16
Malavyo ya wantu wa Chohile
Haluse, mwe mbuli za nchangizo za hela kwachausa cha wantu wa Chohile, damanyani saviya nilagize bunga dya wamzumile Kulisito wa Galatiya. Chila zuwa dya nkongo dya mazuwa mfungate, chila yumwenga ywenyu aike hela mwe ziya akuhokela, chani kuse kutenda na nchangizo umo heza. Umo nanizile kwenyu, naniwasigile wadya msagule mwenyu wegale baluwa na ntunyo zenyu Yelusalemu. Uneva vikaunga miye nami nite, nachitanye.
Fanyanyi za Paolo
Nanize kwenyu haheza kujinkila mkowa wa Makedoniya kwaviya naunga nijinkile Makedoniya. Mafani nanikale na nyuwe hadodo, hegu mafani nanikale na nyuwe miezi yose ye mpeho, chani mnambize mwe ntambo yangu, kokose hunga nite. Sikunga kujinka kwenyu chingunguvu. Nina msuhi wa kwikala na nyuwe chipindi chitali, umo Zumbe akaunga.
Mna nanisigaile hano ho mzi wa Efeso kubula mwe idizuwa dya Pentekoste. Lwivi luvugulwa mwe ndimangu, hata hegu kuna wakuhiga walozize.
10 Uneva Timoseo aneza, kaulani asekutenda na nkama yoyose chipindi emwenyu, kwaviya adamanya ndima ya Zumbe saviya miye. 11 Elo mntu yoyose asekumbela, mna mwambizeni ajende mpeho mwe ntambo yakwe, chani auye kwangu, kwaviya miye na walukolo weyangu chamgoja.
12 Nasimweila mlukolo ywetu Apolo eze kwenyu hamwenga na walukolo watuhu, mna hakungisa kwiza haluse. Umo anapata luhenyo neze.
Ulosi wa kukomeleza
13 Mwikale vyedi, mtoge mo uzumizi wenyu, mtende wakankalu naho wata nguvu. 14 Chila mkudamanya chidamanyeni kwa ungi.
15 Walukolo, mlumanya lukolo lwa wantu we nyumba ya Sitefana, wowo ni wantu wa nkongo kumzumila Kulisito uko Akaya, naho welavya kuwasankanila wantu wa Chohile. Naweilani nyuwe walukolo wangu, 16 mtimile wantu sawano, na chila mntu akudamanya ndima na kusankanila hamwenga nawo.
17 Nabweda kugamba Sitefana na Fotunato na Akaiko wabula, hadya nahamwihali waguha hantu henyu. 18 Waubwedeza umuye wangu ne iyenyu nayo. Elo ni vyedi kuwatunya wantu sawano.
19 Bunga dya wamzumile Kulisito wose wa Asiya wawalamsani. Akila na Pisika hamwenga na bunga dya wamzumile Kulisito wakudugana mwe nyumba yawo wawalamsisani mo kulungana na Zumbe. 20 Walukolo wose we hano wawalamsani. Nanywi lamsanani kwa ungi wa Chohile.
Lamsanani kwa kulagisa kugamba mwaungana mwa Kulisito.
21 Miye Paolo nawalamsani, hawandika kwa mkono wangu mwenye.
22 Yoyose hekumunga Zumbe aligitwe!
Zumbe dyetu soo.* Malanasa nuko kugamba Zumbe dyetu wize
23 Wedi wa Zumbe dyetu Yesu utende na nyuwe. 24 Ungi wangu nautende na nyuwe nyose mo kulungana mwa Yesu Kulisito.

*16:22 Malanasa nuko kugamba Zumbe dyetu wize