18
Una Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu nigula bagui xquiuhue len tu juez mala
Una Jesús tu diꞌidzaꞌ ni psëdinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ ca ta reyaꞌalaꞌ hueꞌlëyaquëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ yugu dza. Bireyaꞌalaꞌ yeyatiyaquëꞌ, bireyaꞌalaꞌ usanlaꞌadyiꞌyaquëꞌ ulidzayaquëꞌ Diuzi. Naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Biz̃i de tu yedyi ga uzu tu juez birapalaꞌnnëꞌ Diuzi, nica rapalaꞌnnëꞌ benëꞌ. Lëlao yedyi naꞌ, lëzi uzurë tu nigula, benꞌ baguti xquiuhue. Riotezi rionëꞌ lao juez ta rnabëꞌ huenëꞌ justicia quiëꞌ len quie benꞌ raca dilalënëꞌ. Baguca zë lasa biguꞌun juez huenëꞌ justicia quie nigula. Biz̃i naꞌra guca juez pensari unëꞌ: “Baꞌalaꞌcazi nunu rdzebaꞌ, nica Diuzi, nica yaca benëꞌ, por nun quie danꞌ nigula niga rdazi rdëꞌ ruenëꞌ nëꞌëdiꞌ zëdi, tanaꞌ lenaꞌ huacaliaꞌnëꞌ huaꞌ justicia quiëꞌ cuenda bira guidëꞌ hueranëꞌ nëꞌëdiꞌ zëdi. Bardanëꞌëdaꞌ rdazi rdanëꞌ ruenëꞌ nëꞌëdiꞌ zëdi.”
Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Canaꞌla bë juez mala pensari ca unëꞌ. Naꞌ niaꞌ leꞌe, ¿biz̃i raquele ca hue Diuzi? ¿Raquele bigacalë Diuzi yaca benꞌ quienëꞌ, benꞌ rulidza lëbëꞌ yugu dza yugu yela? ¿Raquele huadzë Diuzi bigacalënëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ? Rniaꞌ leꞌe, bitzë Diuzi. Labezi gacalënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ. Pero cati yeguidaꞌ nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ, ¿huadzeledaꞌ benꞌ rzudyiꞌilë Diuzi, lao yedyi layu?
Una Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu benꞌ partido fariseo len tu benꞌ huequiz̃u
Lëzi itu diꞌidzaꞌ ni una Jesús quie yaca benꞌ rlëꞌë cuine benꞌ dyaꞌa, naꞌ rlëꞌëyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ benꞌ mala. Naꞌ una Jesús:
10 ―Uyo chopa benëꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra ta ulidzayaquëꞌ Diuzi. Tunëꞌ naquëꞌ benꞌ partido fariseo. Naꞌ itunëꞌ naquëꞌ benꞌ huequiz̃u pquiz̃unëꞌ benëꞌ mazara ca ta reduꞌulanëꞌ siꞌnëꞌ. 11 Biz̃i zutezi benꞌ partido fariseo rulidzanëꞌ Diuzi unëꞌ cani: “Xuzaꞌ Diuzi, niaꞌ diuxcaleloꞌ como danꞌ binacaꞌ ca benꞌ uban, binacaꞌ ca benꞌ mala, binacaꞌ ca benꞌ rutilë nigula quie benꞌ tula. Binacaꞌ ca benꞌ huequiz̃u niga. 12 Nëꞌëdiꞌ ruaꞌ ubasi chopa lasa lao tu xman. Naꞌ runaꞌ tu cueꞌ lao chi cueꞌ ca tu ta ruaꞌ gan.” Canaꞌ unëꞌ gudyinëꞌ Diuzi. 13 Naꞌ biz̃i benꞌ huequiz̃u, begaꞌnnëꞌ zëꞌ zituꞌla ganꞌ zë benꞌ fariseo. Nica reyaz̃onëꞌ yechisa laonëꞌ ladza. Naꞌ uzulaonëꞌ rcudyinëꞌ ruꞌachuꞌunnëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ Diuzi: “Xuzaꞌ Diuzi, beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ nëꞌëdiꞌ como danꞌ de dulaꞌ xquia quiaꞌ.” 14 Naꞌra iniaꞌ leꞌe, beziꞌz̃e Diuzi dulaꞌ xquia de quie benꞌ huequiz̃u, zeyoguëꞌ z̃an yuꞌu quienëꞌ. Biz̃i quie benꞌ partido fariseo nenaocazi dulaꞌ xquia quiëꞌ lëbëꞌ. Rniaꞌ leꞌe, nu benꞌ rue z̃e cuine, huadyin dza hue Diuzi lëbëꞌ benꞌ yubeꞌezi. Naꞌ biz̃i nu benꞌ rue yubeꞌezi cuine, huadyin dza hue Diuzi lëbëꞌ benꞌ z̃e.
