5
Kanyo kwa wagoli
Elo, haluse netegelezani nyuwe wagoli ilani naho lombolezani kwa chausa cha nkunto naziwezileni. Ugoli wenyu uwola, na suche zenyu zidigwa ni kuhu. Zahabu na hela zenyu vikola nkanga, naho inkanga iyo naitende ukuzi kwenyu, nayo naidye imili yenyu saviya moto. Nyuwe mtutika ugoli mwa mazuwa yano yo uhelo! Hamuwenkile maliho wandima wadamanye ndima mwe zinkonde zenyu. Tegelezani ivyo wakufuzuma! Ndilo yawo wakuvuna mwe zinkonde zenyu ibula mwa magutwi ya Zumbe mta udahi. Mwikala mwe isi wikazi wa mbwedo mwe myoyo yenyu naho mwahomola. Mweneneheza mwe zuwa dya kuchinjwa. Muwakantila na kuwakoma wantu hewena lema, awo nendile hawakuwahiga!
Ujijimizi na kulombeza
Ivyo, walukolo weyangu, mjijimize kubula Zumbe akauya. Kaulani mlimi ivyo akugoja kwa kujijimiza viya ahandile vimwelekele ulozo akungisa naviya akujijimiza kukongela fula ya nkongo kubula ya udumo. Nyuwe nanywi mwaungwa mtende na ujijimizi, chimalani mtogile mo uzumizi, kwa viya zuwa dya kwiza kwakwe Zumbe dihaguhi.
Walukolo weyangu, msekufuzumilana mnase kukantilwa ni Chohile, uyo ni mkanti kachimala ho lwivi. 10 Walukolo weyangu, mkaunga kuwona mliganyo wa ugoji na ujijimizi mwe masulumizo, wafanyanyeni wawoni wadya walongile ulosi ukulaila kwa Zumbe. 11 Chawetanga awo wajimbikwa kwaviya wajijimiza. Mwiva ujijimizi wa Ayubu, naho mmanya ivyo Zumbe amtendele mo udumo. Kwaviya Zumbe kamema mbazi na wedi.
12 Kujinka ayo yose, walukolo weyangu, msekwelisa kwembingu, hegu kwe isi, hegu kwa chintu chituhu chochose. Gambani “Taile” hegu ni taile, na “Bule” hegu ni bule, aho hamkantilwe ni Chohile.
13 Togolani, hana mntu yoyose mgati mwenyu mta ulosi? Aungwa amlombeze Chohile. Togola, hana mntu mta chinyemi? Aungwa acheme mila ya ntogozi. 14 Togola, hana mnyonje mgati mwenyu? Aungwa awetange wadalahala vilongozi wa bunga dya wazumizi wa Kulisito, wowo nawo nawamlombezeze na kumkuluguta mavuta kwa zina dya Zumbe. 15 Wakalombeza kwa uzumizi mnyonje nahonywe, kwaviya Zumbe namwinkage luhulwila hata hegu kakola masa yoyose nalekeilwe. 16 Ivyo, mweile nyuwe wenye masa yenyu mdamanye, naho mlombezezane, chani mhonywe. Lombezo dya mntu mta kuwoneka ywedi kulongozi kwa Chohile dina nguvu ya kudamanya yalozize. 17 Eliya endaga mntu sasuwe. Alombezaga kwa kuhikiliza fula isekunya, nayo hainyele mwe isi kwa chipindi cha mihilimo mitatu na myezi mtandatu. 18 Niyo alombeza kwa kuhikiliza, fula kulaila koulanga niyo yanya mwe isi niyo yalavya nkande.
19 Walukolo weyangu, mntu yumwenga anazaganya mwe chindedi, niyo mtuhu amvuza, 20 manyani kugamba, uyo akumvuza mta masa kulaila mo uzaganyi wakwe, nahonye umuye wa uyo na file na masa yalozize nayauswe.