Yech kwa'n mixë'l San Pab lo Jwilimón (Filimón)
1
¿Mal wech, men che'n Jesukrist? ¿Chi wen kal?
Na Pab, nzho'n lizhyi'b por nilun widi'zh che'n Krist Jesús. Rop no kun Timoteo wech be, kixë'l no yech re' lol, Jwilimón; nazhi' da lu por tutsa zhi'n nile' be. No nu lo bizan be Apia, xa' nak men che'n Jesukrist, kixë'l no yech re'; mbaino lo Arquipo, xa' nak nela tu sondad ga' lo zhi'n che'n Jesukrist; no nu lo rë men che'n Jesukrist, xa' nibin lizhal, Jwilimón. Kina'ba lo Dios Xuz be kun lo Jesukrist, Me nile' mandad be, par gaknu Me go, no par le' Dios, zi go chul dizde le'n laxto' go.
Wen laxto' Jwilimón kun rë men, no viv widi'zh che'n Jesukrist ñila xa'
Rë or nina'ba lo Dios, Me nile' mandad be, nizan xkix lo Me or nitsilan lu. Lë'da mbin la, dox nazhi'l rë men che'n Jesukrist, no yub pa' widi'zh che'n Me ñilal. Nina'ba lo Dios, por xmod ñilal widi'zh che'n Jesukrist, lë' más wech be zobyek, rë kwa'n wen kwa'n gak le' Krist Jesús kun kad be. Dox nizak laxto'n, mbaino miro'b laxto'n or mbina, lë'l nazhi' ka rë wech be, men che'n Jesukrist, nes par nixax bixa' lo rë kwa'n nizak bixa'.
Kina'b Pab wi' Jwilimón wen lo Onésimo
Por rë kure', ter Jesukrist mizo da, nak da tu apost, per naleta mandadal jwers, le'l kwan ñal le'l. Na kiniy por nazhi' be wech be, mbaino por ngwagal la da, no por nzho'n lizhyi'b por nilun widi'zh che'n Krist Jesús. 10 Kina'ba lol por Onésimo, xa' nak nela xga'na, ngwayila xa' widi'zh che'n Krist Jesús por da, dub nzho'n lizhyi'b re'.
11 Xa' re', or galo, ngazu't xa' lol; per nal, lë' xa' zu' lol mbaino haxta lon zu' xa'. 12 Nal lë' da le, yëkska xa' lol; biwi' lo xa', porke tu zalon xa' re'. 13 Na ngakla ya'n xa' re' kuda, par gaknu xa' da nela lu ka, dub nzho'n lizhyi'b re' por nidizha widi'zh nazhon che'n Dios. 14 Per nangaleta kuba', napa' naziyëlal, no nagabtal por kina'ba kuba', le'le jwers; nzhaklan laxto'l ro'i. 15 No pas por kuba', nguro' Onésimo lol che'p, nes par yo xa' kun lu dubta'. 16 No nawi'tra'l lo xa' nela lo tu xa' se'gaka nado lol; bichizhi' xa' nela tu wech pa'l por nak xa' tu men che'n Jesukrist; na dox nazhi' da xa', per lu ñal chizhi'l xa' más.
17 Kuze', chi niwi'l lon nela lo tu xa' nile' tutsa zhi'n kun lu, orze' sa' ska biwi' lo xa' re', nela xa niwi'l lon ga'. 18 Mbaino chi mile' xa' tu kwa'n gat lë' kun lu, o nzë'b xa' tu kwa'n lol, na kixe. 19 Na Pab kikë'n yech re' kun mis letr da: Kwa'n nzë'b xa' re', na kixe; per nangazeta vid che'nal kwa'n nzë'bal lon. 20 Walikai wecha, bile' tu jabor re' kuna; nale'tle por nazhi'l da, lu bile'i por nazhi'l Jesukrist. No por nak be men che'n Me, chi lë'l le' kwa'n nin, orze' gax ga' xax da lo kwa'n nzho yeka.
21 Kixëla yech re' lol, lë' da nane, lë'l le' kai; mbaino nanen, haxta más kwa'n le'l lo kwa'n kina'ba lol. 22 Mbaino biwi' ga' plo ya'n da; na nane, lë' Dios le' ka kwa'n kina'b go lo Me, zon xtu wëlt kun go.
Ba' zhë'l be
23 Nuska Epafras, xa' tutsa nzho'n lizhyi'b kun lë' por nidi'zh no widi'zh che'n Krist Jesús, nu xa' nzhakla gon, chi wen kal. 24 Mbaino nu Mark, kun Aristark mbaino Dem, no Luk, rë xa' re' tutsa zhi'n nile' no, nu bixa' nzhakla gon chi wen kal.
25 Lë' Jesukrist, Me nile' mandad be, gaknu go. Sa' gake.