17
Ruen z̃udyi gula quie benꞌ udzeꞌyela laguedyi
(Mt. 18.6‑7, 21‑22; Mr. 9.42)
Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ:
―Birdziogue nu benꞌ udzeꞌyela laguedyi ta inën leyaquëꞌ hueyaquëꞌ tamala. Pero hue Diuzi tu castigo huala gula quie benꞌ udzeꞌyela laguedyi. Quie nu benꞌ rudzeꞌyela xcuidiꞌ, huacaran huen quienëꞌ chi uquioyaquëꞌ tu yo z̃e lubaꞌnëꞌ, naꞌ uzalayaquëꞌ lëbëꞌ luꞌu yao z̃e gatinëꞌ luꞌu nisa, cala ca castigo hue Diuzi lëbëꞌ. Ulegapa cuidado cabëꞌ ruele.
’Uletila biꞌ bichile chanꞌ uquixibiꞌ bëbiꞌ condre leꞌe. Naꞌ chi betzaꞌbiꞌ pensari quiebiꞌ, uleziꞌz̃e quiebiꞌ.
’Baꞌalaꞌcazi baoquixibiꞌ babëbiꞌ condre leꞌe gadyi lasa lao tu dza, baꞌalaꞌcazi gadyi lasa bidabiꞌ unabiꞌ leꞌe: “Uz̃iꞌz̃e quiaꞌ, bira huaꞌ canaꞌ”, uleziꞌz̃e quiebiꞌ.
Ruen yaca benꞌ quie Jesús zi sudyiꞌilëyaquëꞌ Diuzi dyëꞌëdi
Naꞌ una yaca benꞌ quie Jesús rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Gacalaoꞌ nëtoꞌ ta sudyiꞌilëndoꞌ Diuzi dyëꞌëdi.
Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Chi tali sudyiꞌilële Diuzi, laꞌacazi lëꞌëtiꞌzi, huazaqueꞌ yëbile tu yaga: “Uzaꞌ, uyo yetzuꞌu luꞌu yao z̃e”, naꞌ yaga hualen quiele cabëꞌ yëbilen.
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ ca reyaꞌalaꞌ hue benꞌ nao xneza Diuzi
Naꞌ una Jesús:
―Chi zu tu benꞌ rue dyin z̃an yuꞌu quiele ¿cala tanëro reyaꞌalaꞌ usiñaꞌnëꞌ ta gaole, te naꞌ huazaqueꞌ gaorënëꞌ, baꞌalaꞌcazi babënëꞌ dyin bedu dza? ¿Cala tali naꞌ yëbileyaquëꞌ: “Psiñaꞌ ta gaohuaꞌ, te aodaohuaꞌ bahuaꞌa, natera huazaqueꞌ gaoloꞌ yoꞌoloꞌ”? ¿Cala tali naꞌ biyëbile benꞌ rue dyin z̃an yuꞌu quiele: “Diuxcalele babële ca ta reꞌendaꞌ huele”, como danꞌ ca ta reyaꞌalaꞌ huecaziyaquëꞌ bëyaquëꞌ? 10 Lëscanꞌ canaꞌ nacarën quie leꞌe. Caora babeyudyi babële yugulu ca una Diuzi leꞌe, naꞌtera reyaꞌalaꞌ yëbile Diuzi: “Nacandoꞌ benꞌ bibi zacaꞌte inaoꞌ nëtoꞌ diuxcalele, como danꞌ ca ta reyaꞌalaꞌcazi huendoꞌ bëndoꞌ.” ―Canaꞌ una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ.
11 Naꞌ uzaꞌ Jesús uyuꞌunëꞌ neza ta zionëꞌ ciudad Jerusalén udenëꞌ lao bezaꞌ estado Galilea ga sulao estado Samaria. 12 Bëꞌ bdyinnëꞌ ganꞌ de tu yedyi, lëganꞌ naꞌ bro chi benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ ca mal de pindo. Begaꞌnyaquëꞌ zituꞌ con ganꞌ zë Jesús. 13 Naꞌ uredyiyaꞌyaquëꞌ zidzo rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―¡Jesús, Maestro, yeyëchiꞌlaꞌadyoꞌ nëtoꞌ ca nacandoꞌ!
14 Cati blëꞌë Jesús leyaquëꞌ cabëꞌ nacayaquëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uletzio uletzeluꞌe cuinle lao pxuzi.
Caora naꞌ uzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ. Biz̃i tu neza ganꞌ zioyaquëꞌ bez̃i yelaꞌ hueꞌ yuꞌuyaquëꞌ. 15 Naꞌra bëꞌ blëꞌë tunëꞌ babez̃inëꞌ ca naca yelaꞌ hueꞌ yuꞌunëꞌ, naꞌ bebiꞌnëꞌ zeyonëꞌ ganꞌ zë Jesús unënëꞌ zidzo ruenëꞌ Diuzi benꞌ z̃e. 16 Naꞌ ureꞌnëꞌ uditzu z̃ibinëꞌ lao Jesús, bdaꞌte laohue layu ta rëbinëꞌ Jesús: “Diuxcaleloꞌ.” Lëbenꞌ naꞌ naquëꞌ benꞌ estado Samaria. 17 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―¿Cala chi leꞌe beyaca? ¿Ganaz̃i iga yaca benꞌ beyacarë? 18 Lëbenꞌ niga, benꞌ binaca benꞌ Israel, ¿tuzi lëbëꞌ bebiꞌnëꞌ zezaꞌnëꞌ niga ta ruenëꞌ Diuzi benꞌ z̃e?
