11
Ga psëdi Jesús yaca benꞌ quienëꞌ ta hueꞌlëyaquëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ
(Mt. 6.9‑15; 7.7‑11)
Biz̃i bdyin tu dza uzu Jesús tu lao lato ga bëꞌlënëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ. Bëꞌ beyudyi bëꞌlënëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ, naꞌ unë tu benꞌ quienëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Señor, psëdi nëtoꞌ cabëꞌ huendoꞌ ta hueꞌlëndoꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ cabëꞌ bë Juan psëdinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
―Cati hueꞌlële Diuzi diꞌidzaꞌ, inale cani:
Xuzindoꞌ Diuzi zuloꞌ guibá, naca laꞌiya laoloꞌ.
Rbezandoꞌ guida dza inabëꞌloꞌ lao yedyi layu cabëꞌ rnabëꞌloꞌ guibá ga zuloꞌ.
Gunoꞌ ta gaondoꞌ quie naꞌadza cabëꞌ ta rdzioguendoꞌ.
Beziꞌz̃e quiendoꞌ tamala bëndoꞌ cabëꞌ reziꞌz̃endoꞌ tamala bë yaca benëꞌ len nëtoꞌ.
Gacalaoꞌ nëtoꞌ ta biiguinondoꞌ lao tamala, ucuasa ucuiꞌoloꞌtamala zaꞌ gaca quiendoꞌ. Amén.
Lëzi unarë Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Ugunro lao tu leꞌe tziole gatzo yela lidyi tu amigo quiele yëbilenëꞌ: “Amigo, ben nëꞌëdiꞌ tzona yëta xtila como danꞌ bablaꞌ tu biꞌ amigo quiaꞌ z̃an yuꞌu. Naꞌ bibi de ta huaꞌabiꞌ gaobiꞌ.” Lëzi ugunro bequëbi benꞌ zu luꞌu yuꞌu unëꞌ: “Bihueloꞌ nëꞌëdiꞌ zëdi, danꞌ baneyeyo yuꞌu quiaꞌ. Lëzi arasi yaca xcuidiꞌ quiaꞌ rz̃ubayacabiꞌ lao cama len nëꞌëdiꞌ. Bisaqueꞌ chasaꞌ gunaꞌ luëꞌ danꞌ rnaboꞌ.” Pues rniaꞌ leꞌe, chi lëbëꞌ biuyasëꞌ hueꞌnëꞌ ta rnaba benꞌ naꞌ, baꞌalaꞌcazi naquëꞌ biꞌ amigo quienëꞌ, reꞌen ca reꞌennan chasëꞌ hueꞌnëꞌ yugulu ta rdziogue amigo quienëꞌ tacuenda bira bizëdi huenëꞌ lëbëꞌ. Cani rniaꞌ leꞌe: Ulenaba Diuzi ta rdzioguele, naꞌ gunnëꞌn. Ulequilo tali quie Diuzi, naꞌ huadzelan. Ulelidza Diuzi ganꞌ zunëꞌ, naꞌ huenëꞌ quiele. 10 Ruen zi huele canaꞌ, porque nu benꞌ rnaba Diuzi ta rdzioguenëꞌ, naꞌ hueꞌnëꞌn. Lëscanꞌ nu benꞌ rguilo tali quie Diuzi, naꞌ huadzelenëꞌn. Lëscanꞌ nu benꞌ rulidza Diuzi ganꞌ zunëꞌ, naꞌ huenëꞌ quienëꞌ.
11 ’¿Bi ca nale leꞌe xuzi xcuidiꞌ? ¿Hueꞌle z̃iꞌile yola lao laza inababiꞌ yëta xtila? Lëzi, ¿hueꞌle z̃iꞌile bëlala lao laza inababiꞌ bela? 12 Lëzi, ¿hueꞌle z̃iꞌile xuniꞌla lao laza inababiꞌ chita? 13 Chi leꞌe, benꞌ rda lao yedyi layu niga, chi nezile hueꞌle z̃iꞌile tu tadyaꞌa, naꞌ biz̃i Xuzile Diuzi zu guibá, neziranëꞌ ca leꞌe hueꞌnëꞌ benëꞌ tu tadyaꞌa, hasta udzeꞌnëꞌ Bichi Be quienëꞌ luꞌu guicho laxtaꞌo yaca benꞌ unaba len.
