BALUWA IWANDIKWE NI
YUDA
ULONGOZI
Baluwa yetangwa Yuda ni zina nyumani ya mwandisi. Yuda elonga mwenye kugamba ni mkuluwe dya Yakobo, mkuluwe dya Yesu. Elo naho azumila kugamba kutenda yumwenga mwa mkuluwe dya Yesu (Yud 1). Hachimanyize kugamba ibaluwa iwandikwa hantu hamanyike mwe nyumba yo kuvikila naho mwe misitali imwe Lagano dya kale, Yuda nuyo chilongozi mwe Wayahudi. Hata hegu aitambalisa ibaluwa “wose wetangwe, wakungigwa ni Chohile Tate na waikigwe kwa Yesu Kulisito” (Yud1). Ibaluwa iwandikwa hagati ha 60 A D.
Umwalo wo kuwandika ibaluwa ni kwa wakulisito wose na kuwafunda wadya wakwikala mwe kuhinya udanti (Yud 4). Kajeseza misitali mwe Lagano dya kale yalaile na kulavya uwaza mwe uchumi wa kwivana. Baluwa ino yahangana na fanyanyi za Petulo zikuchisanya mafundo ya wahinyi wa udanti (Yud 4, 2 Petulo 2:1) uge misitali ya wandima wa kwembingu na Sodoma na Gomola.
Vimndani
Yuda etambalisa mwenye kugamba ni chilongozi (Yud 1-2).
Atambalisa ni kwambwani kawandika kuwafunda wadya wakuwahiga wahinyi wa udanti (Yud 3-4).
Kujinka ayo niyo awenka mliganyo kulaila kwa wantu na vilaile mwe Lagano dya kale (Yud 5-16).
Akajika wawagambila viya vikuwagila vyaungigwa mwe mafundo (Yuda 17-23).
Uhelo avugala mwe ibaluwa kwa kumtunya Chohile (Yud 24-25).
1
Miye Yuda mtumwa ywa Yesu Kulisito na mvunawe dya Yakobo,
Nawawandikilani nyuwe mwitangwe ni Tate Chohile na mkwikala mo ungi wakwe na kudimwa vyedi kwa chausa cha Yesu Kulisito.
Nawaungilani mbazi na utondowazi na ungi kulaila kwa Chohile vyongezekele mwenyu.
Kanto dya wahinyi wa udanti
Wambuya zangu, nendile hahikiliza kuwawandikilani mbuli ya wambulwa udya chikwehanga suwe chose, mna nasiwona vyaungwa niwawandikileni chani niwatintise kugombela uzumizi wenkigwe wantu wa Chohile nkanana imwenga du kwe chipindi chose. Kwaviya kuna wantu wamwenga hewekumtunya Chohile weingize kwa chinyele mgati mwetu, wahitwila ulosi wa wedi wa Chohile ywetu chani wadamanye uchilanga na kumlemela Yesu Kulisito uyo eli mkulu ichedu na Zumbe dyetu. Mna Mawandiko Yakukile yahezaga kulonga kukongela nkongo kanto dyawagoja wantu awo.
Haluse naunga niwakumbuseni hata hegu mzimanya kale izimbuli zino zose, kugamba Zumbe eze aheze kuwambula Waizulaeli kulaila mwe isi ya Misili, mna nyumani niyo awabalanga wadya hewezumile. Wandima wa kwembingu hewedimile udahi wawo mna wasa wikazi wawo, Chohile kawavugaila mwe chiza kwa kuwanyinya minyolo ya mazuwa yose chani wakantilwe mwe dizuwa diya dikulu. Kumbukani saviya Sodoma na Gomola na mizi ihaguhi hakwe, wakaya wawo wadamanyaga saviya wadya wandima wa kwembingu wadamanyaga ugonyi na kutimila tama zihiye heziligane ne dikolwa. Wantu wano wenkagwa kanto dya moto wa mazuwa yose vitende fundo kwa wantu wose.
