14
Beyue Jesús tu benꞌ yuꞌu gui
Biz̃i bezu dza tula, dza huezilaꞌadyiꞌ. Caora naꞌ zio Jesús ta gaohuëꞌ z̃an yuꞌu quie benꞌ napa dyin, benꞌ naca partido fariseo. Naꞌra rbëꞌnao yaca benꞌ laguedyinëꞌ chi bi hue Jesús dza huezilaꞌadyiꞌ. Naꞌ lëganꞌ naꞌ zë tu benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ gui. Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, len yaca benꞌ naca partido fariseo:
―¿Biz̃i na lao ley? ¿Ruꞌen lato yeyuaꞌ benꞌ raca z̃hueꞌ dza huezilaꞌadyiꞌ?
Caora naꞌ begaꞌnyaquëꞌ chizi, bira unëyaquëꞌ. Naꞌra bëxunëꞌ naꞌa benꞌ yuꞌu gui, beyuenëꞌ lëbëꞌ. Ude naꞌ una Jesús gudyinëꞌ benꞌ beyuenëꞌ: “Aoca, beyo.” Naꞌ una Jesús gudyinëꞌ benꞌ partido fariseo:
―Chi nu leꞌe rguino burro o huaga quiele luꞌu barranca, baꞌalaꞌcazi nacan dza huezilaꞌadyiꞌ, ¿quele huayole tzaliolebaꞌ?
Naꞌra bira ubinyaquëꞌ bi yëbiyaquëꞌ lëbëꞌ.
Ga unë Jesús quie benꞌ rue lani
Bëꞌ blëꞌë Jesús ca rue yaca benꞌ bdyin ga zëꞌë, blëꞌënëꞌ rsereyaquëꞌ ga cueꞌyaquëꞌ reꞌenyaquëꞌ cueꞌyaquëꞌ ga cueꞌ benꞌ balaꞌanara. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ tu diꞌidzaꞌ:
―Cati ziole ga raca huetzaganaꞌ, bicueꞌle ga rbeꞌ benꞌ balaꞌanara. Biz̃i chanꞌ zazaꞌra benꞌ nacara belao cueꞌnëꞌ ganꞌ reꞌloꞌ naꞌ. Biz̃i bareꞌloꞌ ga rbeꞌ benꞌ balaꞌanara, naꞌ inë benꞌ rue lani yëbinëꞌ luëꞌ: “Uzuli, bëꞌ lato cueꞌ benꞌ niga ganꞌ bareꞌloꞌ.” Cati inanëꞌ luëꞌ canaꞌ, canaꞌ yedueꞌloꞌ yeyoloꞌ tzareꞌloꞌ xcuꞌudzula. 10 Naꞌ ca ta reyaꞌalaꞌ huele cati tziole lani, cueꞌle xcuꞌudzutela. Naꞌra cati ilëꞌë benꞌ rue lani reꞌloꞌ xcuꞌudzutela, naꞌra inëꞌ luëꞌ: “Amigo, ude nila cueꞌloꞌ ga rbeꞌ benꞌ balaꞌanara.” Canaꞌ gaca balaꞌana quiele len yaca benꞌ bareꞌ lao mesa. 11 Naꞌ rniaꞌ leꞌe, nu benꞌ rue z̃e cuine, huadyin dza hue Diuzi lëbëꞌ benꞌ yubeꞌezi. Naꞌ biz̃i nu benꞌ rue yubeꞌezi cuine, huadyin dza hue Diuzi lëbëꞌ benꞌ z̃e. ―Canaꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ.
