5
Beyue Jesús tu benꞌ yuꞌu bichi be mala
(Mt. 8.28‑34; Lc. 8.26‑39)
Naꞌra bdyin Jesús lënëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ itzalaꞌ lagun ganꞌ nitaꞌ yaca benꞌ Gadara. Ca bro Jesús luꞌu barco, labdyinte tu benꞌ yuꞌu bichi be mala ganꞌ zë Jesús. Babronëꞌ ga dyia yaca beló ga rucachiꞌyaquëꞌ benꞌ huati. Yugu dza, yugu yela, zunëꞌ naꞌ ga dyia beló. Ni tu benꞌ nitaꞌ naꞌ biuzueyaquëꞌ uquioyaquëꞌ lëbëꞌ con caden. Zë lasa pquioyaquëꞌ lënëꞌ con caden naꞌanëꞌ len niꞌanëꞌ, pero uchugunëꞌn bz̃uz̃u pquinonëꞌn. Nitu nunu uzue ucaxo lëbëꞌ. Yugu dza, yugu yela, udanëꞌ ga dyia beló du lëꞌë yaꞌa, rbedyiyaꞌnëꞌ rziꞌnëꞌ yo rguinëꞌ cuinnëꞌ. Caora blëꞌënëꞌ Jesús zituꞌla, naꞌra uyuꞌunëꞌ be zionëꞌ yeditzu z̃ibinëꞌ lao Jesús. Naꞌ uredyiyaꞌ bichi be mala yuꞌunëꞌ rëbina Jesús:
―¿Bixquienꞌ zaoꞌ niga? Luëꞌ Jesús, z̃iꞌi Diuzi zu sibi. Rnabayëchaꞌ luëꞌ lao Diuzi ta biutzagalaoloꞌ nëꞌëdiꞌ.
Canaꞌ una bichi be mala rëbina Jesús como danꞌ gudyi Jesús len:
―Bichi be mala luëꞌ, bero benꞌ ni.
Naꞌ unaba Jesús rëbinëꞌ len:
―¿Bi laoloꞌ?
Naꞌ bequëbina rëbina Jesús:
―Xopa mila laohuaꞌ danꞌ nacandoꞌ zë.
10 Lëscanꞌ unabayëchiꞌnëꞌ Jesús ta biuseꞌelaꞌ Jesús leyacan ga naca zituꞌ. 11 Biz̃i gaꞌalaꞌ ganꞌ zë Jesús nitaꞌ yaca cuchi zë lao ledaꞌ. Rquiꞌnyacabaꞌ ta yedzeleyacabaꞌ bi gaoyacabaꞌ. 12 Naꞌ unabayëchiꞌ yaca bichi be mala rëbiyacan Jesús:
―Huuꞌ cule iseꞌeloꞌ nëtoꞌ ganꞌ nitaꞌ yaca cuchi. Ben lato tzuꞌundoꞌ leyacabaꞌ.
13 Naꞌra bëꞌ Jesús lato ta tzuꞌuyacan luꞌu yaca cuchi. Canaꞌ beroyacan beꞌmbyu beyuꞌuyacan yaca cuchi. Naꞌ nitaꞌ cadu chopa mila cuchi lao ledaꞌ naꞌ. Caora beyuꞌu yaca bichi be mala luꞌu yaca cuchi, naꞌ uxitiyacabaꞌ beyëziyacabaꞌ lëꞌë ledaꞌ uyuꞌuyacabaꞌ luꞌu nisa ga gutiyacabaꞌ.
14 Naꞌ biz̃i bz̃uno yaca benꞌ rapa cuchi. Du rdzebiyaquëꞌ yetixogueꞌyaquëꞌ du tu neza len laꞌo yedyi bi guca. Lenaꞌ bdyin yaca benëꞌ ta inaꞌyaquëꞌ naꞌ. 15 Naꞌ caora bdyinyaquëꞌ ga zë Jesús, blëꞌëyaquëꞌ benꞌ babero yaca bichi be mala. Blëꞌëyaquëꞌ areꞌnëꞌ chizi, banaconëꞌ z̃abanëꞌ, babeyuꞌunëꞌ pensari. Naꞌ lega bdzebiyaquëꞌ. 16 Naꞌ yaca benꞌ blëꞌë cabëꞌ bë Jesús, udixogueꞌyaquëꞌ yaca benꞌ bdyin naꞌ cabëꞌ guca quie benꞌ uyuꞌu bichi be mala, lëscanꞌ cabëꞌ guca quie yaca cuchi. 17 Naꞌra unabayëchiꞌyaquëꞌ Jesús ta biyegaꞌnnëꞌ yu nebaba yedyi quieyaquëꞌ.
