4
Mbuli za kujela moyo
Ivyo, walukolo weyangu hunga, nina nkwina zitendese kuwawonani naho, nyuwe mwi chinyemi changu na chilemba cho uhuda wangu nanihokele nefenyeza nyuwe. Nyuwe hungisa naweilani mchimale mtogile mo kwehanga kwenyu na Zumbe.
Naweilani nyuwe Euodiya na Sintike mwikale mwe wivano mwa Zumbe. Wenawe mndima mnyangu mchindedi, nakunga wambize wavyele awo, kwaviya wahikiliza kudamanya ndima ya kulonga mbuli yedi ya Kulisito hamwenga na miye na Chilementi na wandima weyangu watuhu wose, awo mazina yawo yawandikwa mwe chitabu cho ujima.
Elelwani mazuwa yose mo kulungana kwenyu na Zumbe. Naho nalonga kaidi, elelwani!
Kuhola kwenyu kumanywe ni wantu wose, Zumbe ehaguhi na kwiza. Msekwehelwa mwe mbuli yoyose, mna mwe chila chintu kwa kuvika na kumlombeza Chohile mweziya mkunga, kwa kuhongeza. Ivyo, utondowazi wa Chohile ukujinka umanyi wose wa wantu naudime myoyo na umanyi wenyu mo kulungana na Kulisito Yesu.
Hakomeleza, walukolo weyangu, ikani fanyanyi zenyu zedi mwe mbuli zose za chindedi naho ya kutunya naho ikuzumilwa ni Chohile na mbuli zose zikuwagila ntogozi na udahi wakusagula yedi. Damanyani yadya mhinile na kuhokela kulaila kwangu mbuli mwivile na kuziwona kwangu zidamanyeni. Chohile akuwenka wantu utondowazi natende hamwenga na nyuwe.
Kuhongela kwa chausa cha ntunyo
10 Naseleleswa mo kulungana na Zumbe, kwaviya haluse ko uhelo mchimpula naho fanyanyi zenyu kwachausa changu, saviya namkanifanyanya. Sikunga kugamba namnijala, mna hampatile luhenyo lwa kulagisa imbuli iyo. 11 Sikulonga vino kwaviya siswesa chintu kwaviya sihina kwelelwa mwe vintu viya mnanavyo. 12 Simanya kwikala mwe kuswesa naho simanya kwikala mwe ugoli. Sezweza kwelelwa mwe mbuli zose, mwe kulozola hegu mwe gumbo, hegu mwe ugoli hegu mwe kuswesa. 13 Nadaha mbuli zose mwa Kulisito akunijela nguvu.
14 Mna namdamanya vyedi, mnambiza mwe nkunto zangu. 15 Nyuwe Wafilipi mmanya wenye kugamba mwe nkongo mo kuilonga mbuli yedi, umo halaila Makedoniya, nendile hahana bunga dya wamzumile Kulisito tuhu dyambizane na miye mwe mbuli ino ya kulavya na kuhokela mna ni nyuwe du. 16 Umo nahaunga wambizi wa viya hunga kudya Sesalonike mnigaila, naho nkanana zilozize. 17 Siyo kugamba naunga du kuhokela jeleko, icho hunga ni chongezekelo chongezwe mwe yadya mdamanye kale. 18 Ivyo, sihokela kale vintu vyose mninkile, naho vijinka ivyo nahaunga. Mna chila chintu, kwaviya Epafolodito kanigaila kale jeleko dyenyu, jeleko dino ni ntambiko ina mhempe, ntambiko ya kuzumilwa ni Chohile naho ikumwagila naho enga ntambiko ya kokwa mo moto. 19 Ivyo, Chohile ywangu, kwa ugoli wakwe mkulu kujinkila sila ya Kulisito Yesu, nawenkeni yadya yose mkunga kuligana na ulozo na ukuka wo ugoli wakwe. 20 Ukulu una Chohile tati ywetu mazuwa yose! Taile.
Ndamsa za nkomelezo
21 Walamseni wantu wa Chohile wose wakumzumila Kulisito Yesu. Walukolo we hamwenga na miye wawalamsani. 22 Wantu wa Chohile wose vitendese wadya wakwikala kwe nyumba ya seuta ywa Lumi, wawalamsani.
23 Zumbe Yesu Kulisito awenkeni nyuwe wedi wakwe.