DA BZUAJ SAN PABLO CHEE̱ BI CHEE̱ CRISTO ZAJ ZRABE' XE̱ZRE ROMA
1
Pablo dxugape̱' diuzre bi chee̱ Cristo zaj zrabe' Roma
Neda', Pablo, naca' we̱n zrin chee̱ Jesucristo. Dios bláwizre̱' neda' chee̱ gaca' gubáz chee̱', ne guqué̱'e̱ neda' chee̱ guzenda' bénneache dizra' chawe' chee̱'.
Dios guche̱be lazre̱' sel-le̱' dizra' chawe' nigá gate nate lu dizra' lá'azxa chee̱' lu na' benne' ca' buluchálaje̱' waláz chee̱'. Dizra' chawe' nigá dxulé'e na ca naca chee̱ Xránadxu Jesucristo, Zri'ine Dios. Lu be̱la' dxen chee̱' naque̱' zri'ine zre sua wenná bea David. Lu be' nácaqueze̱' da naca na lá'azxa, naque̱' Zri'ine Dios. Dios blé'ene̱' naca caní gate bsebane̱' Le̱' ládujla benne' gate ne̱ chee̱ xel-la waca chee̱'. Ne̱ chee̱ Zrí'ine̱' Dios nunne̱' netu' lataj nácantu' gubáz chee̱' chee̱ xelezrá' benne' ládujla xúgute̱ cue' xe̱zr la xu, benne' xeleajlí lazre̱' Cristo, ne xuluzúe̱' dizra' chee̱' chee̱ gaca ba La Le̱'. Ládujla benne' caní zrale le'e chee̱ gácale bi chee̱ Jesucristo.
Dxuzúaja' chee̱ xúgute̱le le'e dxéajle̱le chee̱ Cristo, zrale xe̱zre Roma. Dios nazrí'ine̱' le'e, ne bláwizre̱' le'e chee̱ gácale bi cheé̱queze̱'. Dxenaba' Xradxu Dios, ne Xránadxu Jesucristo gune̱' chawe' chee̱le, ne gunne̱' le'e xel-la dxebeza zri lazre'.
Pablo dxaca lazre̱' chéaje̱' xe̱zre Roma
Da naca blaudxa, ne̱ chee̱ Jesucristo dxapa' Dios chia' xcalene̱' ca naca chee̱ xúgute̱le lawe' da dxezralaj ca dxeajlí lázrele Cristo du gabí'i xe̱zr la xu. Duté̱ lázrdawa' dxuna' zrin chee̱ Dios, dxuzenda' bénneache dizra' chawe' chee̱ Zrí'ine̱'. Le̱' nézquezne̱' dxeajsá lázrqueza' le'e gate dxuchálajle̱na' Le'. 10 Dxata' xúeda' Dios, che naca da dxaca lazre' Le̱', chee̱ ájala gunne̱' neda' lataj xedajnná'a le'e 11 lawe' da dxaca lazra' le'eda' le'e ne gunna' le'e lataj si'le da naca chee̱ Be' Lá'azxa, chee̱ se̱ cháchadxale. 12 Caní gutipa lázredxu tudxu xetudxu lu xel-la dxeajlí lazre' chee̱dxu.
13 Bi bícha'dau', dxaca lazra' nézele zane' lasa guca lazra' xida' xedajnná'a le'e, san dxácate̱ ca' dxecuasa na. Dxaca lázrele̱'a xida' chee̱ guna' zrin gusé̱deda' da naca chee̱ Cristo ládujla le'e, cáte̱ze ba be̱na' ládujla xezícadxa bénneache zaj zre̱'e̱ lu xe̱zr la xu nigá. 14 Nabaga' guna' zrin caní ládujla xúgute̱ bénneache, che zaj naque̱' benne' blau u ca zaj naque̱', u che zaj naque̱' benne' zaj naxéajni'i u ca zaj naque̱'. 15 Chee̱ le̱ na', neda' ba zúaqueza' guzenda' le'e zrale xe̱zre Roma dizra' chawe' chee̱ Cristo.
Xel-la waca chee̱ dizra' chawe' chee̱ Cristo
16 Quebe dxedué'eda' chee̱ dizra' chawe' chee̱ Cristo lawe' da napa na xel-la waca chee̱ Dios chee̱ guselá na xúgute̱ benne' dxeleajlí lazre̱' le̱ na, nédxula benne' judío ca', san cá'anqueze benne' quebe zaj naque̱' judío. 17 Dizra' chawe' nigá dxulé'e na dxi'u nagá'anadxu chawe' lau Dios che dxeajlí lázredxu le̱ na, chee̱ cheajlí lázredxu Le̱' ca naxúaj na lu dizra' lá'azxa, da dxenná na: Benne' nagá'ane̱' chawe' lau Dios gata' chee̱' xel-la nabán li lazre' che dxeajlí lazre̱' Le̱'.
