran, lawe' da naca' neda' benne' dul-la.
Caní gunná Simón lawe' da dxezrébele̱'e̱ ne̱ chee̱ da guca na, ne cá'anqueze dxelezrebe benne' ljwezre̱' ca', gate belelé'ene̱' bela zan ca'. 10 Cá'anqueze belezrebe Jacobo ne Juan, zri'ine Zebedeo, benne' zaj naque̱' ljwezre Simón na'. Jesús guzre̱' Simón:
―Quebe zrebu'. Ná'ate̱la su lau' senu' bénneache lu da naca chee̱ Dios.
11 Nadxa, ca belexebéaje̱' da dxedá lawe' nísadau' na' dxú'ela nísadau', na' bulucá'ane̱' ca naca da ca', na' zjácale̱ne̱' Jesús.
Jesús dxexune̱' tu benne' dxé'ene̱' we̱' guzru'
(Mt. 8.1-4; Mr. 1.40-45)
12 Gate Jesús zue̱' tu xe̱zre, na' bzrin tu benne' dxé'ene̱' we̱' guzru', na' ca blé'ene̱' Jesús, bzu zribe̱', ne gudíxrujte̱ lawe̱' lu xu, na' bca'ana szrene̱' Le̱', gunné̱':
―Xran, che dxaca lazru', waca xexunu' neda'.
13 Nadxa Jesús bte̱'-be' nen ne̱'e̱, gunné̱':
―Dxaca lazra'. Bache bexacu'.
Ca gunné̱' ca', we̱' guzru' na' bedxúajte̱ na. 14 Jesús bsebague̱' bénnea' quebe nu xe̱'e̱ da nigá. Nadxa gunné̱':
―Guxíaj na'a, xeajlé'e cuinu' lau bxruze, ne gulú'u dumí chee̱ xexádxeu' lau Dios ca da gunná be'e Moisés chee̱ xeleneze benne' ba bexacu' ca naca xízrawe̱' chiu'.
15 Ca naca xel-la waca chee̱ Jesús bzrílujdxa na, na' benne' zante̱ belezrague̱' lau Jesús chee̱ xelenne̱' da dxuchálaje̱', ne chee̱ xexune̱' le̱' ca naca xízrawe̱' chee̱'. 16 Nadxa Jesús bezé̱'e̱ na', na' bzrine̱' naga quebe nu chilá' benne', na' bchálajle̱ne̱' Dios.
Jesús dxexune̱' tu benne' naxrú'une ni'a ne̱'e̱
(Mt. 9.1-8; Mr. 2.1-12)
17 Tu zra zua Jesús dxusé̱dene̱', na' bal-la benne' xudau' fariseo ca', ne benne' dxuluxuzájle̱'e̱ da nadxixruj be'e Moisés, zaj dxe'e̱ na', benne' zá'aque̱' ca naca xé̱zredu ca' zaj nababa Galilea, ne xe̱zre ca' zaj nababa Judea, ne chee̱ xe̱zre Jerusalén, na' zúale̱ xel-la waca chee̱ Xránadxu Dios Jesús, na' bexune̱' benne' ca' quebe chawe' zaj zue̱'. 18 Nadxa belezrín tapa benne' zaj nu'e̱ tu benne' zua zri ni'a ne̱'e̱, dee̱' tu lu blaga', na' gulaca lazre̱' xelegú'e̱ le̱' lu xu'u chee̱ xelíxrue̱' le̱' lau Jesús. 19 Quebe guca xelezrine̱' lau Jesús lawe' da zrále̱'e̱ benne' zan ga na'. Nadxa gulegüéne̱' chju'ula, ne gulesaluje̱' chju'u, na' bululétaje̱' benne' na' de̱' lu blaga' ládujla benne' zan ca' lau Jesús. 20 Gate ble'e Jesús ca dxeléajle̱ benne' ca' chee̱', na' guzre̱' benne' quebe chawe' zue̱':
―Bénne'dau', ba bnite lawa' dul-la chiu'.
21 Nadxa benne' ca' dxuluxuzájle̱'e̱ da nadxixruj bea na, ne benne' xudau' fariseo ca' gulezú lawe̱' dxelenné̱' lu xichaj lázrdawe̱': ¿Nuzra benne' nigá, dxenné̱' schanni' chee̱ Dios? Quebe nu benne' séquene̱' gunite lawe̱' dul-la chee̱ bénneache. Tuze Dios gaque̱'.
