9
Useꞌelaꞌ Jesús lao chipchopa benꞌ quienëꞌ
(Mt. 10.5‑15; Mr. 6.7‑13)
Naꞌra betupa Jesús lao chipchopa benꞌ quienëꞌ bëꞌnëꞌ yelaꞌ huaca quienëꞌ ta yebioyaquëꞌ bichi be xiꞌibiꞌ yuꞌu yaca benëꞌ, lëscanꞌ ta yeyueyaquëꞌ nacala yelaꞌ hueꞌ yuꞌu yaca benëꞌ. Useꞌelaꞌnëꞌ leyaquëꞌ tzetixogueꞌyaquëꞌ yaca benëꞌ de que bazaꞌ dza inabëꞌ Diuzi lao yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, lëzi ta yeyueyaquëꞌ benꞌ raca z̃hueꞌ. Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Bëꞌ baziole yuꞌule neza, ni tu bibi huaꞌale, ni tu yaga, ni tu yëxo, ni ta gaole, ni dumi. Nica huaꞌale chopa cueꞌ z̃abale, tu cueꞌzin huaꞌale. Ga idyinle z̃an yuꞌu quie benëꞌ ga gasile, biutzaꞌle. Tuzi ga gasile hasta que idyin dza yezaꞌle. Chi ga bireꞌenyaquëꞌ yeziꞌyaquëꞌ leꞌe, ulezaꞌ lao yedyi, gusile bëxte yu dyia niꞌale ta gacan tu seña de que bibë quieyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi.
Naꞌ bezaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ lao duz̃ete yedyi ta quixogueꞌyaquëꞌ ca hue Diuzi ta gataꞌ yelaꞌ neban quiejëꞌ tuzioli, lëzi ta yeyueyaquëꞌ yaca benꞌ raca z̃hueꞌ lao duz̃e ganꞌ rdayaquëꞌ.
Cabëꞌ bë Herodes bënëꞌ mandado bëtiyaquëꞌ Juan
(Mt. 14.1‑12; Mr. 6.14‑29)
Caora naꞌ Herodes, benꞌ naca gobernador, unezinëꞌ lao duz̃ete cabëꞌ rue Jesús. Naꞌ rdëbinëꞌ raquëꞌ pensari, danꞌ rna yaca benëꞌ rnayaquëꞌ quie Jesús naquëꞌ Juan bautista babebannëꞌ tatula. Naꞌ balayaquëꞌ rnayaquëꞌ quie Jesús naquëꞌ profeta Elías abelaꞌnëꞌ tatula. Naꞌ ibalayaquëꞌ rnayaquëꞌ quie Jesús naquëꞌ benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi tiempote, benꞌ beban tatula. Biz̃i una Herodes rëbinëꞌ laguedyinëꞌ:
―Nëꞌëdiꞌ biaꞌ mandado ichuguyaquëꞌ lubaꞌ Juan agutinëꞌ. ¿Naꞌ nuz̃i benꞌ rda ruenëꞌ cabëꞌ ca diꞌidzaꞌ ruꞌe yaca benëꞌ?
Naꞌra Herodes guꞌunnëꞌ ilëꞌënëꞌ Jesús.
Bgao Jesús lao gaꞌyoꞌ mila beꞌmbyu
(Mt. 14.13‑21; Mr. 6.30‑44; Jn. 6.1‑14)
10 Biz̃i bëꞌ bedyin yaca benꞌ quienëꞌ ganꞌ zu Jesús, caora naꞌ gudyiyaquëꞌ lëbëꞌ con canꞌ bëyaquëꞌ ganꞌ uyoyaquëꞌ. Naꞌra uquiëꞌ Jesús leyaquëꞌ ziolënëꞌ leyaquëꞌ tu lao lato ga regaꞌnnan gaꞌalaꞌ yedyi Betsaida. 11 Bëꞌ unezi yaca benëꞌ azioguëꞌ ruꞌa yedyila, naꞌ zioyaquëꞌ ganꞌ zënëꞌ. Naꞌ beziꞌnëꞌ leyaquëꞌ udixogueꞌnëꞌ leyaquëꞌ quie yelaꞌ rnabëꞌ quie Diuzi. Lëzi beyuerënëꞌ yaca benꞌ raca z̃hueꞌ.
