BALUWA YA PAOLO KWA
WAKOLOSAI
ULONGOZI
Baluwa kwa Wakolosai yawandikagwa ni msigilwa Paolo (1:1). Baluwa ino aiwandikaga akatenda kwechifungo, vyafanyanywa mo mhilimo wa 60 AD. Wakolosai na Waefeso hamwenga na Filemoni zamanyika ni baluwa za kwechifungo kwaviya Paolo kaziwandika akatenda kwechifungo. Awandikaga ibaluwa ino kwa bunga dya wamzumile Kulisito komzi wa Kolosai. Paolo ahakongile bunga dya wazumizi komzi wa Kolosai, saviya viwandikwe (2:1), mna nendile ana mtintiso msiku kwawo. Vyadahika kugamba Epafula nuyo adikongaga idibunga dya wamzumile Kulisito uko Kolosai.
Paolo nakalonga kulanga mahinyo yo udanti mwe bunga dya wamzumile Kulisito wa komzi wa Kolosai. Mwe baluwa yakwe kalongesa kulanga mbuli izo. Mafani kwendaga na bunga dya Wayahudi wakulisito nawakajeza kuwakunduganya wakulisito watuhu watimile sigilizi za Chiyahudi kulaila mwe idilagano dya kale, vitendese kujelwa ngasu. Paolo kawandika pwilili kugamba wakulisito hawakunga chintu chituhu mna Kulisito du chani wawagile kwa Chohile (1:15-20) kugamba mahinyo ayo yegamila mwe mbuli za chimntu hezine mana (2:8).
Vimndani
Paolo nakakonga ibaluwa kwa kuwalamsa wantu wa bunga dya wamzumile Kulisito we komzi wa Kolosai (1:1-2).
Akajika kawandika kulanga mbuli za ukulisito vitendese wenege mbuli za mahinyo yo udanti kwa Wakolosai (1:3-3:4).
Saviya mwe izibaluwa zakwe zilozize Paolo kajeseza inusu ye baluwa yakwe kwa kuwenka malagiso ya ulangilizi wa ivyo mkulisito ywedi akungwa ekale (3:5-3:6).
Paolo abindiliza kwa ndamsa na malagiso kugamba ibaluwa isomwe kwa izwi kulu mwa mabunga ya mzumile Kulisito (4:7-18).
1
Miye Paolo msigilwa ywa Kulisito Yesu kwa kunga kwa Chohile, hamwenga na Timoseo mlukolo ywetu,
Chawawandikilani nyuwe wantu wa Chohile mkwikala komzi wa Kolosai, nyuwe walukolo wakanuni mwe kulungana na Kulisito.
Chohile Tati ywetu, awenkeni wedi wakwe na utondowazi.
Malombezo ya kuhongeza
Chamtogola Chohile, Tati ywa Zumbe dyetu Yesu Kulisito mazuwa yose umo chikawalombezezani, chiva ivyo mkumzumila Kulisito Yesu na ivyo mkuwaunga wantu wose wa Chohile. Uzumizi wenyu na kunga kwenyu vyegamila mo msuhi mwikiwe kwembingu. Mwevaga ulosi wo msuhi uwo nkanana ya nkongo chipindi mgambilwe ulosi wa chindedi kugamba Mbuli yedi ya Kulisito. Mbuli yedi ya Kulisito ichei kujimbika na kulonga mwe isi yose, saviya ijimbike kwenyu kukongela mwe idizuwa diya mwivile wedi wa Chohile na kubunkula ivyo ikutenda chindedi. Epafula mndima mnyetu chikunga, nuyo awahinyizeni mbuli izo. Uyo ni mndima mkanuni ywa Kulisito mwe hantu hetu. Nuyo achigambile mbuli za kunga kwenyu mwinkigwe ni Muye wa Chohile.
