Diidx Xcuent Jesucrist Nani Bacuaa San Marcw
1
Baluii Juan ni rutiobnis
(Mt. 3:1‑12; Lc. 3:1‑9, 15‑17; Jn. 1:19‑28)
Scree gusloj diidx xcuent Jesucrist, Xi'n Dios. Si'cni bacuaa toIsaías, ni gunii xtidx Dios, che räjp Dios:
Bahuii gan, guxhaḻä ni chanä xtidxä,
ganidni chääni lojlu te guzucheeni xnezyujlu.
Riejn xse' ni rbedxa' nez loj reyubijdz:
“Coḻyunsa'c xnezyuj Dad,
coḻslii rexnezyulajzni.”
Biricaj Juan ni rutiobnis nez loj reyubijdzga. Räpgajcni nanabpac gusiechlajzreni, tiobnisgajcreni, te jia xtojḻreni. Riädcuadiajg xhidajl reni rbäjz Judea, näjza reni rbäjz guedx Jerusalén. Dxejcti cheni ruxhobdojḻreni lo Dios, rustiobnis Juanreni neṉ gueu Jordán.
Xhajb Juan nacchee con guichlajd cameii, xsindoorni nacchee con guijd, niluxh gudajwni guxha't näjza dzunbäserguijxh. Caguluiini rebejṉ, räpgajcni:
―Detzä siääd tej nani sajcru loä, nani nicla di nungäjḻ surloä, cuää́ xcura'chni. Narä abatiobnisä la'tu con nis, biädla laani guxhaḻni Sprit Dxan xten Dios te cuääzni neṉ lastootu. Si'c gustiobnis nani jiääd detzä la'tu.
Batiobnis Juan Jesús
(Mt. 3:13‑17; Lc. 3:21‑22)
Dxejc, neṉ redxejga, birii Jesús guedx Nasare't ni yu' Galilee. Dxejcru batiobnis Juan Jesús neṉ gueu Jordán. 10 Che birii Jesús neṉ nis, bahuiini bixal guibaa. siädyäjt Sprit Dxan xten Dios yejcni si'c te palom. 11 Dxejcti guibaali biejn xse' te ni räjp:
―Luj najclu xi'nä ni sanälazä; rbanälazduxhälu.
Bateed beṉdxab prueb Jesús
(Mt. 4:1‑11; Lc. 4:1‑13)
12 Sas baxhaḻ Sprit Dxan xten Dios Jesús lo reyubijdz. 13 Dxejc guyu' Jesús ro'c tiuu dxej, guyu'ni cadro yu' reman. Sas gudiil beṉdxab nani rnibee, nani laa Satanás, xho niujnni te nusoob Jesús xtiidxni. Dxejcru biääd reangl xten Dios, biädhuiirenini.
Gusloj Jesús xtzuunni
(Mt. 4:12‑17; Lc. 4:14‑15)
14 Basäḻreni Juan neṉ latzguiib. Dxejcti huij Jesús nez Galilee, huiluiini xtidx Dios. 15 Dxejc räjp Jesús:
―Abidzujṉ dxej, luxh yäḻrnibee xten Dios abidzujṉ gajxh. Coḻsiejch lajztu, coḻchalilajz xtidx Dios.
Gurejdx Jesús tajp bejṉ ni rniaaz bäjl
(Mt. 4:18‑22; Lc. 5:1‑11)
16 Sasajti Jesús nez ro' nis xten Galilee, che bahuiini lo Simón näjza loj Andrés bejtz Simón. Cazäḻreni xquijxhreni lo nis, sa'csi rniaazreni bäjl. 17 Dxejc räjp Jesús lojreni:
―Coḻtanajl narä, te gunä cueedxtu bejṉ lacuaa ni guiniaaztu bäjl.
18 Lagajc dxejc basa'nreni rexquijxhreni, sanätirenini.
19 Dxejc gusaj Jesús sche'n, sas bahuiini loj Jacoob näj Juan, rexi'n Zebedeo. Cayunsa'creni xquijxhreni neṉ xcanuureni. 20 Guredxgajcni guiro'preni, dxejcti laareni basa'nreni xtadreni Zebedeo neṉ canuu, näjza rexmosni, sanätireni Jesús.
