2
Naunga mmanye ivyo huhikiliza kudamanya ndima kwachausa chenyu na kwachausa cha wazumizi wa Laodikiya na kwachausa cha wose hewanati kuniwona uso wangu mwe mwili. Naunga myoyo yawo ijelwe nguvu na kulungana mwe kunga. Kujinka ayo watende na chindedi ichodu chitendese chikulawana na umanyi wijejeje. Aho nawamanye ichinyele cha Chohile, nuko kugamba kummanya Kulisito mwenye, mndani mwake mwefisa mpamba zose za ubala na umanyi.
Nawagambilani nyuwe mbuli zino chani mntu anasekuwadanta kwa milosi ikuluvya. Umo hegu hatenda hale na nyuwe chimwili, mna ni hamwenga na nyuwe chimuye mazuwa yose, nelelwa hawona ivyo mkwikala mwe mzungu wedi na kuchimala mtogile mo uzumizi mwa Kulisito.
Ujima jejeje mwa Kulisito
Kwaviya nyuwe mumzumila Kulisito Yesu kutenda Zumbe, ivyo ikalani mo kulungana naye. Mtende na maizi mndani mwakwe, mwezenge mlanga mwakwe naho mtende mtogile mo uzumizi enga viya mhinyigwe, mkahongelese.
Kaulani, mntu asekuwazaganyani kwa udanti uwodu wa ubala wa chimntu, ukwegamila mwe mahinyo ya wantu na ya mpepo za uzumbe we isi, mna hayakwegamila mwe mahinyo ya Kulisito! Kwaviya ujejeje wose wa Chohile wi mndani mwa Kulisito mo mwili wakwe, 10 nanywi mwinkingwa ujima jejeje mo kulungana naye. Uyo ana udahi mwe mpepo zose zina uzumbe.
11 Mo kulungana na Kulisito nyuwe na mjelwa ngasu, mna siyo ngasu ikudamanywa ni wantu, mna ikudamanywa ni Kulisito mwenye, na idya ikungigwa na kukombolwa kulaila mo untu wa masa. 12 Kwaviya, mwize mbatizizwe na mzikwa hamwenga na Kulisito, na mo ubatizo muuyuswa hamwenga na uyo kwa kuzumila mwe zinguvu za Chohile yudya amuuyuse Kulisito. 13 Aho chikale mwendaga enga mbanika kwachausa cha masa yenyu na kwaviya untu wenyu wa masa nendile haunati kuswa. Mna Chohile kawenkani ujima hamwenga na Kulisito. Chohile kachusiza masa yetu yose, 14 Kadwila hale masa chiwandikilwe na sigilizi zi kuchijela masa, niyo azusa vitendese kwa kuzigong'ondela mitunga mo msalaba. 15 Uko ko msalaba Kulisito kawahoka udahi wakulu wa mpepo na wata udahi, kawaika mo lumpe, akawabuluza enga wagwiligwe mwe lujendo lwa bunga dya uhuda wakwe.
16 Elo, mntu asekuwakantila mwe nkande na kunywa, hegu mwe ngasu hegu ulailo wa mnenge hegu zuwa dya kuhumula. 17 Mbuli saizo ni chizuli du cha yadya yekulongozi. Chindedi chenye ni Kulisito mwenye. 18 Msekuzumila kuhokwa chiya mkuwagilwa kutenda nacho mntu yoyose akwelagisa kwa kuse kugamba yeye ni mnyanyahala naho mta kuvikila wandima wa kwembingu. Mntu yweivyo asinyisa sozi zakwe za msi naye eduvya vya bule mwe fanyanyi zakwe za chimntu. 19 Mntu uyo hatozane na Kulisito emtwi wo mwili. Mwo ulongozi wa Kulisito, mwili wose waliswa na kulunganywa hamwenga kwa nyuje zakwe chani utoge mwe viya Chohile akunga.
Kubanika na kwikala na Kulisito
20 Nyuwe mbanika hamwenga na Kulisito na kukombolwa mwe udahi wa mpepo zina uzumbe we isi. Nimbwani, ivyo, mkwikala enga viya mwendaga mwe isi ino? Ni mbwani mkwikiana miko saiyo. 21 “Msekutoza chino, naho msekuluma chiya, naho msekudonta chiya!” 22 Mbuli izo zose ni ziya ze vintu vikubanika ahadya vikudulwa ayo ni malagizo na mahinyo ya chimntu du. 23 Ichindedi, miko iyo ikala ya ubala kwaviya yalawana na mviko mwedamanyize wenye na unyanyahalo wawo na mwe kusulumiza mwili mna haiwagile chintu kuchinda tama zo mwili.