5
Mwikale vyedi kwa ujeni wa Zumbe
Walukolo, hahana mtintiso wa kuwawandikilani mwe mbuli yoyose mwe chipindi hegu zuwa mbuli izo nazilaile. Kwaviya nyuwe wenye mmanya kugamba zuwa dya Zumbe akuwiya vituhu nadize ntukiza saviya mbavi akwiza nechilo. Wantu wakalonga, kuhola naho kutondowala, naho ubanasi ukunga uwalaile kwa ntukiza saviya ulumi wa usungu wa cheleko ukumwizila mvyele akwefungula, naho wantu hawadahe kuyenega ayo. Mna nyuwe walukolo hamwi mwechiza ivyo zuwa idyo dinase kuwogofyani hadiwezileni ntukiza saviya mbavi viya akwiza. Nyuwe wose mwi wantu mkwikala mo ulangazi, wantu wa msi. Suwe sawo wantu wa chilo, hegu mwe chiza. Elo, chisekugona ntongo saviya watuhu, chicheleze naho chitende na chihimo. Kwaviya wakugona wagona nechilo, wakozi wakolwa nechilo. Mna suwe chi wantu wa msi chitende na chihimo. Chitozane na uzumizi na kunga saviya nchingo ya chuma kuchinda mwe chifuwa, na msuhi wetu wa kwambulwa saviya nkofiya ya chuma. Kwaviya Chohile haungaga achifile maya yakwe makulu mna chambulwe kwa sila ya Zumbe dyetu Yesu Kulisito. 10 Uyo abanikaga kwachausa chetu, chani chikale hamwenga naye, chikatenda wajima hegu chibanika. 11 Elo hongezanani na kwambizana nyuwe wenye, saviya mkudamanya haluse.
Sigilizi za kukomelaza na ndamsa
12 Walukolo, chawalombezani muwatunye wadya wakulu wakuwatumbwazikilani nyuwe na wadya wakuwalongozani na kuwafunda. 13 Watunyiseni na kuwaunga kwachausa che ndima wakudamanya mtende na utondowazi.
14 Walukolo, chaweilani muwafunde wantu wabwa, muwenke moyo wantu wabwa, wambizeni wahwele, mtende na ugoji kwa wantu wose. 15 Sinyisani mntu yoyose adamanywe vihiye ni mnyawe asekumliha vihiye, mna kunga kwenyu kutende kudamanyizana yedi mazuwa yose na kuwadamanyiza yedi wantu wose.
16 Mwelelwe mazuwa yose, 17 Msekusokela kumlombeza Chohile, 18 Mhongezeni Chohile mwe mbuli zose, kwaviya ayo nayo Chohile akunga mdamanye mo kulungana kwenyu na Kulisito Yesu.
19 Msekumchinda Muye Ukukile. 20 Msekubela ulosi wa wawoni. 21 Himani chila chintu tozani chiya ichedi, 22 Enegani chila wihi.
23 Chohile mwenye akuchinka utondowazi awalenguseni vitendese adime ujima wenyu wose nuko kugamba muye, myoyo na mili yenyu chani visekutenda na lema umo Zumbe dyetu Yesu Kulisito akuwiya. 24 Akuwetangani nyuwe nadamanye ivyo kwaviya ni mchindedi.
25 Walukolo, chilombezezeni suwe naswi.
26 Walamseni walukolo wose kwa chilagiso cha ungi.
27 Chaweilani kwa zina dya Zumbe wasomeleni walukolo wose ibaluwa ino.
28 Chawaungilani wedi wa Chohile kulaila kwa Zumbe dyetu Yesu Kulisito.