18 Caora beyuꞌu Jesús luꞌu barco, unaba benꞌ bero yaca bichi be mala chi bigun Jesús lato ta tziolënëꞌ Jesús ganꞌ tzioguëꞌ. 19 Pero bibëꞌ Jesús lëbëꞌ lato. Lenaꞌ unëꞌ gudyinëꞌ benꞌ naꞌ:
―Beyo z̃an yuꞌu quioꞌ yetixogueꞌ familia quioꞌ cabëꞌ guca quioꞌ beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ Diuzi luëꞌ.
20 Naꞌra zeyonëꞌ tzetixogueꞌnëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ ganꞌ de chi yedyi quie yu laona Decápolis yugulu cabëꞌ bë Jesús quienëꞌ. Naꞌra caora be yaca benëꞌ canꞌ unëꞌ, begaꞌnyaquëꞌ bebanziyaquëꞌ.
Beseban Jesús z̃iꞌi Jairo, beyuenëꞌ nigula bdaꞌ z̃be z̃abëꞌ
(Mt. 9.18‑26; Lc. 8.40‑56)
21 Naꞌra beyuꞌu Jesús luꞌu barco uz̃ëꞌë zionëꞌ itzalaꞌ lagun. Caora bdyinnëꞌ naꞌ, babedupa benꞌ zë ganꞌ zënëꞌ. Naꞌ begaꞌn Jesús ruꞌa lagun naꞌ. 22 Naꞌ bdyin tu xanꞌ idaoꞌ sinagoga laonëꞌ Jairo ganꞌ zë Jesús. Caora blëꞌënëꞌ Jesús, uditzu z̃ibinëꞌ laohuëꞌ. 23 Naꞌ unabayëchiꞌnëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Barati z̃iꞌinaꞌ. Chi huuꞌ cule, ¿bisaoꞌ ta idedaꞌloꞌ naoꞌ z̃iꞌinaꞌ cuenda yeyueloꞌbiꞌ ta bigatibiꞌ?
24 Naꞌra ziolë Jesús lëbëꞌ, pero lëscanꞌ ziorë yaca benꞌ zë pquiꞌyaquëꞌ Jesús. 25 Naꞌ entre yaca benꞌ ziolë Jesús uzu tu nigula raca quie biuꞌ quienëꞌ chopa tzona lasa tu biuꞌ. Bazio chipchopa iza ruen quienëꞌ canaꞌ. 26 Uyonëꞌ yenëꞌ zë benꞌ médico, beya dumi quienëꞌ bënëꞌ gasto, pero biuz̃iꞌ yelaꞌ hueꞌ quienëꞌ remedio. Naꞌ remedio uz̃iꞌnëꞌ, bigucalën lëbëꞌ, bdyiaguiꞌn mazara lëbëꞌ, iziꞌra bëna. 27 Naꞌra babe nigula naꞌ cabëꞌ reyue Jesús benꞌ raca z̃hueꞌ. Quie lenaꞌ yesënëꞌ xcuꞌudzu Jesús ga zë yaca benëꞌ, bdaꞌnëꞌ z̃benëꞌ z̃abëꞌ. 28 Canaꞌ bë nigula naꞌ como danꞌ guquenëꞌ: “Chi udaꞌ z̃biaꞌ z̃aba Jesús, hueyacaꞌ.” 29 Naꞌra caora bdaꞌnëꞌ z̃benëꞌ z̃aba Jesús, bebidyi ren, bero yelaꞌ hueꞌ yuꞌunëꞌ, gucabëꞌnëꞌ babeyacanëꞌ. 30 Lëscanꞌ gucabëꞌ Jesús babeyuenëꞌ nu benꞌ raca z̃hueꞌ conlë yelaꞌ huaca quienëꞌ. Quie lenaꞌ beyëchoguëꞌ rnëꞌë yaca benꞌ zë xcuꞌudzëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Nuz̃i bdaꞌ z̃be z̃abaꞌ?
