20
Bëꞌyaquëꞌ diꞌidzaꞌ quie yelaꞌ rnabëꞌ quie Jesús
(Mt. 21.23‑27; Mr. 11.27‑33)
Biz̃i bdyin tu dza zë Jesús luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra ruxiꞌidzëꞌ yaca benëꞌ ca reꞌen Diuzi hueyaquëꞌ ta yeyëri laxtaꞌoyaquëꞌ laohuëꞌ. Naꞌ bdyin yaca xanꞌ pxuzi, len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, len yaca benꞌ napa dyin quie yulaoꞌ. Naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Una nëtoꞌ ¿nu ben yelaꞌ rnabëꞌ quioꞌ, danꞌ bablaoloꞌ yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra?
Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Lëscanꞌ reꞌendaꞌ inabaꞌ leꞌe tu diꞌidzaꞌ. Naꞌ yequëbile quiaꞌ: ¿Nuz̃i useꞌelaꞌ Juan bautista? ¿Useꞌelaꞌ Diuzi lëbëꞌ o ta racazi laꞌadyiꞌnëꞌ bidëꞌ?
Naꞌra uzulaoyaquëꞌ rtzaloyaquëꞌ ruꞌelëyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ diꞌidzaꞌ unayaquëꞌ:
―¿Cabiz̃i yëbironëꞌ? Chanꞌ yëbironëꞌ: “Diuzi useꞌelëꞌ lëbëꞌ”, naꞌ huanëꞌ raꞌo: “¿Bixquienꞌ bigulele quienëꞌ?” Naꞌ chi yëbironëꞌ: “Ta racazi laꞌadyiꞌnëꞌ bidëꞌ”, naꞌ huadzaꞌ yaca benëꞌ raꞌo, ruen z̃udyi huaguiyaquëꞌ raꞌo yo, gutiyaquëꞌ raꞌo como danꞌ rnayaquëꞌ useꞌelaꞌ Diuzi Juan rguixogueꞌnëꞌ xtiꞌidzëꞌ.
Naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Binezindoꞌ nu benꞌ useꞌelaꞌ Juan bautista.
Lëzi unarë Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Lëscanꞌ nëꞌëdiꞌ, biiniaꞌ leꞌe nu ben yelaꞌ rnabëꞌ quiaꞌ bablaohuaꞌ yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra.
Una Jesús tu diꞌidzaꞌ quie benꞌ mala, benꞌ guca ladyinëꞌë quie xaꞌne
(Mt. 21.33‑44; Mr. 12.1‑11)
Naꞌra una Jesús itu diꞌidzaꞌ ni rëbinëꞌ yaca benëꞌ:
―Uzu tu benꞌ guzanëꞌ bedzuliꞌ lao layu quienëꞌ. Ude naꞌ pcaꞌnnëꞌn lao naꞌa yaca benꞌ gaca ladyinëꞌë layela quienëꞌ. Naꞌ uzëꞌë zioguëꞌ yedyi reꞌ zituꞌ. 10 Biz̃i cati bdyin biuꞌ quie usecho quie bedzuliꞌ, naꞌ beseꞌelaꞌ xanꞌ layela tu benꞌ zu laohuëꞌ ta tzenabanëꞌ tu ta reduꞌulanëꞌ siꞌnëꞌ quie bedzuliꞌ quienëꞌ. Pero belaꞌcala bëꞌyaquëꞌ ziꞌ benꞌ useꞌelaꞌ xaꞌnyaquëꞌ. Naꞌ bezaꞌnëꞌ gabi zeyuꞌanëꞌ, bedyinëꞌ lao xaꞌnnëꞌ. 11 Naꞌra beseꞌelaꞌ benꞌ xanꞌ layela benꞌ tula zioguëꞌ. Pero lëzi utasi unioyaquëꞌ lëbëꞌ, bëꞌyaquëꞌ lëbëꞌ ziꞌ, gabi bëꞌyaquëꞌ lëbëꞌ. Naꞌ zeyoguëꞌ bedyinëꞌ lao xaꞌnnëꞌ, gabi zeyuꞌanëꞌ. 12 Biz̃i benꞌ xanꞌ layela, tatula beseꞌelaꞌnëꞌ benꞌ tula, benꞌ uyune. Lëzi bërëyaquëꞌ lëbëꞌ hueꞌ, blaoyaquëꞌ lëbëꞌ, gabi zeyuꞌanëꞌ.
