5
Ca tu milagro bë Jesús con yaca benꞌ rze bela
(Mt. 4.18‑22; Mr. 1.16‑20)
Biz̃i bdyin dza uzëguëꞌ ruꞌa nisa lagun Genesaret. Lega bdyin yaca benꞌ zë gula hasta rquidiꞌyaquëꞌ lëbëꞌ danꞌ reꞌenyaquëꞌ uzënagayaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Naꞌra blëꞌë Jesús chopa barco dachi zën bago ruꞌa nisa. Bero yaca benꞌ rze bela luꞌun, reꞌyaquëꞌ ruꞌa lagun rguibiyaquëꞌ duyëxo ta rzeyaquëꞌ bela. Naꞌ uyuꞌu Jesús tu luꞌu barco. Biz̃i barco naꞌ nacan quie Simón. Naꞌ gudyinëꞌ Pedro ta udyiganëꞌn ta bicueꞌn gaꞌalaꞌ ruꞌa nisa. Naꞌ ureꞌnëꞌ laona uzulaohuëꞌ rusëdinëꞌ yaca benëꞌ. Babeyudyi psëdinëꞌ yaca benëꞌ, naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ Simón:
―Yaꞌlë barco ni ga naca zituꞌ lao lagun niga. Naꞌ uledzeꞌ yëxo quiele luꞌu nisa tacuenda tzuꞌun bela.
Naꞌ una Simón rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Maestro, bedu yela uyuꞌundoꞌ ta sendoꞌ bela, pero ni tubaꞌ bibdulaꞌ quiendoꞌ. Denꞌ chi luëꞌ naoꞌ, udziꞌa yëxo luꞌu nisa.
Biz̃i babdzeꞌyaquëꞌ yëxo luꞌu nisa uyuꞌuna bela zë gula. Tanto bedzaꞌn uyuꞌun bela naꞌ, urugu du lëꞌë yëxo. Canaꞌ bëlëyaquëꞌ naꞌayaquëꞌ seña ta guida benꞌ yuꞌu luꞌu barco tula ta gacalëyaquëꞌ leyaquëꞌ. Naꞌra zioyaquëꞌ psedzaꞌyaquëꞌ bela lao rupate barco. Tanto yelaꞌ ziꞌi quieyacan, bareꞌen yetuyacan luꞌu nisa. Biz̃i bëꞌ blëꞌë Simón Pedro canꞌ guca, naꞌ uditzu z̃ibinëꞌ ureꞌnëꞌ lao Jesús unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Bibi zacaꞌ conlë luëꞌ, porque nacaꞌ benꞌ napa dulaꞌ xquia.
Una Simón canꞌ, danꞌ bdzebinëꞌ lente yaca benꞌ zëlënëꞌ. Blëꞌëyaquëꞌ canꞌ guca uz̃eyaquëꞌ bela zë gula. 10 Lëzi Santiago len bichibiꞌ Juan, z̃iꞌi Zebedeo, nacayaquëꞌ tuzi len Simón, bdzebitzegueyaquëꞌ. Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ Simón:
―Bidzeboꞌ, desde naꞌa cabëꞌ ruele cuiole bela yuꞌu luꞌu nisa, canaꞌ uluꞌenaꞌ leꞌe cuiole benꞌ nao xneza Diuzi.
11 Biz̃i babedyinyaquëꞌ len barco quieyaquëꞌ ruꞌa nisa, naꞌ pcaꞌnyaquëꞌn uz̃iꞌyaquëꞌ uzaꞌyaquëꞌ ziolëyaquëꞌ Jesús.
Beyue Jesús benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ ca mal de pindo
(Mt. 8.1‑4; Mr. 1.40‑45)
12 Biz̃i bazu Jesús lao yedyi, bdyin tu benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ ca mal de pindo. Biz̃i bëꞌ blëꞌënëꞌ Jesús, uditzu z̃ibinëꞌ ureꞌnëꞌ bdaꞌte laohuëꞌ layu unabayëchiꞌnëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Señor, chi reꞌenloꞌ huaca yeyueloꞌ nëꞌëdiꞌ.