12 Biz̃i bardzeꞌ baraꞌ dza, ubigaꞌ yaca benꞌ quiëꞌ ganꞌ zënëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Gudyi yaca benëꞌ yeyoyaquëꞌ con ga reꞌ yedyi gaꞌalaꞌ ta tzetiloyaquëꞌ ta gaoyaquëꞌ ta yezilaꞌadyiꞌyaquëꞌ, porque ganꞌ zëro niga, bide ta gaoyaquëꞌ.
13 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
―Ulehueꞌ yaca benëꞌ ni ta gaoyaquëꞌ.
Naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Binuꞌandoꞌ tazë. Gaꞌyoꞌzi yëta xtila len ichopa bela ta nuꞌandoꞌ. Lëzin de chi bitziondoꞌ tzegueꞌndoꞌ mazara ta gao yaca benꞌ niga. ―Canaꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús.
14 Naꞌ biz̃i nitaꞌ ca du gaꞌyoꞌ mila beꞌmbyu ganꞌ zë Jesús. Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
―Uleyëbiyaquëꞌ cueꞌyaquëꞌ lao gatzo gayuhua huioyaquëꞌ.
15 Canaꞌ ureꞌyaquëꞌ lao gatzo gayuhua huioyaquëꞌ lao yuguluyaquëꞌ. 16 Naꞌra uz̃iꞌ Jesús lao gaꞌyoꞌ yëta xtila len lao chopa bela bazënëꞌn. Naꞌ unëꞌë ladza unëꞌ rëbinëꞌ Diuzi “Diuxcaleloꞌ.” Ude naꞌ, bëꞌnëꞌn yaca benꞌ quienëꞌ ta quisiyaquëꞌn hueꞌyaquëꞌ ta gao yaca benꞌ reꞌ. 17 Biz̃i udao yuguluteyaquëꞌ beloyaquëꞌ. Ude naꞌ besedzaꞌyaquëꞌ chipchopa gaꞌ naga yaca ta yoz̃o beganꞌ.
Una Pedro naca Jesús benꞌ Cristo, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi
(Mt. 16.13‑19; Mr. 8.27‑29)
18 Biz̃i bdyin tu dza zulë Jesús yaca benꞌ quienëꞌ tu cuinziyaquëꞌ cati bëꞌlë Jesús Diuzi diꞌidzaꞌ. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
―¿Nuz̃i na yaca benëꞌ nacaꞌ nëꞌëdiꞌ?
19 Naꞌra una yaca benꞌ quienëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Balayaquëꞌ nayaquëꞌ luëꞌ nacoꞌ Juan bautista, naꞌ ibalayaquëꞌ nayaquëꞌ nacoꞌ Elías. Pero ibalayaquëꞌ nayaquëꞌ nacoꞌ benꞌ udixogueꞌrë xtiꞌidzaꞌ Diuzi tiempote, benꞌ beban.
20 Caora naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
―¿Naꞌa leꞌe, nuz̃i nale nacaꞌ nëꞌëdiꞌ?
Naꞌ unë Pedro:
―Luëꞌ nacoꞌ benꞌ Cristo, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi.
Una Jesús ca gaca quienëꞌ cati gatinëꞌ
(Mt. 16.20‑28; Mr. 8.30‑9.1)
21 Biz̃i Jesús unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ dyëꞌëdi ta biyëbiyaquëꞌ benëꞌ naquëꞌ benꞌ Cristo, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi. 22 Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ, lega yedzagalaohuaꞌ. Yaca benꞌ rnabëꞌ, len yaca xanꞌ pxuzi, len yaca benꞌ rsëdi ley quie Moisés, huaruꞌunlaꞌadyiꞌyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ, gutiyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ. Pero te gaca lao tzona dza, huebanaꞌ.
