3
Pablo'is chamba jujche va'cø tø put vyøjom viyuṉse
Pues yøti ø mi ndøvøta'm, casøtyamø porque ndø Comi mitzji'nda'mbøte. Ji'ndyet ni tiyø aunque mi ⁿjavyøjøtzøjcayta'mø jana tumnac lo que oyupøm ø mi ⁿjajyandyame; porque mitzcøtoyata'm, vøjpø tiyete. Tzøctam cuenda jana mi aṉgøma'cøtyam pø'nis tuyise chøcyajpapø'is yatzitzoco'yajcuy. Cuendatzøctamø mi ⁿvin jana mi aṉgøma'cøtyam yatzita'mbø pø'nis lo que nømyajpapø que Dios yosayajpa, pero ji'ndyet jicø. Cuendatzøctaṉgue't mi ⁿvin jana mi 'yaṉgøma'cøtyaṉgue't sunbapø'is mi ⁿyaj cøvøctam mi ⁿvin va'cø mi syeña'øtyamø. Porque tø øtzta'm viyuṉse ndø tzoco'yom tø seña'øtyamu, ji'ndyet ndø siscøsi. Porque ndø cøna'tzøtyamba Dios Espiritu Santo'is tø cotzoṉdambase, y tø casøtyamba porque tø ijtamba Cristo Jesúsji'ṉ, y øtz musta'mbøjtzi que ni ticøtoya ji'ṉ yose ndø tzøctambase ndø ne'ṉgø va'cø vyøjom tø pujtam Diosis vyi'naṉdøjqui. O'ca eyapø pø'nis cyomo'yajpana'ṉ que maṉba vyøjom putyaje porque chøcyajpa aṉcø vøjø, pero jetse øtz masna'ṉ vyøjom maṉba puti porque øtz más vøjpø pøn chøṉø que ji'n jicta'm. Porque øtz seña'øtyøjøjtzi tucutujtay jama ijtu'c pø'najumø'tzi; øtz de por si Israel pøn chøṉø, Benjamín øjtzø janda tzu'ṉgutya'm. Øtz viyuṉsepø Israel pøn chøṉø. Israel pø'nis 'yaṉgui'mguy ṉgo'aṉjajmapyana'ṉtzi como fariseo pønse. Vøtina'ṉ su'nba ṉgo'aṉjam ø va'ṉjajmoṉguy y por eso ⁿyacsutzøcpana'ṉtzi vya'ṉjamyajpapø'is Cristo porque eyati vya'ṉjajmocuy. Ijtusena'ṉ aṉgui'mguy, ni i'isna'ṉ ji'nø pa'tay ø ṉgoja. Ṉgomopyana'ṉtzi que Diosis vyi'naṉdøjqui ṉganatzøcpase jetse va'cø itø, jetse va'cø ndzøcø. Pero yøti øtz ndzøjcapya cuenda que ji'n vyøjom tø put jetse; ni ticøtoya ji'n yose jetse va'cø tø itø. Más vøj Cristo'is cuenta'ṉomo va'cø tøjcøyø. Viyuṉse ṉgui'pspøjtzi que ni tiyø ja it vyaletzøcpapø, na valetzøcpa Cristo Jesús ø Ngomi. Jet va'cø ndø comusø más valetzøcpapø. Ñe'jcøtoya mumu tiyø tocoyupø tise ndzajcøjtzi. Como putzi ndø patzpø'pase, jetse mbatzcajpø'u tzajcu mumu tiyø va'cø ṉganatzøc Cristo, va'cø tyumøtzøctøj ø ⁿvin ñe'cji'ṉ. Ji'ndyet porque ndzøjcu aṉcø aṉgui'mguy vyø'om ma puti; sino que va'ṉjajmba aṉcø Cristo ma'ṉbø puti vyø'omo, como Diosis vyø'om tø yac putpa cuando ndø va'ṉjajmba. 10 Así es que más su'ṉbøjtzi ṉgomus Cristo que ni jutipø tiyø; y va'cø nø'it mismo pømi como jujche Cristo'is ñø'ijtuse pyømi porque visa'u. Y jujche toya'isuse jete, jetse va'cø toya'isque't øjtzi hasta va'cø ca'ø ñe'c ca'use; 11 a ver si o'ca øtz muspa visa'que't øjtzi cuando ca'u'ca'mtzi.