13 Naꞌra bdaꞌ naꞌa Jesús benꞌ naꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Reꞌendaꞌ yeyuaꞌ luëꞌ.
Ca unëꞌ canaꞌ, biz̃i labez̃ite yelaꞌ hueꞌ naca ca mal de pindo yuꞌu benꞌ naꞌ. 14 Naꞌra bë Jesús mandado rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Ni tu nunu yëboꞌ canꞌ babiaꞌ quioꞌ. Tuzi ta rniaꞌ luëꞌ, uyo yaluꞌe cuinloꞌ lao pxuzi. Naꞌ bëꞌ pxuzi tu ta reyaꞌalaꞌ hueꞌloꞌnëꞌ ca ta rnabëꞌ lëꞌë guichi ley quie Moisés tanun quie babeyëriloꞌ. Hueloꞌ canꞌ ta inezi yaca benëꞌ babez̃i yelaꞌ hueꞌ uyuꞌuloꞌ.
15 Pero mazera unezi yaca benëꞌ cabëꞌ rue Jesús. Bdyin benꞌ zë gula ganꞌ zënëꞌ ta rzënagayaquëꞌ ca rnëꞌ, lëzirë ta yeyuerënëꞌ nacala yelaꞌ hueꞌ yuꞌuyaquëꞌ. 16 Biz̃i zio Jesús lao lato ga binitaꞌ yaca benëꞌ. Lëganꞌ naꞌ rulidzëꞌ ruꞌelënëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ.
Beyue Jesús tu benꞌ z̃i
(Mt. 9.1‑8; Mr. 2.1‑12)
17 Biz̃i bdyin tu dza rusëdi Jesús yaca benëꞌ. Lëganꞌ naꞌ reꞌ yaca benꞌ naca partido fariseo len yaca benꞌ rsëdi ley quie Moisés. Uzaꞌyaquëꞌ yedyi quie estado Galilea len yedyi quie estado Judea, len ciudad Jerusalén. Biz̃i naꞌa, conlë yelaꞌ huaca quienëꞌ, gucalë Diuzi Jesús, beyuenëꞌ yaca benꞌ raca z̃hueꞌ. 18 Lëscanaꞌ bdyin yaca benꞌ nuꞌa benꞌ z̃i lao belaga. Reꞌenyaquëꞌ udzeꞌyaquëꞌ lëbëꞌ luꞌu yuꞌute ta quixoyaquëꞌ lëbëꞌ lao Jesús. 19 Biz̃i biuz̃aqueꞌyaquëꞌ tzuꞌulëyaquëꞌ benꞌ z̃i luꞌu yuꞌu danꞌ nitaꞌ benꞌ zë gula. Naꞌ urëyaquëꞌ lun yuꞌu udubayaquëꞌ teja, bzuyaquëꞌ tu yero cuenda pchizayaquëꞌ belaga ga z̃uba benꞌ z̃i, psedyinyaquëꞌ lëbëꞌ gatzo laoꞌ ga nitaꞌ benëꞌ zaquëꞌlao lao Jesús. 20 Caora blëꞌë Jesús rueyaquëꞌ pensari huaca Jesús yeyuenëꞌ benꞌ z̃i, naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Rniaꞌ luëꞌ, aoz̃iꞌz̃iaꞌ dulaꞌ xquia quioꞌ.
21 Biz̃i yaca benꞌ rsëdi ley quie Moisés, len yaca benꞌ naca partido fariseo, gucayaquëꞌ pensari unayaquëꞌ: “¿Nuz̃i benꞌ niga rnayaꞌnëꞌ Diuzi rnëꞌ canꞌ? Ni tu benëꞌ bisaqueꞌ yeziꞌz̃eyaquëꞌ dulaꞌ xquia quie laguedyiyaquëꞌ. Tuzi Diuzi naquëꞌ benꞌ yeziꞌz̃e quiero.”
22 Naꞌra banezi Jesús cabëꞌ naca pensari racayaquëꞌ. Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bixquienꞌ racale pensari canaꞌ? 23 ¿Ca nurlan nacaran yalo huaꞌ quie benꞌ z̃i niga? ¿Nacaran yalo chi yëpaꞌnëꞌ: “Aoz̃iꞌz̃iaꞌ dulaꞌ xquia quioꞌ”, o chi nacaran yalo yëpaꞌnëꞌ: “Uyasa, beziꞌ belaga quioꞌ, bezaꞌ, beyo”? 24 Pues cani huaꞌ ta uluꞌenaꞌ leꞌe de yelaꞌ rnabëꞌ quiaꞌ, nacaꞌ bichi yugulu benëꞌ, ta yeziꞌz̃iaꞌ dulaꞌ xquia quie yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu.
Naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ benꞌ z̃i:
―Rniaꞌ luëꞌ, beyasa, beziꞌ belaga quioꞌ, beyo z̃an yuꞌu quioꞌ.
