8
Ji'n vyøj va'cø ndø cot cutcuy comi chøqui'is vi'naṉdøjqui
Yøti ma'ṉbø ndzame a ver o'ca muspa ndø vi'ṉgø sis comi chøqui'is ñøyicøsi yaj ca'tøjupø. Viyuṉse ndø cøyin mustamba lo que muspapø ndø vi'ngø. Pero cuando tø musopya, tø jayatzamba; en cambio va'cø nay tø sundandøjø, entonces nay tø cotzondandøjpa va'cø tø va'ṉjajmotyam mas vøjø. O'ca i'is muspase 'yaṉjamba, pero ji'ndøc myus ni tiyø syunbase va'cø myusø. O'ca ndø sunba Dios, Diosis tø pøjcøchoṉba como 'yune.
Entonces ma'ṉba ndzajmay o'ca vøj va'cø ndø vi'c sis yaj ca'upø comi chøqui'is ñøyicøsi. Ndø mustamba que tum comi chøqui ji'n 'yaṉgui'mi nascøsi, y que tumdi it Dios. Porque it vøti nøjayajpapø dios tzajpomo y nascøsi, y viyuṉsye sone ityaj dios y sone ityaj comi. Pero tø øtzcøtoyata'm tumdi it Dios ndø Janda chøjcupø'is mumu tiyø, y tø øjta'm ijtamba ñe'jcøtoya. Y tumdi it ndø Comi Jesucristo, y je'tis yac itpa aunque tiyø y tø øtz jetseti tø yac itque'tpa.
Pero ji'n myusyaj mumu pø'nis que comi chøqui ji'n aṉgui'mi. Pero hasta como yøti it qui'psyajpapø'is que comi chøqui aṉgui'mba, porque ja yajøtøc jetsepø costumbre. Y por eso cuando vyi'cyajpa sis yaj ca'upø comi chøqui'is ñøyicøsi, ni'anjajmyajpa que chøcyaj cyoja; porque ji'n myusyaj seguro o'ca coja va'cø vyi'cø jetsepø sis. Pero vi'cu'is ji'n Diosis cuenta'ṉomo tø yac iti. Jetseti va'cø tø vi'cø ji'n tø vø'aje más Diosis vyi'naṉdøjqui; ni va'cø jana tø vi'cø ji'nyet tø yatzi'aje más. Pero aunque mitz muspa mi vi'ṉgø sunbase mi vi'ṉgø, cuendatzøc jana maṉ yaj cojapa't mi ndøvø usyta'mdi vya'ṉjajmopyapø cuando ispa nø mi vi'ṉgu sis. 10 Aunque mitz mi muspa o'ca muspa ndø vi'c aunque tiyø, pero eyapø pøn ji'n más myusoyepø, o'ca je'is my ispa nø vi'cupø comi chøqui'is myasandøjcomo, tal vez ji'n ma ña'tze va'cø vyi'jque't sis yaj ca'tøjupø comi chøqui'is ñøyicøsi. Entonces maṉba ni'aṉjajme que chøc cyoja, porque qui'pspa que cojapøte va'cø ndø vi'c jetsepø sis. 11 Entonces tocopya mi ndøvø ji'n más myusoyepø pero Cristo'is cyoca'upø. Tocopya porque mitz más it mi musocuy va'cø mi ndzøcø mi ndøvø'is qui'pspapø que coja va'cø ndø tzøcø. 12 Entonces cuando jetse mi ⁿvi'cpa sis, mi ṉgojapa'tque'tpa mi ndøvøcøsta'm, porque mi ndzi'pa gusto va'cø vi'ṉgø lo que ñe'c cyomo'pya que coja va'cø vyi'cø. Y va'cø mi ṉgojapa't mi ndøvø'is vyi'naṉdøjqui, mi ṉgojap'tque'tpati Cristo'is vyi'naṉdøjqui. 13 O'ca øtz ø ndøvø yaj cojapa'tpa como ispa aṉcø que øtz nø ⁿvi'c sis, entonces nunca ji'nam ma ⁿvi'c sis øjtzi hasta que yajnømba, va'cø jana ⁿyaj cojapa't ø ndøvø.