13 ’Pues guca benꞌ xanꞌ layela pensari unëꞌ: “¿Ca biz̃ira huaꞌ? Naꞌ iseꞌelaꞌ z̃iꞌinaꞌ biꞌ nedyëꞌëdaꞌ. Cati ilëꞌëyaquëꞌ lëbiꞌ, chica huapalaꞌnyaquëꞌ lëbiꞌ.” 14 Pero bëꞌ blëꞌë yaca benꞌ naca ladyinëꞌë layela babdyin z̃iꞌi xaꞌnyaquëꞌ, naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ: “Biꞌ niga gaca quiebiꞌ layu niga cati bagati xuzibiꞌ. Uletzaꞌ gutirobiꞌ cuenda siꞌro layu niga gacan quiero.” 15 Naꞌra bëxoyaquëꞌbiꞌ, ulioyaquëꞌbiꞌ ganꞌ de layela, bëtiyaquëꞌ lëbiꞌ.
Naꞌra unaba Jesús yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ tu diꞌidzaꞌ unëꞌ:
―¿Cabiz̃i hue xanꞌ layela len leyaquëꞌ? 16 Pues huedyinnëꞌ ganꞌ de layela quienëꞌ ta gutinëꞌ yaca benꞌ nuꞌenëꞌ ladyinëꞌë, hueꞌnëꞌ yaca benꞌ tula gaca ladyinaꞌayaquëꞌ layela quienëꞌ.
Naꞌra caora be yaca benëꞌ cabëꞌ una Jesús, naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Birda chi tamala ca tamala bë yaca benꞌ guca ladyinëꞌë layela.
17 Naꞌra unaꞌ Jesús leyaquëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Chi nacan canꞌ rnale, ¿ga huen dyin diꞌidzaꞌ yuꞌu lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi rnën caniga?:
Yo lagaꞌ ta baoruꞌun benꞌ hue huecuaꞌ, lëyo naꞌ beziꞌ Diuzi bzunëꞌn ga naca belao, ga rzulao besu.
18 Naꞌ rniaꞌ leꞌe, nu yaca benꞌ iguino lëlao yo naꞌ, huayoz̃o iguinoyaquëꞌ. Lëscanꞌ chi iguino yo idacon leyaquëꞌ, huatzutzon leyaquëꞌ.
Unabayaquëꞌ Jesús ca naca quie impuesto
(Mt. 21.45‑46; 22.15‑22; Mr. 12.13‑17)
19 Naꞌra yaca xanꞌ pxuzi, len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, guꞌunyaquëꞌ guxuyaquëꞌ Jesús luegozi, danꞌ bezaqueyaquëꞌ quieyaquëꞌ unë Jesús diꞌidzaꞌ quie yaca benꞌ guca ladyinëꞌë layela. Pero bibeyaz̃oyaquëꞌ bi hueyaquëꞌ quienëꞌ, danꞌ rdzebiyaquëꞌ bi hue yaca benëꞌ quieyaquëꞌ. 20 Biz̃i cabëꞌ beguilolaꞌadyiꞌyaquëꞌ bëyaquëꞌ, useꞌelaꞌyaquëꞌ benꞌ ruezi cuine ca benꞌ balaꞌana ta tzenabayaquëꞌ Jesús diꞌidzaꞌ chi iquixinëꞌ inëꞌ calëla tacuenda ga saqueꞌ gaoyaquëꞌ lëbëꞌ xquia lao benꞌ naca gobierno. 21 Quie lenaꞌ bdyinyaquëꞌ ganꞌ zë Jesús unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Maestro, banezindoꞌ luëꞌ rxiꞌidzeꞌloꞌ yaca benëꞌ diꞌidzaꞌ naca li. Naꞌ biruꞌ cuenda bi naque yaca benëꞌ, sino rxiꞌidzeꞌloꞌ benëꞌ tali ca naca xneza Diuzi. 22 Unacara nëtoꞌ: ¿Ruꞌen lato quiz̃oro quie impuesto quie benꞌ naca gobierno romano? ¿Huaguiz̃oron o biquiz̃oron?
