8
Dxecheze̱' da gazre da ca' dxelunna bea na
Gate Bénnea' naque̱' Zríla'dau' gucheze̱' da gazre da ca' dxelunna bea na, da ca' zaj nuchiche na xiche na', na' gudxé' zri xabáa tu chi'i zrénqueze. Nadxa ble'eda' gazre gubáz chee̱ xabáa ca' zaj ze̱' lau Dios, na' bulunézruje̱' gubáz chee̱ xabáa ca' gazre luzu da xulucuezre̱'. Gudé na' bla' xetú gubáz chee̱ xabáa nuxre̱' tu xé'ena bzri da naca na oro ne guzé̱' dxu'a cugu, na' bulunézrujle̱'e̱ le̱' xala zixre chee̱ guzúe̱' na lau Dios tu zren nen xel-la' dxuláwizra Dios ca' da belún benne' ca' zaj naque̱' chee̱ Dios. Bzue̱' na lu cugu naca na oro, da zua na lau lataj blau na'. Zren chee̱ xala na' guluén na lau Dios tu zren nen xel-la' dxuláwizra Dios ca' belún benne' ca' zaj naque̱' chee̱ Dios. Nadxa tu gubáz chee̱ xabáa guqué̱'e̱ xé'ena bzri na', na' bzre̱'e̱ na xi' da guqué̱'e̱ lu cugu na', na' gudxú'une̱' xi' na' lu xe̱zr la xu, na' gulenné̱ guziu', ne gulenínnele̱'e̱, ne gulé̱pele̱'e̱ xesa, ne guzrú' xe̱zr la xu.
Dxuluchine gubáz ca' da dxulucuezre̱'
Nadxa gázrete̱ gubáz chee̱ xabáa ca' zaj nuxre̱' gazre luzu da dxulucuezre̱' gulezé̱ chawe̱' xuluchínene̱' na.
Gubáz nedxu na' bchínene̱' da dxucuezre̱', na' gulinnaj xiaj bezxe', ne xi' da zaj nachixre na dxen da belexruj na lu xe̱zr la xu. Xáteze quebe bedú gachaj xe̱zr la xu guzezxe na late weaj du ca naca lu xe̱zr la xu. Xáteze quebe gudache gáchajte̱ xaga ca' zaj ze̱ lu xe̱zr la xu gulezxe na, ne cá'anqueze guca chee̱ xixre' xa'a ca'.
Gubáz chee̱ xabáa gudxupe' bchínene̱' da dxucuezre̱', na' bexruj da naca na ca tu xi'a zren da dxala na xi' lu nísadau', na' xáteze quebe guca gáchajte̱ nísadau' na' bexaca na dxen. Xáteze quebe guca gáchajte̱ bea zaj zraba' lu nísadau' guláteba', na' xáteze quebe guca gáchajte̱ da ca' dxeledán lawe' nísadau' gulebía xi na.
10 Gubáz chee̱ xabáa guxunne' bchínene̱' da dxucuezre̱', na' bexruj tu belaj zrente̱ zran xabáa, da dxala na ca tu xi' xedxe. Naga bexruj na, xáteze quebe gudache gáchajte̱ xe̱gu ca', ne beaj ca' gulebía xi na. 11 Belaj na' le̱ na Ajenjo, da zéaje̱ na da naca na sla', na' xáteze quebe guca gáchajte̱ nisa da de̱ lu xe̱zr la xu bexaca na ajenjo, na' benne' zante̱ gulatie̱' ne̱ chee̱ nisa na' lawe' da bexaca na sla'.
12 Gubáz chee̱ xabáa gudape' bchínene̱' da dxucuezre̱', na' xáteze quebe bedú gachaj xel-la' naxaní' chee̱ gubizra, ne xel-la' naxaní' chee̱ beu', ne xel-la' naxaní' chee̱ belaj ca' belexaca na chul-la, na' quebe bulusení na du lazre' xáteze quebe guca gachaj zra, ne cá'anqueze che zrela.
13 Nadxa gunná'a, ne benda' chi'i tu gubáz chee̱ xabáa dxedé̱' lu be', dxenné̱' zizraj:
―Edxugua bénneache zaj zra' xe̱zr la xu gate xelebezre luzu da xuluchine xechunna gubáz chee̱ xabáa ca'.