9
Ticøsta'm aṉgui'myajpa apostoles
Tzi'tam viyuṉse cuenta que øtz librepø pøn chøṉø, y apostoles chøṉø. Øtz o'yø is Jesús ndø Comi, y mitzta'm nø mi vya'ṉjajmondyamu øtz yosu aṉcø mitzji'ṉda'm mi ndzajmatyam ndø Comi'is 'yote. Aunque eyata'mbø'is ji'n pøjcøcho'ṉøjtzi como apostoles, mitz tiene que va'cø mi ndø pøjcøchondamø. Como sella'øyajpa carta va'cø queja que aṉgui'mba'is cyø'veju, jetse porque mitz mi va'ṉjamdamba ndø Comi, como si fuera que mi sella'øtyam ndø Comi'is, y jetse quejpa que øtz cø'vejøjtzi ndø Comi'is.
Cuando cø'ocva'cyajpøjtzi o'ca apostoles chøṉø, yøcse aṉdzoṉyajpøjtzi: Mi mustamba viyuṉse que it ø derecho va'cø mbøjcøchon cu'tcuy y ujcuy como apostolesis chøcyajpase. Y øtz muspatina'ṉ nøvitque't ø ⁿyomo va'ṉjajmopyapø jujche ñø'vityajpase eyapø apostolesista'm, y ndø Comi'is myuqui'ista'm y Cefasis. U mi ṉgui'pstamu que na's øjtzi y Bernabeji'ṉ ji'n mus mbøjcøchoṉdam cu'tcuy tø tzi'tandøjpa aunque jana yosa, como nømdi chøcyajuse eyata'mbø apostolesis. Como ni jutipø soldado'is ji'n pyø'nøy vyin, jetsetique't øtz ji'n pyena va'cø mbø'nøy ø ⁿvin. Como ñijpapø'is uva cyu'tapya tyøm; y cyoquenba'is coquenguy veneti 'yujcapya lyeche, jetse øtz muspana'ṉ pø'nøtyøjø como cosecha cuenta. Jetse ndza'mbøjtzi ji'n solamente porque jetse qui'psyajpase pø'nis, sino también jetse it jachø'yupø Moisesis 'yaṉgui'mgu'yomo. Porque it aṉgui'mocuy jachø'yupø: “U mi ṉguingøvajtu vacas cuando maṉba mi yac maṉvituvitu'vøy trigo va'cø pyut pyuj”. ¿Será que Diosis cham jetse porque syunba vacas va'cø vøj ityajø? 10 ¿O jetse chamu para øtzcøtoya? Viyuṉete para øtzcøtoya jetse it jachø'yupø. Por eso nas tajvitu'papø'is ñi'aṉjamba que maṉba ñøput cosecha. Y trigo nacspapø'is maṉba pijṉay pyuj va'co cyu'tayø. (Y jetse øtz muspa pø'nøtyøjø porque ndzøjcatyam øjtzi ndø Comi's yoscuy.) 11 O'ca mi ṉgojtatya'møjtzi Diosis 'Yespiritu mi ndzoco'yomda'm, entonces vyøjø mitzcøs va'cø mbøctamø nascøspø tiyø como cu'tcusyepø. 12 O'ca eyata'mbø'is muspa pyøjcøchoṉyajø nascøs ijtupø tiyø mitzcøsta'm, entonces más vøj øtz va'cø mbøjcøchoṉdaṉque'tati'tzi.
Pero øtz ji'nø mi va'ṉgatyam ni tiyø, sino mumu ti ndondam øtzi va'cø vøj tuc ø ⁿyosaṉ vøjpø Cristo'is 'yoteji'ṉ. 13 Viyuṉse mi mustamba que Jerusale'nombø masandøjcom yosyajpapø'is cyu'tyajpa lo que tzi'yajtøjpa masandøjcomo. Y yosyajpapø altajromo yaj ca'yajtøjpamø pø'nøcuy va'cø vya'ṉjamyaj Dios, je'is vyi'cayajpa syis lo que jen yaj ca'yajtøjpapø. 14 Jetsetique't aṉgui'mu ndø Comi'is que chamboyajpa'is vøjpø Diosis 'yote va'cø jyamacøtyajø lo que tiji'ṉ tzi'yajtøjpapø. 15 Aunque it ø aṉgui'mguy va'cø pø'nøtyøjø, pero øtz ja yac yosø jetsepø aṉgui'mguy; ni yøṉ carta'omo ji'nam ⁿva'c yøti jetsepø tiyø. ¡Mejor va'cø ca'ø antes que ⁿva'cpøjtzi aunque tiyø! Jetse ne'c vøjcotzøcpa ø ⁿvin, porque øtz ji'nø va'ṉgø øtz ni icøs ni tiyø, y ni i'is ji'n musam ya'inducøjtzi va'cø jana vøṉgotzøc ø ⁿvin.