Te bejṉ nani guyu' beṉdxab neṉ lastooni
(Lc. 4:31‑37)
21 Bidzujṉtireni guedx Capernaum. Dxejcru sabd, dxej ni rusilajz rexpeṉ Israel, biu' Jesús neṉ guidobäz xten rexpeṉ Israel. Dxejcti baluii Jesús rebejṉ ni tre' ro'c. 22 Bidxelojni rebejṉ xtiidxni, sa'csi caguluiinireni si'cpac te ni rnibee, xhet si'cdi remastr xten leiidi. 23 Neṉ xquidobäzreni yu' te bejṉ yu' te beṉdxab neṉ lastooni. Beṉdxabga guredxa', räjpni:
24 ―Jesús, ni siääd Nazare't, ¿xhicuent riu'lu loonu? ¿La siädgunitlojlu nuunu? Narä numbeälu, luxh nanä luj najclu beṉdxan ni siääd lo Dios.
25 Dxejcti gudidxa' Jesús lo beṉdxabga, räjpni lojni:
―Basäuu ro'lu, birii neṉ lastoo niguiire.
26 Sas beṉdxabga batienguij niguiiga, luxh cabedxa'ni biriini neṉ lastoo niguiiga. 27 Bidxejbti guiraareni, canabdiidx loj sa'reni:
―¿Xhi dee? ¿Xhi dzuun nacoobre ruluiini? Niguiire rnibeeni näj rebeṉdxab, luxh ruzoobreni xtiidxni.
28 Di niaclaa gucbee rebejṉ guideb nez Galilee xhi rujn Jesús.
Basiajc Jesús xnan suegr Pedr
(Mt. 8:14‑15; Lc. 4:38‑39)
29 Che biriireni xquiidobäz rexpejṉ Israel, huinä Jesús Jacoob näj Juan rolijz Simón näjza Andrés. 30 Luxh xnan suegr Simón naga', yu'ni xliaa. Dxejc räjpreni lo Jesús:
―Cayacxhuuni.
31 Dxejcti gubig Jesús lojni, gunaazni ṉaani, guläsnini; lagajc dxejc biriini xliaa. Dxejc gusloj cayunireni.
Xhidajl beṉracxhuu basiajc Jesús che huääz gubijdx
(Mt. 8:16‑17; Lc. 4:40‑41)
32 Che huääz gubijdx, luxh abiu' guxhijṉ, biädnäreni guiraa rebeṉracxhuu loj Jesús, näjza renani yu' beṉdxab neṉ lastooni. 33 Luxh guideb guejdxga bidojp ro' yu'ga. 34 Basiajc Jesús xhidajl renani rajc garen-garen yäḻguijdx. Niluxh gulääzani xhidajl beṉdxab, niluxh dini nusaan ninii rebeṉdxabga, sa'csi najnreni chu najcni.
Baluii Jesús nez Galilee
(Lc. 4:42‑44)
35 Che bara yääl, cäjyru bistie Jesús, biriini sääni te laad cadro ruti bejṉ. Ro'c cabejdx-canabni loj Dios. 36 Dxejcti Simón näj resa'ni huitiilreni Jesús. 37 Che bidxälrenini, räjpreni lojni:
―Guiraa rebejṉ caguiillu.
38 Dxejc räjp Jesús lojreni:
―Coḻcho' reguejdx ni yu' gajxh, te gusuleä xtidx Dios ro'c. Par ni'cpac biäḻä.
39 Dxejcru cuansaj Jesús guideb nez Galilee, caguluiini xtidx Dios neṉ reguidobäz xten rexpejṉ Israel. Gunibeezani birii rebeṉdxab neṉ lastoo xhidajl rebejṉ.
Basiajc Jesús te bejṉ ni raḻ tiejxhni
(Mt. 8:1‑4; Lc. 5:12‑16)
40 Gubig te beṉracxhuu ni raḻ tiejxhni loj Jesús, bazuxhijbni. Dxejcti räjpni lojni:
―Narä nanä sajc gusiajclu narä palga rlajzlu.
41 Balaslajz Jesús beṉracxhuuga, gunaazni ṉaani, räpgajcni:
―Rlazä jiajclu. Biajc ṉaj.
42 Cheni guniini scree, biacgajc beṉracxhuuga. 43 Dxejcti gulunejz Jesús bejṉga. Per räpxgaani lojni:
44 ―Ahuiire, rutlojdi guiniilu dee. Huiluii tiejxhlu lo bixhojz. Badedgajc lo Dios nani räjp toMoisés gudeed bejṉ lo Dios si'c te seen, te gacbee rebejṉ abiajclu.
45 Dxejc sää bejṉga. Sas gusloj cayujyni diidx lo rebejṉ xcuent guiraa nani gujcni. Ni'cni diru niajcdi niu' Jesús nicla tej guejdx. Cansajni te laad cadro ruti bejṉ. Niluxh guiranejz ṟii rebejṉ, siädhuiireni Jesús.