2
Yuwe dya ujima na wantu wa Chohile
Elo, lekani wihi wose, na udanti na usongaganyi na finju na milosi ya kuzigana. Saviya wana wachembe wana nkwina ya mele, nyuwe nanywi mtende na nkwina ya mele heyetujulwe ya chimuye chani kwa nguvu yakwe mdahe kukula na kwambulwa. Hegu chindedi, “Mbunkula kugamba Zumbe ni ywedi!”
Elo mbaseni Zumbe, nuyo yuwe dya ujima dilemelwe ni wantu mna kulongozi kwa Chohile ni yuwe disagulwe, na dikutunyiswa. Nyuwe nanywi, saviya mayuwe yana ujima mzengwa mwe nyumba ya chimuye, mtende walavyantambiko wakukile, chani mlavize ntambiko za chimuye zikumwagila Chohile kwa sila ya Yesu Kulisito. Kwaviya iwandikwa mwa mawandiko Yakukile,
“Tegeleza! Naika yuwe uko Sayuni,
Yuwe dyo msingi dya mwe mpembe, disagulwe dikutunyiswa.
Mntu akunga amzumile hahayuswe.” Kwa nyuwe mkuzumila yuwe idyo dyatunyiswa, mna kwa wadya hewekuzumila, mawandiko yakukile yagamba,
“Yuwe diya dilemelwe ni wazesi haluse.
Ditenda yuwe dya msingi dya mpembe nkulu.” Naho yagamba,
“Yuwe idyo ni yuwe dya kwekobadika wantu.
Ni luwe lukugwisa wantu.” Wekobadika kwaviya hawauzumile ulosi uwo, nivyo wekiwe kukongela nkongo.
Mna nyuwe ni lukolo lusagulwe, walavyantambiko wa chiseuta, bunga dya wantu wa Chohile mwenye, kwa chausa cha kulonga ntendwa nkulu za Chohile awetangeni kulaila kwe chiza, kawengizani mo ng'azi wakwe wa maula. 10 Mwe nkongo nyuwe hamwendaga wantu wa Chohile, mna haluse mwi wantu wa Chohile, chipindi chimwenga hamwamanyize mbazi za Chohile, mna haluse mhokela mbazi zakwe.
Wandima wa Chohile
11 Walukolo weyangu, naweilani nyuwe saviya wajeni na wakusumka hano he isi, enegani tama zihiye zo untu zikuhigana na myuye yenyu. 12 Lujendo lwenyu mgati mwa wantu hewemmanyize Chohile, lwaungwa lutende lwedi vitendese, chani hata wantu watuhu wakawazigani kugamba mwadamanya yehiye wadahe kubunkula ntendwa zenyu ni zedi chani wadahe kumtogola Chohile mwe dizuwa akwizila kukantila wantu.
13 Elo weveni wantu wose wata udahi mkulu, kwa chausa cha Zumbe, mwiveni seuta eli chilongozi mkulu, 14 hegu vilongozi wasagulwe chani wawakantile wehi na kuwatogola wakudamanya yedi. 15 Kwaviya Chohile aunga nyuwe kwa kudamanya yedi mnyamaze milomo ya chihezi ya wantu hewena fanyanyi. 16 Ikalani saviya wantu walekeilwe, mna msekujesa kulekeilwa kwenyu kufisa wihi, ikalani saviya wandima wa Chohile. 17 Watunyeni wantu wose, waungeni walukolo wenyu wazumile. Mogoheni Chohile, naho mtunyeni Seuta.
Mligano wa masulumizo ya Kulisito
18 Nyuwe watumwa wa mnyumba watunyeni wakulu wenyu kwa ntunyo yose, sawo wadya wedi na wahoile du, mna hata wadya watampula. 19 Elo, Chohile awagilwa ni mntu akujijimiza masulumizo heyawagile kwinkwa kwaviya mazuwa yose amfanyanya Chohile. 20 Elo, ni ntogozi zani hegu mkajijimiza nkomano mkuwagila kwa chausa cha masa yenyu? Mna hegu mwajijimiza masulumizo kuno mkatenda mwadamanya yedi, namumwagile Chohile. 21 Ayo nayo mwitangilwe, kwaviya Kulisito mwenye asulumizagagwa kwachausa chenyu, niyo awasizani mligano, chani mdamanye saviya adamanye. 22 Uyo hakoile masa, naho halongaga mbuli yoyose ya udanti. 23 Eze ahulutwe hahitule kwa huluto, eze asulumizwe hawatisize, mna aikaga msuhi wakwe kwa Chohile, mkanti akukanta vikuwagila. 24 Uyo mwenye enulaga amasa yetu mo mwili wakwe mo msalaba, chani chileke masa, chitende wajima mwe mbuli za kuwagilwa kwa Chohile, kwa kulumizwa kwakwe nyuwe mhonywa. 25 Nyuwe nendile mwaga saviya ngoto zagile, mna haluse mumuwiya Umdimi na Mwamizi ywa ujima wenyu.