2
Ivyo, siviwona nisekuwatalamkilani vituhu ninase kuwajelani chinyulu. Elo uneva ninawajela chinyulu, niyuhi akunga anitende nelelwe? Naawadya niwajeile chinyulu. Vino nivyo vilekile nawawandikilaga baluwa, savyungile kwiza kwenyu nakujelwa chinyulu ni wantu awo wakungwa wanelele. Kwaviya sivimanya kugamba umo nelelwe, nyuwe woseni nanywi mwelelwa. Nawawandikilaga kwa chinyulu na nkunto haila mesozi yalozize, siyo kwa kuwawonelani chinyulu nyuwe, mna chani mmanye ivyo huwaungisa.
Kulekeilwa kwa Mta masa
Uneva kuna mntu amjeile chinyulu mtuhu, hanijeile chinyulu miye, mna kawajelani chinyulu nyuwe wose, seiviya sikunga hatendendesa na maya. Kanto akantilwe ni walozize wenyu dya chinta. Isigaile ni nyuwe mkulekeilwa masa mntu uyo na kumwinka moyo chani asekwiza kwingilwa ni chinyulu na kuwonesa chevu. Ivyo naweilani nyuwe mtende kugamba mwamungisa mtu yudya. Vilekile hawandika ibaluwa idya ni kunga kumanya hegu mwemalanya vyedi kwiva chila mbuli. 10 Mkamlekeila mntu masa yakwe, miye nami namlekeila. Kwaviya icho nimlekeile, uneva hana chochose cha kulekeilwa, nalekeila kulongozi kwa Kulisito kwachausa chenyu. 11 Chadamanya vino chani chisekuhumwa ni Shetani, kwaviya chimanya fanyanyi zakwe.
Nkwina za Paolo uko Tilowa
12 Umo hengila mo mzi wa Tilowa kulonga Mbuli Yedi ya Kulisito, Zumbe kanivuguila ulwivi mo kudamanya ndima uko. 13 Mna moyo wangu nahautondowale kwaviya nasamwone mlukolo ywetu Tito. Ivyo siwalaga wantu kudya nakwita Makedoniya.
Uhuma mwa Kulisito
14 Mna Chohile ahongezwe akuchilongoza mazuwa yoseni mwe ntambo ya uhuma wa Kulisito. Uyo achitenda chilonge ichindedi cha Kulisito saviya mhempe wedi chila hantu. 15 Kwaviya suwe ni saviya mhempe wedi wa ubani udya Kulisito akumlaviza Chohile, mhempe wedi ukuwabwila woseni, wakuhonywa na wakwaga. 16 Kwa wadya wakwaga, mhempe uwo ni file, mna kwa wadya wakuhonywa, mhempe uwo ni ujima. Elo niyuhi, akudaha kwambiza mwe ndima seiyo? 17 Suwe hachikwinga watuhu wadya wakudamanya mayombe na ulosi wa Chohile, suwe chalonga kwa uchumi kulongozi kwa Chohile, saviya wantu chisigilwe ni Chohile, chikatenda chilungana na Kulisito.