23 Lëzi unarëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Chi nu yaca benꞌ reꞌen inao nëꞌëdiꞌ, ruen zi bira inaoyaquëꞌ ca rna pensari quieyaquëꞌ. Ruen zi biidzebiyaquëꞌ naoyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ yugu dza, baꞌalaꞌcazi ruen z̃udyi guti ja benëꞌ leyaquëꞌ. 24 Chi nu yaca benꞌ rdzebi inaoyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ, danꞌ rdzebiyaquëꞌ gatiyaquëꞌ tanun quiaꞌ, bigataꞌ yelaꞌ neban quiejëꞌ tuzioli. Pero nu yaca benꞌ bibdzebi inaoyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ, bibdzebiyaquëꞌ gatiyaquëꞌ tanun quiaꞌ, lëlëyaquëꞌ huataꞌcazi yelaꞌ neban quieyaquëꞌ tuzioli. 25 ¿Biz̃i gan de quie nu benëꞌ anaca quiëꞌ lao yugulute ta de lao yedyi layu, chi bigataꞌ yelaꞌ neban quiëꞌ tuzioli? 26 Chi nu benꞌ chuꞌunlaꞌadyiꞌ nëꞌëdiꞌ yedueꞌyaquëꞌ hue quieyaquëꞌ canꞌ baoniaꞌ, lëzi nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ, huaruꞌunlaꞌadyaꞌ leyaquëꞌ cati yeguidaꞌ inabiꞌa lao yedyi layu ca rey. Zeyuꞌa yelaꞌ huaca quie Xuzaꞌ Diuzi len yaca ángel naca laꞌiya quienëꞌ. 27 Tali ca rniaꞌ leꞌe, binegati bala leꞌe nitaꞌ niga len nëꞌëdiꞌ tu binelëꞌële ca naca yelaꞌ huaca quie Diuzi.
Ca guca bëꞌ betzaꞌ cuin Jesús zacaꞌlao lao yaca benꞌ quienëꞌ
(Mt. 17.1‑8; Mr. 9.2‑8)
28 Biz̃i bëꞌ guca lao xuna dza una Jesús canaꞌ, urënëꞌ tu lao yaꞌa ta hueꞌlënëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ. Naꞌ uquiëꞌnëꞌ Pedro, len Santiago, len Juan. 29 Biz̃i ca uzulaonëꞌ ruꞌelënëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ, canaꞌ betzaꞌ laohuëꞌ len z̃abanëꞌ gucan bezëri di. 30 Caora naꞌ labdyinte Moisés len Elías ga zë Jesús, ruꞌelëyaquëꞌ lëbëꞌ diꞌidzaꞌ. 31 Naꞌ tu xniꞌ z̃e ureꞌ ganꞌ zëyaquëꞌ tu ruꞌelëyaquëꞌ lëbëꞌ diꞌidzaꞌ unayaquëꞌ ca gaca quienëꞌ gatinëꞌ ciudad Jerusalén. 32 Baꞌalaꞌcazi Pedro len benꞌ laguedyinëꞌ barnatzeguen gasiyaquëꞌ, begaꞌnyaquëꞌ rnaꞌyaquëꞌ ca naca yelaꞌ huaca quie Jesús bluꞌen ga zënëꞌ len chopa benꞌ ruꞌelënëꞌ diꞌidzaꞌ. 33 Biz̃i bëꞌ bezaꞌ yaca benꞌ bëꞌlë Jesús diꞌidzaꞌ, naꞌ una Pedro rëbinëꞌ Jesús:
―Maestro, tahuen naꞌ zundoꞌ lëndoꞌ luëꞌ niga. Ben lato huendoꞌ tzona yuꞌu daoꞌ de guiz̃i. Huendoꞌ tun quioꞌ, itun quie Moisés, itun quie Elías. ―Canaꞌ una Pedro denꞌ binezinëꞌ bi nëꞌ.
34 Biz̃i ca naca ruꞌe Pedro diꞌidzaꞌ, bdyin tu beo bdubin leyaquëꞌ ganꞌ nitaꞌyaquëꞌ. 35 Biz̃i lado beo naꞌ beyaquëꞌ rchiꞌ Diuzi unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ.
―Lëz̃iꞌinaꞌ niga, benꞌ nedyëꞌëdaꞌ. Ulezënaga quiëꞌ cabëꞌ nëꞌ naꞌ.
36 Ude beyaquëꞌ rchiꞌ Diuzi, blëꞌëyaquëꞌ ituzi Jesús zënëꞌ naꞌ. Ganura nitaꞌ len lëbëꞌ. Naꞌ begaꞌnyaquëꞌ bira unëyaquëꞌ. Lëzi bibi gudyiyaquëꞌ yaca benëꞌ ca guca quieyaquëꞌ ca blëꞌëyaquëꞌ.
