4
Guꞌun xanꞌ taxiꞌibiꞌ iquixi Jesús huenëꞌ tamala
(Mt. 4.1‑11; Mr. 1.12‑13)
Du yuꞌu Jesús Bichi Be quie Diuzi zeyoguëꞌ ruꞌa yao Jordán tatula. Pquiëꞌ Bichi Be quie Diuzi lëbëꞌ lao lato ga bidyia yuꞌu. Biz̃i guca uzuguëꞌ lao lato lao chopa galo dza. Naꞌ uyo xanꞌ taxiꞌibiꞌ ganꞌ zënëꞌ reꞌennan ta iquixi Jesús huenëꞌ tamala. Ca tu lao dza uzunëꞌ naꞌ, biudaonëꞌ lega uduenëꞌ. Naꞌra una xanꞌ taxiꞌibiꞌ rëbin lëbëꞌ:
―Chi dulaꞌadyoꞌ nacoꞌ z̃iꞌi Diuzi, bë yo niga iyacan yëta xtila.
Naꞌra rëbi Jesús len:
―Lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi rnan caniga: “Cala yelaꞌ huaozi uteban yaca benëꞌ, lëscanꞌ ca naca diꞌidzaꞌ rnë Diuzi, utebannan leyaquëꞌ.”
Biz̃i naꞌa, xanꞌ taxiꞌibiꞌ uquiëꞌn lëbëꞌ lao yaꞌa sibi, naꞌ bluꞌen lëbëꞌ lao duz̃e yedyi layu. Biz̃i una xanꞌ taxiꞌibiꞌ rëbin lëbëꞌ:
―Gunaꞌ luëꞌ lao yugulu yelaꞌ rnabëꞌ quie yedyi layu niga nun quie nacan ladyinaꞌa. Naꞌ huaꞌa len nu benꞌ raxedaꞌ huaꞌa len. Chi quitzo z̃iboꞌ laohuaꞌ tzionlaꞌadyoꞌ nëꞌëdiꞌ, naꞌ gunaꞌ lao yuguluten luëꞌ.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌn:
―Bebigaꞌ tzalaꞌla, Satanás, porque lëꞌë guichi ga yuꞌu diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi rnan caniga: “Tuzi Diuzi tzionlaꞌadyiꞌro uzuro diꞌidzaꞌ ca mandado ruenëꞌ.”
Ude naꞌ uquiëꞌ xanꞌ taxiꞌibiꞌ lëbëꞌ ciudad Jerusalén, urëlëna lëbëꞌ guicho lun idaoꞌ rnabëꞌra. Naꞌ unan rëbin lëbëꞌ:
―Chi dulaꞌadyoꞌ nacoꞌ z̃iꞌi Diuzi, uxiti ganꞌ niga para layu. 10 Bigacoꞌ ziꞌ iguinoloꞌ layu como canaꞌ rnan lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi nan:
Iseꞌelaꞌ Diuzi ángel quienëꞌ ta inaꞌyaquëꞌ luëꞌ ta bibi gaca quioꞌ.
11 Hueyuxuyaquëꞌ luëꞌ ta bibi gaca quioꞌ, ni yo bihuenan ziꞌ niꞌaloꞌ.
12 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌn:
―Lëzi rnarën lëꞌë guichi laꞌiya rnan: “Bihuenële Diuzi bizinaquezi chi uzunëꞌ, chi biuzunëꞌ diꞌidzaꞌ cabëꞌ unëꞌ.”
13 Biz̃i bira ubin xanꞌ taxiꞌibiꞌ bihuena ta iquixi Jesús huenëꞌ tamala, canaꞌ guca bebigaꞌn zeyon bibënan Jesús zëdi tu chiꞌ.
Uzulao Jesús psëdinëꞌ yaca benëꞌ estado Galilea
(Mt. 4.12‑17; Mr. 1.14‑15)
14 Biz̃i Jesús, du yuꞌunëꞌ Bichi Be quie Diuzi, zeyoguëꞌ bedyinnëꞌ estado Galilea. Canaꞌ guca gudyi yaca benꞌ laguedyiyaquëꞌ quie quie yedyi reꞌ gaꞌalaꞌ cabëꞌ rue Jesús. 15 Psëdinëꞌ leyaquëꞌ luꞌu idaoꞌ con ga yedyi uyoguëꞌ. Yuguluyaquëꞌ udapalaꞌnjëꞌ lëbëꞌ.
