21
Ca da guca gate bexú'u Jesús Jerusalén
(Mr. 11.1-11; Lc. 19.28-40; Jn. 12.12-19)
Gate belezrín Jesús, ne benne' ca' dxusé̱dene̱' gagu naga zua xe̱zre Jerusalén, ne ba belezrine̱' xe̱zre Betfagé, da zua na gagu naga zua xi'a naga zaj da' xaga olivo, na' Jesús gusel-le̱' chupa benne' ca' dxusé̱dene̱' chee̱ tu da xelune̱'. Dxe̱'e̱ le̱':
―Le chjaca xé̱zredu na' da zua le nna' nigá. Na' lé'ele tu burro bzrise' da'ba' xaga, na' tu búrrodau' zúale̱ba' le̱ba'. Le se̱zre-ba', ne le che̱'e̱ dxúpate̱ba' nigá. Che nu benne' bi xe̱'e̱ le'e, le xe̱'e̱: “Xránadxu nachinne̱' le̱ba', na' la xesél-la'te̱queze̱'-ba'.”
Da nigá guca na chee̱ guxá ca da gunná benne' bchálaje̱' waláz chee̱ Dios, gunné̱':
Le xe̱ benne' zaj zra' xe̱zre Sión:
“Le nna', Benne' nna bé'ene̱' le'e ze̱'e̱ naga zúale.
Dute̱ xel-la' dxexruj lazre' zrie̱' tu burro bzrise'.
Zrie̱' tu búrrodau', zri'ine tu be̱ dxua xua.”
Nadxa dxupa benne' ca' dxuse̱de Jesús besiá'que̱', ne belune̱' ca da ba gunná be'e Jesús le̱'. Xeajlexrí'e̱ burro bzrise', ne zrí'ineba', na' belezrúe̱' zra lane̱' cúzruba', na' guzría Jesús le̱ba'. Benne' zan ca' gulechílaje̱' zra lane̱' la neza na', na' xebal-le̱' buluchibe̱' zina' da buluzale̱' la neza. Benne' zjaque̱' láwela, ne benne' zá'aque̱' bze̱be gulezú lawe̱' dxelebezre xe̱'e̱, dxelenné̱':
―¡Gaca ba lá'azxa Zri'ine wenná bea David! ¡Ba neza zrente̱ naca na chee̱ bénnea' ze̱'e̱ waláz chee̱ Xránadxu Dios! ¡Gaca ba lá'azxa Dios!
10 Gate guxú'u Jesús xe̱zre Jerusalén, ca naca bénneache zaj zre̱'e̱ na' beledxé'ena zrague̱', na' buluche̱be ljwezre̱':
―¿Nuzra benne' nigá?
11 Bal-la benne' ca' gulenné̱':
―Benne' nigá naque̱' Jesús, benne' dxuchálaje̱' waláz chee̱ Dios, ze̱'e̱ xe̱zre Nazaret da nababa Galilea.
Jesús dxuchi'e̱ lu xudau'
(Mr. 11.15-19; Lc. 19.45-48; Jn. 2.13-22)
12 Ca gudé na' guxú'u Jesús dxale'aj xudau' chee̱ Dios, na' bebéaje̱' xúgute̱ benne' we̱te, ne benne' dxelá'awe̱' na'. Bdxixre̱' blag ca' chee̱ benne' ca' dxuluché̱'e̱ dumí, ne bdxixre̱' da ca' zaj dxe' benne' ca' dxelútie̱' bgúgudu ca'. 13 Nadxa guzre̱' benne' ca':
―Lu xiche lá'azxa naxúaj da dxenná Dios: “Lizra' nigá naca na xu'u naga xelenaba bénneache lawa' neda'”, san le'e ba nunle na ca tu lizre gubán.
14 Lu dxale'aj xudau' na' gulebiga lau Jesús bal-la benne' la chul-la, ne benne' zrinnaj ca', na' Le̱' bexune̱' benne' ca'. 15 Belezrá' benne' xíchaje̱ ca' chee̱ bxruze ca', ne benne' ca' dxuluxuzájle̱'e̱ da nadxixruj bea Dios, gate na' belenne̱' ca dxelebezre xa'a bidu ca' lu xudau', dxelennabe': “¡Gaca ba lá'azxa zri'ine wenná bea David!” 16 Gulé̱'e̱ Jesús:
―¿Dxennu' ca dxelenná benne' caní?