31 Naꞌra una yaca benꞌ quiëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Rlëꞌëloꞌ ruquiꞌ yaca benëꞌ luëꞌ, naꞌra naoꞌ, “¿Nuz̃i bdaꞌ z̃be nëꞌëdiꞌ?”
32 Pero unaꞌ Jesús yaca benꞌ zë naꞌ ta idzelenëꞌ nu benꞌ bdaꞌ z̃be lëbëꞌ. 33 Naꞌra unezi nigula bi guca quienëꞌ. Quie lenaꞌ du rz̃izinëꞌ, du rdzebinëꞌ, bebigaꞌnëꞌ uditzu z̃ibinëꞌ lao Jesús, gudyinëꞌ lëbëꞌ cabëꞌ guca quienëꞌ. 34 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ nigula naꞌ:
―Zanaꞌ, babeyacoꞌ nun quie rzudyiꞌilëloꞌ nëꞌëdiꞌ. Beyo z̃an yuꞌu quioꞌ, bira idëboꞌ. Apsan yelaꞌ hueꞌ quioꞌ luëꞌ.
35 Neruꞌelë Jesús nigula naꞌ diꞌidzaꞌ cati bdyin chopa tzona benꞌ uzaꞌ yuꞌu quie benꞌ naca xanꞌ idaoꞌ sinagoga. Naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ xanꞌ sinagoga:
―Baguti z̃iꞌiloꞌ. Bira cule hueloꞌ maestro zëdi.
36 Pero bibë Jesús casa ca unayaquëꞌ. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ xanꞌ sinagoga:
―Bidzeboꞌ. Sudyiꞌilëloꞌ nëꞌëdiꞌ.
37 Naꞌra bibëꞌ Jesús lato tziolë yaca benꞌ zë naꞌ len lëbëꞌ. Naꞌ uquiëꞌnëꞌ Pedro, len Santiago, len Juan bichi Santiago. 38 Cati bdyinyaquëꞌ ruꞌa yuꞌu quie xanꞌ sinagoga, blëꞌë Jesús nitaꞌ benꞌ zë, yuꞌuyaquëꞌ ruꞌbe, rbedyiyaꞌyaquëꞌ. 39 Caora uyuꞌu Jesús lënëꞌ tzona benꞌ quiëꞌ luꞌu yuꞌu naꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ:
―¿Bixquienꞌ ruꞌule ruꞌbe rbedyiyaꞌle? Baꞌalaꞌcazi agutibiꞌ, raca quiebiꞌ ca quie biꞌ rasizi.
40 Pero bz̃idyiyaquëꞌ ca una Jesús. Caora naꞌ bë Jesús mandado yeroyaquëꞌ luꞌu yuꞌu. Naꞌ uquiëꞌ Jesús tzona benꞌ quiëꞌ len xuzi z̃naꞌ bidaoꞌ huati. Uyuꞌuyaquëꞌ luꞌu cuarto ga de biꞌ huati. 41 Naꞌ bëxu Jesús naꞌabiꞌ unëꞌ rëbinëꞌbiꞌ:
―Talita cumi ―ta inaro xtiꞌidzaꞌro: Zanaꞌ, rniaꞌ luëꞌ, uyasa.
42 Caora beyudyi una Jesús canaꞌ, uyasa nigula daoꞌ bedabiꞌ. Baozubiꞌ chipchopa iza. Naꞌ begaꞌn xuzi z̃naꞌ bidaoꞌ tu bebanzitzegueyaquëꞌ. 43 Pero gudyi Jesús leyaquëꞌ ta biquixogueꞌyaquëꞌ yaca benëꞌ cabëꞌ bënëꞌ quie bidaoꞌ huati. Lëscanꞌ bënëꞌ mandado ta hueꞌyaquëꞌbiꞌ ta gaobiꞌ.