12 Lëzi unërë Jesús rëbinëꞌ benꞌ rue lani:
―Cati hueloꞌ lani biguëz̃oꞌ benꞌ naca amigo quioꞌ, ni biꞌ bichoꞌ, ni xuzi z̃naoꞌ, nica benꞌ uñaꞌa, como danꞌ huadyin dza yeyueyaquëꞌ laohue quioꞌ, gunrëyaquëꞌ ta gaoloꞌ. Conlë lëzin yeyuen laohue quioꞌ. 13 Naꞌ ca ta reyaꞌalaꞌ hueloꞌ cati hueloꞌ lani, reyaꞌalaꞌ guëz̃oꞌ yaca benꞌ yëchiꞌ, len yaca benꞌ ca guicho ca lao, len yaca benꞌ z̃i, len yaca benꞌ laochula. 14 Chi hueloꞌ canaꞌ, canaꞌ gataꞌ tahuen gulara quioꞌ yedaohueloꞌ bëꞌ idyin dza useban Diuzi benꞌ bë quie xtiꞌidzaꞌnëꞌ. Huataꞌ tadyaꞌa quioꞌ lao Diuzi danꞌ bëꞌloꞌ ta udao yaca benꞌ raca bayëchiꞌ quie, baꞌalaꞌcazi bide dumi ta quiz̃oyaquëꞌn ni ta yeyueyaquëꞌ laohue quioꞌ.
Ga unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie benꞌ rëz̃i benꞌ gao yaca
15 Biz̃i bëꞌ be tu benꞌ reꞌ lao mesa cabëꞌ una Jesús, naꞌra unëꞌ:
―Lega gaca huen quie benꞌ gao yelaꞌ huao ga zu Diuzi rnabëꞌnëꞌ.
16 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Uzu tu beꞌmbyu dza naꞌ, bëꞌnëꞌ laze ta gao yaca benꞌ zë, benꞌ guëz̃inëꞌ. 17 Bëꞌ beyudyi bapcuezëꞌ ta gao yaca benëꞌ guëz̃inëꞌ, naꞌ useꞌelaꞌnëꞌ criado quienëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Uyo, yexiꞌ yaca benꞌ guida gao yaca. Banaca laze ta gaoyaquëꞌ.” 18 Biz̃i yaca benꞌ rëz̃inëꞌ ta gao, unabayaquëꞌ ta yeziꞌz̃enëꞌ quieyaquëꞌ. Naꞌra benꞌ nëro unëꞌ gudyinëꞌ criado quie benꞌ naꞌ: “Zabeyudyi huaꞌa tu layu. Len reꞌendaꞌ tzenaꞌa. Ta nacanꞌ niaꞌ luëꞌ yëboꞌnëꞌ yeziꞌz̃enëꞌ quiaꞌ.” 19 Naꞌ unë benꞌ urupe rëbinëꞌ benꞌ zio tzexiꞌ lëbëꞌ: “Baoz̃iaꞌ gaꞌyoꞌ pare bëdyihuaga. Lëbaꞌ tzaꞌliaꞌ huaꞌbaꞌ prueba. Lenaꞌ niaꞌ bisaqueꞌ saꞌa, yeziꞌz̃enëꞌ quiaꞌ.” 20 Naꞌ una benꞌ uyune rëbinëꞌ benꞌ zio tzexiꞌ lëbëꞌ: “Zabeyudyi ptzaganaꞌa. Yelaꞌ naꞌ bisaqueꞌ saꞌa.” 21 Biz̃i bëꞌ bedyin criado, naꞌ udixogueꞌnëꞌ xaꞌnnëꞌ cabëꞌ gudyi yaca benëꞌ lëbëꞌ. Naꞌra bdzaꞌtzegue xaꞌnnëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ criado quiëꞌ: “Uyo yenaꞌ laꞌo yedyi, yexiꞌ yaca benꞌ yëchiꞌ, len yaca benꞌ ca guicho ca lao, len yaca benꞌ z̃i, len yaca benꞌ laochula.” 22 Naꞌra bedyin criado quie benꞌ naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Señor, babiaꞌ ca mandado baoꞌ. Pero nerunnan lato guidara benëꞌ.” 23 Naꞌra una xaꞌnnëꞌ tatula rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Uyo yenaꞌ laꞌo yedyi du tu neza. Bë bala iquiëꞌloꞌyaquëꞌ cuenda yedzaꞌ yaca benëꞌ luꞌu yuꞌu quiaꞌ. 24 Yelaꞌ naꞌ rniaꞌ, ni tu yaca benꞌ baguz̃aꞌ tanëro, benꞌ bibida gao quiaꞌ, bira de lato gaoyaquëꞌ ta pcuezaꞌ.”
