19
Uyo Jesús lidyi Zaqueo
Naꞌra bëꞌ bdyin Jesús yedyi Jericó udenëꞌ lao yedyi naꞌ. Lëlao yedyi naꞌ uzu tu benꞌ uñaꞌa laonëꞌ Zaqueo. Nacanëꞌ xanꞌ benꞌ huequiz̃u. LëZaqueo reꞌennëꞌ ilëꞌënëꞌ Jesús cuenda huebëꞌnëꞌ lëbëꞌ. Pero birzaqueꞌnëꞌ ilëꞌënëꞌ lëbëꞌ, danꞌ lega bguꞌudiꞌ yaca benꞌ zë gula. Naꞌ lëbëꞌ naquëꞌ benꞌ chaco, binaquëꞌ benꞌ huegoꞌ. Naꞌra zionëꞌ taria udyialaonëꞌ bdyinnëꞌ ganꞌ zu tu yaga laona sicómoro cuëta neza ganꞌ zio Jesús. Biz̃i naꞌ urënëꞌ lao yaga ta ilëꞌënëꞌ Jesús dyëꞌëdi. Biz̃i cati bdyin Jesús ganꞌ, bechisa laonëꞌ rnaꞌnëꞌ lao yaga ganꞌ dyia Zaqueo. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Zaqueo, labe beyëzi ganꞌ dyialoꞌ como danꞌ z̃an yuꞌu quioꞌ idyinaꞌ naꞌ.
Biz̃i Zaqueo labezi beyëzinëꞌ ganꞌ dyianëꞌ lao yaga. Bedaohuenëꞌ bequiëꞌnëꞌ Jesús z̃an yuꞌu quienëꞌ. Bëꞌ blëꞌë yaca benëꞌ bazio Jesús z̃an yuꞌu quie Zaqueo, naꞌra uzulaoyaquëꞌ rtzaloyaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ unayaquëꞌ bazio Jesús yedyinnëꞌ z̃an yuꞌu quie tu benꞌ hueziꞌ yëꞌ, benꞌ mala gula. Naꞌra bareꞌyaquëꞌ luꞌu lidyi Zaqueo, uzulinëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Señor, huaꞌ yaca benꞌ yëchiꞌ gatzo ta de quiaꞌ. Chi baoz̃iaꞌ benëꞌ yëꞌ ulanaꞌ quieyaquëꞌ, naꞌ yeyuꞌayaquëꞌ lao tapa cueꞌ ta aoz̃iaꞌ quieyaquëꞌ.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ Zaqueo:
―Lenaꞌ ruluꞌen tali abetzaꞌloꞌ pensari quioꞌ, naꞌ barue quioꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Banacoꞌ dugalo z̃iꞌi suba Abraham. 10 Nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ, bidaꞌ lao yedyi layu ta ute uselaꞌ benꞌ ruen z̃udyi quie yeyoyaquëꞌ lao guiꞌ gabila.
Una Jesús tu diꞌidzaꞌ quie benꞌ bëꞌ benꞌ gaca ladyinëꞌë dumi
11 Tu nerzënaga yaca benëꞌ ca rna Jesús, unëꞌ itu diꞌidzaꞌ danꞌ baregaꞌn gaꞌalaꞌ ga reꞌ ciudad Jerusalén, lëscanꞌ danꞌ guqueyaquëꞌ ilëꞌëtiꞌzi rdziogue ta idyin dza inabëꞌ Diuzi lao yedyi layu. 12 Naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uzu tu benꞌ balaꞌana. Naꞌ uzëꞌë zionëꞌ yedyi reꞌ zituꞌ ta cuioyaquëꞌ lëbëꞌ gaquëꞌ rey yedyinnëꞌ tatula ta inabëꞌnëꞌ lao yedyi quienëꞌ. 13 Pero tu zaironëꞌ saꞌnëꞌ, naꞌ guz̃inëꞌ lao chi yaca benꞌ hueꞌnëꞌ ladyinëꞌë. Naꞌ bëꞌnëꞌ quie quieyaquëꞌ tu dumi z̃e. Tanaꞌ unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ: “Ulehue negocio conlë dumi babënaꞌ leꞌe. Naꞌ bëꞌ yeguidaꞌ huero cuenda.” 14 Naꞌ biz̃i yaca benꞌ lao yedyi quienëꞌ, lega rudieyaquëꞌ lëbëꞌ. Caora naꞌ useꞌelaꞌyaquëꞌ yaca benëꞌ zio zenaoyaquëꞌ lëbëꞌ ta yëbiyaquëꞌ benꞌ reꞌ yedyi ganꞌ zioyaquëꞌ: “Birexendoꞌ benꞌ ni ta gaquëꞌ rey quiendoꞌ.” 15 Pero gucacazinëꞌ rey quieyaquëꞌ. Ude naꞌ bedyinnëꞌ lao yedyi quienëꞌ. Cati bedyinnëꞌ, naꞌ guz̃inëꞌ yaca benꞌ nuꞌenëꞌ ladyinëꞌë dumi quienëꞌ ta inezinëꞌ gaca tu ta bëlëyaquëꞌ gan dumi quienëꞌ. 