19
Da bchalaj Jesús ca naca chee̱ benne' dxulusán ljwezre̱'
(Mr. 10.1-12; Lc. 16.18)
Ca gudé bchalaj Jesús da caní, na' bezé̱'e̱ xe̱zre ca' zaj nababa Galilea, na' bezrine̱' chalá'ala naga nababa Judea, da zua chalá'ala xe̱gu Jordán naga dxalaj gubizra. Benne' zan zjácale̱ne̱' Le̱', na' bexune̱' benne' zante̱, benne' we̱'.
Nadxa bal-la benne' xudau' fariseo gulebigue̱' naga zua Jesús chee̱ xelebéaje̱' Le̱' dizra' chee̱ gaca xelagu zrie̱' Jesús, na' buluche̱be̱' Le̱':
―¿Waca nu benne' gusane̱' zru'ule̱' ne̱ chee̱ bítete̱ze da gune̱'?
Beche̱be Jesús:
―¿Quebe ne gulábale le'e lu xiche lá'azxa da na' dxenná na: “Bennea' be̱ne̱' benne' ca' nédxudaute̱ be̱ne̱' le̱' benne' biu, ne nu'ula”? Cá'anqueze gunné̱': “Chee̱ le̱ na' benne' biu gusane̱' xra xrne̱'e̱ chee̱ gaque̱' tuze nen zru'ule̱', na' dxupe̱' xelaque̱' ca tuze benne'.” Caní naca na, québedxa zaj naque̱' chupe̱', san tuze benne' zaj naque̱'. Chee̱ le̱ na' quebe dxal-la' xelá'a bénneache da na' ba nuchaga Dios.
Nadxa buluche̱be̱' Jesús:
―¿Bizr chee̱ na' gunná be'e Moisés nu benne' gunézruje̱' zru'ule̱' tu xiche da dxulé'e na belexelé̱'e̱, na' gusane̱' le̱'?
Jesús guzre̱' benne' ca':
―Caní be̱ne̱' lawe' da gulaca lazrdau zizraj xra xrtaule. Moisés be̱nne̱' lataj gusanle zrú'ulale, san nédxudaute̱ quebe guca na ca'. Neda' dxapa' le'e, che tu benne' gusane̱' zru'ule̱', ne quebe dxedále̱ne̱' benne' biu xula, na' che xezúale̱ne̱' nu'ula xula, benne' nigá gune̱' dul-la súale̱ne̱' nu'ula quebe naque̱' zru'ule̱', na' che nu benne' biu xequé̱'e̱ tu nu'ula nusán benne' chee̱', cá'anqueze gun dul-la bénnea' súale̱ne̱' nu'ula quebe naque̱' zru'ule̱'.
10 Nadxa benne' ca' dxuse̱de Jesús gulé̱'e̱ Le̱':
―Che ca' dxaca chee̱ benne' zúale̱ne̱' nu'ula, quebe dxal-la' súale̱ntu' nu'ula.
11 Jesús guzre̱' benne' ca':
―Quegá xúgute̱ benne' gaca xelezí'e̱ dizra' nigá, san tuze benne' ca' ba nun Dios chee̱' xelezí'e̱ na. 12 Zaj zra' benne' quebe dxelezúale̱ne̱' nu'ula lawe' da quebe zaj naca xánnie̱' benne' biu. Na' zaj zra' benne' québedxa zaj naca xánnie̱' benne' biu lawe' da zaj nun bénneache naca caní. Na' zaj zra' benne' dxelexegá'ane̱' cá'aze, quebe nu dxelezúale̱ne̱' chee̱ gaca xelune̱' zrin chee̱ Dios, Bénnea' dxenná be'e̱ xabáa. Benne' gaca si'e̱ dizra' nigá dxal-la' si'e̱ na.
Jesús dxenabe̱' gaca chawe' chee̱ bidu ca'
(Mr. 10.13-16; Lc. 18.15-17)
13 Nadxa belezrín benne' lau Jesús zaj naché̱'e̱ bal-la bidau' chee̱ guzé̱ ne̱'e̱ bidu ca', ne nabe̱' Dios gaca chawe' chee̱be', san benne' ca' dxuse̱de Jesús gulezú lawe̱' dxeledil-le̱' benne' ca' zaj naché̱'e̱ bidu ca'. 14 Jesús guzre̱' le̱':
―Le güe bidu ca' lataj xelela'be' naga zua'. Quebe guzrúnnale-be', lawe' da benne' zaj naque̱' ca bidu caní xelu'e̱ naga dxenná bea Dios xabáa.