Beche̱be Jesús:
―Dxenda' na. ¿Quebe ne gulábale le'e lu xiche lá'azxa naga naxúaj na chee̱ da dxaca nigá? Dxenná na caní:
Ba be̱nu' xelúl-la bidu ca', ne bidu dxe'ene ca'.
Da dxelúe lá'anabe' Dios naca na da li.
17 Nadxa bca'ana Jesús benne' ca'. Bezé̱'e̱ xe̱zre na', na' bezrine̱' xe̱zre Betania, naga bejgá'ane̱' xe̱la na'.
Jesús dxugu'e̱ de' xaga higo
(Mr. 11.12-14, 20-26)
18 Che zílala ca zexíaj Jesús xe̱zre na', na' gudune̱'. 19 Zítu'la blé'ene̱' tu xaga higo dxu'a neza, na' gate bzrine̱' naga zua na, quebe bi da zixre chee̱ na blé'ene̱'. Lágaze zria na. Nadxa Jesús guzre̱' xaga higo na':
―Cabata' cuíaquezu' da zixre.
Gubízrete̱ xaga higo na'. 20 Ca belelé'e benne' ca' dxuse̱de Jesús da nigá, na' belexebánene̱', ne buluche̱be̱' Jesús:
―¿Ájazra na' chadite̱ gubizre xaga higo nigá?
21 Beche̱be Jesús:
―Da li dxapa' le'e, che nápale xel-la' dxeajlí lazre', ne quebe gun chupa lázrele, quegaze da nigá gaca gunle ca da be̱na' neda' chee̱ xaga higo nigá, san waca xe̱le xi'a nigá: Gucuasa nigá, xeajsúa lu nísadau', na' gaca na. 22 Che dxeajlí lázrele, na' xezi'le bítete̱ze da nábale Dios.
Xel-la' dxenná bea da xu'u lu na' Jesús
(Mr. 11.27-33; Lc. 20.1-8)
23 Nadxa guxú'u Jesús lu chila xudau', na' dxácate̱ na' dxusé̱dene̱' benne' zaj zre̱'e̱ na', gulebiga naga zua Jesús benne' xíchaje̱ ca' chee̱ bxruze ca', ne benne' gula chee̱ judío ca', na' buluche̱be̱' Le̱':
―¿Bi xel-la' dxenná bea napu' dxunu' da caní? ¿Núzraqueze be̱nna lue' xel-la' dxenná bea nigá?
24 Beche̱be Jesús:
―Cá'anqueze neda' guche̱ba' le'e tu. Che xeché̱bele da nigá, na' neda' xapa' le'e bi xel-la' dxenná bea napa' dxuna' da caní. 25 ¿Nu benne' gusel-le̱' Juan dxuchúe̱' bénneache nisa? ¿Dios, che bénneacheze?
Gulezú lawe̱' dxuluchálajle̱ ljwezre̱', dxelenné̱':
―Che nnadxu Dios gusel-le̱' le̱', na' xe̱'e̱ dxi'u: “¿Bizr chee̱ na' quebe guxéajle̱le chee̱'?” 26 Che nnadxu bénneache gusel-le̱' le̱', dxal-la' zrébedxu bi xelún benne' zan ca' chee̱dxu dxi'u, lawe' da dxeleque xúgute̱ bénneache bchalaj Juan na' waláz chee̱ Dios.
27 Chee̱ le̱ na' gulé̱'e̱ Jesús:
―Quebe nézentu'.
Nadxa Jesús guzre̱' benne' ca':
―Cá'anqueze neda' quebe xapa' le'e bi xel-la' dxenná bea napa' dxuna' da caní.
Da dxulé'e na ca naca chee̱ chupa bi biu chee̱ tu benne'
28 Na' guzre Jesús benne' ca':
―¿Aja dxéquele le'e chee̱ da nigá? Tu benne' zaj zra' chupa zrí'ine̱' bi biu, na' guzre̱' tube': “Zri'ina', guxíaj xeajé̱n zrin lu lina chee̱ uva chia'.” 29 Zrí'ine̱' na' beché̱bebe': “Quebe dxaca lazra'.” Ca gudé na' bexíaje lázrebe', na' guxíajbe' xeajé̱nquezbe' zrin. 30 Cá'anqueze xrabe' na' guxíaje̱' xeajné̱'e̱ xetube', ne guzre̱'-be', na' bi nigá beché̱bebe': “Waca, xrae. Na'a cha'a.” Quebe guxíajbe'. 31 ¿Núlabe' bi chupa caní be̱nbe' ca da guca lazre' xrabe'?
Gulenná benne' ca':
―Bi nedxu.