Beyo Jesús yedyi Nazaret
(Mt. 13.53‑58; Mr. 6.1‑6)
16 Naꞌra beyo Jesús yedyi Nazaret ga bgulanëꞌ. Biz̃i dza saodo, dza huezilaꞌadyiꞌ quieyaquëꞌ, uyuꞌunëꞌ luꞌu idaoꞌ sinagoga ca rionëꞌ yugu dza huezilaꞌadyiꞌ. Naꞌ uzulinëꞌ rlabëꞌ lëꞌë guichi ga yuꞌu diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi. 17 Naꞌ bëꞌyaquëꞌ lëbëꞌ guichi laꞌiya ta bzu profeta Isaías. Caora blinëꞌn, naꞌ yetilëꞌ ga rnan cani:
18 Yuꞌucazi Bichi Be quie Diuzi nëꞌëdiꞌ nun quie danꞌ ulionëꞌ nëꞌëdiꞌ ta quixoguiꞌa diꞌidzaꞌ laꞌiya quienëꞌ yaca benꞌ yëchiꞌ.
Lëzi useꞌelaꞌrëꞌ nëꞌëdiꞌ ta yeyuez̃iaꞌ yaca benꞌ raca bayëchiꞌ quie,
lëzi ta huaꞌ libre ca benꞌ nao xquia quieyaquëꞌ leyaquëꞌ,
lëzi ta yelëꞌë yaca benꞌ nechula laohue, lëzi ta ute uselaꞌ yaca benꞌ baoz̃aca ziꞌ,
19 lëzi ta quixoguiꞌa yaca benëꞌ babdyin dza hue Diuzi tu cule z̃e quieyaquëꞌ.
20 Ude naꞌ betubinëꞌ guichi yuꞌu diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi, beyuꞌenëꞌn benꞌ naca cuenda luꞌu idaoꞌ sinagoga, naꞌ bebeꞌnëꞌ. Biz̃i yugulu yaca benꞌ yuꞌu luꞌu idaoꞌ sinagoga, begaꞌnziyaquëꞌ rebanyaquëꞌ rnaꞌyaquëꞌ lëbëꞌ. 21 Canaꞌ unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―Ca naca naꞌa, babzun diꞌidzaꞌ lëꞌë guichi bablabaꞌ bele. ―Canaꞌ unëꞌ.
22 Naꞌra yugulu benëꞌ unëyaquëꞌ dyaꞌa quienëꞌ, tu begaꞌnyaquëꞌ bebanziyaquëꞌ ca naca diꞌidzaꞌ dyaꞌa gula unë Jesús. Naꞌ biz̃i unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―¿Cala biꞌ niga z̃iꞌi José?
23 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Tali huanale nëꞌëdiꞌ cani: “Chi tali nacoꞌ benꞌ rue milagro, bë itun ni ilëꞌëndoꞌ.” Lëscanꞌ inale nëꞌëdiꞌ: “Ca ta babendoꞌ baoꞌ milagro yedyi Capernaum, canaꞌ bërë itun niga yedyi quioꞌ ilëꞌëndoꞌ.”
24 Biz̃i nernë Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Tali ca rniaꞌ leꞌe, con gatezi de yedyi rda benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, hualëꞌë yaca benëꞌ lëbëꞌ dyaꞌa. Naꞌ biz̃i benꞌ lao yedyi quienëꞌ biilëꞌëyaquëꞌ lëbëꞌ dyaꞌa. 25 Tali ca rniaꞌ leꞌe, unitaꞌ zë nigula guti xquiuhue yedyi quie yaca benꞌ Israel dza naꞌ caora uzu profeta Elías. Lëdza naꞌ biben nisayo lao tzona iza yugatzo. Lega ubin huala gula gutaꞌ lao yedyi quiejëꞌ. 26 Pero biuseꞌelaꞌ Diuzi Elías con garla nitaꞌ nigula guti xquiuhue. Tuzi yedyi Sarepta, naꞌ uzu tu nigula guti xquiuhue, lëganꞌ naꞌ useꞌelaꞌ Diuzi Elías ga regaꞌnnan gaꞌalaꞌ para yedyi Sidón. 27 Lëzirë unitaꞌ zë benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ ca mal de pindo yedyi Israel caora uzurë benꞌ naca profeta Eliseo dza naꞌ. Naꞌra lëdza naꞌ nurla nuyaca benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ ca mal de pindo beyaca. Tuzi Naamán, benꞌ zaꞌ yu nebaba Siria, lëbenꞌ naꞌ beyaca.
28 Ca naca yaca benꞌ yuꞌu luꞌu idaoꞌ sinagoga, bdzaꞌtzegueyaquëꞌ babeyaquëꞌ canꞌ una Jesús. 29 Naꞌra uzuliyaquëꞌ bëxoyaquëꞌ lëbëꞌ lao yedyi uquiëꞌyaquëꞌ lëbëꞌ lao yaꞌa zu cuëta yedyi ta utulayaquëꞌ lëbëꞌ z̃anle. 30 Pero tu brozi Jesús ladoyaquëꞌ zioguëꞌ ga tula.