23 Pero banezi Jesús ca naca pensari mala yuꞌuyaquëꞌ reguilolaꞌadyiꞌyaquëꞌ bi hueyaquëꞌ quienëꞌ. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bixquienꞌ reꞌenle cuëchile trampa quiaꞌ? 24 Uleuluꞌecara nëꞌëdiꞌ tu dumi. ¿Nu guicho, nu laohue daꞌ lëꞌën?
Naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Daꞌ lëꞌë dumi nu guicho, nu lao benꞌ naca gobierno.
25 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Ulehueꞌ benꞌ naca gobierno ta reduꞌulanëꞌ siꞌnëꞌ. Lëscanꞌ ulehueꞌ Diuzi ta reduꞌulanëꞌ siꞌnëꞌ.
26 Naꞌ gabi uz̃aqueꞌyaquëꞌ ga iquixi Jesús ca diꞌidzaꞌ rnëꞌ lao benëꞌ. Belaꞌcala tu bebanziyaquëꞌ canꞌ unëꞌ. Babira biubinyaquëꞌ bi yëbiyaquëꞌ lëbëꞌ.
Unabayaquëꞌ Jesús quie benꞌ baguti beban
(Mt. 22.23‑33; Mr. 12.18‑27)
27 Ude naꞌ uyorë yaca benꞌ partido saduceo ganꞌ zë Jesús. Naꞌra rna yaca benꞌ partido saduceo biyeban yaca benꞌ baguti. Quie lenaꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
28 ―Maestro, ca naca diꞌidzaꞌ bzu Moisés lëꞌë guichi, rnën chi baguti tu beꞌmbyu, naꞌ begaꞌn z̃gulanëꞌ tu cuinzëꞌ, nunu z̃iꞌiyaquëꞌ uzu, ruen zi yeziꞌ biꞌ bichinëꞌ nigula quie benꞌ baguti tacuenda yezu xcuidiꞌ yeziꞌ lao benꞌ baguti. 29 Naꞌ ugunro guca gadyi bichiyaquëꞌ. Naꞌ benꞌ nëro uz̃iꞌnëꞌ nigula quienëꞌ. Pero ni tu z̃iꞌiyaquëꞌ biuzu gutinëꞌ. 30 Naꞌ biz̃i benꞌ urupe beziꞌnëꞌ nigula quie benꞌ bichinëꞌ, benꞌ baguti. Lëzi gutirënëꞌ, nunu z̃iꞌiyaquëꞌ uzurë. 31 Naꞌ biz̃i benꞌ uyune beziꞌrënëꞌ nigula quie benꞌ bichinëꞌ, benꞌ baguti. Lëzirë gutirënëꞌ nunu z̃iꞌiyaquëꞌ uzurë. Canaꞌ guca quie lao gadyiteyaquëꞌ, yaca benꞌ uzulë nigula. 32 Ga beyudyicala quie nigula, gutirënëꞌ. 33 Naꞌra chi tali naꞌ yeban yaca benꞌ huati, ¿ca nurlayaquëꞌ naca z̃gulayaquëꞌ nigula naꞌ, como danꞌ lao gadyi bichiyaquëꞌ uzulëyaquëꞌ lëbëꞌ?
