20
Da dxulé'e na ca naca chee̱ benne' we̱n zrin ca'
Na' gunná Jesús:
―Da gaca naga dxenná bea Dios xabáa naca na ca da guca gate tu xrane zánete̱ cue' xe̱zr la xu guzé̱'e̱ lizre̱' che zílala, zéaje̱' zeajtílaje̱' benne' we̱n zrin ca' chee̱ cheajlechibe̱' uva chee̱'. Bca'ana cháwele̱ne̱' benne' we̱n zrin ca' quízruje̱' tu dumí lazruj chee̱ tu zra, na' gusel-le̱' benne' ca' zeajlegue̱ne̱' zrin lu xe̱zr la xu chee̱'. Ca gudé na' guzé̱'e̱ lizre̱' ca dxedá na, na' blé'ene̱' benne' zaj zre̱'e̱ lawe' xi'a zaj nalátajze̱'. Na' guzre̱' benne' ca': “Cá'anqueze le'e, le chjaca we̱n zrin lu xe̱zr la xu chia', na' gunna' le'e da naca chawe'.” Na' benne' ca' xjaque̱'. Xrane na' guzé̱'e̱ da xula wa gubizra, ne cá'anqueze dxexedá' chunna, ne tuze ca be̱ne̱'. Xetú du dxedá' gazxu' guxíaje̱' lawe' xi'a, na' blé'ene̱' zaj zra' na' benne' zaj nalátajzqueze̱', ne guzre̱' le̱': “¿Bizr chee̱ na' zrale le'e nigá bedú zra quebe bi zrin dxunle?”
’Gulenné̱': “Quebe nu ne xe̱ netu' guntu' zrin chee̱'.”
’Na' guzre̱' benne' ca': “Cá'anqueze le'e, le cheajé̱n zrin lu lina chia', na' gunna' le'e da naca chawe'.” Gate gul-la' chizrela, xrane na' guzre̱' benne' xu'u lu ne̱'e̱ zrin na': “Gunné̱ benne' we̱n zrin ca', ne gudízruje̱', su lau' quízruju' benne' ca' belelá' bzé̱bedxa, na' bzé̱bete̱ quízruju' benne' ca' belelá' nédxute̱.” Nadxa belezrín benne' ca' belú'e̱ lu zrin na' gate dxexedadxa gazxu', na' tu tu benne' ca' belezi'e̱ lazruj chee̱' du naxá' lazruj tu zra we̱n zrin. 10 Gudé na' gate belezrín benne' ca' gulu'e̱ nédxute̱ lu zrin na', guléquene̱' xelezí'e̱ da zrendxa, san cá'anqueze gulezí' tu tu benne' ca' lazruj tu zra we̱n zrin weaj.
11 ’Gate gulezí'e̱ na, na' gulezú lawe̱' dxelawe̱' zria lau xrane zrin na', 12 dxelenné̱': “Benne' caní belelá' bzé̱bedxa, tu chí'idau'ze ga belune̱' zrin, na' gudízrujquezu' benne' caní ca gudízruju' netu', na' netu' bedú zra be̱ntu' zrin, ne ca naca da la chee̱ zra nigá bchaga launtu'.”
13 ’Beche̱be̱ xrane na', dxe̱'e̱ tu benne' ca': “Ljwézra'dau', quebe bi dxuna' chiu' da quebe naca na chawe'. ¿Quebe bca'ana cháwele̱na' lue' quízruja' lue' lazruj tu zra we̱n zrin? 14 Guzí' lazruj chiu', ne bexíaj. Neda' dxaca lazra' gunézruja' chee̱ benne' ca' belú'e̱ bzé̱bedxa ca da gudízrujqueza' lue'. 15 ¿Quebe gaca guna' ca da dxaca lazra' nen dumí chia'? ¿Dxacu' xa lazre' lawe' da naca' neda' benne' xrlátaje?”
16 Na' gunná Jesús:
―Ca'an naca, benne' ca' zaj naca benne' bze̱be xelaque̱' benne' blau, na' benne' blau ca' xelaque̱' benne' bze̱be lawe' da ba gunnía' benne' zan, san bábaze benne' ca' xelaque̱' blau.