Bëlaꞌiya Jesús yaca xcuidiꞌ
(Mt. 19.13‑15; Mr. 10.13‑16)
15 Naꞌ guca dza bdyin yaca benëꞌ ganꞌ zë Jesús, nequiëꞌyaquëꞌ xcuidiꞌ quieyaquëꞌ ta uquichinëꞌ naꞌanëꞌ ta huelaꞌiyanëꞌ leyacabiꞌ. Naꞌ biz̃i cati blëꞌë yaca benꞌ quie Jesús nequiëꞌyaquëꞌ xcuidiꞌ quieyaquëꞌ, naꞌ udilayaquëꞌ leyaquëꞌ. 16 Naꞌra guz̃i Jesús yaca benꞌ quienëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Biudzunle yaca xcuidiꞌ. Guidagarayacabiꞌ ni como danꞌ ca naca quieyacabiꞌ, rue quieyacabiꞌ quie xuziyacabiꞌ, lëcanaꞌ nacarën quie benꞌ zio rue quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi. 17 Tali ca rniaꞌ leꞌe, chi nu yaca benꞌ birue quieyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi ca rue xcuidiꞌ quie xuzibiꞌ, bisaqueꞌ yeyoyaquëꞌ guibá ganꞌ zu Diuzi.
Tu benꞌ uñaꞌa bëꞌlënëꞌ Jesús diꞌidzaꞌ
(Mt. 19.16‑30; Mr. 10.17‑31)
18 Biz̃i bdyin tu benꞌ rnabëꞌ ganꞌ zë Jesús, naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Maestro, benꞌ huen nacoꞌ. Nainaoꞌ, ¿ca biz̃i reyaꞌalaꞌ huaꞌ ta gataꞌ yelaꞌ neban quiaꞌ tuzioli?
19 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―¿Bixquienꞌ naoꞌ nacaꞌ benꞌ huen? Tahuencazi naoꞌ canaꞌ, como tuzi Diuzi naquëꞌ benꞌ huen. 20 Luëꞌ baneziloꞌ ca rna lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi: “Biutiloꞌ nigula quie benꞌ tula. Bigutioꞌ benëꞌ. Bicuanloꞌ quie benëꞌ. Bisiuꞌ benëꞌ yëꞌ. Lëzi udapalaꞌn xuzoꞌ len z̃naoꞌ.” 21 Naꞌra unë benꞌ naꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Yugulu ca rnaoꞌ, ruequiecazaꞌ len zaꞌcazaꞌ naohuaꞌn desde nacatiaꞌ xcuidiꞌ.
22 Bëꞌ be Jesús canꞌ unëꞌ, naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―De tu ta nerdziogueloꞌ hueloꞌ. Bëtiꞌ yugulu ta de quioꞌ, naꞌ bëꞌn yaca benꞌ yëchiꞌ. Canaꞌ gunra Diuzi taz̃e quioꞌ bëꞌ yedyinloꞌ ganꞌ zunëꞌ guibá. Naꞌ uda unao nëꞌëdiꞌ gacoꞌ benꞌ quiaꞌ.
23 Naꞌ biz̃i bëꞌ be benꞌ naꞌ ca una Jesús, naꞌ begaꞌnnëꞌ guquenëꞌ beyëchiꞌ gula, como danꞌ naquëꞌ benꞌ uñaꞌa huala gula. 24 Caora blëꞌë Jesús guqueyëchiꞌnëꞌ, naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ yaca benëꞌ:
―Zëdi gula nacan quie yaca benꞌ uñaꞌa ta yeyoyaquëꞌ guibá ganꞌ zu Diuzi. 25 Nacaran yalo te tu camello naga yëchiꞌ, cala ca ta yeyuꞌu benꞌ uñaꞌa guibá ganꞌ zu Diuzi.
26 Naꞌ yaca benꞌ be canꞌ unëꞌ, unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Chi nacan zëdi gula yeyuꞌu yaca benꞌ uñaꞌa guibá ganꞌ zu Diuzi, ¿ca nuz̃i saqueꞌ yeyuꞌu?
27 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Tu ta bisaqueꞌ hue yaca benëꞌ, Diuzi sí, huazaqueꞌnëꞌ huenëꞌn.