Beyue Jesús benꞌ yuꞌu bichi be xiꞌibiꞌ
(Mr. 1.21‑28)
31 Biz̃i naꞌ bdyin Jesús yedyi Capernaum ga nebaba Galilea. Lëganꞌ naꞌ uyuꞌunëꞌ idaoꞌ sinagoga ta psëdinëꞌ yaca benëꞌ dza huezilaꞌadyiꞌ. 32 Biz̃i yaca benëꞌ tu bebanziyaquëꞌ ca diꞌidzaꞌ rnëꞌ rusëdinëꞌ leyaquëꞌ como danꞌ cabëꞌ rna benꞌ rnabëꞌ, canaꞌ unëꞌ.
33 Biz̃i luꞌu idaoꞌ sinagoga zë tu benꞌ yuꞌu bichi be xiꞌibiꞌ. Lëbenꞌ naꞌ uredyiyaꞌnëꞌ unëꞌ:
34 ―Psan nëtoꞌ. ¿Bixquienꞌ zaoꞌ ta hueloꞌ nëtoꞌ zëdi? Jesús benꞌ yedyi Nazaret luëꞌ. ¿Cala zaoꞌ udyiaguiꞌloꞌ nëtoꞌ? Nubëꞌdaꞌ luëꞌ nacoꞌ benꞌ laꞌiya, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi.
35 Naꞌra udila Jesús bichi be xiꞌibiꞌ rëbinëꞌn:
―¡Chizi, bero benꞌ naꞌ ganꞌ yuꞌuloꞌ!
Caora naꞌ bero bichi be xiꞌibiꞌ beꞌmbyu ganꞌ yuꞌuna, bguꞌunnëꞌ layu, denëꞌ zaquëꞌlao yaca benꞌ nitaꞌ rnaꞌ. Naꞌ beron zeyon, ni lëꞌëtiꞌ bibi ziꞌ guquëꞌ. 36 Naꞌ begaꞌn yuguluyaquëꞌ bdzebiyaquëꞌ nayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―¿Cabiz̃i una benꞌ niga? De yelaꞌ rnabëꞌ quienëꞌ rnabëꞌnëꞌ yaca taxiꞌibiꞌ reron ga yuꞌuyacan benëꞌ.
37 Naꞌ canaꞌ guca unezi yaca benëꞌ nitaꞌ lao duz̃e yedyi regaꞌn gaꞌalaꞌ cabëꞌ bë Jesús.
Beyue Jesús benꞌ gula quie Simón Pedro
(Mt. 8.14‑15; Mr. 1.29‑31)
38 Biz̃i babero Jesús luꞌu idaoꞌ sinagoga zioguëꞌ z̃an yuꞌu quie Simón. Biz̃i benꞌ gula quie Simón yuꞌunëꞌ z̃la huala. Naꞌra unabayëchiꞌyaquëꞌ lao Jesús ta tzanëꞌë lëbëꞌ. 39 Naꞌra ude Jesús zionëꞌ ganꞌ de benꞌ yuꞌu tala huala. Caora udila Jesús xanꞌ z̃la, canaꞌ beron, laoyasatenëꞌ bëꞌ laze ta udaoyaquëꞌ.
Beyue Jesús benꞌ zë, benꞌ raca z̃hueꞌ
(Mt. 8.16‑17; Mr. 1.32‑34)
40 Bazaꞌ rdzeꞌ yehuaꞌa yaca benëꞌ benꞌ yuꞌu nacala yelaꞌ hueꞌ ganꞌ zë Jesús. Naꞌra caora bdaꞌ nëꞌë quie quieyaquëꞌ, canaꞌ beyacayaquëꞌ. 41 Ca naca yaca benꞌ raca z̃hueꞌ, lëzirë bero bichi be xiꞌibiꞌ rbedyiyaꞌyacan nayacan rëbiyacan Jesús:
―Luëꞌ nacoꞌ z̃iꞌi Diuzi.
Biz̃i udila Jesús leyacan bibëꞌnëꞌ lato inëyacan danꞌ neziyacan lëbëꞌ naquëꞌ Cristo, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi.
Uda Jesús rguixogueꞌnëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi estado Galilea
(Mr. 1.35‑39)
42 Baoyaniꞌ dza tula, bro Jesús zioguëꞌ ruꞌa yedyila ta sunëꞌ tuzëꞌ. Biz̃i yaca benëꞌ reguiloyaquëꞌ lëbëꞌ naꞌ bedzeleyaquëꞌ ganꞌ zënëꞌ. Reꞌenyaquëꞌ yegaꞌn Jesús sunëꞌ lënëꞌ leyaquëꞌ ganꞌ. 43 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―De tzaꞌa yedyi tula ta tzetixoguiꞌa yaca benëꞌ ca rnabëꞌ Diuzi reyaꞌalaꞌ hue quieyaquëꞌ xtiꞌidzëꞌ. Quie lenaꞌ useꞌelaꞌ Diuzi nëꞌëdiꞌ.
44 Canaꞌ uyo Jesús udixogueꞌnëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi luꞌu idaoꞌ sinagoga quie yaca yedyi estado Galilea.