Na' gunná Jesús, dxe̱'e̱ benne' ca':
―Da li dxapa' le'e, benne' wechizruj ca', ne nu'ula dxeledále̱ benne' biu zante̱ xelexú'e̱ naga dxenná bea Dios nédxudxa ca le'e 32 lawe' da bla' Juan, bedajlé'ene̱' le'e da naca xrlátaje, na' le'e quebe guxéajle̱le chee̱'. Benne' wechizruj ca', ne nu'ula ca' dxeledále̱ benne' biu zante̱ guléajle̱'e̱ chee̱'. Le'e, gate ble'ele da nigá, quebe bexíaje lázrele chee̱ chéajle̱le chee̱'.
Da dxulé'e na ca naca chee̱ benne' we̱n zrin cale̱la ca'
(Mr. 12.1-12; Lc. 20.9-19)
33 Nadxa gunná Jesús:
―Le xene ca naca da nadxixruj bea nigá. Tu benne' xrane tu xe̱zr la xu guze̱' lba uva ca', ne be̱ne̱' le'aj chee̱ na. Be̱ne̱' tu xe̱dxu naga xelesíe̱' uva ca', ne guchise̱' tu xu'u sibe chee̱ gaca nu guxúe ca naca na. Na' bca'ane̱' na lu na' benne' we̱n zrin ca', ne guzé̱'e̱ zéaje̱' zitu'. 34 Gate bzrin zra xuluchibe̱' uva ca', na' gusel-le̱' tu chupa bi we̱n zrin chee̱' zeajlexezri'be' da dxal-la' xezí' xrane na'. 35 Benne' we̱n zrin ca' gulequé̱'e̱ bi we̱n zrin chee̱' ca'. Belúele̱'e̱ tube', ne belutie̱' xetube', na' xetube' buluzríe̱'-be' xiaj. 36 Nadxa xrane na' gusél-ladxe̱' bi we̱n zrin chee̱' bi zandxa ca nedxu. Benne' we̱n zrin ca' tuz ca bulusaque̱' bi ca'. 37 Naga xeajché'tequeze na gusel-le̱' zrí'inequeze̱' lawe' da dxéquene̱': Welape̱' ba lá'ana zri'ina'. 38 Gate belelé'ene̱' zrí'ine̱', na' benne' we̱n zrin ca' gulé̱ ljwezre̱': “Bi nigá xezí' lu na'be' ca naca da caní. Du gute-be' chee̱ xegá'ana chee̱dxu da caní.” 39 Chee̱ le̱ na' gule̱le̱'-be', ne belexebéaje̱'-be' lu xe̱zr la xu na', na' belutie̱'-be'.
40 Nadxa Jesús bche̱be̱' benne' ca':
―Gate xida xrane xe̱zr la xu na', ¿ájazra gune̱' chee̱ benne' we̱n zrin ca'?
41 Gulé̱'e̱ Le̱':
―Gutie̱' benne' ca' dxelune̱' da cale̱la ne quebe xexache lazre̱' le̱'. Nadxa gucá'anale̱ne̱' xe̱zr la xu na' benne' we̱n zrin xula, benne' xuluxunézruje̱' da dxal-la' xezí' le̱' gate zrin zra chee̱ na.
42 Nadxa Jesús guzre̱' benne' ca':
―¿Quebe ne gulábale le'e xiche lá'azxa? Caní dxenná na:
Xiaj na' da buluzúa benne' we̱n xu'u ca' chalá'ala,
le̱ na' naca na xiaj blau na'a.
Da nigá naca na da be̱n Xránadxu,
ne naca na tu da dxexebánedxu.
43 Chee̱ le̱ na' dxapa' le'e, Dios wequé̱'e̱ da naca chee̱le le'e naga dxenná be'e̱, na' gunézruje̱' na benne' xelune̱' da naca chee̱ xel-la' dxenná bea chee̱ Dios. 44 Che tu benne' cheajchazie̱' lawe' xiaj nigá waxúzruje̱', na' che xexruj na lawe' tu benne', na' guzuzruj na le̱'.
45 Gate benne' xíchaje̱ ca' chee̱ bxruze ca', ne benne' xudau' fariseo ca' belenne̱' da bchalaj Jesús, guleque bé'ene̱' chee̱ lé̱queze̱' bchalaj Jesús da caní. 46 Gate gulaca lazre̱' xele̱le̱' Le̱', belezrebe̱' benne' xe̱zre ca' lawe' da dxeléajle̱ benne' ca' naca Jesús benne' dxuchálaje̱' waláz chee̱ Dios.