Ga una benëꞌ bebio Jesús bichi be xiꞌibiꞌ conlë yelaꞌ huaca quie xanꞌ taxiꞌibiꞌ
(Mt. 12.22‑30; Mr. 3.19‑27)
14 Biz̃i bdyin tu dza bebio Jesús tu bichi be xiꞌibiꞌ yuꞌu tu benꞌ bero. Caora bero bichi be xiꞌibiꞌ gan yuꞌun, labeyacate benꞌ naꞌ, benënëꞌ. Naꞌra begaꞌn yaca benëꞌ bebanyaquëꞌ cabëꞌ guca quienëꞌ. 15 Canaꞌ una bala benëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Conlë yelaꞌ huaca quie Beelzebú, benꞌ naca xanꞌ taxiꞌibiꞌ, rebio benꞌ niga bichi be xiꞌibiꞌ yuꞌu yaca benëꞌ.
16 Biz̃i ibalayaquëꞌ unabayaquëꞌ hue Jesús tu yelaꞌ huaca quie Diuzi z̃an guibá chi tali naquëꞌ benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi. 17 Pero banezi Jesús cabëꞌ pensari raca yaca benëꞌ. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Chi tu cueꞌ gobierno gaca zë cueꞌ partido, chi tilalëyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ benꞌ naca partido, bisue gobierno inabëꞌyaquëꞌ zidza. Lëzi chi gataꞌ dila quie yaca benꞌ z̃an yuꞌu, huaroyaquëꞌ huadzatzayaquëꞌ, bira saqueꞌ suyaquëꞌ tuzi. 18 Lëzi canaꞌ nacarë quie Satanás. Chi rbio Satanás laguedyi bichi be xiꞌibiꞌn yuꞌu benëꞌ, bira saqueꞌ inabëꞌnan zidza. Niaꞌ leꞌe canaꞌ, como danꞌ nale conlë yelaꞌ huaca quie Beelzebú rebiogaꞌ bichi be xiꞌibiꞌ yuꞌu yaca benëꞌ. 19 Pero chi nacan tali ca nale, ¿biz̃i nale quie yaca benꞌ naca leꞌe tuz̃e, yaca benꞌ rebio bichi be xiꞌibiꞌ yuꞌurë yaca benëꞌ? Lenaꞌ huanayaquëꞌ leꞌe bisaqueꞌ taxiꞌibiꞌ yebion laguedyi xiꞌibiꞌn. 20 Pero conlë yelaꞌ huaca quie Diuzi rebiogaꞌ bichi be xiꞌibiꞌ yuꞌu yaca benëꞌ. Lenaꞌ uluꞌen azëcazi ladole yelaꞌ huaca quie Diuzi.
21 ’Baruen quie Satanás ca quie tu benꞌ huala, benꞌ nuxu espada quie, benꞌ rapa lao yugulute ta de quie. Bisaqueꞌ tzuꞌu benꞌ tula siꞌ ta de quienëꞌ. 22 Naꞌra chi guida tu benꞌ hualara ca lëbëꞌ, benꞌ dera yelaꞌ huaca quie, huenëꞌ gan ucaxonëꞌ lëbëꞌ. Canaꞌ cubanëꞌ espada quienëꞌ ta rzugadyilenëꞌ. Canaꞌ siꞌnëꞌ lao yugulute ta de quienëꞌ.
23 ’Nu benꞌ birnëcule nëꞌëdiꞌ, condre nëꞌëdiꞌ zënëꞌ. Lëzi nu benꞌ biracalë nëꞌëdiꞌ, condre nëꞌëdiꞌ ruenëꞌ.
