6
Dxecheze̱' xrupa da gazre ca' da dxelunna bea na
Nadxa ble'eda' gate Bénnea' naque̱' Zríla'dau' gucheze̱' da nedxu da gazre ca' dxelunna bea na. Na' benda' dxenná tu benne' tapa ca' zaj naca bane̱', na' chi'e̱ ben na ca guziu', dxenné̱':
―Gudá, le'enu'.
Gunná'a, na' ble'eda' tu bzrina' chiche, na' benne' zrie̱'-ba' nuxre̱' tu da dxedxú'una na xágadau' nalá xéche'ze. Bulunézruje̱' le̱' tu da naquen oro da guzúe' xíchaje̱', na' nen dute̱ xel-la' dxenná bea bdxuaje̱' chee̱ zrué'ene̱' lu wedil-la.
Gate Bénnea' naque̱' Zríla'dau' gucheze̱' da gudxupe' da dxunna bea na, na' benda' benne' gudxupe' chee̱ benne' tapa ca' zaj naca bane', dxenné̱':
―Gudá, le'enu'.
Na' bdxuaj xetú bzrina', nácaba' be̱ xrna, na' bénnea' zrie̱'-ba' guzi'e̱ xel-la' dxenná bea chee̱ cue̱' xel-la' dxebeza zri lazre' lu xe̱zr la xu, ne chee̱ gune̱' xelute bénneache ljwezre' ca', na' bulunézruje̱' le̱' tu xia tunna da nalá.
Gate Bénnea' naque̱' Zríla'dau' gucheze̱' da guxunne' da dxunna bea na, na' benda' benne' guxunne' chee̱ benne' tapa ca' zaj naca bane', gunné̱':
―Gudá, le'enu'.
Gunná'a, ne ble'eda' tu bzrina' gasaj, na' benne' zrie̱'-ba' nuxre̱' zrgú'unsa. Benda' tu chi'i dxenné̱ na ládujla tapa benne' ban ca', gunná na:
―Chupa xia zrua' xtila saca na lazruj chee̱ tu zra, ne xrupa xia zrua' cebada saca na lazruj chee̱ tu zra, san quebe cu' za xel-la' wagu, ne quebe cu' xrise uva wal-la.
Gate Bénnea' naque̱' Zríla'dau' gucheze̱' da gudape' da dxunna bea na, na' benda' benne' gudape' chee̱ benne' ban ca', gunné̱':
―Gudá, le'enu'.
Gunná'a, ne ble'eda' tu bzrina' gache, na' benne' zrie̱'-ba' le̱' Xel-la' Gute, na' cuzru bénnea' za tu benne' ze̱'e̱ waláz chee̱ lataj chul-la ga nnita benne' gate ca'. Bénnea' le̱' Xel-la' Gute guzi'e̱ xel-la' dxenná bea chee̱ gutie̱' tu cue' chee̱ tapa cue' ca naca bénneache zaj zre̱'e̱ xe̱zr la xu. Gutie̱' benne' ca' lu wedil-la, ne lu xel-la' dxedún, ne lu xízrawe̱' ca', ne lu na' be̱ snia zaj zraba' lu xe̱zr la xu.
Gate Bénnea' naque̱' Zríla'dau' gucheze̱' da gázxue da dxunna bea na, na' ble'eda' zran cugu bénne'du ca' gulú'u benne' ca' belute bénneache le̱' lawe' da buluchálaje̱' dizra' chee̱ Dios, ne belexeche̱be̱' ca naca chee̱'. 10 Bénne'du ca' gulú'u benne' ca' gulenné̱' zizraj:
―Xran lá'azxa, ne li lazre', ¿xeajáte̱ chenu' chee̱ guchi'u chee̱ntu', ne xebéaj lazru' benne' ca' belutie̱' netu', benne' ca' zaj zre̱'e̱ lu xe̱zr la xu?
11 Nadxa bénne'du ca' gulú'u benne' ca' gulezí'e zra lane̱' chiche, na' guzre̱' le̱' xelebeze̱' xetú chí'idau', cadxa cha benne' biche̱' ca' dxelune̱' zrin chee̱ Cristo, xelute bénneache le̱' ca belutie̱' benne' ca'.
12 Gate Bénnea' naque̱' Zríla'dau' gucheze̱' da xrupe da dxunna bea na, na' guná'a, na' guzrú'le̱'e̱ lu xe̱zr la xu. Gubizra bexaca na da chul-la ca ladxe' gasaj, na' beu' bexaca na xrna ca dxen, 13 na' belaj zaj zria xabáa belexruj na lu xe̱zr la xu, ca dxelexruj higo dxe'ene ca' gate dxácale̱'e̱ be' dxunibe na xaga higo na'. 14 Xabáa benite na ca tu xiche da dxexedube, na' xúgute̱ xi'a ca', ne xe̱zr la xu ca' da zaj naxechaj nísadau' gulecuasa na naga zaj zua na. 15 Benne' wenná bea ca' zaj zre̱'e̱ lu xe̱zr la xu bulucache cuine̱' lu bluaj ca' ne ládujla xiaj ca' zaj nita lu xi'a ca', na' tuze gulaca benne' blau ca' ne benne' gunní'a ca', ne benne' xíchaje̱ ca' chee̱ benne' dxjaca wedil-la, ne benne' ca' dxelenná bea, ne benne' zaj nada'u, ne benne' zaj nadxúaje̱' lu na' xrane̱' ca', 16 na' benne' caní gulé̱'e̱ xi'a ca', ne xiaj xre ca':
―Le quia cha netu', ne le gucache netu' lau Dios, Bénnea' dxe'e̱ lataj blau, ne lu xel-la' zi' zren da gunna Bénnea' naque̱' Zríla'dau'.
17 Ba bzrin zra chee̱ xel-la' zi' zren. ¿Núzraqueze sue le̱ na?