16 Naꞌra unë benꞌ nëro rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Señor, dumi benloꞌ nëꞌëdiꞌ, babëliaꞌn gan ichi cueꞌ mazara ca tu ta benloꞌ nëꞌëdiꞌ.” 17 Naꞌra una rey naꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Tahuen gula babaoꞌ. Naꞌ nun quie bzuloꞌ diꞌidzaꞌ baoꞌ huen conlë lëꞌëtiꞌzi pcaꞌnaꞌ lao naꞌaloꞌ, naꞌra gacoꞌ benꞌ rnabëꞌ quie lao chi yedyi.” 18 Lëzi bdyin benꞌ urupe unëꞌ rëbinëꞌ rey naꞌ: “Señor, dumi quioꞌ benloꞌ nëꞌëdiꞌ, babëliaꞌn gan igaꞌyo cueꞌ mazara ca tu ta benloꞌ nëꞌëdiꞌ.” 19 Naꞌra una rey naꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Gacoꞌ benꞌ rnabëꞌ lao gaꞌyoꞌ yedyi.” 20 Biz̃i bdyin benꞌ uyune unëꞌ rëbinëꞌ rey naꞌ: “Señor, ni zeyuꞌa dumi benloꞌ nëꞌëdiꞌ. Ptubaꞌn laꞌariꞌ bdzeꞌtzaꞌohuaꞌn. 21 Bibëliaꞌ dumi quioꞌ negocio, danꞌ rdzebaꞌ chanꞌ initin idzaꞌloꞌ nëꞌëdiꞌ, danꞌ nezdaꞌ nacoꞌ benꞌ reguëꞌë bireꞌenloꞌ initi ta de quioꞌ. Nezdaꞌ ruelaoꞌ dumi quioꞌ negocio ga gacan seguro hue guichon.” 22 Naꞌra una rey naꞌ rëbinëꞌ benꞌ naꞌ: “Benꞌ mala gula nacoꞌ. Con canꞌ rnaoꞌ ruluꞌen quioꞌ aoquixoꞌ bibë quioꞌ hueloꞌ ca reꞌendaꞌ. Chi nezoꞌ nacaꞌ benꞌ reguëꞌë, benꞌ rue negocio ga gacan seguro hue guichon, 23 ¿bixquienꞌ biyelëchoꞌ dumi quiaꞌ lao banco tacuenda hue guichon yeziꞌa dumi quiaꞌ len guichon bëꞌ yelaꞌ z̃an yuꞌu?” 24 Naꞌra una rey naꞌ gudyinëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ: “Ulesiꞌ dumi biꞌa benꞌ naꞌ, naꞌ ulehueꞌna benꞌ biꞌa chi dumi.” 25 Naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ rey naꞌ: “Pero Señor, badecazi chi dumi quienëꞌ.” 26 Naꞌ una rey naꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ: “Nu benꞌ rue quie ca ta pcaꞌn xaꞌnnëꞌ ladyinëꞌë, lëlëbëꞌ hueꞌra xaꞌnnëꞌ lëbëꞌ mazara. Pero nu benꞌ birue quie ca ta pcaꞌn xaꞌnnëꞌ ladyinëꞌë, hueguba xaꞌnnëꞌ ca ta bëꞌnëꞌ lëbëꞌ. 27 Pero ca naca yaca benꞌ rudie nëꞌëdiꞌ, yaca benꞌ birexe gacaꞌ rey quieyaquëꞌ, uletzexiꞌyaquëꞌ gutileyaquëꞌ zaquëꞌ laohuaꞌ ni.”
Bdyin Jesús ciudad Jerusalén
(Mt. 21.1‑11; Mr. 11.1‑11; Jn. 12.12‑19)
28 Bëꞌ beyudyi una Jesús canaꞌ, beyuꞌuyaquëꞌ neza tatula uzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ ciudad Jerusalén. 29 Cati baruen bago idyinyaquëꞌ yedyi Betfagé len yedyi Betania, ga nacan gaꞌalaꞌ ganꞌ zu tu yaꞌa Olivos, lëganꞌ naꞌ useꞌelaꞌnëꞌ chopa benꞌ quienëꞌ. 30 Naꞌ unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uletzio yedyi reꞌ niꞌ gaꞌalaꞌ. Bëꞌ idyinle ganꞌ, huatzaxacale tu burra neriobaꞌ, bia nitu nunu necuia. Uxëdyilebaꞌ nadahuaꞌalebaꞌ niga. 31 Chi ilëꞌë yaca benëꞌ leꞌe inayaquëꞌ leꞌe bixquienꞌ rxëdyilebaꞌ, naꞌ reyaꞌalaꞌ yëbileyaquëꞌ reꞌen Señor lëbaꞌ ta cuianëꞌbaꞌ.