Beyue Jesús tu biꞌ yuꞌu bichi be xiꞌibiꞌ
(Mt. 17.14‑21; Mr. 9.14‑29)
37 Biz̃i bezu dza tula, beyëziyaquëꞌ ga zu yaꞌa. Caora naꞌ uyo benꞌ zë gula yetilalaoyaquëꞌ Jesús. 38 Naꞌra unë tu benꞌ zë ladoyaquëꞌ unëguëꞌ zidzo:
―Maestro, bë tu cule, inaꞌloꞌ z̃iꞌinaꞌ niga. Zelao tuzi lëbiꞌ naca z̃iꞌinaꞌ. 39 Yuꞌubiꞌ tu bichi be mala ruxun lëbiꞌ rbedyiyaꞌbiꞌ. Rde naꞌ reruꞌunnan lëbiꞌ layu, raca bdyinꞌ ruꞌabiꞌ. Lega rulëtzaguen lëbiꞌ, bireꞌennan usannan lëbiꞌ. 40 Bagudyaꞌ yaca benꞌ quioꞌ ta yebioyaquëꞌ bichi be mala yuꞌubiꞌ, pero biuz̃aqueꞌyaquëꞌ.
41 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ yaca benëꞌ:
―¡Leꞌe, benꞌ zidi yaladyiꞌ, biralele! ¿Ca balala dza reꞌennan sëliaꞌ leꞌe suedaꞌ canꞌ ruele? Yaxiꞌ z̃iꞌiloꞌ dehuaꞌabiꞌ niga.
42 Biz̃i cati bdyin biꞌ yuꞌu taxiꞌibiꞌ bago ganꞌ zë Jesús, udi taxiꞌibiꞌ lëbiꞌ layu, pxizeran lëbiꞌ. Naꞌra udila Jesús bichi be xiꞌibiꞌ yuꞌubiꞌ beron zeyon beyacabiꞌ. Ude naꞌ beyuꞌenëꞌbiꞌ xuzibiꞌ. 43 Biz̃i begaꞌn yugulu benꞌ nitaꞌ naꞌ bebanyaquëꞌ ca naca yelaꞌ huaca quie Diuzi bë Jesús.
Udixogueꞌ Jesús tatula ca gaca bëꞌ gatinëꞌ
(Mt. 17.22‑23; Mr. 9.30‑32)
Tu reban yaca benëꞌ, naꞌ una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
44 ―Ulezënaga dyëꞌëdi con canꞌ niaꞌ. Nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ, usedyin yaca benëꞌ nëꞌëdiꞌ lao naꞌa benꞌ rudie nëꞌëdiꞌ.
45 Biz̃i yaca benꞌ quienëꞌ biuyoñeꞌeyaquëꞌ ca unëꞌ. Binedyin hora ta tzioñeꞌeyaquëꞌ canꞌ unëꞌ. Lëzi bireyaz̃oyaquëꞌ inabayaquëꞌ yexiꞌidzëꞌ leyaquëꞌ cabiz̃i unëꞌ.
Una Jesús ca nurla benꞌ quienëꞌ nacara belao
(Mt. 18.1‑5; Mr. 9.33‑37)
46 Biz̃i yaca benꞌ quie Jesús rtzaloyaquëꞌ unayaquëꞌ:
―¿Nurla raꞌo gacararo belao cati idyinro ga zu Diuzi?
47 Pero nezi Jesús ca naca pensari racayaquëꞌ. Lëcanaꞌ uz̃iꞌnëꞌ tu xcuidiꞌ bzënëꞌbiꞌ cuëta lëꞌënëꞌ. 48 Naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
―Chi nu yaca benꞌ reziꞌ xcuidiꞌ niga tanun quiaꞌ, lëscanꞌ reziꞌrëyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ. Chi nu yaca benꞌ reziꞌ nëꞌëdiꞌ, lëscanꞌ reziꞌrëyaquëꞌ benꞌ useꞌelaꞌ nëꞌëdiꞌ. Quie lenaꞌ, nu leꞌe racalë laguedyi, biruele belao cuinle, lëbenꞌ naꞌ nacarëꞌ benꞌ belao entre leꞌe lao yugulule.