Ni rnan quie tu bichi be xiꞌibiꞌ beron beyuꞌun
(Mt. 12.43‑45)
Naꞌ una Jesús:
24 ―Biz̃i cati bero tu bichi be xiꞌibiꞌ ga yuꞌun benëꞌ, naꞌ rdan tu lao lato bidyi rguilon ga tzuꞌunan yezilaꞌadyiꞌn. Biz̃i cati birdzela ga tzuꞌun, naꞌ racan pensari: “Hueyaꞌa tatula ganꞌ brogaꞌ ta yeyuꞌa tatula.” 25 Biz̃i bëꞌ yedyinnan ganꞌ brona beꞌmbyu, anaca quienëꞌ ca quie tu z̃an yuꞌu neluba dyaꞌa, begaꞌnnan dyaꞌa gula. 26 Naꞌra tzion tzaxiꞌn igadyi bichi be xiꞌibiꞌ nacara mala ca len. Naꞌra tzuꞌu yuguluyacan beꞌmbyu. Biz̃i benꞌ naꞌ huacara mala quienëꞌ cabëꞌ naca quienëꞌ tanëro.
Ni rnën quie benꞌ naca huen quie
27 Tu rnë Jesús rëbinëꞌ benëꞌ, naꞌ unë tu nigula zidzo rëbinëꞌ Jesús:
―Naca huen quie nigula biꞌa bgaꞌadyiꞌ luëꞌ.
28 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Nacara huen quie benꞌ re rzënaga ca rna Diuzi, naꞌ rue quieyaquëꞌn.
Unaba benꞌ mala uluꞌe Jesús tu yelaꞌ huaca zaꞌ guibá
(Mt. 12.38‑42; Mr. 8.12)
29 Biz̃i bdyinra yaca benꞌ zë ganꞌ zë Jesús, naꞌ uzulaonëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Benꞌ mala naca benꞌ nitaꞌ naꞌa. Rnabarëyaquëꞌ huaꞌ yelaꞌ huaca ta zaꞌ guibá ilëꞌëyaquëꞌ. Pero bihuaꞌ yelaꞌ huaca ta zaꞌ guibá ca reꞌenyaquëꞌ. Ca yelaꞌ huaca bë Diuzi lënëꞌ profeta Jonás, canaꞌ huerënëꞌ lënëꞌ nëꞌëdiꞌ. 30 Cabëꞌ guca quie Jonás, bë Diuzi yelaꞌ huaca len lëbëꞌ ta bluꞌenëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ yedyi Nínive ga useꞌelaꞌ Diuzi lëbëꞌ, lëzi canaꞌ gacarë quiaꞌ nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ. Hue Diuzi len nëꞌëdiꞌ tu yelaꞌ huaca ta uluꞌenëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌa de que useꞌelaꞌnëꞌ nëꞌëdiꞌ. 31 Dza gaca juicio cati ichuguli Diuzi quie yaca benꞌ nitaꞌ naꞌa, lëcanaꞌ guida nigula rnabëꞌ lao yedyi nebaba Arabia ta ichugubëꞌnëꞌ quiele. Canaꞌ huenëꞌ como danꞌ lëbëꞌ uzëꞌë yedyi reꞌ zituꞌ zioguëꞌ yezënaguëꞌ ca ta rioñeꞌe Salomón dza naꞌla. Pero ladole zuaꞌ nëꞌëdiꞌ, benꞌ rnabëꞌra ca Salomón, naꞌ leꞌe biruzënagale quiaꞌ. 32 Lëzi dza gaca juicio cati ichuguli Diuzi quie yaca benꞌ nitaꞌ naꞌa, lëcanaꞌ guida yaca benꞌ unitaꞌ yedyi Nínive dza naꞌla ta ichugubëꞌyaquëꞌ quiele. Canaꞌ hueyaquëꞌ como danꞌ leyaquëꞌ betzaꞌyaquëꞌ pensari quieyaquëꞌ caora cati bdyin Jonás udixogueꞌnëꞌ leyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Pero ladole zuaꞌ nëꞌëdiꞌ, benꞌ rnabëꞌra ca Jonás, naꞌ leꞌe biruzënagale quiaꞌ.
