3
Kuzumilwa ni Chohile
Hongezeza, walukolo weyangu elelwani mwekulungana na Zumbe. Sanisokele kuwiya yadya niwawandikile hadya nkongo, ayo nayawaikeni mpeho. Wenegeni wadya wakudamanya wihi, awo wantu wekale enga mbwa wakungisa kwejela ngasu. Suwe nawo chijeligwe ngasu chindedi, kwaviya chamlombeza Chohile, kwa sila ya Muye Ukukile wakwe naho chabweda mo kulungana na Kulisito Yesu, hachikuzikiya msuhi mbuli za mo mwili. Mna miye, nahadaha kwika msuhi mwe mbuli zikudamanywa mo mwili. Hegu hana mntu akufanyanya kugamba ana luhosa lwa msuhi wa mbuli zikudamanywa mo mwili, miye simjinka. Najelagwa ngasu mwe zuwa dya mnane eze nelekwe, miye ni Mwizulaeli, kabila dya Benjamini, Mwebulaniya toti, mwe kutoza sigilizi miye nendaga Mfalisayo, naho nahahikiliza kubalanga bunga dya wamzumile Kulisito, mwe kudamanya yedi mwe kutimila sigilizi nendaga sina lema dyodyose. Mna ayo yose yendaga yongezeka kwangu, vino haluse siwona kugamba sicho chintu kwa chausa cha Kulisito. Naho sayo ayo du nawona chila chintu ni kwaza kwa chausa cha utana utendese wa mbuli yedi kugamba kummanya Kulisito Yesu Zumbe dyangu. Kwa chausa chakwe sidula chila chintu, siviwona kugamba nisaviya uzavu chani nitende na Kulisito, nilunganywe hamwenga vitendese. Miye sikunga naho kuzumilwa ni Chohile kulawana na kutimila sigilizi. Mna haluse nazumilwa ni Chohile mwe viya nimzumile Kulisito kuzumilwa kwangu ni Chohile kwegamila mo wedi. 10 Icho hunga ni kummanya Kulisito na kuwona nguvu yakwe ya uyuso wakwe, kutenda na ndala mwa masulumizo yakwe naho niligane naye mo kubanika kwakwe. 11 Hatenda na msuhi kugamba miye nami naniuyuswe.
Kunyaguliza kubula ko uhelo we misezigo
12 Sikunga kulonga kugamba sibula uhelo hegu kugamba sichinta, mna nanyaguliza chani nihude na kuhokela ntunyo kwaviya Yesu kulisito kanihokela kale nitende ywakwe. 13 Walukolo weyangu, sikufanyanya sinkigwa kale jeleko idyo, mna najesa mbuli imwenga najala yadya yajinkile nahikiliza kukaula yadya ye kulongozi kwangu. 14 Elo, nanyaguliza kubula ko uhelo we misezigo, chani nihokele diya idijeleko dyo ujima wa mazuwa yose Chohile anitangile kwembingu kwa sila ya Kulisito Yesu.
15 Suwe chose chitogile mo kumzumila Kulisito chitende na fanyanyi zimwe. Hegu awamwenga mgati mwenyu wafanyanya vituhu, Chohile nawabunkuileni imbuli iyo. 16 Vyovyose navitende chijendeleze mwe sila iyo chitimile kubula vino haluse.
17 Walukolo weyangu timilani mligano wangu. Chiwenkani mligano wedi, ivyo wategelezeni wadya wakwikala na kutimila mligano uwo chiwenkileni. 18 Siwagambila kale imbuli ino nkanana zilozize, haluse nawiya naho kwa mesozi, wantu walozize wekala enga wehi wa file ya Kulisito mo msalaba. 19 Uhelo wawo ni kubalangwa, tama zawo za mwili nuyo mnungu ywawo, ukulu wawo weduvila mbuli zawo za soni, wafanyanya du mbuli za mwe isi. 20 Mna suwe chiwakaya wa kwembingu, chamgoja kwa nkwina nkulu mwambula kulaila kwembingu, Zumbe Yesu Kulisito. 21 Uyo na ihitule imili yetu ihwele na kuidamanya iligane saviya ukulu wo mwili wakwe, kwe nguvu idya, mwe iyo adaha kuvika vintu vyose hasi mo uzumbe wakwe.