2
Dios dxuchi'e̱ chee̱ bénneache cáte̱ze da zaj nune̱'
Chee̱ le̱ na' québedxa bi de̱ da gudé'enu', lue' dxuchi'u da dxun benne' xula, nútete̱ze nacu'. Gate dxuchi'u da dxun benne' xula, na' dxule'enu' nabagu' zria, lawe' da dxuchi'u da dxun benne' xula, ne cá'anqueze dxunu' lue'. Nézquezdxu dxuchi'a Dios cáte̱ze da naca na gate dxenné̱' zaj nabaga zria benne' ca' dxelún da caní. ¿Dxéquenu' lue' wadé gun ca'aze chiu' gate Dios nne̱' zaj nabaga zria bénneache, lue' na' dxennáu' zaj nabaga zria benne' dxelún da caní, ne cá'anqueze dxunu' lue'? ¿Dxuzú' chalá'ala xel-la zri'i lazre', ne xel-la zren lazre' zren chee̱ Dios, ne quebe nézenu' lu xel-la zri'i lazre' chee̱' dxunne̱' lue' lataj xebi'i lazru'? Nacu' lázrdau zide', ne quebe dxexebí'i lazru'. Chee̱ le̱ na' dxuzanu' da si sacu' lu zra na' gate Dios nne̱' zaj nabaga zria benne' ca' dxelune̱' da cale̱la. Naca xrlátaje gune̱' da caní. Lu zra na' gunne̱' ca da dxal-la' si' tu tudxu cáte̱ze naca da be̱ndxu. Xel-la nabán zeajlí canna gunna Le̱' xúgute̱ benne' dxelaca lazre̱' xelezí'e̱ lu na' Dios da xabáa, ne xel-la ba lá'ana, ne da zaj naca na da chadía chacanna ne̱ chee̱ da chawe' da tu dxelúnzqueze̱'. Lu xel-la dxezrá'a chee̱' nne̱' zaj nabaga zria xúgute̱ benne' zre'e lazre' ca', benne' quebe dxuluzúe̱' dizra' da li, san dxuluzúe̱' dizra' da we̱n lazre'. Gusaca zi'e̱, ne gudée̱' lu da ba xa' xúgute̱ benne' dxelune̱' da cale̱la. Ga su lau gune̱' caní chee̱ benne' judío ca', ne cá'anqueze gune̱' chee̱ benne' quebe zaj naque̱' judío. 10 Da xabáa, ne da ba lá'ana, ne xel-la dxebeza zri lazre' gunne̱' xúgute̱ benne' dxelune̱' da chawe'. Ga su lau gune̱' caní chee̱ benne' judío ca', ne cá'anqueze gune̱' chee̱ benne' quebe zaj naque̱' judío.
11 Dios tuze ca dxuchi'e̱ da dxelún xúgute̱ bénneache, 12 na' benne' dxelune̱' dul-la, ne quebe zaj núnbe'e̱ da bdxixruj be'e Moisés welebía xi'e̱ lácala quebe belúnbe'e̱ da nadxixruj bea na, na' benne' dxelune̱' dul-la lácala zaj núnbe'e̱ da bdxixruj be'e Moisés welebía xi'e̱ ne̱ chee̱ da nadxixruj bea na na'. 13 Quebe zaj nagá'ana chawe' lau Dios benne' dxelénzene̱' da nadxixruj bea na, san zaj nagá'ana chawe' lau Dios benne' dxuluzúe̱' dizra' da nadxixruj bea na. 14 Benne' zitu' ca', benne' quebe zaj núnbe'e̱ da bdxixruj be'e Moisés, gate dxelune̱' ca dxenná da nadxixruj bea na na', lácala quebe zaj núnbe'e̱ da nadxixruj bea na, naca chee̱' cáte̱ze zua da nadxixruj bea na lu xichaj lázrdawe̱'. 15 Caní naquen lawe' da ca dxelune̱' dxulé'e na zua xichaj lázrdawe̱' ca naca da nadxixruj bea na, na' naca na ca naca da bdxixruj be'e Moisés. Xichaj lázrdawe̱' dxunna bea na chee̱ da nigá, na' da dxelegú'u lazre̱' guzría xi na le̱', u xecá'a na le̱' 16 lu zra na' gate Dios guchi'e̱ xúgute̱ da nagache' chee̱ xúgute̱ bénneache lu na' Jesucristo cáte̱ze dxenná dizra' chawe' na' da dxuzenda' bénneache.