Nu benꞌ birue condre raꞌo, nacacazi quieyaquëꞌ ca quie benꞌ rnëcule raꞌo
(Mr. 9.38‑40)
49 Naꞌra una Juan rëbinëꞌ Jesús:
―Maestro, bablëꞌëndoꞌ rda tu benꞌ rzëtoguëꞌ laoloꞌ rebioguëꞌ bichi be xiꞌibiꞌ yuꞌu benëꞌ. Begadyindoꞌnëꞌ udilalëndoꞌnëꞌ, danꞌ ruenëꞌ canaꞌ birdalënëꞌ raꞌo.
50 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ Juan:
―Bihuegadyile benꞌ rue canꞌ, danꞌ nu benꞌ birue condre raꞌo, nacacazi quieyaquëꞌ ca quie benꞌ rnëculë raꞌo.
Jesús udilëꞌ Santiago len Juan
51 Biz̃i baruen bago idyin dza yeyo Jesús guibá, naꞌ uzëꞌë du laꞌadyiꞌnëꞌ bdzeꞌnëꞌ neza zionëꞌ ciudad Jerusalén. 52 Naꞌ aoseꞌelëꞌ benꞌ quienëꞌ udyialaoyaquëꞌ zioyaquëꞌ tu yedyi quie estado Samaria ta quiloyaquëꞌ lato ga idyinyaquëꞌ. 53 Biz̃i yaca benꞌ Samaritano, biguꞌunyaquëꞌ hueyaquëꞌ lato ta yegaꞌnyaquëꞌ ganꞌ, danꞌ neziyaquëꞌ bazioyaquëꞌ ciudad Jerusalén. 54 Biz̃i cati be yaca benꞌ quie Jesús cabëꞌ bë yaca benꞌ Samaritano, naꞌra una Santiago len Juan rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Señor, ¿reꞌenloꞌ guëz̃iro guiꞌ zaꞌ guibá ta uzeina utachin leyaquëꞌ cabëꞌ bë profeta Elías dza naꞌla?
55 Naꞌra unaꞌ Jesús leyaquëꞌ udilanëꞌ leyaquëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Leꞌe binezile ca pensari calëla yuꞌule, danꞌ unale canaꞌ. 56 Nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ, cala bidaꞌ ta aodyiayaꞌ yaca benëꞌ, bidaꞌ ta ute uselaꞌ leyaquëꞌ.
Naꞌ uz̃iꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ yedyi tula.
Ni rnan quie ja benꞌ nao Jesús
(Mt. 8.19‑22)
57 Biz̃i azioyaquëꞌ yuꞌuyaquëꞌ neza cati bdyin tu benꞌ unëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―¿Señor, huazaꞌliaꞌ luëꞌ con gatezi tzioꞌ?
58 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Zu beló ga rasi yaca beꞌezaꞌ. Lëzi dyiarë lidyi bguini ga rasiyacabaꞌ. Pero nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ, bizu lidyaꞌ ga idyinaꞌ suaꞌ.
59 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ benꞌ itu:
―Uda, unao nëꞌëdiꞌ.
Naꞌ bequëbinëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Señor, ben nëꞌëdiꞌ lato tzetapaꞌ xuzaꞌ, danꞌ bagatinëꞌ.
60 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Bë lato ucachiꞌ yaca benꞌ birue quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi xuzoꞌ. Pero naꞌ luëꞌ, uda ta quixogueꞌloꞌ benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi ca naca yelaꞌ rnabëꞌ quienëꞌ.
61 Naꞌra una itu benꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Señor, reꞌendaꞌ inaohuaꞌ luëꞌ, pero ben lato tzeguedyaꞌ yaca benꞌ zu z̃an yuꞌu, chi usanyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ ta inaohuaꞌ luëꞌ.
62 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Nu benꞌ birnaꞌ tuzi xnezaꞌ inaonëꞌ nëꞌëdiꞌ, chi reyëchonëꞌ rnaꞌnëꞌ xcuꞌudzule, lenaꞌ ruluꞌen rnan quienëꞌ inaonëꞌ neza tula. Naꞌ binaca quienëꞌ ga zu Diuzi rnabëꞌnëꞌ.