22 Jesús dxéquebe'ene̱' da dxelenné̱' lu xichaj lázrdawe̱', na' guzre̱' benne' ca':
―¿Bizr chee̱ na' dxéquele le'e caní? 23 ¿Bízrala na quebe naca na ste̱be guna', che xapa' benne' nigá: Ba bnite lawa' dul-la chiu', u che xapa' le̱': Guxasa bexíaj? 24 Gulé'eda' le'e neda', Benne' Gulje̱' Bénneache, napa' xel-la dxenná bea lu xe̱zr la xu nigá chee̱ gunite lawa' dul-la chee̱ bénneache.
Nadxa guzre̱' benne' na' naxrú'une ni'a ne̱'e̱:
―Lue' dxapa', bexasa, bexúa blaga' chiu', ne bexíaj.
25 Ca gunné̱' ca', bexásate̱ benne' na' lau xúgute̱ benne' ca', na' bequé̱'e̱ blaga' chee̱', ne bezé̱'e̱ zexíaje̱' lizre̱' zeajxé̱ lá'ane̱' Dios. 26 Xúgute̱ benne' ca' belexebánene̱', na' belúe lá'ane̱' Dios, ne nen xel-la dxelezrebe gulenné̱':
―Na'a ble'edxu da dxebánequezdxu.
Jesús dxenné̱' Leví
(Mt. 9.9-13; Mr. 2.13-17)
27 Ca gudé na' bezá'a Jesús, na' blé'ene̱' tu benne' dxuchizruje̱' waláz chee̱ xe̱zre Roma, le̱' Leví. Dxe'e̱ naga dxuchízruje̱', na' guzre̱' le̱':
―Be̱n neda' tuze.
28 Na' guxasa Leví, bca'ane̱' ca naca chee̱' ca', na' guxíajle̱ne̱' Jesús.
29 Ca gudé na', Leví gulu'e̱ tu xrche' zrente̱ lizre̱' chee̱ bca'ana szrene̱' Jesús, na' zrále̱'e̱queze na' xezícadxa wechizruj ca', ne xezícadxa benne' zaj dxe'e̱ dxágule̱ne̱' benne' ca'. 30 Na' benne' xudau' fariseo ca', ne benne' ca' dxuluxuzájle̱'e̱ da nadxixruj bea na gulezú lawe̱' dxelezí tizre̱' benne' ca' dxuse̱de Jesús, dxelé̱'e̱ le̱':
―¿Bizr chee̱ na' dxe'aj dxágule̱le benne' wechizruj caní, ne benne' dul-la ca'?
31 Jesús beche̱be̱':
―Quebe zaj nachine benne' zaj zua chawe' nu benne' dxexúne̱' le̱'. Benne' quebe chawe' zaj zue̱' dxelechínene̱' le̱'. 32 Neda' quegá za'a dxennéa' benne' xrlátaje. Za'a dxennéa' benne' dul-la, chee̱ xelexebí'i lazre̱'.
Dxuluche̱be̱' Jesús ca naca chee̱ gubasa
(Mt. 9.14-17; Mr. 2.18-22)
33 Nadxa buluche̱be̱' Jesús:
―¿Bizr chee̱ na' dxelúnle̱'e̱ gubasa, ne dxuluchálajle̱ Dios benne' ca' zjácale̱ne̱' Juan, ne benne' ca' zjácale̱ne̱' benne' xudau' fariseo ca', san benne' ca' dxusé̱denu' tu dxelé'aj dxeláguzqueze̱'?
34 Jesús beche̱be̱':
―¿Wazéquele xe̱le benne' zaj zra' laní chee̱ wechaga na' xelune̱' gubasa dxácate̱ na' zua benne' wechaga na' nen benne' ca'? 35 Wazrín zra gate wechaga na' na' xecuase̱' nen benne' ca'. Ca lu zra na' xelune̱' gubasa.
36 Nadxa bchálajle̱ne̱' le̱' ca naca da dxulé'e nigá:
―Quegá nu benne' cheze̱' tu zre̱' cube chee̱ xudé̱'e̱ na tu zre̱' gula. Che ca' gune̱', na' guzría xi'e̱ ca naca zre̱' cube na', na' ládxe'du cube na' quebe gulé'e na cháwedau' nen ladxe' gula na'. 37 Cá'anqueze quebe gaca cá'adxu xrise uva cube lu bzude xide gula, lawe' da che ca' gundxu, xrise uva cube na' gutín na bzude xide gula, na' gaca ditje xrise uva na', ne bzude xide na'. 38 Chee̱ le̱ na' dxal-la' cá'adxu xrise uva cube lu bzude xide cube, na' dxúpate̱ na' xegá'ana chawe' na. 39 Che tu benne' xí'aje̱' xrise uva wal-la gula, québedxa nna na chee̱' xí'aje̱' xrise uva cube, lawe' da dxenné̱': “Nétajdxa da gula na'.”