BALUWA YA KAIDI YA PAOLO KWA
WASESALONIKE
ULONGOZI
Baluwa ya kaidi kwa Wasesalonike yawandikagwa ni msigilwa Paolo (1:1). Awandikaga ibaluwa ino chipindi chiguhi eze aheze kuwandika baluwa ya 1Wasesalonike vyafanyanywa ni mihilimo 51 Kulisito eze elekwe. Paolo endaga achei ko mzi wa Kolinto umo akawandika ibaluwa ino kwa bunga dya Wasaselonike, bunga dya wazumizi dyakongaga mwe ntambo yakwe ya kaidi yo kumsankanila Chohile (Ntend 17:1-10). Mwe chitabu cha Ntendwa viwandikwa kugamba bunga dya wazumizi dyendaga na wantu Wayahudi na Wagiliki walozize wahangane.
Bunga dya wamzumile Kulisito dya Wasesalonike kulanaga chipindi cho uhelo na kwiza kaidi kwa Kulisito kwaviya Paolo kawawandikila Wasesalonike nkanana zilozize kulanga imbuli iyo mwe izibaluwa zose mbili. Hajihi ne nusu ye baluwa ya kaidi ni mbuli zikulanga chipindi cha uhelo. Iviya Paolo afunda kulanga ubwa. Chila mntu vyaungwa adamanye ndima apate nkande (3:6-10).
Vimndani
Paolo kakonga ibaluwa kwa kwetambalisa mwenye na wambuyaze (1:1-2).
Ukajika amtogola Chohile kwachausa cha bunga dya wazumizi wa Wasesalonike na kudilombezeza.
Mwe sula ya kaidi Paolo alonga vikunga chipindi cho udumo.
Ukajika alonga naho kulanga mbuli za ubwa na vikungwa kudamanya ndima (3:1-15).
Paolo abindiliza kwa ndamsa naho mwe bunga dya wazumizi (3:16-18).
1
Baluwa ino yalaila kwangu miye Paolo na Siliwano na Timoseo,
Chawawandikilani nyuwe bunga dya wazumile wa Sesalonike mkulungana na Chohile Tati ywetu na Zumbe Yesu Kulisito.
Chawaungilani wedi wa Chohile na utondowazi vikulaila kwa Chohile Tati ywetu na kwa Zumbe dyetu Yesu Kulisito.
Nkanto mo kwiza kwa Kulisito
Walukolo chimhongeze Chohile mazuwa yose kwachausa chenyu. Vichiwagila kudamanya ivyo, kwa viya uzumizi wenyu wongezekela naho kungana kwenyu kongezekelesa. Elo suwe cheduvila nyuwe mwa mabunga ya wazumizi ya Chohile. Kwachausa cha kujijimiza kwenyu na uzumizi mnanawo mwe masulumizo na nkunto mkusulumila.
Ayo yose yabunkula kugamba nkanto ya Chohile ni viya vikumuwagila na chikulaila kugamba nyuwe muwagilwa kwingila mwe uzumbe wakwe uwo kwachausa chakwe mwasulumizwa. Chohile ni muwagila nawasulumize wadya wakuwasulumizani nyuwe, nawenkani kutweta nyuwe mkusulumizwa hamwenga na suwe. Mbuli iyo naidamanye chipindi Zumbe Yesu akelagisa kulaila kwembingu hamwenga na wandima wa kwembingu wakwe wata nguvu, na mwale ya moto kuwakantila wadya wakumlemela Chohile na wadya hewekuzumila Mbuli Yedi ya Zumbe dyetu Yesu. Nkanto yawo naitende ni kubalangwa mazuwa yose na kusentwa hale na Zumbe na ukuka na ukulu wakwe, 10 Umo akeza atogoleswe ni wantu wakwe na kutunywa kwa chizumo mwa wose wakuzumila kwa ukuzi. Nyuwe nanywi namtende hamwenga mwawo, kwaviya mzumila ulosi chiwagambileni.
11 Nivyo vikuleka chawalombezezani mazuwa yose. Chani Chohile ywetu awadahize kuwagilwa kwikala kutimila mwitango wakwe. Chamlombeza kugamba kwa nguvu zakwe ajese viya vikungwa kudamanya yedi na kukomeleza ndima yenyu ya uzumizi. 12 Mweivyo namtunye zina dya Zumbe dyetu Yesu nanywi namtunywe nuyo kwa wedi wa Chohile ywetu na Zumbe Yesu Kulisito.