19 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Bezuli, beyo. Danꞌ rzudyiꞌilëloꞌ Diuzi, lenaꞌ babez̃i yelaꞌ hueꞌ yuꞌuloꞌ.
Udixogueꞌ Jesús ca gaca bëꞌ yeguidëꞌ tatula lao yedyi layu
(Mt. 24.23‑28, 36‑41)
20 Naꞌ bdyin tu dza una yaca benꞌ partido fariseo rëbiyaquëꞌ Jesús:
―¿Bata sulao inabëꞌ Diuzi lao yedyi layu?
Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Bide bi ilëꞌële cati sulao inabëꞌ Diuzi lao yedyi layu. 21 Bisaqueꞌ yëbile benëꞌ: “Barnabëꞌ Diuzi yedyi niꞌ o “Barnabëꞌ Diuzi yedyi naꞌ” como danꞌ pensari yuꞌu luꞌu guicho laxtaꞌole, lenaꞌ inabëꞌ Diuzi.
22 Naꞌ bezu dza tula una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
―Huadyin dza cati gueꞌenle suliaꞌ leꞌe siquiera itu dzazi, pero bisaqueꞌ. 23 Lëdza naꞌ ina yaca benëꞌ leꞌe: “Bazunëꞌ ni” o “Bazunëꞌ naꞌ” naꞌ bigalele quieyaquëꞌ. Bitziole inaole leyaquëꞌ ga tzioyaquëꞌ. 24 Cabëꞌ rlëꞌële quie bdyito hueziuꞌ ratzo rtinan z̃an guibá, canaꞌ ilëꞌële nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ, cati idyin dza yeguidaꞌ lao yedyi layu. 25 Pero ca naca naꞌa, ruen zi yedzagalaotzaguiaꞌ usebiꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌa nëꞌëdiꞌ. 26 Cabëꞌ bë yaca benꞌ unitaꞌ lao yedyi layu tiempote caora uzu Noé, canaꞌ huerë yaca benꞌ initaꞌ lao yedyi layu caora yeguidaꞌ tatula nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ. 27 Riꞌo raoyaquëꞌ, rtzaganaꞌyaquëꞌ, rtzaganaꞌrë z̃iꞌiyaquëꞌ hasta bdyin dza uyuꞌu Noé len familia quienëꞌ luꞌu barco quienëꞌ. Lëcanaꞌ ben yusiuꞌ huala gula, guca juicio quie nisa, guti lao yuguluteyaquëꞌ. 28 Lëzi canaꞌ bërë yaca benꞌ unitaꞌ lao yedyi layu tiempote caora uzu Lot. Riꞌo raoyaquëꞌ, raꞌo rutiꞌyaquëꞌ, razaraꞌnyaquëꞌ rueyaquëꞌ yuꞌu quieyaquëꞌ. 29 Pero cati bro Lot ciudad Sodoma, lëcanaꞌ bz̃exo Diuzi juicio guiꞌ, uyëzin z̃an guibá, bëtin yuguluteyaquëꞌ. 30 Lëzi canaꞌ gacarë quie yaca benëꞌ initaꞌ dza bëꞌ yeguidaꞌ lao yedyi layu nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ.
31 ’Lëdza bëꞌ yeguidaꞌ tatula, chi initaꞌ yaca benëꞌ laliꞌa, bireyaꞌalaꞌ yeyuꞌuyaquëꞌ luꞌu yuꞌu quieyaquëꞌ ta cuioyaquëꞌ ta de quieyaquëꞌ nun quie danꞌ ruen baguinzi iz̃unoyaquëꞌ. Lëscanꞌ chi ziorëyaquëꞌ layela, bireyaꞌalaꞌ yeyoyaquëꞌ z̃an yuꞌu quieyaquëꞌ nun quie danꞌ ruen baguinzi iz̃unoyaquëꞌ. 32 Bigalalaꞌadyiꞌle cabëꞌ guca quie z̃gula Lot. 33 Nu benꞌ rdzebi gati, yelaꞌ naꞌ binaoyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ, bigataꞌ yelaꞌ neban quieyaquëꞌ tuzioli. Pero nu yaca benꞌ birdzebi gati, yaca benꞌ nao nëꞌëdiꞌ, huataꞌ yelaꞌ neban quieyaquëꞌ tuzioli.
34 ’Cani rniaꞌ leꞌe, lëyela cati yeguidaꞌ tatula, useriaꞌ yaca benꞌ nao nëꞌëdiꞌ, naꞌ iquiëꞌ yaca ángel leyaquëꞌ. Por ejemplo, chi rasi chopa benëꞌ tzaz̃e lao belaga, iquiëꞌ yaca ángel tunëꞌ, naꞌ yegaꞌn itunëꞌ. 35 Chi zu chopa nigula rutuyaquëꞌ tzaz̃e lao guichi, iquiëꞌ yaca ángel tunëꞌ, naꞌ yegaꞌn itunëꞌ. 36 Chi zu chopa beꞌmbyu rueyaquëꞌ dyin tzaz̃e layela, iquiëꞌ yaca ángel tunëꞌ, naꞌ yegaꞌn itunëꞌ.
37 Bëꞌ beyaquëꞌ canꞌ unëꞌ, naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―¿Gaz̃i gaca canꞌ baonaoꞌ, Señor?
Naꞌra bequëbinëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Caora rlëꞌële rëcho yaca bëchi ladza, canaꞌ inezile de ta zigo raoyacabaꞌ. Lëcanaꞌ gaca inezile ganꞌ gaca canꞌ baoniaꞌ.