34 Naꞌ bequëbi Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Lao yedyi layu niga rzulë beꞌmbyu nigula, lëscanꞌ rzulë nigula beꞌmbyu. 35 Pero yaca benꞌ yeban yeyo guibá ga zu Diuzi, bira sulëyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ ca nu z̃gulayaquëꞌ, ca nu xquiuyaquëꞌ. 36 Lëscanꞌ bira gatiyaquëꞌ. Cabëꞌ bigati yaca ángel, canaꞌ bigatirëyaquëꞌ. Tali nacayaquëꞌ z̃iꞌi Diuzi, danꞌ babebanyaquëꞌ huatzezulëyaquëꞌ Diuzi tuzioli. 37 Naꞌ rguixogueꞌ yaca diꞌidzaꞌ bzu Moisés lëꞌë guichi de que yeban yaca benꞌ baguti. Caora zë Moisés ganꞌ reꞌ yaga raꞌalaꞌ guiꞌ bireina, lëganꞌ naꞌ una Diuzi gudyinëꞌ Moisés: “Nacaꞌ Diuzi quie xuzixtaꞌoloꞌ Abraham, len quie xuzixtaꞌoloꞌ Isaac, len quie xuzixtaꞌoloꞌ Jacob.” 38 Canaꞌ una Diuzi quieyaquëꞌ, baꞌalaꞌcazi bagutiyaquëꞌ azio zë iza caora. Lenaꞌ ruluꞌen rlëꞌë Diuzi leyaquëꞌ ca benꞌ neneban, cala ca benꞌ baguti. Pues rlëꞌë Diuzi yugulu benëꞌ ca yaca benꞌ neban. Birlëꞌënëꞌ leyaquëꞌ ca benꞌ baguti.
39 Biz̃i bala yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, benꞌ nitaꞌ naꞌ, ruzënagayaquëꞌ bi na Jesús, unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Tahuencazi cabëꞌ baonaoꞌ, Maestro.
40 Naꞌ biz̃i bira biubinyaquëꞌ bi diꞌidzaꞌ inabayaquëꞌ lëbëꞌ.
Naca benꞌ Cristo Señor quie rey David
(Mt. 22.41‑46; Mr. 12.35‑37)
41 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Nacan tali ca nale, nale naca benꞌ Cristo z̃iꞌi rey David. 42 Pero cuin rey David, caora bzunëꞌ diꞌidzaꞌ lëꞌë guichi Salmos, unëꞌ cani:
Una Diuzi rëbinëꞌ benꞌ naca Señor quiaꞌ: “Ureꞌ cuëtaꞌ zaquëꞌ yebë niga,
43 hasta idyin dza cuëchaꞌ xniꞌaloꞌ yaca benꞌ rudie luëꞌ.”
44 Quie lenaꞌ rnabaꞌ leꞌe: ¿Cómo naca benꞌ Cristo z̃iꞌi rey David, chi cuin rey David unëꞌ naca benꞌ Cristo Señor quienëꞌ?
Udao Jesús xquia yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés
(Mt. 23.1‑36; Mr. 12.38‑40; Lc. 11.37‑54)
45 Naꞌ benꞌ zë nitaꞌ bzënagayaquëꞌ ca una Jesús caora unëꞌ rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
46 ―Gapale cuidado bihuele ca rue yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés. Lega rexeyaquëꞌ gacoyaquëꞌ laꞌariꞌ naca tona. Lega rexeyaquëꞌ gapalaꞌn yaca benëꞌ leyaquëꞌ ga rdayaquëꞌ tu neza. Lega rexeyaquëꞌ cueꞌyaquëꞌ ga rbeꞌ benꞌ balaꞌana, chi luꞌu idaoꞌ sinagoga, chi ga raca lani. 47 Zidza rulidzayaquëꞌ Diuzi cuenda ilëꞌë yaca benëꞌ leyaquëꞌ benꞌ quie Diuzi, pero bëꞌ rueziyaquëꞌ reguilolaꞌadyiꞌyaquëꞌ bi hueyaquëꞌ ta cubayaquëꞌ ta de quie yaca nigula baguti xquiuhue. Quie lenaꞌ huera Diuzi leyaquëꞌ tu castigo huala gula.