Kwachausa icho hachikusokela kuwalombezezani, kukongela mwe dizuwa chivile mbuli zenyu. Chamlombeza Chohile awadahizeni mmanye kunga kwakwe naho awenkeni ubala wose na umanyi kulaila kwa Muye wakwe. 10 Elo, namdahe kwikala saviya Zumbe akunga, na kutenda yakumwelela. Mwe sila iyo namdahe kutenda ntendwa zedi za chila namna na kongezeka kummanya Chohile vyedi. 11 Chohile nawajeleseni nguvu kwa udahi wakwe wa ukulu chani mdahe kujijimiza mwe chila chintu hehena kusokela. 12 Mtogoleni Chohile kwa chinyemi, Tate awadahizeni kutenda wawagilwa wa kuhokela chihande chenyu cha ulisi wa wantu wa Chohile mo useuta wa Chohile uyo ulangazi. 13 Uyo kachikombola kulaila mwe udahi wa chiza, niyo achingiza mwe useuta wa mwanawe akungisa. 14 Mwa uyo chikombolwa na kulekeilwa masa yetu.
Kulisito na ndima yakwe
15 Kulisito akuwoneka aligana jejeje na Chohile hekuwoneka, endaga eyuko vyumbe vyose hevinati kumbwa. 16 Kwa sila yakwe Chohile kaumba vyumbe vyose kwembingu na mwe isi, vikuwoneka na hevikuwoneka, hegu nu useuta hegu ukulu hegu udahi. Chohile kaumba vyose kwa sila yakwe na kwachausa chakwe. 17 Kulisito kalongwela vintu vyose umo hevinati kumbwa, mwe sila ya kulungana naye chila chintu chihantu hakwe. 18 Uyo ni mtwi wa mwili kugamba bunga dya wamzumile wakutenda mwili wakwe. Uyo ni nkongelo ya ujima. Uyo nuyo nkongo, nuyo ywa nkongo kuuyuka, chani alongwele vintu vyose. 19 Kwaviya Chohile mwenye kaunga ujejeje wakwe uwoneke mndani mwa Kulisito. 20 Kwa sila ya Mwanawe, kaunga kuivyanya isi yose na yeye. Kwa sila ya sakame ya Mwanawe abanike mo msalaba, Chohile kegala utondowazi, ivyo kaivanya vintu vyose hamwenga na yeye mwenye, vimwe isi na vi kwembingu.
21 Nyuwe mwe nkongo na mwihale na Chohile, na mwiwehi wakwe mwe zifanyanyi zenyu na ntendwa zenyu zihiye. 22 Mna haluse, Chohile kawevanyani na yeye mwenye, kwa sila ya kubanika Mwanawe, chani awadahizeni kutenda wantu wakukile, hemwina lema hegu wavu wowose. 23 Mna mwaugwa, mjendeleze mo mwegamo utogile mwe uzumizi, msekusingiswa na kwaza msuhi mhokele umo mwevaga Mbuli Yedi ya Kulisito. Miye Paolo sikwa nitenda mndima ywa kulonga Mbuli Yedi ya Kulisito idya ilongigwe kale mwe vyumbe vyose mwe isi.
Ndima ya Paolo kwa wamzumile Kulisito
24 Haluse nayelelwa masulumizo hupata kwachausa chenyu, kwaviya kwa masulumizo yangu hano he isi, nabindiliza chiya chihunguke mwe masulumizo ya Kulisito kwachausa cha mwili wakwe, nuko kugamba bunga dya wamzumile Kulisito. 25 Miye sitendwa mndima ywa wazumile kuligana na ndima ninkigwe ni Chohile kwachausa chenyu. Mbuli yenye ni kulonga kwa ujejeje ulosi wa Chohile, 26 ulosi uwo ni chinyele awafisize wantu wose chikale na vyeleko vyose, mna haluse kawabunkwila wantu wakwe wakukile. 27 Chohile kaunga awabunkwile wantu wakwe ichinyele icho ivyo chili china ugoli mkulu adamanye kwachausa cha isi zose. Ne chinyele icho ni kugamba Kulisito emndani mwenyu, nuyo akuchigaila msuhi kugamba nachehange mo Ukulu wa Chohile. 28 Ivyo chamlonga Kulisito kwa chila yumwenga. Chafunda na kuhinya kwa ubala wose chani chiwambize wantu wose walungane jejeje na Kulisito. 29 Nivyo vikuleka nevinya kwa udahi woseni hwinkwa ni Kulisito, ukunitenda nidamanye ndima mndani mwangu kwa nguvu.