Una Jesús quie benꞌ yuꞌu pensari quie Diuzi
(Mt. 5.15; 6.22‑23)
Naꞌ una Jesús:
33 ―Ni tule biugaꞌalaꞌle lámpara ucuiꞌolen ga negachiꞌ, nica quixolen z̃an caja. Ruen zi ixubalen sibi ta useniꞌn ta ilëꞌë yaca benꞌ zaꞌ tzuꞌu yuꞌu. 34 Naca laole ca quie tu lámpara rseniꞌn luꞌu guicho laxtaꞌole. Chi inaꞌle dyëꞌëdi hue quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi, lenaꞌ ruluꞌen quiele yuꞌu pensari quie Diuzi luꞌu guicho laxtaꞌole. Pero chi biinaꞌle dyëꞌëdi, chi bihue quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi, lenaꞌ ruluꞌen quiele rdale lao lato lao chula. 35 Gapale cuidado hue quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi ta bitale lao lato lao chula. 36 Chi rue quiele du guicho du laꞌadyiꞌle xtiꞌidzaꞌ Diuzi, canaꞌ tzioñeꞌele ca naca tali quie Diuzi, canaꞌ gaca quiele ca quie benꞌ zë lámpara ta useniꞌn ilëꞌënëꞌ ga zionëꞌ.
Ga rao Jesús xquia yaca benꞌ partido fariseo, len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés
(Mt. 23.1‑36; Mr. 12.38‑40; Lc. 20.45‑47)
37 Biz̃i babeyudyi unë Jesús canaꞌ, naꞌra gudyi tu benꞌ partido fariseo Jesús ta tzionëꞌ z̃an yuꞌu quienëꞌ ta gaonëꞌ. Naꞌ zio Jesús uyuꞌunëꞌ luꞌu yuꞌu quienëꞌ yaqueꞌnëꞌ ruꞌa mesa. 38 Naꞌra tu bebanzi benꞌ partido fariseo rnëꞌë ta biudibi naꞌa Jesús tu zagaonëꞌ. Biunao Jesús ca naca costumbre unaoyaquëꞌ rnayaquëꞌ danꞌ rguibi naꞌayaquëꞌ, canaꞌ neyëriyaquëꞌ lao Diuzi. 39 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Leꞌe benꞌ partido fariseo, rguibile xcuꞌudzu plato taza quiele, pero leꞌe yuꞌu pensari mala luꞌu guicho laxtaꞌole, rbanle ruele tamedian quie laguedyile. 40 ¡Leꞌe benꞌ zidi! ¿Binezile reꞌen Diuzi huerële yëri luꞌu guicho laxtaꞌole? 41 Pero chi reꞌenle huele yëri luꞌu guicho laxtaꞌole, ulehueꞌ ta de quiele yaca benꞌ yëchiꞌ. Naꞌtera gacale yëri duz̃ele.
42 ’¡Bayëchiꞌ gula naca quie leꞌe, benꞌ partido fariseo! Biz̃i lente guixiꞌ cuan ruꞌele Diuzi tu cueꞌn quie lao chi cueꞌna. Pero biruele bala ta yuꞌu niꞌa xnezi quie Diuzi, nica nedyëꞌële Diuzi. Lenaꞌ zacaꞌra huele, cala ca ta ruꞌele Diuzi tu cueꞌn quie lao chi cueꞌna, pero rupaten reyaꞌalaꞌ huele.
43 ’¡Bayëchiꞌ gula naca quie leꞌe, benꞌ partido fariseo! Lega raxele cueꞌle silla ga rbeꞌ yaca benꞌ balaꞌana luꞌu idaoꞌ sinagoga. Naꞌ lëzi lega raxele gapalaꞌn benëꞌ leꞌe ga ziole yuꞌu neza.