28 Naꞌ biz̃i unë Pedro rëbinëꞌ Jesús:
―Señor, nëtoꞌ bapcaꞌnndoꞌ yugulu ta de quiendoꞌ cuenda zaꞌndoꞌ inaondoꞌ luëꞌ.
29 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Nacan tali canꞌ rniaꞌ leꞌe. Con nutiꞌtezi benꞌ pcaꞌn nu yuꞌu, nu xuzi, nu z̃nëꞌë, nu bichi, nu z̃gule, nu z̃iꞌine tanun quie danꞌ bazionëꞌ naonëꞌ xneza Diuzi, 30 hueyuꞌera Diuzi taz̃era quienëꞌ dza rdanëꞌ lao yedyi layu cala ca tu ta pcaꞌnnëꞌ. Naꞌ bëꞌ yedyinnëꞌ guibá ganꞌ zu Diuzi, hueꞌnëꞌ lëbëꞌ yelaꞌ neban tuzioli.
Una Jesús tatula cabëꞌ gaca quiëꞌ gatinëꞌ
(Mt. 20.17‑19; Mr. 10.32‑34)
31 Naꞌ guz̃i Jesús lao chipchopa benꞌ quienëꞌ ubigaꞌyaquëꞌ tzalaꞌla unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uletzaꞌ tzioro ciudad Jerusalén ga uzu diꞌidzaꞌ ca diꞌidzaꞌ bzu yaca benꞌ quie Diuzi lëꞌë guichi dza naꞌte. Lëꞌë lëguichi naꞌ rguixogueꞌn cabëꞌ usacaꞌ yaca benëꞌ nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ. 32 Naꞌ yaca benꞌ yedyi quiaꞌ usedyinyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ lao naꞌa benꞌ tula ta utituyaquëꞌ utasi unioyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ, udaꞌyaquëꞌ z̃enꞌ laohuaꞌ. 33 Lëzi huaguiyaquëꞌ gutiyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ. Biz̃i bëꞌ gaca lao tzona dza, huebanaꞌ yerogaꞌ ganꞌ ucachiꞌyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ. 34 Pero yaca benꞌ quie Jesús biuyoñeꞌeyaquëꞌ cabëꞌ gudyi Jesús leyaquëꞌ. Binacan quieyaquëꞌ ta tzioñeꞌeyaquëꞌ canꞌ unëꞌ.
Beyue Jesús tu benꞌ laochula, benꞌ yedyi Jericó
(Mt. 20.29‑34; Mr. 10.46‑52)
35 Bagazi idyinyaquëꞌ yedyi Jericó, naꞌ reꞌ tu benꞌ laochula tu neza ganꞌ zioyaquëꞌ rnabëꞌ caridad. 36 Biz̃i bëꞌ be benꞌ laochula rde yaca benꞌ zë gula, caora naꞌ unabanëꞌ yaca benꞌ binꞌ guca danꞌ rdezi rdeyaquëꞌ. 37 Naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Huade Jesús, benꞌ yedyi Nazaret, ganꞌ reꞌloꞌ niga.
38 Quie lenaꞌ unëꞌ zidzo:
―¡Jesús, z̃iꞌi suba rey David, beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ nëꞌëdiꞌ!
39 Biz̃i yaca benꞌ dyialao laohuëꞌ, rdilayaquëꞌ lëbëꞌ ta bira inënëꞌ, pero unërëꞌ zidzora unëꞌ:
―Z̃iꞌi suba rey David, beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ nëꞌëdiꞌ.
40 Biz̃i uleza Jesús, bënëꞌ mandado yexiꞌyaquëꞌ benꞌ laochula. Caora bdyinnëꞌ gaꞌalaꞌ ganꞌ zë Jesús, naꞌra unaba Jesús lëbëꞌ:
41 ―¿Ca biz̃i reꞌenloꞌ huaꞌ quioꞌ?
Naꞌ bequëbi benꞌ laochula nëꞌ:
―Señor, reꞌendaꞌ yelëꞌëdaꞌ.
42 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Babeyacoꞌ, barelëꞌëloꞌ naꞌa nun quie rzudyiꞌilëloꞌ Diuzi.
43 Ca tu beyudyizi unëꞌ canaꞌ, labelëꞌëte benꞌ laochula, uz̃iꞌnëꞌ zionëꞌ naonëꞌ Jesús ruenëꞌ Diuzi benꞌ z̃e. Lëzi yaca benꞌ blëꞌë canꞌ bënëꞌ quie benꞌ laochula, bëyaquëꞌ Diuzi benꞌ z̃e.