Dul-la da zaj nabaga bénneache
18 Ba ble'e Dios lu xabáa chee̱' ca gune̱', gudée̱' xel-la zi' xúgute̱ benne' dxuluzúe̱' chalá'ala Dios, ne benne' we̱n da cale̱la, benne' dxuluzague̱' da li ne̱ chee̱ da cale̱la da dxelune̱'. 19 Zaj nézquezne̱' ca gaca xelúnbea bénneache da naca chee̱ Dios lawe' da Lé̱queze Dios na' bache blé'ene̱' na zaca ba lau. 20 Da quebe gaca lé'edxu chee̱ Dios gaca gúnbeadxu na ne̱ chee̱ da ca' da be̱n Dios. Gate be̱nte̱' xe̱zr la xu dxunna bea na nácaqueze Dios, ne nápaqueze̱' xel-la waca. Chee̱ le̱ na' quebe bi de̱ xuludé'ene̱'. 21 Lácala zaj núnbe'e̱ ca naca Dios, quebe ne xelape̱' Le̱' ba lá'ana ca Dios, ne quebe ne xelé̱'e̱ Le̱'; Xcalenu', san dxuludé lazre̱' da níteze, na' gulechul-la xichaj lázrdawe̱' lawe' da zaj naque̱' benne' zide'. 22 Lácala dxeléquene̱' zaj naxéajni'ine̱', da li zaj naque̱' benne' xala, 23 lawe' da buluzúe̱' chalá'ala Dios xabáa, Bénnea' quebe dxedé chee̱', ne dxelúe lá'ane̱' bedáu' xiaj xaga zaj naca na lu'a bénneache dxelate, ne lu'a bea ca' zaj zua xrila, ne lu'a be̱ snia, ne lu'a be̱ xixre' be̱ zria tapa ni'a na'ba'.
24 Chee̱ le̱ na' Dios ba guleaj xíchaje̱' benne' ca' chee̱ xelune̱' xúgute̱ da sban da dxelezá lazre̱', na' bulucá'ana ditaj cuine̱' tue̱' xetue̱', 25 lawe' da buluzúe̱' chalá'ala xel-la li chee̱ Dios, na' gulezí' lu ne̱'e̱ da we̱n lazre', ne belúe lá'ane̱', ne belecá'ana szrene̱' da ca' nun Dios, ne quegá Diosqueze, Bénnea' dxal-la' güe lá'anaquezdxu. ¡Ca'an gaca na!
26 Chee̱ le̱ na' Dios ba guleaj xíchaje̱' benne' ca' chee̱ xelune̱' da dxelezá lazre̱' da ca' xedué'edxu. Cá'anqueze nu'ula buluzúe̱' chalá'ala xel-la zúale̱ benne' chee̱', ne dxelune̱' da quebe zaj naca chee̱' xelune̱'. 27 Cá'anqueze belún benne' biu, buluzúe̱' chalá'ala xel-la zúale̱ zru'ule̱', ne dxelune̱' da sban da dxelezá lazre̱' tue̱' xetue̱', ne dxelune̱' da ca' xedué'edxu tue̱' xetue̱', na' dxeledée̱' xel-la zi' lu be̱l-la' dxen chee̱' ne̱ chee̱ da sban da dxelune̱'.
28 Lawe' da québedxa gulaca lazre̱' xelexúnbe'e̱ Dios, Le̱' guleaj xíchaje̱' benne' ca' chee̱ xuludé lazre̱' da cale̱la, ne chee̱ xelune̱' da quebe dxal-la' xelune̱'.
29 Dxelune̱' xúgute̱ da cale̱la.
Dxulucá'ana ditje̱' bénneache.
Dxelune̱' da quebe naca xrlátaje.
Zaj naque̱' benne' wecude'.
Dxelune̱' da zrinnaj.
Zaj naque̱' benne' xa lazre'.
Dxelutie̱' benne'.
Dxelílaje̱' da ba xa'.
Dxelezí xe̱'e̱.
Dxeledanne̱' da xálaze.
Dxuluchálaje̱' dizra' bizruj.
30 Dxelenné̱' schanni' chee̱ ljwezre̱'.
Dxelecuídene̱' Dios.
Zaj naque̱' benne' wenné̱ wal-la.
Dxulucá'ana szren cuine̱'.
Zaj naque̱' benne' wezé cua.
Dxelalaj lazre̱' bícala da sban.
Quebe dxuluzúe̱' dizra' chee̱ xra xrne̱'e̱.
31 Zaj naque̱' benne' lázrdau zide'.
Dxulunitie̱' xrtizre̱'.
Quebe zaj naque̱' zri'i lazre'.
Quebe dxulunite lawe̱' chee̱ ljwezre̱'.
Quebe dxelexache lazre̱' chee̱ ljwezre̱'.
32 Zaj nézene̱' Dios guzría xi'e̱ bénneache,
na' benne' dxelune̱' da caní dxal-la' xelátie̱'.
Benne' caní tu dxelúnzqueze̱' na,
ne dxelexezaca ba lazre̱' nen benne' dxelune̱' da caníqueze.