7
Benne' Israel ca' gucá'a Dios
Ca gudé chee̱ da nigá, ble'eda' tapa gubáz chee̱ xabáa zaj ze̱' dapa saca chee̱ xe̱zr la xu, na' zaj nuzague̱' be' da zá'aca na dapa saca, chee̱ quebe bi be' gaca lu xe̱zr la xu, ne lawe' nísadau', ne lawe' xaga ca'. Cá'anqueze ble'eda' xetú gubáz chee̱ xabáa ze̱'e̱ naga dxalaj gubizra, na' nuxre̱' da gunna bea na nu benne' naque̱' che̱ Dios ban. Gubáz nigá gunné̱' zizraj, dxe̱'e̱ dápate̱ gubáz chee̱ xabáa ca' bache zaj nazi'e̱ xel-la' dxenná bea xuluzría xi'e̱ xe̱zr la xu, ne nísadau', gunné̱':
―Quebe guzría xile xe̱zr la xu, ne nísadau', ne xaga ca', dxácate̱ quebe ne guchíchentu' luzrgá benne' ca' tu da gunna bea na zaj naque̱' chee̱ Dios chee̱dxu.
Benda' cátite zaj naca benne' ca' gulezriche luzrgue̱' da na' dxunna bea na. Zaj naque̱' tu gaxúe tape xun cue' da zaj naca na chi gaxúa weaj láwela xúgute̱ cue' benne' Israel. Gulezriche luzrgue̱' da na':
Chazrinnu cue' benne' xrtia Judá, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia Rubén, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia Gad, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia Aser, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia Neftalí, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia Manasés, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia Simeón, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia Leví, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia Isacar, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia Zabulón, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia José, ne
chazrinnu cue' benne' xrtia Benjamín.
Benne' zan zaj nacu zra lane̱' chiche
Gudé na' gunná'a ne ble'eda' benne' zan chee̱ xúgute̱ cue' bénneache:
Benne' xúgute̱ cue' xe̱zr la xu,
ne benne' dxelenné̱' xúgute̱ dizra' walazre' cha chee̱',
ne benne' xúgute̱ xe̱zre ca'.
Zaj ze̱' le na' naga zua lataj blau na', ne naga ze̱ Bénnea' naque̱' Zríla'dau'. Benne' caní zaj nacue̱' zra lane̱' chiche, ne zaj nuxre̱' zina'. 10 Xúgute̱' dxelenné̱' zizraj:
Xel-la' weselá za na lu na' Dios chee̱dxu,
Bénnea' dxe'e̱ lataj blau,
ne lu na' Bénnea' naque̱' Zríla'dau'.
11 Xúgute̱ gubáz chee̱ xabáa ca' zaj ze̱' zaj naxéchaje̱' lataj blau na', ne naga zaj zra' benne' gula ca', ne tapa benne' ban ca', na' buluzú zribe̱' belíxrujte̱ lawe̱' zran ni'e̱, na' bulucá'ana szrene̱' Dios. 12 Dxelenné̱':
¡Ca'an gaca na!
¡Xel-la' dxue lá'ana, ne da xabáa,
ne xel-la' sina, ne xel-la' dxezaca ba lazre',
ne xel-la' ba lá'ana, ne xel-la' dxenná bea,
ne xel-la' szren,
zaj naca na chee̱ Dios chee̱dxu chadía chacanna!
¡Ca'an gaca na!
13 Nadxa tu benne' gula ca' bche̱be̱' neda':
―¿Nuzra benne' caní zaj nacue̱' zra lane̱' chiche, ne gazra zesí'aque̱'?
14 Neda' gucha' le̱':
―Xran, lue' nézqueznu'.
Le̱' guzre̱' neda':
―Benne' caní ba guledée̱' lu xel-la' zi' zren na', na' benne' caní ba zaj nacue̱' zra lane̱' chiche lawe' da Bénnea' naque̱' Zríla'dau' ba gudibe̱' xichaj lázrdawe̱' nen dxen chee̱'. 15 Chee̱ le̱ na' zaj zre̱'e̱ dxu'a lataj blau naga dxe' Dios, ne dxelúe lá'ane̱' Le̱' te zra ne chizrela lu xudau' chee̱', na' Bénnea' dxe'e̱ lataj blau na' guxúequeze̱' benne' ca', ne súale̱tecaze̱' le̱'. 16 Québedxa xeledune̱' ne québedxa xelebílene̱', ne québedxa guzezxe gubizra benne' ca', ne québedxa xeléquene̱' da la, 17 lawe' da zua Bénnea' naque̱' Zríla'dau' cuita lataj blau na', na' guxúe̱' benne' ca' ca dxun benne' dxuxúe̱' zrila' ca', ne che̱'e̱ benne' ca' naga dxelalaj nisa da dxunna na xel-la' nabán, na' Diósqueze tu súale̱zqueze̱' benne' ca' chee̱ québedxa xelebezre̱'.