5
Tu xiche nadube, ne Bénnea' naque̱' Zríla'dau'
Lu na' xabe̱la chee̱ Dios, Bénnea' dxe'e̱ lataj blau na', ble'eda' tu xiche nadube, da naxúaj dxupa la'ate̱ na, na' nazriche na gazre da dxelunna bea na. Ble'eda' tu gubáz chee̱ xabáa nápale̱'e̱ xel-la' waca, na' gunné̱' zizraj:
―¿Nuzra naca chee̱' chíluje̱' xiche na', ne cheze̱' da ca' dxelunna bea na?
Queba nu chilá' xabáa, ne lu xe̱zr la xu, ne zranla xe̱zr la xu naca chee̱' chíluje' xiche na', ne quebe nu gaca nne̱'e̱ na chee̱ lé'ene̱' ca naca na. Neda' gudxézreli'a lawe' da quebe nu chilá' benne' naca chee̱' chíluje̱' xiche na', ne gulabe̱' na, ne quebe gaca nne̱'e̱ na. Nadxa tu benne' ládujla benne' gula ca' guzre̱' neda':
―Québedxa cuezru' lawe' da ba bzrué'e Jesús, Bénnea' nazi'i le̱' Be̱zre Xixre' chee̱ xrtia Judá lawe' da nape̱' xel-la' dxenná bea zrente̱, ne naque̱' zri'ine zre sua David, na' Le̱' naca chee̱' chíluje̱' xiche na', ne cheze̱' da gazre ca' dxelunna bea na.
Nadxa ládujla naga zua lataj blau na', ládujla tapa benne' ban ca', ne ládujla tape dxua benne' gula ca', ble'eda' Jesús, Bénnea' naque̱' Zríla'dau' chee̱ Dios. Ze̱'e̱ na', lácala zrie̱' we̱' lawe' da belutie̱' Le̱'. Zria gazre lúzuba' ne gazre xiaj lauba', na' xiaj lauba' ca' zaj naca na gazre Be' chee̱ Dios da ca' nasel-la Dios du ca naca xe̱zr la xu. Bénnea' naque̱' Zríla'dau' guxíaje̱' guqué̱'e̱ xiche na' lu na' xabe̱la Bénnea' dxe'e̱ lataj blau na'. Ca guqué̱'e̱ xiche na', na' tapa benne' ban ca', ne tape dxua benne' gula ca' buluzú zribe̱' lau Bénnea' naque̱' Zríla'dau'. Tu tu benne' gula ca' zaj nuxre̱' tu da dxelúl-lale̱ne̱' da can zríadi'i na du, nazí le na árpa, ne zaj nu'e̱ xé'ena bzri da naca na oro zaj xu'u na xala zixre, da zéaje̱ na xel-la' dxuláwizra Dios da dxelún bi ca' chee̱ Dios. Dxelul-le̱' tu da cube caní:
Lue' naca chiu' ca'u xiche na',
ne chezu' da ca' dxelunna bea na,
lawe' da belutie̱' Lue', na' nen dxen chiu'
bexa'u bénneache chee̱ xelaque̱' chee̱ Dios,
Zaj naque̱' benne' xúgute̱ cue' bénneache,
ne dxelenné̱' xúgute̱ dizra' walazre',
ne zaj naque̱' benne' xúgute̱ xe̱zre
ne xúgute̱ cue' xe̱zr la xu.
10 Be̱nu' le̱' benne' wenná bea ca',
ne bxruze ca' lau Dios chee̱dxu,
na' xelenná be'e̱ lu xe̱zr la xu.
11 Nadxa gunná'a, na' benda' chi'i zane' gubáz ca' chee̱ xabáa zaj naxéchaje̱' lataj blau na', ne tapa benne' ban ca', ne tape dxua benne' gula ca'. Zaj zra' benne' zantau' gubáz ca', 12 na' dxelenné̱' zizraj:
Bénnea' naque̱' Zríla'dau' belutie̱',
naca chee̱' si'e̱ xel-la' dxenná bea, ne xel-la' gunní'a,
ne xel-la' sina, ne xel-la' waca,
ne xel-la' ba lá'ana, ne xel-la' szren,
ne xel-la' dxue lá'ana.
13 Cá'anqueze benda' dxelenná xúgute̱ da ca' be̱n Dios, da ca' zaj zra' xabáa, ne da ca' zaj zra' xe̱zr la xu, ne da ca' zaj zra' lu nísadau', ne xúgute̱ da ca' zaj nita xúgute̱ lataj ca', dxelenná na:
Xel-la' dxue lá'ana, ne xel-la' ba lá'ana,
ne xel-la' szren, ne xel-la' dxenná bea
zaj naca na chee̱ Bénnea' dxe'e̱ lataj blau na',
ne chee̱ bénnea' naque̱' Zríla'dau',
gaxúane gaxúane iza.
14 Dápate̱ benne' ban ca' gulenné̱':
―¡Ca'an gaca na!
Na' dape dxuate̱ benne' gula ca' buluzú zribe̱', ne bulucá'ana szrene̱' Bénnea' naca bane̱' gaxúane gaxúane iza.