25 Canaꞌ labeyasate benꞌ z̃i zacaꞌlao yaca benꞌ nitaꞌ rnaꞌ, beziꞌnëꞌ yada quiëꞌ ga uz̃ubanëꞌ. Naꞌ bezëꞌë zeyoguëꞌ z̃an yuꞌu quiëꞌ ruenëꞌ Diuzi benꞌ z̃e. 26 Biz̃i lao yugulute yaca benꞌ nitaꞌ rnaꞌ, bëyaquëꞌ Diuzi benꞌ z̃e. Tu bebanziyaquëꞌ canꞌ guca quie benꞌ z̃i. Du rdzebiyaquëꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Tu ta binelëꞌëro babë benꞌ niga.
Ulio Jesús Leví
(Mt. 9.9‑13; Mr. 2.13‑17)
27 Ude beyudyi bë Jesús canꞌ, uzëꞌë zioguëꞌ blëꞌënëꞌ tu benꞌ huequiz̃u laonëꞌ Leví. Lëbenꞌ naꞌ reꞌnëꞌ ga rquiz̃uguëꞌ benëꞌ. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Uda, unao nëꞌëdiꞌ.
28 Biz̃i uzuli Leví pcaꞌnnëꞌ ta de quienëꞌ zioguëꞌ naohuëꞌ Jesús.
29 Ude naꞌ, bë Leví tu lani z̃e z̃an yuꞌu quienëꞌ ruenëꞌ Jesús benꞌ z̃e. Lëzi bdyinrë mazara benꞌ huequiz̃u, len yaca benꞌ tula ureꞌyaquëꞌ lao mesa. 30 Biz̃i yaca benꞌ naca partido fariseo, len yaca benꞌ rsëdi ley quie Moisés udilayaquëꞌ benꞌ quie Jesús unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bixquienꞌ raole riꞌolële tzaz̃e len yaca benꞌ huequiz̃u, len yaca benꞌ de dulaꞌ xquia quie?
31 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Benꞌ zu dyaꞌa, benꞌ biraca z̃hueꞌ, biruen zi guida benꞌ yeyue lëbëꞌ. Pero benꞌ raca z̃hueꞌ, ruen zi guida benꞌ yeyue lëbëꞌ. 32 Cala bidaꞌ rbiogaꞌ yaca benꞌ raca pensari bibi dulaꞌ xquia quie de, dechanꞌ bidaꞌ rbiogaꞌ yaca benꞌ nezi de dulaꞌ xquia quie tacuenda yetzaꞌyaquëꞌ pensari quieyaquëꞌ.
Unabayaquëꞌ Jesús quie ubasi
(Mt. 9.14‑17; Mr. 2.18‑22)
33 Naꞌra unabayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Ablëꞌëndoꞌ yaca benꞌ quie Juan len yaca benꞌ naca partido fariseo, rueyaquëꞌ ubasi rlidzayaquëꞌ Diuzi yugu dza, naꞌ yaca benꞌ quioꞌ, ¿bixquienꞌ riꞌo raoziyaquëꞌ, biruejëꞌ ubasi?
34 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Reꞌenle hue yaca benꞌ naca amigo, yaca benꞌ babdyin ganꞌ raca huetzaganaꞌ ubasi tu nezu benꞌ utzaganaꞌ len yaca amigo quienëꞌ? 35 Biz̃i rniaꞌ leꞌe, huadyin dza cati bira zulë benꞌ utzaganaꞌ len yaca amigo quienëꞌ. Lëscanaꞌra hue yaca amigo quienëꞌ ubasi.
36 Lëzi unë Jesús itu ejemplo cani:
―Bireyaꞌalaꞌ yedaꞌ laꞌariꞌ cubi lëꞌë laꞌariꞌ gula cati binetzëri laꞌariꞌ cubi. Huazaꞌlaoran ichezan laꞌariꞌ gula, udyiaguiꞌran len, biyegaꞌnnan lëbizi. 37 Lëscanꞌ bireyaꞌalaꞌ caꞌro nupi z̃ixi tu luꞌu guidi bolsa gula, porque chi caꞌro nupi z̃ixi luꞌu guidi bolsa gula, huachezan len huabiaguiꞌ lao rupa cueꞌn. 38 Lenaꞌ reꞌennan tzudzu nupi z̃ixi luꞌu bolsa guidi cubi ta sibeꞌn zi dza, birezan. Lëcanaꞌ bicuiaguiꞌ lao rupaten. 39 Lëscanꞌ quie nu benꞌ riꞌo puro nupi huala bireꞌenyaquëꞌ yoꞌoyaquëꞌ nupi z̃ixi. Huanayaquëꞌ: “Nupi huala nacaran huen ta yoꞌoro.”