Seviyo wantu wano nawo sozi zawo zawalongoza mwe kuitenda imili yawo itende mazavu, wabela udahi wa Chohile na kuhuluta vyumbe vina ukulu vya kwembingu. Mna Mikaeli, mndima mkulu ywa kwembingu, eze adedelesane na yudya Mwavu kwachausa cho umwili wa Musa, hajezize kumkantila kwa kumhuluta mna nakagamba, “Zumbe mwenye akukwahile.” 10 Mna wantu wano wahuluta vintu hewevimanyize. Kuna mbuli wamanyize na wazidamanya hewekuzifanyanya saviya wanyama hewena fanyanyi wakudamanya. Mbuli izo za wabalanga wowo wenye. 11 Nawaluwone! Wantu awo wakutimila sila idya ya Kaini. Kwachausa cha hela wejela mwe wavu udya wa Balamu. Wahitukilaga saviya Kola ahitukaga niyo wabalangwa saviya uyo abalangwe. 12 Wantu wano wehanga hamwenga na nyuwe mwe zindala zenyu za ungi hewena soni. Wenga mayuwe yakutisa yakudaha kuvuna meli ni saviya wadimi wakwegusa wenye du, ni saviya maingu heyena mazi yakufiliswa ni mpeho, ni saviya miti heina matunda chipindi cho ulozo ing'oligwe na kunyulukisa. 13 Wantu awo wenga mawimbi makulu ya bahali, ntendwa zawo ni za soni zalaila enga chifulo. Waligana na ntondo zikuchagachaga, Chohile kazikiya hantu mwe chiza chikulu mazuwa yose.
14 Henoko naye, mntu ywa cheleko cha mfungate kukongela Adamu, nuyo alavyaga uwoni aho nkongo mwa wowo, akagamba, “Tegelezani! Zumbe neze hamwenga na wandima wakwe wa kwembingu wakukile hewekuwazika. 15 Neze awakantile wantu wose na kuwakoza masa wantu wehiye na hewekumtunya Chohile kwa chausa cha ntendwa zawo zose zihiye wadamanye na kwa mbuli zakwihiza za wata masa walongile mwakwe!”
16 Wantu wano wang'ung'ula na kufuzuma, watimila tama zawo zihiye, wakalonga mbuli za kweduvya na kwekomba kwa wantu watuhu chani wapate yadya wakunga wowo.
Mafundo na malagiso
17 Mna nyuwe wambuya zangu, kumbukani mbuli zalongagwa kale ni wasigilwa wa Zumbe dyetu Yesu Kulisito. 18 Nawagambilani, “Mazuwa yo udumo, nakulaile wantu hewekumtunya Chohile, wantu wakutimila tama zawo zihiye, awo nawawatileni.” 19 Awo ni wadya wakuhosa kusentana mgati mwa wantu, wantu wata fanyanyi za mwe isi, hewena Muye wa Chohile. 20 Mna nyuwe wambuya zangu, mwezenge mo uzumizi wenyu ukukise, na kulombeza kwa nguvu za Muye Ukukise. 21 Mkajendeleza kwikala mo ungi wa Chohile mkamgoja Zumbe dyetu Yesu Kulisito, yudya kwa mbazi zakwe nawenkeni ujima wa mazuwa yose.
22 Wafileni mbazi wata nkama, 23 wambuleni mwe nkanto saviya mntu akupempula chintu kulaila mwe moto. Mna kwa watuhu mtende na mbazi na kukaulisa mkehiwa hata izisuche zawo zina madwentwe ye zitama zawo ze mili zihiye.
Malombezo ya ntogozi kwa Chohile
24 Elo kwa uyo adaha kuwadimani chani mnase kugwa, na kuwachimalisa nyuwe kulongozi ko ukulu wakwe hemwina lema naho kwa chinyemi chikulu, 25 kwa uyo eli ichedu Chohile, Mwambuzi ywetu, atogolwe na kutende na ukulu na nguvu na udahi kwa sila ya Yesu Kulisito Zumbe dyetu, kukongela kale isi heinati kumbwa na haluse na mazuwa yose. Taile.