15 Nadxa bze̱ Jesús ne̱'e̱ lawe' bidu ca', na' gudé na' bezé̱'e̱ lataj na'.
Tu benne' cuide' nape̱' xel-la' gunní'a
(Mr. 10.17-31; Lc. 18.18-30)
16 Tu benne' cuide' guxíaje̱' naga zua Jesús, na' bche̱be̱' Le̱':
―Benne' Wese̱de chawe'. ¿Bi da xrlátaje dxal-la' guna' chee̱ gapa' xel-la' nabán zeajlí canna?
17 Jesús guzre̱' le̱':
―¿Bizr chee̱ na' dxu'u neda', benne' wese̱de chawe'? Quebe nu chilá' benne' naque̱' chawe', san tuze Dios. Che dxaca lazru' zrué'enu' xel-la' nabán li lazre', bzua dizra' ca bdxixruj be'e Dios.
18 Benne' cuide' na' gunné̱':
―¿Bila na'?
Jesús guzre̱' le̱':
―Quebe gutiu' benne'. Quebe súale̱nu' zru'ula benne' xula. Quebe cuanu'. Quebe nneu' da we̱n lazre' chee̱ benne'. 19 Gudapa ba lá'ana xra xrna'u. Bzri'i le sa' ljwezru' ca nazrí'i cuinu'.
20 Benne' cuide' na' gunné̱':
―Xúgute̱ da caní dxuna' nácatea' bídau'te̱. ¿Bízradxa quebe ne guna'?
21 Na' guzre Jesús le̱':
―Che dxaca lazru' gacu' benne' li lazre', bexíaj, xeaje̱te ca naca da napu', ne bnezruj na benne' xache' ca'. Nadxa gapu' xel-la' gunní'a xabáa. Na' gudátega nen neda'.
22 Gate benne' cuide' na' benne̱' da nigá, bezé̱'e̱ dxexíaje lazre̱' lawe' da nápale̱'e̱ xel-la' gunní'a.
23 Nadxa gunná Jesús, dxe̱'e̱ benne' ca' dxusé̱dene̱':
―Da li dxapa' le'e, sté̱bele̱'e̱ naca chu'u tu benne' gunní'a naga dxenná bea Dios xabáa. 24 Da xula dxapa' le'e, chadidxa gaca te tu bea', be̱ dxebía bénneache lu negue' tu xeche' zriche, quézcala chu'u tu benne' gunní'a naga dxenná bea Dios.
25 Gate belenne̱' benne' ca' dxuse̱de Jesús da nigá, na' belexebánele̱'e̱ne̱', na' buluche̱be ljwezre̱':
―¿Nuzra la xca'?
26 Jesús guné̱'e̱ benne' ca', ne guzre̱' le̱':
―Da nigá quebe gaca xelún bénneache, san Dios waca gune̱' ca naca.
27 Nadxa gunná Pedro:
―Xran, netu' ba bcá'anantu' ca naca da nápantu', ne zéajle̱ntu' Lue'. ¿Bizra gápantu' xca'?
28 Beche̱be Jesús:
―Da li dxapa' le'e, ca lu zra na' gate na' xúgute̱ xelexaca na cube, gate neda', Benne' Gulje̱' Bénneache, cue'a lataj chawe' chia' naga nna be'a, le'e na' ba gudále̱le neda' cué'quezle lu chazrinnu lataj naga nna beale, chee̱ guchí'ale chee̱ chazrinnu cue' benne' Israel, benne' judío ca'. 29 Xúgute̱ benne' ca' ba bulucá'ane̱' lizre̱', u benne' biche̱', u nu'ula zane̱', u xre̱', u xrne̱'e̱, u zru'ule̱', u zrí'ine̱', u xe̱zr la xu chee̱', chee̱ xelune̱' zrin chia', xelezí'queze̱' tu gaxúala na, ne xelezí'queze̱' xel-la' nabán zeajlí canna. 30 Benne' zante̱ zaj naca blau na'a xelaque̱' benne' bze̱be, na' benne' zante̱ zaj naca benne' bze̱be na'a xelaque̱' benne' blau.