32 Naꞌra uzaꞌ yaca benꞌ quie Jesús zioyaquëꞌ ganꞌ useꞌelaꞌnëꞌ leyaquëꞌ. Naꞌ laga guca quieyaquëꞌ cabëꞌ gudyi Jesús leyaquëꞌ yexacayaquëꞌ lëganꞌ nerio burra. 33 Naꞌ caora barxëdyiyaquëꞌ burra, canaꞌ bdyincazi xanꞌ burra, naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bixquienꞌ rxëdyile burra quiaꞌ?
34 Naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Reꞌen Señor lëbaꞌ ta cuianëꞌbaꞌ. Bëꞌ idyinnëꞌ ganꞌ ziondoꞌ, nadesanndoꞌbaꞌ.
35 Naꞌ bequiëꞌyaquëꞌbaꞌ ganꞌ zë Jesús, uxubayaquëꞌ z̃abayaquëꞌ xcuꞌudzu burra ta udyianëꞌ lëbaꞌ. 36 Tu neyuꞌu Jesús neza zionëꞌ ciudad Jerusalén, ulëchoyaquëꞌ z̃abayaquëꞌ udixuyaquëꞌn tu neza ganꞌ tenëꞌ. 37 Caora bdyinyaquëꞌ ganꞌ zu leto quie yaꞌa Olivos, canaꞌ uzulao yaca benꞌ zio nao Jesús unëyaquëꞌ zidzo. Lega redaohueyaquëꞌ bëyaquëꞌ Diuzi benꞌ z̃e ca naca yelaꞌ huaca bënëꞌ blëꞌëyaquëꞌ. 38 Lenaꞌ unayaquëꞌ zidzo:
―Benꞌ naca laꞌiya benꞌ niga. Naquëꞌ rey quiero. Diuzi useꞌelaꞌnëꞌ lëbëꞌ. Redaohue yaca benꞌ nitaꞌ guibá ca ruenëꞌ. Naca Diuzi benꞌ z̃e gula. ―Canaꞌ unayaquëꞌ.
39 Naꞌ biz̃i nitaꞌ bala yaca benꞌ partido fariseo lado yaca benꞌ zio nao Jesús. Naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Maestro, reyaꞌalaꞌ tiloꞌ yaca benꞌ zaꞌ nao luëꞌ niga ta bira inayaquëꞌ canꞌ nayaquëꞌ.
40 Naꞌ bequëbi Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Rniaꞌ leꞌe, chi yegaꞌn yaca benꞌ niga chizi, huanë yaca yo ni zidzo lao lazayaquëꞌ.
41 Cati bdyinyaquëꞌ gaꞌalaꞌ ga reꞌ ciudad Jerusalén, naꞌ blëꞌënëꞌ ciudad naꞌ, naꞌ uredyinëꞌ. 42 Quie lao ciudad naꞌ unëꞌ cani:
―Bidaꞌ ta ucuasa ucuiꞌogaꞌ leꞌe cueꞌ chizi laxtaꞌole tuzioli, pero bireꞌenle birezaquele nëꞌëdiꞌ. Quie lenaꞌ baode quiele naꞌa. 43 Bazaꞌ dza gaca bayëchiꞌ gula quiele. Hualaꞌ yaca benꞌ zë, yaca benꞌ rudie leꞌe. Huayëchoyaquëꞌ lao ciudad quiele uzaꞌagayaquëꞌ leꞌe. 44 Gutiyaquëꞌ leꞌe len z̃gulale len z̃iꞌile. Yelaꞌte uquinuyaquëꞌ yuꞌu quiele. Canaꞌ gaca quiele como danꞌ bibë quiele nëꞌëdiꞌ dza bidaꞌ guꞌundaꞌ suliaꞌ leꞌe tuz̃e.
Blao Jesús yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra
(Mt. 21.12‑17; Mr. 11.15‑19; Jn. 2.13‑22)
45 Naꞌra uyuꞌu Jesús luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra blaonëꞌ yaca benꞌ yuꞌu raꞌo rutiꞌ. 46 Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Lëꞌë guichi ganꞌ yuꞌu diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi nan cani: “Luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra ni nacan ga rlidza yaca benëꞌ Diuzi.” Pero leꞌe abetzaꞌlen ruelen ca quie beló ga yuꞌu benꞌ uban. ―Canaꞌ una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ.
47 Pero yugu dza rio Jesús luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra ruxiꞌidzeꞌnëꞌ yaca benëꞌ. Pero yaca xanꞌ pxuzi, len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, len yaca benꞌ napa dyin quie lao yedyi, reguilolaꞌadyiꞌyaquëꞌ rnaꞌyaquëꞌ ca hueyaquëꞌ ta gutiyaquëꞌ lëbëꞌ. 48 Pero biubinyaquëꞌ bi hueyaquëꞌ ta gutiyaquëꞌ lëbëꞌ, como danꞌ nitaꞌ yaca benꞌ zë gula rexeyaquëꞌ uzënagayaquëꞌ canꞌ rnëꞌ.