Ca naca chee̱ benne' judío ca' ne da bdxixruj be'e Moisés
17 Dxennáu' nacu' judío, ne dxenné̱le̱nu' da bdxixruj be'e Moisés, ne dxucá'ana szren cuinu' lawe' da núnbe'u Dios chiu'. 18 Nézenu' da dxaca lazre' Dios, na' da gunná bé'ene̱' dxulé'e na lue' gunu' da nácadxa chawe'. 19 Dxuxrén lazru' cuinu' waca gulé'enu' ca da xelún benne' zaj naque̱' ca lo chul-la, ne guseni'u benne' zaj zra' lu da chul-la. 20 Dxéquenu' waca guzéajni'inu' benne' quebe zaj naxéajni'e̱, ne gusé̱denu' benne' quebe ne cheajni'e̱ lawe' da naca da nadxixruj bea na da napu' tu da dxulé'e na dxi'u chee̱ gúnbeadxu da li. 21 Lue' dxusé̱denu' benne' xula. ¿Bizr chee̱ na' quebe dxuse̱de cuinu'? Lue' dxuzennu' benne' quebe dxal-la' cuandxu. ¿Bizr chee̱ na' dxebanu' lue'? 22 Lue' dxennáu' quebe dxal-la' súale̱dxu zru'ula benne' xula. ¿Bizr chee̱ na' dxunu' lue' ca'? Lue' dxecuídenu' bedáu' xiaj xaga. ¿Bizr chee̱ na' dxebanu' lue' da gunní'a da de̱ lu xudau' ca' chee̱ bedáu' xiaj xaga ca'? 23 Dxucá'ana szren cuinu' lawe' da núnbe'u da nadxixruj bea na, san dxucá'ana ditju' Dios lawe' da quebe dxunu' lue' ca da dxenná bea da nadxixruj bea na. 24 Naxúaj lu dizra' lá'azxa da dxenná na: Benne' quebe zaj naque̱' judío dxelenné̱' schanni' chee̱ Dios ne̱ chee̱ da cale̱la da dxunle le'e.
25 Da li da nadxugu lu be̱la' chiu' da dxulé'e na nacu' bi chee̱ Dios, naca na tu da chawe' che dxunu' ca da dxenná bea da bdxixruj be'e Moisés, san che quebe dxunu' ca dxenná na, nacu' ca tu benne' quebe nadxugu lu be̱la' chee̱' da na' dxulé'e na. 26 Che benne' quebe nadxugu lu be̱la' chee̱' dxune̱' ca nadxixruj bea na, naque̱' ca tu benne' nadxúguqueze lu be̱la' chee̱' da na', lácala quebe naca caní chee̱'. 27 Benne' quebe nadxugu lu be̱la' chee̱' da na' dxulé'e na, san dxune̱' da nadxixruj bea na, da na' dxune̱' dxulé'e na nabagu' zria lue', lawe' da quebe dxunu' da dxenná bea da nadxixruj bea na, lácala zua lu na'u da nadxixruj bea na, ne nadxugu lu be̱la' chiu' da na'. 28 Quebe naca xanne' judío bénnea' naque̱' caní cúzreze, ne quebe naca xanne' da nadxugu na lu be̱la' chee̱ benne' da naca na cúzreze, lu bé̱la'ze. 29 Benne' naca xánnie̱' judío naque̱' bénnea' naque̱' judío lu xichaj lázrdawe̱', ne da naca xanne' da nadxugu lu be̱la' chee̱ benne' naca na da zua na lázrdawe̱'. Quebe nácaqueze na nen dízra'ze san naca na chee̱ be' chee̱'. Benne' caní dxelezi'e̱ xel-la ba lá'ana, quegá chee̱ bénneache, san chee̱ Dios.