16 Aunque ndzambopyøjtzi vøjpø ote, ji'n mus nømø que jetcøtoya øtz vøjpø pøn chøṉø, porque tzamdzi'tøjøjtzi va'cø ndzamboya; y por obligado jetse ndzøcpøjtzi. ¡Lástima øjtzi o'ca ji'na'ṉ ndzamboy vøjpø ote, vøtina'ṉ ma tocoye! 17 Pero o'ca ø ṉgustopit ndzambopya vøjpø ote, mbøjcøchoṉba ø ṉgoyaja. Pero o'ca ji'n ndzøcø ṉgustopit, de toda manera tiene que va'cø ndzamboya porque jetse tzamdzi'tøj øjtzi. 18 Va'cø ndzamboy vøjpø Cristo'is 'yote jana coyoja, contento itpøjtzi como si fuera coyojtøjøjtzi. O'ca coyoja mbøjcøchoṉbana'ṉ, ji'na'ṉ it contento como yø'cse. Por eso ji'n ø va'ṉgue lo que muspapøna'ṉ ø va'ṉgø cuando ndzambo'pyøjtzi vøjpø ote.
19 Aunque øtz librepø chøṉø, ji'n chøṉ ni i'is chøsi, pero øtz tzøsi'ajøjtzi mumu pøngøtoya más vøti pøn va'cø yac tøjcøyaj Cristo'is cuenta'ṉomo. 20 Cuando ijtøjtzi Israel pøn gujqui, Israel pønse vitu'que'tpøjtzi va'cø yac tøjcøyaj Israel pøn Cristo'is cuenta'ṉomo. Aunque øtz ji'nu iti Moisesis 'yaṉgui'mgucø'mø, pero it pøn sunba'is chøcyaj je'is 'yaṉgui'mguy. Cuando itpøjtzi jetsepø pønji'ṉ, ndzøjque'tpøjtzi Moisesis 'yaṉgui'mguy va'cø yac tøjcøyaj jetsepø pøn Cristo'is cuenta'ṉomo. 21 Cuando itpøjtzi pønji'ṉ ja ñø'itøpø'is Moisesis aṉgui'mguy, ndzøcpøjtzi como je'is chøcyajpase va'cø ṉganatzøcyajque'tati jejta'm. Pero ji'nø jana ṉgo'aṉjajmay Diosis 'yaṉgui'mguy, porque Diosis 'yaṉgui'mgu'yomo ijtøjtzi. 22 Ityaj pøn mochita'mbø'is vya'ṉjajmocuy. Cuando itpøjtzi jic pønji'ṉ, itpøjtzi como mochise va'cø más vya'ṉjajmoyaj mø'chøqui. Aunque i itpase, jetseti itque'tpøjtzi, cualquier forma ndøjquispøjtzi a ver o'ca yaj cotzocyajpa aunque sea vene'csye'ṉomo. 23 Mumu ndzøcpøjtzi vøjpø otecøtoya va'cø ndø mbøjcøchondam parejo vøjpø tiyø, porque vøjpø ote ndø va'ṉjamdamba ancø.
24 Seguro mi mustamba que cuando po'is qui'psisyajpa, vøti pøn ma po'isyaje, pero tumdi ma ganatzøqui. Jetseti mitz tzøjque'ta Cristocøtoya como sea nø mi mbyoy'isuse va'cø mi ṉganatzøc premio. 25 O'ca pøn maṉba poy'isi, vi'nati tiene que va'cø 'yaṉgui'm vyin mumuticøsi va'cø ñu'ṉøy pocuy. Jetse chøcpa va'cø gyanatzøc corona yajpapø. Pero øtz ndø aṉgui'mba ndø vin Cristocøtoya va'cø ndø ṉganatzøctam corona ji'n yajepø nunca. 26 Jetcøtoya øtz viyuṉbopya va'cø ṉgønu'c corona. Como pøn cuando na chaṉgømøjtzøyajtøjpa ji'n mus chaṉmaṉ emøc, jetseti øtzque't ji'n aunque jujche yose Cristocøtoya. 27 Øtz aṉguimba ø ⁿvin va'cø jana ndzøc mumu syunbase ø sisis, va'cø ø ndzøcø vøjø Cristocøtoya; con tal jana tzø'y ja pyøjcøchovapø Diosis; aunque eyata'mbø o'yø ndzajmayaje jujche muspa pyøjcøchoṉyaj Diosis.