Ndzøcme'tzpøjtzi va'cø ṉgopa't más vøjpø tiyø
12 Øtz muspøjtzi que ja ṉgopa'tøtø'ctzi mumu yøcseta'mbø tiyø, y muspøjtzi que ji'ndøc ndzøc vøjpø ta'nemø. Como Cristo'is pøjcøcho'ṉøjtzi va'cø ñe'ajø, por eso ndzøcpøjtzi ø mbømi a ver o'ca ṉgønu'capyøjtzi va'cø ndzøc vøjø je'is yoscuy; porque Cristo'is pøjcøcho'ṉøjtzi va'cø ø nøyosa. 13 Ø mi ndøvøtya'm, øtz ji'nø ṉgomo'ye o'ca ṉgopa'tu'mtzi yøcseta'mbø tiyø. Pero cøjtupø'am jajmbø'pøjtzi, ji'nam jajme ti ndzøjcu; y ndzi'pa ø mbømi va'cø ṉgopa't lo que mapøtøc ø mbøjcøchove; na's jejti su'nbø ndzøcø. Ni ti más ji'n sun ndzøc eyapø. 14 Como tum pøn cuando po'is qui'psispase jujche chi'pase pyømi va'cø vi'na nu'ca maṉbamø chø'y, jetse øtz ndzøcpa ø mbømi va'cø ngønu'cay ø ṉgoyoja. Como Diosis tø vejatyambase más vøjpø itcucøtoya Cristo Jesúsji'ṉ, jetemete ø ṉgoyoja.
15 Tø øtzta'm o'ca ijtam ta'nemø ndø qui'psocutya'm, hay que va'cø ndø qui'pstam jetse jujche oyuse ndzame. Y o'ca mitz eya mi ṉgui'psocuy, Diosis maṉba mi yac musque't que eya mi ṉgui'psocuy. 16 De todos modos lo que ndø copa'jtamu'csye'ṉomo, jetse hay que va'cø tø ijtamø, jetse hay que va'cø ndø qui'pstamø.
17 Ø mi ndøvøta'm, isingøpøctamø jujche ndzøjcuse øjtzi y tzi'tam cuenta ityajpapø jujche øtz itpase. 18 Porque ityaj vøti ji'n jetse ityaje. Itcomø'ñaju qui'sayajpapø'is Cristo, ji'n vya'ṉjamyaje o'ca je'is tø coca'tam cruzcøsi. Jetse mi ndzajmatyamu'am jana tumnac, y yøti vitøm nø'cø'mø nø mi ndzajmatyaṉgue'tu. 19 Jetseta'mbø maṉba tocoyaje. Yatzipø tiyø syisis syunbase, jet más syuñajpa que ji'n Dios. Vyøcotzøcyajpa vyin cuando chøcyajpa cocha'ajaṉse, qui'psyajpa puro nascøsta'mø tiyø. 20 Pero tø øtzta'm tzajpomda'mbøṉ ndø itcutya'm. Y ndø ⁿjo'ctamba tø Yajcotzoctambapø'is jiṉ tzajpom ma tzu'ṉi nascøs ma mini. Jetete ndø Comi Jesucristo. 21 Je'tis maṉba tø cacpø'jatyam ndø ṉgoṉna ji'n vyaletzøquipø. Como ñe' vøjpø cyoṉña popo sø'nbapø, jetsepø maṉba tø tzi'tame. Jetse maṉba chøc pyømiji'ṉ porque itque't pyømi va'cø 'yaṉgui'm aunque ticøsi.