28
Cabëꞌ guca cati beban Jesús
(Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)
Cati uyaniꞌ dza tula du bala dza domingo, uyo María Magdalena lënëꞌ itu María tula yenaꞌjëꞌ ruꞌa beló yo. Caora naꞌ lagucate tu uz̃uꞌ nun quie uyëzi tu ángel quie Diuzi guibá, bdubanëꞌ yo nutacojëꞌ ruꞌa beló, ureꞌnëꞌ laonan. Naꞌ ruseniꞌ laohuëꞌ ca xniꞌ yesa. Lëscanꞌ z̃abëꞌ rnaꞌn raca titiꞌ bezëri gula. Cati blëꞌë ja soldado ángel, naꞌ lega bdzebijëꞌ uz̃izan lëjëꞌ byalajëꞌ layu, gutajëꞌ ca quie benꞌ huati. Naꞌ una ángel rëbinëꞌ ja nigula:
―Bidzebile. Nezdaꞌ reguilole Jesús, benꞌ guti lëꞌë yaga cruzo. Bira zunëꞌ niga. Abebannëꞌ cabëꞌ unëꞌ gaca quienëꞌ. Uledacara, ulenaꞌ ga bdzeꞌjëꞌ cuerpo quienëꞌ. Uletzio tzeguedyile ja benꞌ quienëꞌ abezaꞌnëꞌ ga de benꞌ huati, abebannëꞌ. Huabialaohuëꞌ leꞌe tu neza Galilea. Naꞌte hualëꞌële lëbëꞌ. Lenaꞌ ruen zi quixoguiꞌa leꞌe.
Naꞌ du rdzebi ja nigula, uzaꞌjëꞌ taria gan de beló yo, ziojëꞌ redaohuejëꞌ tzeguedyijëꞌ ja benꞌ quie Jesús cabëꞌ guca. Naꞌ ptilalao Jesús lëjëꞌ tu neza ugapëꞌ diuz̃i lëjëꞌ. Naꞌ ibigaꞌjëꞌ gan zë Jesús gutajëꞌ layu bdaꞌ ruꞌajëꞌ uyonelaꞌadyiꞌjëꞌ lëbëꞌ. 10 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ lëjëꞌ:
―Bidzebile. Uletzio tzeguedyile ja bichaꞌ benꞌ quiaꞌ ta tziojëꞌ Galilea. Naꞌte ilëꞌëjëꞌ nëꞌëdiꞌ.
Cabëꞌ una ja soldado guca quie cuerpo quie Jesús
11 Tu raca nezio ja nigula tu neza, uzaꞌ bala ja soldado uyojëꞌ ciudad Jerusalén yeguëdyijëꞌ ja xanꞌ pxuzi cabëꞌ guca quiejëꞌ. 12 Naꞌ uyo ja xanꞌ pxuzi yeguëdyijëꞌ ja benꞌ rnabëꞌ ta yegaꞌnjëꞌ diꞌidzaꞌ bi huejëꞌ. Naꞌ bëꞌjëꞌ ja soldado dumi z̃e. 13 Naꞌ unajëꞌ rëbijëꞌ ja soldado:
―Cani yëbile benëꞌ. Du rëla du rasile, bida ja benꞌ quie Jesús, bedelanjëꞌ cuerpo quienëꞌ. 14 Chi inezi gobernador cabëꞌ guca quiele, nëtoꞌ gacalëndoꞌ leꞌe ta bibi zëdi gaca quiele.
15 Naꞌra uz̃iꞌ ja soldado dumi, uyojëꞌ yeguëdyijëꞌ ja benëꞌ cabëꞌ gudyi xanꞌ pxuzi len ja benꞌ rnabëꞌ lëjëꞌ. Cabëꞌ una ja soldado guca quie cuerpo quie Jesús, canaꞌ na ja benëꞌ guca quien hasta naꞌadza.
Useꞌelaꞌ Jesús benꞌ quienëꞌ tzetixogueꞌjëꞌ benëꞌ xtiꞌidzëꞌ
(Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
16 Naꞌ uzaꞌ ja chiptu benꞌ quie Jesús ziojëꞌ estado Galilea. Naꞌ bdyinjëꞌ ga zu tu yaꞌa, ga gudyi Jesús lëjëꞌ tziojëꞌ dza naꞌte. 17 Lëganꞌ naꞌ blëꞌëjëꞌ Jesús uyonelaꞌadyiꞌjëꞌ lëbëꞌ. Naꞌ nitaꞌ ja benꞌ quienëꞌ biralejëꞌ chi lëbëꞌ. 18 Naꞌ ubigaꞌ Jesús ganꞌ nitaꞌ ja benꞌ quienëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ lëjëꞌ:
―Apcaꞌn Diuzi lao naꞌa inabiꞌa lao duz̃e guibá len duz̃e dyilayu. 19 Tanaꞌ lenaꞌ iniaꞌ leꞌe, uletzio duz̃e yedyi layu tzetixogueꞌle ja benëꞌ xtiꞌidzaꞌ, usëdilejëꞌ inaojëꞌ xnezaꞌ. Ulehueꞌ lao ja benꞌ nao xnezaꞌ uzëtole Diuzi, uzëtole nëꞌëdiꞌ, uzëtole Bichi Be quienëꞌ. 20 Naꞌ usëdilejëꞌ huejëꞌ duz̃e cabëꞌ baoniaꞌ leꞌe. Bigalaꞌadyiꞌle suliaꞌ leꞌe tuzioli hasta iyudyi dyila yu. Amén.