44 ’¡Bayëchiꞌ gula naca quie leꞌe, benꞌ rusëdi ley quie Moisés, len leꞌe, benꞌ partido fariseo! Leꞌe biruele tuzi ca nale. Naca quiele ca quie yerobá nadacon bëbi. Naꞌ biz̃i yaca benëꞌ rdeyaquëꞌ laonan bineziyaquëꞌ chi yerobá naꞌ.
45 Naꞌra una tu benꞌ rusëdi ley quie Moisés rëbinëꞌ Jesús:
―Maestro, ca diꞌidzaꞌ unëloꞌ, lëzi rnëraoꞌ condre nëtoꞌ.
46 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¡Bayëchiꞌ gula naca quie leꞌe, benꞌ rusëdi ley quie Moisés! Ruele cabëꞌ rue benꞌ rucuaꞌ yuaꞌ ziꞌi gula lao laguedyin tu ta bisueyaquëꞌ. Reꞌenle inao yaca benëꞌ leꞌe, hue quieyaquëꞌ ca inale, naꞌ inale canaꞌ reꞌen Diuzi hueyaquëꞌ, baꞌalaꞌcazi zëdi gula nacan ta hue quieyaquëꞌ len. Naꞌra leꞌe ni lëꞌëtiꞌ biyeyëchiꞌlaꞌadyiꞌle yaca benëꞌ gacalële leyaquëꞌ ta hue quieyaquëꞌ len.
47 ’¡Bayëchiꞌ gula naca quie leꞌe, benꞌ rusëdi ley quie Moisés! Como danꞌ cabëꞌ bë xuzixtaꞌole dza naꞌla bëtiyaquëꞌ nu benꞌ uda udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, canaꞌ reꞌenle huerële. 48 Nacale de acuerdo con canꞌ bë xuzixtaꞌole. Chi leꞌe uzurële dza uzu xuzixtaꞌole, lëzi bëtile yaca benꞌ uda udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Gucalële lëbizi xuzixtaꞌole.
49 ’Yelaꞌ rioñeꞌe quie Diuzi unëꞌ cani: “Huaseꞌelaꞌ yaca benꞌ quixogueꞌ diꞌidzaꞌ quiaꞌ laoyaquëꞌ. Naꞌra gutiyaquëꞌ balayaquëꞌ, naꞌ hualaoyaquëꞌ ibalayaquëꞌ.” 50 Pero leꞌe, benꞌ nitaꞌ naꞌa, huaziꞌ Diuzi cuenda quiele quie yelaꞌ guti quie yugulu yaca benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, desde dza ureꞌ lao yedyi layu. 51 Pues desde dza ulato ren quie Abel hasta dza bëtiyaquëꞌ Zacarías luꞌu idaoꞌ xcuꞌudzu becugo, lëlenaꞌ huaziꞌ Diuzi cuenda quiele.
52 ’¡Bayëchiꞌ gula naca quie leꞌe, benꞌ rusëdi ley quie Moisés! Leꞌe ruzaꞌagale tzioñeꞌe yaca benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Leꞌe birioñeꞌele xtiꞌidzaꞌ Diuzi, nica ruꞌele lato tzioñeꞌe yaca benꞌ reꞌen tzioñeꞌe len. ―Canaꞌ una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ.
53 Bëꞌ una Jesús canꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ, naꞌra bdzaꞌtzeguera yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, len yaca benꞌ partido fariseo. Caora naꞌ uzulaoyaquëꞌ rueyaquëꞌ lëbëꞌ zëdi unabayaquëꞌ lëbëꞌ mazara diꞌidzaꞌ. 54 Lega rbeꞌnaoyaquëꞌ lëbëꞌ reꞌenyaquëꞌ hueyaquëꞌ trampa quie Jesús ca diꞌidzaꞌ yequëbinëꞌ tacuenda ga gaoyaquëꞌ lëbëꞌ xquia.