Ruen zi inaoro xneza Cristo
25 Benꞌ zë gula zenaoyaquëꞌ Jesús. Naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
26 ―Chi nu benꞌ reꞌen inao nëꞌëdiꞌ, ruen zi idyëꞌëranëꞌ nëꞌëdiꞌ cala ca xuzëꞌ, ca z̃nëꞌë, ca z̃gulanëꞌ, ca z̃iꞌinëꞌ, ca biꞌ bichinëꞌ, ca biꞌ zannëꞌ, cala ca yelaꞌ neban quienëꞌ. Chi binedyëꞌëranëꞌ nëꞌëdiꞌ cala ca familia quienëꞌ, ca yelaꞌ neban quienëꞌ, bisaqueꞌ gacanëꞌ benꞌ quiaꞌ. 27 Nu benꞌ rdzebi inao xnezaꞌ nun quie ruen z̃udyi guti benëꞌ lëbëꞌ, bisaqueꞌ gacanëꞌ benꞌ quiaꞌ. 28 Chi leꞌe reꞌenle huele tu yuꞌu ¿cala reyaꞌalaꞌ huele pensari usaqueꞌle chi huaque dumi quiele ta useyudyile yuꞌu? 29 Chi tu benꞌ uzulaohue rcuaꞌnëꞌ luꞌu yu barbëchinëꞌ xniꞌa besu, naꞌ biz̃i chi biguque dumi quienëꞌ ta useyudyinëꞌ yuꞌu, naꞌ yaca benꞌ ilëꞌë, utituyaquëꞌ uz̃idyiyaquëꞌ lëbëꞌ. 30 Naꞌ inayaquëꞌ quienëꞌ: “Benꞌ niga aozulaonëꞌ ruenëꞌ yuꞌu quienëꞌ, naꞌ biguque dumi quienëꞌ ta useyudyinëꞌn.” 31 Chi zu tu rey, naꞌ zu itu rey reꞌennëꞌ tilalënëꞌ lëbëꞌ. Naꞌ napëꞌ chi mila soldado. Naꞌ biz̃i itu rey napëꞌ galo mila soldado quienëꞌ. Caora cati bazaꞌ tilarëyaquëꞌ, ¿cala reyaꞌalaꞌ huenëꞌ pensari chi huaque chi mila soldado quienëꞌ ta tilalënëꞌ benꞌ napa galo mila soldado? 32 Chi bapsaquenëꞌ bisuenëꞌ tilalënëꞌ itu rey, naꞌra tu nezu itu rey zituꞌ, reyaꞌalaꞌ iseꞌelaꞌnëꞌ tu benꞌ tzio lao lazëꞌ ta tzeguedyinëꞌ itu rey ta yegaꞌntzaꞌoyaquëꞌ bitilayaquëꞌ. 33 Lenaꞌ uniaꞌ leꞌe ta inezile nutiꞌtezile reꞌenle inaole nëꞌëdiꞌ, chi bisule puesto ta usanle yugulu ta de quiele inaole nëꞌëdiꞌ, bisaqueꞌ gacale benꞌ quiaꞌ.
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ quie zediꞌ bira nacan snaꞌa
(Mt. 5.13; Mr. 9.50)
Naꞌ una Jesús:
34 ―De ga hue zediꞌdyin chi nacan snaꞌa. Pero chi bira nacan snaꞌa, ¿ca biz̃i huero ta iyacan snaꞌa? 35 Bibi dyin huena, ni para quie layu, ni para bena. Nacan ta chuꞌunro. Nule babe, ulezënaga cabëꞌ baoniaꞌ.