10
Useꞌelaꞌ Jesús tzona galo chi benꞌ quienëꞌ
Bëꞌ ude unë Jesús diꞌidzaꞌ, naꞌ ulioguëꞌ itzona galo chi benëꞌ ta useꞌelaꞌnëꞌ chopa huioyaquëꞌ zioyaquëꞌ yedyi tu yedyi ta udyialaonezayaquëꞌ con ganꞌ tzio Jesús. Naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Tali rniaꞌ leꞌe, nitaꞌ benꞌ zë, benꞌ rbeza uzënaga xtiꞌidzaꞌ Diuzi, naca quieyaquëꞌ ca quie usecho. Pero tu chopaziyaquëꞌ naca benꞌ reziꞌ usecho quie Diuzi, benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzëꞌ. Tanaꞌ lenaꞌ, ruguin inabale Diuzi iseꞌelëꞌ mazara benꞌ yeziꞌ usecho, benꞌ quixogueꞌ xtiꞌidzëꞌ. Naꞌ uletzio leꞌe. Yezaꞌlaꞌadyiꞌle rseꞌelaꞌ leꞌe naca quiele ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ tziole lado yaca benꞌ naca ca lobo. Bihuaꞌale dumi, bihuaꞌale yëxo, bihuaꞌale ni itu cueꞌ guidi uliole. Lëzi bitzële hueꞌlële yaca benëꞌ zë diꞌidzaꞌ tu neza ganꞌ ziole. Cati bayuꞌule luꞌu yuꞌu quie benëꞌ, reyaꞌalaꞌ inale yëbile xanꞌ yuꞌu: “Huabëchi Diuzi chizi luꞌu guicho laxtaꞌole ganꞌ zule niga.” Chi reziꞌyaquëꞌ leꞌe dyëꞌëdi, canaꞌ huabeꞌ chizi luꞌu guicho laxtaꞌoyaquëꞌ. Pero chi bireziꞌyaquëꞌ leꞌe dyëꞌëdi, bicueꞌ chizi luꞌu guicho laxtaꞌoyaquëꞌ. Cati idyinle yuꞌu ganꞌ idyinle, naꞌazi sule, naꞌazi gaole yoꞌole con ta runyaquëꞌ. Nu benꞌ rue dyin, napëꞌ derecho quiz̃u xaꞌnnëꞌ lëbëꞌ. Tuzi yuꞌu ganꞌ idyinle naꞌ yegaꞌnle. Cati idyinle tu yedyi ga reziꞌyaquëꞌ leꞌe, ulegao ta udyiayaquëꞌ laole gaole. Lëzi yeyuele benꞌ raca z̃hueꞌ yedyi ganꞌ idyinle yëbileyaquëꞌ: “Babdyin dza hue quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi.” 10 Chi yedyi ganꞌ bdyinle biguꞌunyaquëꞌ yeziꞌyaquëꞌ leꞌe, uleta lao neza quieyaquëꞌ inale cani: 11 “Bëxte yu quie yedyi ni udaꞌn luꞌu huaracho quiendoꞌ, usisindoꞌn yedyibin ta nacan tu seña bibë quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Ruen zi inezile babdyin dza hue quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi.” 12 Rniaꞌ leꞌe, dza gaca juicio, huataꞌra castigo huala quie benꞌ yedyi bibeziꞌ leꞌe. Huacaran mazara cabëꞌ bë Diuzi quie yaca benꞌ ciudad Sodoma dza naꞌla.
Ni rnën quie yaca yedyi bibë quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi
(Mt. 11.20‑24)
Naꞌ una Jesús:
13 ―¡Bayëchiꞌ gula gaca quie leꞌe, benꞌ yedyi Corazín! ¡Lëzi bayëchiꞌ gula gaca quie leꞌe, benꞌ yedyi Betsaida! Chi blëꞌë benꞌ yedyi Tiro len benꞌ yedyi Sidón ca yelaꞌ huaca bë Diuzi lao leꞌe, biunaoyaquëꞌ huerayaquëꞌ tamala quieyaquëꞌ dza naꞌla. Chi blëꞌëyaquëꞌ, abetzaꞌyaquëꞌ pensari quieyaquëꞌ, gucoyaquëꞌ laꞌariꞌ gaso, bdyiayaquëꞌ de guichoyaquëꞌ ta uluꞌen baneziyaquëꞌ ca tamala bëyaquëꞌ. 14 Quie lenaꞌ, cati bdyin dza hue Diuzi juicio, huataꞌra castigo huala gula quiele, cala ca castigo gaca quie benꞌ yedyi Tiro len benꞌ yedyi Sidón. 15 Naꞌra leꞌe, benꞌ yedyi Capernaum, biinale rlëꞌë Diuzi leꞌe benꞌ huen yeyole guibá, dechanꞌ leꞌe yeyole lao guiꞌ gabila.
Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ:
16 ―Nu yaca benꞌ ruzënaga quiele, canaꞌ ruzënagarëyaquëꞌ quiaꞌ. Nu yaca benꞌ rusebiꞌ leꞌe, canaꞌ rusebiꞌrëyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ. Chi nu benꞌ rusebiꞌ nëꞌëdiꞌ, canaꞌ rusebiꞌrëyaquëꞌ benꞌ useꞌelaꞌ nëꞌëdiꞌ.
Cabëꞌ guca cati bedyin tzona galo chi benꞌ quie Jesús
17 Naꞌra cati bedyin tzona galo chi yaca benꞌ useꞌelaꞌ Jesús, redaohueyaquëꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Señor, lente yaca bichi be xiꞌibiꞌ guleyacan quiendoꞌ cati bzëtondoꞌ laoloꞌ.
18 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Blëꞌëdaꞌ bguino xanꞌ taxiꞌibiꞌ Satanás z̃an guibá, uyëzin ca rëzi bdyito hueziuꞌ. 19 Naꞌra gunaꞌ leꞌe yelaꞌ huaca quiaꞌ ta nuliole yaca bëla, naꞌ nuliole yaca xuniꞌ, bibi hueyacabaꞌ quiele. Lëscanꞌ gunaꞌ leꞌe yelaꞌhuaca quiaꞌ ta huele gan xanꞌ taxiꞌibiꞌ bihuelënan leꞌe. 20 Tahuen naꞌ rale yaca taxiꞌibiꞌ quiele. Pero lenaꞌ binacaten ta yedaohuele. Nacaran ta yedaohuele danꞌ bazu laole lëꞌë guichi quie Diuzi de guibá.
Bedaohue Jesús unënëꞌ
(Mt. 11.25‑27; 13.16‑17)
21 Lëhora naꞌ, du yuꞌu Jesús Bichi Be quie Diuzi, lega redaohuenëꞌ unëꞌ:
―Xuzaꞌ Diuzi, nacoꞌ benꞌ z̃e, nacoꞌ benꞌ rnabëꞌ guibá len lao yedyi layu. Luëꞌ pcachoꞌ yelaꞌ huaca quioꞌ quie yaca benꞌ na rioñeꞌe. Naꞌ bluꞌeloꞌ yelaꞌ huaca quioꞌ yaca benꞌ rale quioꞌ ca rue xcuidiꞌ ralebiꞌ quie xuzibiꞌ. Canaꞌ baoꞌ xuzaꞌ, danꞌ canaꞌ reꞌenloꞌ gaca.
22 ’Lao naꞌa babën xuzaꞌ yugulute. Nunu nuebëꞌ nëꞌëdiꞌ ca nuebëꞌ xuzaꞌ nëꞌëdiꞌ. Lëscanꞌ nunu nuebëꞌ xuzaꞌ ca nuebiꞌa xuzaꞌ. Yaca benꞌ baoliogaꞌ, lëleyaquëꞌ nuebëꞌyaquëꞌ xuzaꞌ.
23 Biz̃i unaꞌ Jesús yaca benꞌ quienëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ lëziyaquëꞌ:
―Tahuen gula naca quie leꞌe, danꞌ rlëꞌële cabëꞌ ruaꞌ. 24 Rniaꞌ leꞌe canꞌ, danꞌ yaca benꞌ zë, benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi dza naꞌ, len yaca benꞌ naca rey, guꞌunyaquëꞌ ilëꞌëyaquëꞌ ca naca ta rlëꞌële, pero biblëꞌëyaquëꞌ. Guꞌunyaquëꞌ yeyaquëꞌ ca naca ta rele, pero bibeyaquëꞌ.
Ga unë Jesús quie benꞌ Samaria
25 Biz̃i tu dza tula, uyo tu benꞌ rusëdi ley quie Moisés ganꞌ zë Jesús ta huenëꞌ Jesús prueba ca bi diꞌidzaꞌ yequëbinëꞌ. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Maestro, ¿ca bi reyaꞌalaꞌ huaꞌ ta gataꞌ yelaꞌ neban quiaꞌ tuzioli?
26 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―¿Biz̃i rna lëꞌë guichi ley quie Moisés? ¿Ca bi ca inaoꞌ rnën?
27 Naꞌra bequëbi benꞌ rusëdi ley quie Moisés unëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―“Reyaꞌalaꞌ idyëꞌëro Diuzi quiero du guicho du laꞌadyiꞌro. Lëzi reyaꞌalaꞌ idyëꞌëro laguedyiro cabëꞌ nedyëꞌëro cuinro.”
28 Biz̃i una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Lagazi unaoꞌ. Chi hue quioꞌ ca unaoꞌ, huataꞌ yelaꞌ neban quioꞌ tuzioli.
29 Pero benꞌ rusëdi ley quie Moisés, guꞌunnëꞌ gacalënëꞌ cuinnëꞌ cabëꞌ diꞌidzaꞌ gudyinëꞌ Jesús. Canaꞌ unëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―¿Nuz̃i benꞌ naca laguedyaꞌ?
30 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Uzaꞌ tu benꞌ ciudad Jerusalén zionëꞌ yedyi Jericó. Biz̃i tu neza ganꞌ zionëꞌ, naꞌ bro yaca benꞌ uban ulanyaquëꞌ ta nuꞌë. Bëꞌyaquëꞌ lëbëꞌ ziꞌ, pcaꞌnyaquëꞌ lëbëꞌ du guidinëꞌ. Begaꞌnnëꞌ tu neza, ilëꞌëtiꞌzi bigutinëꞌ. 31 Biz̃i naꞌ zio tu pxuzi tu neza ganꞌ de benꞌ naꞌ. Biz̃i bëꞌ blëꞌënëꞌ benꞌ de tu neza, naꞌ udenëꞌ tzalaꞌla zioguëꞌ yuꞌunëꞌ neza. 32 Lëscanꞌ uderë tu benꞌ naca z̃iꞌi suba Leví ganꞌ de benꞌ naca ziꞌ. Lëzi cati blëꞌënëꞌ benꞌ naꞌ, tu udezinëꞌ zionëꞌ yuꞌunëꞌ neza. 33 Lëzi zio tu benꞌ uzaꞌ tu yedyi quie estado Samaria tu neza ganꞌ de benꞌ naca ziꞌ. Biz̃i ca blëꞌënëꞌ lëbëꞌ ganꞌ denëꞌ, naꞌ beyëchiꞌlaꞌadyiꞌnëꞌ lëbëꞌ. 34 Naꞌra ubigaꞌnëꞌ ganꞌ de benꞌ naca ziꞌ, blaꞌonëꞌ aceite len vino ganꞌ naca hueꞌ. Ude naꞌ ptubinëꞌ laꞌariꞌ lao hueꞌ. Naꞌ pcuënëꞌ lëbëꞌ xcuꞌudzu bia quienëꞌ uquiëꞌnëꞌ lëbëꞌ con ganꞌ idyinyaquëꞌ yegaꞌnyaquëꞌ. Lëganꞌ naꞌ unëꞌë lëbëꞌ. 35 Biz̃i bezu dza tula, tu binesëꞌë, ulio benꞌ Samaria chopa dumi plata bëꞌnëꞌn benꞌ naca xanꞌ yuꞌu ganꞌ bdyinyaquëꞌ. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Gapoꞌ naꞌ hueꞌloꞌ ta gao benꞌ niga. Chi biguque dumi niga, naꞌ aozaꞌlaoraꞌ quiz̃ugaꞌ bëꞌ yediaꞌ tatula.”
36 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ benꞌ rusëdi ley quie Moisés:
―Pues rnabaꞌ luëꞌ, lao yuna yaca benꞌ ude naꞌ, ¿ca nurlayaquëꞌ naca benꞌ laguedyi benꞌ guca ziꞌ?
37 Naꞌra una benꞌ rsëdi ley quie Moisés rëbinëꞌ Jesús:
―Benꞌ beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ benꞌ guca ziꞌ.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Beyo, bërë con cabëꞌ bë benꞌ naꞌ, benꞌ beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ benꞌ guca ziꞌ.
Ga bdyin Jesús lidyi Marta len María
38 Naꞌ uzaꞌ Jesús uyuꞌunëꞌ neza zionëꞌ bdyinnëꞌ ga de tu yedyi. Lëganꞌ naꞌ zu tu nigula laonëꞌ Marta. Lëlëbëꞌ beziꞌnëꞌ Jesús z̃an yuꞌu quienëꞌ. 39 Naꞌ zu tu z̃ila Marta laonëꞌ María. Ureꞌnëꞌ xniꞌa Jesús ta uzënaganëꞌ cabëꞌ rna Jesús. 40 Pero lega rdyine Marta quie dyin quienëꞌ rusiñaꞌnëꞌ ta gaoyaquëꞌ. Naꞌra ubigaꞌnëꞌ ga reꞌ Jesús unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Señor, ¿bixquienꞌ birdëbiloꞌ quiaꞌ nëꞌëdiꞌ? Apcaꞌn z̃ilaꞌ María nëꞌëdiꞌ. Tuzaꞌ ruaꞌ dyin niga. Gudyi z̃ilaꞌ tu diꞌidzaꞌ yeguidabiꞌ gacalëbiꞌ nëꞌëdiꞌ.
41 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Marta, Marta, lega rdyineloꞌ rdëbiloꞌ quie dyin quioꞌ. 42 Pero ta uzënagaro xtiꞌidzaꞌ Diuzi nacaran belao. Cabëꞌ rue María, reꞌbiꞌ ruzënagabiꞌ canꞌ niaꞌ, lenaꞌ nacaran huen. Bisaqueꞌ yëpaꞌbiꞌ: “Beyo, bicueꞌloꞌ rzënagoꞌ canꞌ rniaꞌ.”