15
Unë Jesús tu ejemplo quie tu becoꞌ z̃iꞌilaꞌ bia uniti
(Mt. 18.10‑14)
Biz̃i yaca benꞌ zë, benꞌ huequiz̃u len yaca benꞌ nao neza mala, beguꞌudiꞌyaquëꞌ zë lasa ganꞌ zë Jesús ta uzënagayaquëꞌ cabëꞌ unëꞌ. Naꞌ biz̃i yaca benꞌ partido fariseo, len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, rtzaloyaquëꞌ canꞌ rue Jesús, unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Benꞌ niga reziꞌnëꞌ yaca benꞌ nao neza mala, raolënëꞌ leyaquëꞌ tzaz̃e.
Naꞌ tu diꞌidzaꞌ ni una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Chi zu tu gayuhua becoꞌ z̃iꞌilaꞌ quiele, naꞌ aoniti tubaꞌ, ¿cala ucaꞌnle yaca bia biuniti ga nitaꞌyacabaꞌ dyaꞌa? ¿Cala huayole tzedilole itu bia neniti hasta que yedzelelebaꞌ? Bëꞌ yedzelelebaꞌ ¿cala lega yedaohuele hueziꞌlebaꞌ yequiëꞌlebaꞌ z̃an yuꞌu? Naꞌ bëꞌ bedyinle z̃an yuꞌu quiele ¿cala guëz̃ile yaca benꞌ naca amigo quiele? ¿Cala yëbileyaquëꞌ: “Huero lani, danꞌ babedzeledaꞌ becoꞌ z̃iꞌilaꞌ quiaꞌ, bia uniti”? Lenaꞌ rniaꞌ leꞌe, cabëꞌ guca quie xanꞌ becoꞌ z̃iꞌilaꞌ, canaꞌ nacarë quie Diuzi. Yedaohueranëꞌ quie tu benꞌ betzaꞌ pensari quie, benꞌ unao neza mala, naꞌ inaonëꞌ xneza Diuzi, cala ca yaca benꞌ zë, yaca benꞌ ziocazi nao xnezëꞌ.
Unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu dumi ta uniti
Naꞌ itu diꞌidzaꞌ ni una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Lëzi rniaꞌ leꞌe, chi zu tu nigula de chi dumi plata quiëꞌ, naꞌ bëxo tun, ¿cala ugaꞌalaꞌnëꞌ lámpara quiëꞌ, ulubanëꞌ luꞌu yuꞌu quienëꞌ dyëꞌëdi, yeguilonëꞌn hasta que yedzelenëꞌn? Naꞌ biz̃i bëꞌ bedzelenëꞌn, lega bedaohuenëꞌ. Naꞌ guëz̃inëꞌyaca amiga quienëꞌ inëꞌ yëbinëꞌ leyaquëꞌ: “Huero tu lani, danꞌ babedzeledaꞌ dumi quiaꞌ ta uniti.” 10 Lëzi rniaꞌ leꞌe, canꞌ guca bedaohue nigula, canaꞌ yedaohuerë yaca ángel quie Diuzi cati yetzaꞌ pensari quie tu benꞌ unao neza mala, naꞌ inaonëꞌ xneza Diuzi.
Unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu benꞌ uzu chopa z̃iꞌinëꞌ byu
11 Lëscanꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uzu tu beꞌmbyu uzu chopa z̃iꞌinëꞌ byu. 12 Naꞌ biz̃i z̃iꞌinëꞌ byu, biꞌ nëchiꞌla, unabiꞌ rëbibiꞌ xuzibiꞌ: “Xuzaꞌ, ¿bigunloꞌ nëꞌëdiꞌ ta reduꞌuledaꞌ siꞌa? Naꞌra xuzibiꞌ bëꞌnëꞌ laze, bëꞌnëꞌbiꞌ ta reduꞌulebiꞌ siꞌbiꞌ. 13 Biz̃i guca tu chopa tzona dza, ptupa z̃iꞌinëꞌ nëchiꞌ ta de quiebiꞌ biꞌabiꞌ yuguluten. Naꞌ uzaꞌbiꞌ ziobiꞌ yedyi reꞌ zituꞌ ga beditobiꞌ dumi quiebiꞌ uyuꞌubiꞌ pensari mala ca bëbiꞌ. 14 Pero bëꞌ beditobiꞌ yugulu ta de quiebiꞌ, naꞌ bdyin dza guca tu ubin huala gula yedyi naꞌ. Bira gutaꞌ ta gaobiꞌ, naꞌ lega uduebiꞌ. 15 Naꞌra uzaꞌbiꞌ ziobiꞌ tzetilobiꞌ bi dyin huebiꞌ lao tu benꞌ zu lao yedyi ganꞌ bdyimbiꞌ. Naꞌ biz̃i benꞌ naꞌ useꞌelaꞌnëꞌbiꞌ ga de layu quienëꞌ ta gapabiꞌ cuchi quienëꞌ. 16 Tanto uduebiꞌ guꞌumbiꞌ gaobiꞌ ca ta bëꞌyaquëꞌ yaca cuchi ta gaobaꞌ. Pero naꞌ lëbiꞌ nunu bëꞌ ta gaobiꞌ. 17 Naꞌra gucabiꞌ pensari: “¡Nacala benꞌ zë rueyaquëꞌ dyin z̃an yuꞌu quie xuzaꞌ, birdziogueyaquëꞌ ta gaoyaquëꞌ! ¡Naꞌ niga nëꞌëdiꞌ rudaꞌa huatiaꞌ yelaꞌ rdue quiaꞌ! 18 Yezaꞌcalaꞌ yeyaꞌa z̃an yuꞌu quie xuzaꞌ ta yëpaꞌnëꞌ: Xuzaꞌ, uz̃iꞌz̃e quiaꞌ. Baoquixaꞌ lao Diuzi. Baoquixaꞌ laoloꞌ. 19 Bira bizacaꞌ inaoꞌ nëꞌëdiꞌ nacaꞌ z̃iꞌiloꞌ. Bë nëꞌëdiꞌ cuenda ca nu benꞌ rue dyin quioꞌ.” 20 Naꞌra bezaꞌbiꞌ beyuꞌubiꞌ neza zeyobiꞌ z̃an yuꞌu quie xuzibiꞌ.