Xecha lasa dxuchalaj Jesús ca gaca gate gatie̱'
(Mr. 10.32-34; Lc. 18.31-34)
17 Gate xu'u Jesús neza, zexíaje̱' Jerusalén, guléaje̱' chee̱ze benne' chazrinnu ca' dxusé̱dene̱', ne guzre̱' le̱':
18 ―Dxelé'ele le'e ba zexíajdxu Jerusalén naga neda', Benne' Gulje̱' Bénneache, xuludé benne' ca' neda' lau benne' xíchaje̱ ca' chee̱ bxruze ca', ne lau benne' ca' dxuluxuzájle̱'e̱ da bdxixruj be'e Dios, na' xelechugue̱' chia' gatia'. 19 Xuludée̱' neda' lu na' benne' zitu' ca' chee̱ xelún le̱' chia', na' xelu'e̱ neda', ne xuludé̱'e̱ neda' xaga béguaj, san zra guxunne zra xebana'.
Da gunaba xrna Jacobo ne Juan
(Mr. 10.35-45)
20 Nadxa gubiga xrna Jacobo, ne Juan lau Jesús, bi ca' zaj naca be̱' zri'ine Zebedeo, naché̱'e̱ bi ca', na' bzu zribe̱' lau Jesús, dxenabe̱' culuén. 21 Jesús bche̱be̱' nu'ula na':
―¿Bi na' dxenabu'?
Nu'ula na' guzre̱' Jesús:
―Gate zrin zra nna be'u, na' gudxixruj be'e cue' tu zri'ina' caní chalá'a xabe̱la chiu', ne xetube' xéglala.
22 Jesús beche̱be̱', guzre̱' bi ca':
―Quebe nézele le'e bi na' dxenábale. ¿Waca xí'ajle le'e ca da xí'aja' neda', da na' naca na ca xel-la' zi' da tea' neda', ne waca si'le da naca na ca xel-la' dxedxúa nisa ca da si'a neda' gate chu'a lu xel-la' gute?
Na' gulenabe':
―Wácantu'.
23 Nadxa Jesús guzre̱' bi ca':
―Da li xí'ajle ca da xí'aja' neda', ne si'le da naca ca xel-la' dxedxúa nisa na' da si'a neda', san da cue'le chalá'a xabe̱la chia', ne chalá'a xéglala chia' quebe naca na chia' gunna' na le'e. Xra' gunézruje̱' na chee̱ bi ca' ca da ba nucueze̱'.
24 Gate xechí benne' ca' dxuse̱de Jesús belenne̱' ca', na' belezré̱'e̱ dxupa bi chee̱ nu'ula na'. 25 Jesús gunné̱' benne' ca', ne guzre̱' le̱':
―Ba nézele le'e ca dxelún benne' xíchaje̱ chee̱ xe̱zr la xu ca', dxelenná bé'ene̱' benne' ca', na' benne' nácadxe̱' blau ládujla benne' ca' dxelenná be'e̱, dxuchínene̱' xel-la' dxenná bea chee̱'. 26 Le'e quebe dxal-la' gunle ca'. Benne' dxaca lazre̱' gaque̱' blau ládujla le'e dxal-la' gune̱' zrin chee̱ xezícadxale le'e, 27 na' bénnea' dxaca lazre̱' gaque̱' xíchaje̱ chee̱le, dxal-la' gaque̱' we̱n zrin chee̱ xúgute̱le le'e. 28 Dxal-la' gune̱' ca be̱na' neda', Benne' Gulje̱' Bénneache, quebe bida' chee̱ nu gun zrin chia' neda', san bla'a chee̱ guna' zrin chee̱ bénneache, ne chee̱ guzúa' xel-la' nabán chia' ca da quízruja' chee̱ guselá' benne' zante̱.
Jesús dxexune̱' chupa benne' la chul-la
(Mr. 10.46-52; Lc. 18.35-43)
29 Gate dxelexedxúaje̱' xe̱zre Jericó, na' benne' zante̱ zjácale̱ne̱' Jesús. 30 Naga dxeledée̱' zaj dxe' chupa benne' la chul-la dxu'a neza, na' gate belenne̱' dxedé Jesús na' gulebezre xe̱'e̱, dxelenné̱':
―Xran, Zri'ine David, bexache lazre' netu'.
31 Benne' zan ca' guledil-le̱' dxúpate̱' na' chee̱ xelezúe̱' zrize, san le̱' gulebezre xe̱'e̱ zízrajdxa, dxelenné̱':
―Xran, Zri'ine David, bexache lazre' netu'.
32 Nadxa Jesús guleze̱', na' gunné̱' benne' la chul-la ca', na' bche̱be̱' le̱':
―¿Bi dxaca lázrele guna' chee̱le?
33 Belexeche̱be benne' ca':
―Xran, dxaca lázrentu' xelé'entu'.
34 Jesús bexache lazre̱' benne' ca', ne bte̱' xiaj lawe̱'. Na' belexelé'ete̱ benne' la chul-la ca', na' xjácale̱ne̱' Jesús.