’Nezezaꞌbiꞌ tu neza zituꞌ caora blëꞌë xuzibiꞌ bazezaꞌbiꞌ. Naꞌ beyëchiꞌlaꞌadyiꞌnëꞌ lëbiꞌ zionëꞌ udëdyinëꞌbiꞌ udaonëꞌbiꞌ situ xagabiꞌ. 21 Naꞌ biz̃i una biꞌbyu naꞌ rëbibiꞌ xuzibiꞌ: “Xuzaꞌ, uz̃iꞌz̃e quiaꞌ. Baoquixaꞌ lao Diuzi. Baoquixaꞌ laoloꞌ.” 22 Naꞌ biz̃i una xuzibiꞌ rëbinëꞌ yaca biꞌ criado quiëꞌ: “Uletzio cuiole tu cueꞌ laꞌariꞌ dyaꞌara ta ugacolebiꞌ. Lëzi uletzexiꞌ tu anillo ta udzeꞌle z̃bebiꞌ len itu cueꞌ guidi ta udzeꞌle niꞌabiꞌ. 23 Lëzi uletzio tzexiꞌle tu bëdyihuaga, bia nacara nuꞌunu, bia gutiro gaoro ta huero lani. 24 Canaꞌ huero como danꞌ z̃iꞌinaꞌ niga anaca quiebiꞌ ca quie tu benꞌ baguti beban. Aonitibiꞌ, pero naꞌ babelaꞌbiꞌ bazulëbiꞌ raꞌo niga.” Naꞌ uzulaoyaquëꞌ rueyaquëꞌ lani.
25 ’Naꞌ biz̃i z̃iꞌinëꞌ biꞌ huaca, negaꞌmbiꞌ layela. Bëꞌ bezaꞌbiꞌ layela bedyimbiꞌ bago ganꞌ zu yuꞌu, bebiꞌ rgüedyi raca hueyaꞌa. 26 Naꞌra guz̃ibiꞌ tu criado quie xuzibiꞌ unababiꞌ lëbiꞌ bi guca z̃an yuꞌu. 27 Naꞌ una biꞌ criado rëbibiꞌ lëbiꞌ: “Babelaꞌ biꞌ bichoꞌ. Naꞌ bë xuzoꞌ mandado babëtiyaquëꞌ tu bëdyihuaga nuꞌunu, danꞌ babelaꞌ biꞌ bichoꞌ dyaꞌa, bibi guca quiebiꞌ.” 28 Naꞌ biz̃i biꞌ bichibiꞌ huaca, lega rdzaꞌbiꞌ bireꞌembiꞌ yeyuꞌubiꞌ luꞌu yuꞌu. Lenaꞌ bro xuzibiꞌ unabanëꞌ cule laobiꞌ ta yeyuꞌubiꞌ luꞌu yuꞌu. 29 Naꞌra una biꞌ bichibiꞌ huaca rëbibiꞌ xuzibiꞌ: “Luëꞌ nezoꞌ dyëꞌëdi gula azio zë iza zuaꞌ ruaꞌ dyin quioꞌ. Bireguitzogaꞌ diꞌidzaꞌ quioꞌ. Ni tu lasa bibenloꞌ nëꞌëdiꞌ ni tu chivo ta gutiaꞌ huaꞌ lani gaoliaꞌ yaca biꞌ amigo quiaꞌ. 30 Naꞌ z̃iꞌiloꞌ niga, babelaꞌbiꞌ tatula. Baoyobiꞌ beditobiꞌ dumi babëꞌloꞌbiꞌ conlë yaca nigula mala. Naꞌ luëꞌ babetioꞌ bëdyihuaga nuꞌunu ta gaole huele lani.” 31 Naꞌra una xuzibiꞌ rëbinëꞌbiꞌ: “Z̃iꞌinaꞌ, zucazoꞌ ni len nëꞌëdiꞌ yugu dza. Tanaꞌ lenaꞌ yugulu ta de quiaꞌ nacacazin quioꞌ. 32 Pero nacacazin huen huero lani yedaohuero, danꞌ babelaꞌ biꞌ bichoꞌ. Naca quiebiꞌ ca quie benꞌ baguti beban. Aonitibiꞌ belaꞌbiꞌ bazulëbiꞌ raꞌo tatula.” ―Canaꞌ una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ.