6
Ca guca cati uda Jesús yedyi Nazaret
(Mt. 13.53‑58; Lc. 4.16‑30)
Naꞌra uzaꞌ Jesús zionëꞌ bedyinnëꞌ yedyi quienëꞌ lënëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ. Caora guca dza saodo, dza huezilaꞌadyiꞌ quieyaquëꞌ, uyuꞌu Jesús luꞌu idaoꞌ sinagoga ta usëdinëꞌ yaca benꞌ bdupa naꞌ. Naꞌ tu rebanzi yaca benꞌ bzënaga canꞌ unëꞌ. Lenaꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―¿Gaz̃i yesëdi benꞌ niga? ¿Biz̃i bënëꞌ banaquëꞌ benꞌ de yelaꞌ rioñeꞌe quie? ¿Biz̃i ruenëꞌ, ruenëꞌ ta binelëꞌëro? Pues naca benꞌ niga benꞌ rchaꞌa yaga. Z̃iꞌi María naquëꞌ. Naca Santiago, len José, len Judas, len Simón biꞌ bichinëꞌ. Ni nitaꞌ ladoro yaca biꞌ zannëꞌ.
Quie lenaꞌ bibëyaquëꞌ casa quienëꞌ. Lenaꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Nu benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, rapalaꞌncazi yaca benëꞌ lëbëꞌ. Pero benꞌ yedyi quienëꞌ, len familia quienëꞌ, len benꞌ zu z̃an yuꞌu quienëꞌ, birapalaꞌnyaquëꞌ lëbëꞌ.
Quie lenaꞌ bibë Jesús yelaꞌ huaca quienëꞌ ladoyaquëꞌ. Tu chopazi benꞌ raca z̃hueꞌ bdaꞌnëꞌ nëꞌë beyuenëꞌ leyaquëꞌ. Naꞌ bebanzi Jesús danꞌ tu bzënagaziyaquëꞌ canꞌ unëꞌ, naꞌ bibëyaquëꞌ lëbëꞌ casa. Naꞌra uzaꞌ Jesús zioguëꞌ yaca yedyi nitaꞌ gaꞌalaꞌ, uzulaonëꞌ rguixogueꞌnëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ yaca yedyi naꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi.
Useꞌelaꞌ Jesús yaca benꞌ quienëꞌ ta tzetixogueꞌyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi
(Mt. 10.5‑15; Lc. 9.1‑6)
Caora naꞌ betupa Jesús chipchopa benꞌ quienëꞌ, bëꞌnëꞌ yelaꞌ huaca quienëꞌ ta yebioyaquëꞌ yaca bichi be mala yuꞌu benëꞌ. Naꞌra chopa huioyaquëꞌ useꞌelëꞌ leyaquëꞌ tu tu yedyi. Naꞌra bënëꞌ mandado bihuaꞌayaquëꞌ bi cosa tu neza. Bënëꞌ mandado tuzi xaga huaꞌayaquëꞌ. Bihuaꞌayaquëꞌ ni yëxo, ni yëta, ni dumi. Reyaꞌalaꞌ udeyaquëꞌ huaracho, reyaꞌalaꞌ gacoyaquëꞌ tu cueꞌzi z̃abayaquëꞌ. 10 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Luꞌu yuꞌu ganꞌ idyinle, naꞌ yegaꞌnle hasta que yezaꞌle yeyole yedyi tula. 11 Caora abdyinle tu yedyi, chi bireꞌen yaca benëꞌ siꞌyaquëꞌ leꞌe dyëꞌëdi, chi bireꞌenyaquëꞌ uzënagayaquëꞌ quiele, naꞌra yerole ganꞌ, usisile niꞌale ta gasi bëxte dyia niꞌale ta uluꞌen quieyaquëꞌ dulaꞌ quieziyaquëꞌ nenao dulaꞌ xquia quieyaquëꞌ leyaquëꞌ. Nacan tali ca rniaꞌ leꞌe, cati abdyin dza gaca juicio, huedzagalaora benꞌ bibzënaga quiele mazara ca benꞌ ciudad Sodoma len benꞌ ciudad Gomorra.
12 Naꞌra zioyaquëꞌ tzetixogueꞌyaquëꞌ benëꞌ gudyiyaquëꞌ leyaquëꞌ ca reꞌen Diuzi utzaꞌyaquëꞌ pensari quieyaquëꞌ. 13 Lëscanꞌ bebioyaquëꞌ yaca bichi be mala yuꞌu yaca benëꞌ, bzuyaquëꞌ aceite guicho yaca benꞌ raca z̃hueꞌ, beyacayaquëꞌ.
Ca guca cati guti Juan bautista
(Mt. 14.1‑12; Lc. 9.7‑9)
14 Naꞌra bdyin dza be rey Herodes cabëꞌ rue Jesús nun quie ruꞌe yaca benëꞌ diꞌidzaꞌ cabëꞌ ruenëꞌ. Naꞌ guque rey Herodes pensari nëꞌ:
―Babeban Juan bautista. Quie lenaꞌ ruenëꞌ milagro. ―Canaꞌ una rey Herodes naꞌ.
15 Naꞌ una bala benëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Naquëꞌ Elías, benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi dza naꞌ.
Naꞌ ibala yaca benëꞌ unayaquëꞌ:
―Naquëꞌ benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi cabëꞌ bë benꞌ unitaꞌ tiempote.
16 Caora be rey Herodes cabëꞌ una yaca benëꞌ, naꞌra unëꞌ:
―Benꞌ naꞌ naquëꞌ Juan, benꞌ biaꞌ mandado uchuguyaquëꞌ lubaꞌnëꞌ. Naꞌra babebannëꞌ tatula. ―Canaꞌ una rey Herodes naꞌ.
17 Lëcanaꞌ bë rey Herodes, bënëꞌ mandado bëxo yaca soldado Juan bdzeꞌyaquëꞌ lëbëꞌ luꞌu dyiguiba. Nun quie z̃gulanëꞌ Herodías bënëꞌ mandado pquioyaquëꞌ lëbëꞌ con caden luꞌu dyiguiba. Pues guca Herodías z̃gula benꞌ tula, benꞌ lao Felipe. Pero baoz̃iꞌ rey Herodes z̃gula Felipe, bazulënëꞌ lëbëꞌ. 18 Quie lenaꞌ una Juan dza naꞌte gudyinëꞌ rey Herodes:
―Bireyaꞌalaꞌ sulaoꞌ nigula quie biꞌ bichoꞌ Felipe.
19 Quie lenaꞌ lega udie Herodías Juan guꞌunnëꞌ gutinëꞌ lëbëꞌ, pero biubinnëꞌ bi huenëꞌ ta gutinëꞌ lëbëꞌ. 20 Canaꞌ guca quie Herodías como danꞌ nezi rey Herodes naca Juan benꞌ huen, benꞌ laꞌiya. Quie lenaꞌ bdzebi Herodes bibëꞌnëꞌ lato hue nigula naꞌ tamala Juan. Lëscanꞌ, baꞌalaꞌcazi biuyoñeꞌe rey Herodes dyëꞌëdi cabëꞌ gudyi Juan lëbëꞌ, bzënaguëꞌ quienëꞌ con gusto. 21 Pero bdyin dza rbëꞌnidyi Herodías cabëꞌ huenëꞌ ta gati Juan. Lëdza naꞌ bë rey Herodes tu lani quie dza cumpleaños quienëꞌ. Bëꞌnëꞌ ta gao yaca benꞌ rnabëꞌ lao naꞌanëꞌ, len yaca benꞌ naca xanꞌ soldado quienëꞌ, len yaca los demás benꞌ belao, benꞌ nitaꞌ yedyi nebaba Galilea. 22 Naꞌ uyuꞌu tu nigula daoꞌ, biꞌ naca z̃iꞌi Herodías, ganꞌ raca lani naꞌ ta uyaꞌabiꞌ zaquëꞌlao lao yaca benꞌ naꞌ. Caora naꞌ lega yaxe Herodes len yaca benꞌ raolënëꞌ rtzeꞌ cabëꞌ byaꞌa nigula daoꞌ naꞌ. Naꞌ una Herodes rëbinëꞌ biꞌ nigula daoꞌ:
―Con bitezi ta inaboꞌ nëꞌëdiꞌ, nagunaꞌn.
23 Naꞌra bguntenëꞌ Diuzi hueꞌnëꞌ nigula daoꞌ con ta inababiꞌ, baꞌalaꞌcazi inababiꞌ gatzo yedyi ga rnabëꞌnëꞌ. 24 Naꞌ bero nigula daoꞌ yeguëdyibiꞌ z̃naꞌbiꞌ rëbibiꞌ lëbëꞌ:
―¿Biz̃i inabaꞌ rey naꞌ?
Naꞌ una z̃naꞌbiꞌ rëbinëꞌ lëbiꞌ:
―Unaba guicho Juan bautista.
25 Naꞌra beyuꞌu nigula daoꞌ ga reꞌ rey naꞌ, naꞌ gudyibiꞌ lënëꞌ:
―Reꞌendaꞌ laguntegazoꞌ guicho Juan bautista tu luꞌu plato.
26 Naꞌ guqueyëchiꞌ rey Herodes danꞌ unaba nigula daoꞌ guicho Juan. Pero como babguntenëꞌ lao Diuzi, babe yaca benꞌ zë lao lani quienëꞌ ca ta unëꞌ gudyinëꞌ nigula daoꞌ, biuz̃aqueꞌ yëbinëꞌbiꞌ bihueꞌnëꞌn. 27 Quie lenaꞌ luegozi bënëꞌ mandado uyo tu soldado ta tzexiꞌnëꞌ guicho Juan. 28 Naꞌ uyo soldado uyuꞌunëꞌ luꞌu yuꞌu dyiguiba, uchugunëꞌ lubaꞌ Juan, zeyuꞌanëꞌn tu luꞌu plato ga raca lani, bëꞌnëꞌn nigula daoꞌ naꞌ. Naꞌ uyo nigula yesambiꞌn lao z̃naꞌbiꞌ.
29 Cati unezi yaca benꞌ quie Juan agutinëꞌ, caora naꞌ uzaꞌyaquëꞌ yexiꞌyaquëꞌ cuerpo quienëꞌ ta pcachiꞌyaquëꞌ lëbëꞌ.
Bgao Jesús lao gaꞌyoꞌ mila benëꞌ
(Mt. 14.13‑21; Lc. 9.10‑17; Jn. 6.1‑14)
30 Bëꞌ beyudyi naꞌ, bedyin yaca benꞌ quie Jesús gudyiyaquëꞌ lëbëꞌ yugulu ta bëyaquëꞌ psëdiyaquëꞌ yaca benëꞌ. 31 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uletzaꞌ tzioro ruꞌa yedyi ga binitaꞌ benëꞌ cuenda yezilaꞌadyiꞌro.
Canaꞌ una Jesús danꞌ tantozi rdyin benꞌ rdyin, zazaꞌ benꞌ zazaꞌ, ni siquiera bibëꞌnan lato ta gaoyaquëꞌ. 32 Naꞌra uzaꞌ Jesús lënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ, uyuꞌuyaquëꞌ luꞌu barco ta tzioyaquëꞌ ruꞌa yedyi ga nunu nitaꞌ. 33 Pero blëꞌë yaca benꞌ zë azio Jesús bezaqueyaquëꞌ lëbëꞌ. Quie lenaꞌ uyuꞌuyaquëꞌ be, uzaꞌyaquëꞌ quie quie yedyi quieyaquëꞌ zioyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ rbezayaquëꞌ ga idyin Jesús. 34 Caora bdyin Jesús naꞌ, blëꞌënëꞌ nitaꞌ benꞌ zë rbezayaquëꞌ lëbëꞌ. Naꞌ beyëchiꞌlaꞌadyiꞌnëꞌ leyaquëꞌ, como danꞌ naca quieyaquëꞌ ca quie yaca becoꞌ z̃iꞌilaꞌ neniti xaꞌne. Naꞌra bezulao Jesús rusëdinëꞌ leyaquëꞌ diꞌidzaꞌ zëra. 35 Caora baoyaꞌ dza, bazaꞌ rdzeꞌ, una yaca benꞌ quiëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Bardzeꞌ barala, quele biyuꞌu dyia niga. 36 Mejorla yeseꞌeloꞌ yaca benëꞌ yeyoyaquëꞌ laꞌo yedyi gaꞌalaꞌ ta gaꞌoyaquëꞌ ta gaoyaquëꞌ, porque bide ta gaoyaquëꞌ niga.
37 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ:
―Ulehueꞌ ta gaoyaquëꞌ.
Naꞌ unayaquëꞌ:
―¿Reꞌenloꞌ tzegueꞌendoꞌ chopa gayuhua dumi denario yëta xtila ta gaoyaquëꞌ?
38 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bala yëta xtila nuꞌale? Uletzio tzenaꞌle.
Naꞌra caora uneziyaquëꞌ unayaquëꞌ Jesús:
―Gaꞌyoꞌ yëta xtila len chopa bela.
39 Naꞌ bë Jesús mandado ureꞌ yaca benëꞌ tu cueꞌ huioyaquëꞌ lao guiz̃i. 40 Naꞌ ganꞌ ureꞌyaquëꞌ, ureꞌ benꞌ ureꞌ tu gayuhua. Naꞌ reꞌ benꞌ ureꞌrë igatzo gayuhua. 41 Caora naꞌ uz̃iꞌ Jesús lao gaꞌyoꞌ yëta xtila len chopa bela. Bëꞌ bazënëꞌn, unëꞌë ladza rëbinëꞌ Diuzi diuxcaleloꞌ. Naꞌ bz̃uz̃unëꞌn bëꞌn laze. Bëꞌnëꞌn yaca benꞌ quiëꞌ ta udisiyaquëꞌn gao yaca benëꞌ. Lëscanꞌ bz̃uz̃urënëꞌ yaca bela ta gaoyaquëꞌ. 42 Naꞌ udao yuguluteyaquëꞌ, udaoyaquëꞌ ca tu beloyaquëꞌ. 43 Begaꞌnra ichipchopa gaꞌ naga yëta xtila yuz̃o len bela yuz̃o ta beziꞌyaquëꞌn. 44 Naca yaca benꞌ udao ca du gaꞌyoꞌ mila beꞌmbyu, apartela nigula len xcuidiꞌ.
Uzaꞌ Jesús lao nisa
(Mt. 14.22‑27; Jn. 6.16‑21)
45 Naꞌ bë Jesús mandado yeyuꞌu yaca benꞌ quienëꞌ luꞌu barco cuenda cuialaonezayaquëꞌ lëbëꞌ idyinyaquëꞌ ganꞌ de ciudad Betsaida, tu rëbi Jesús yaca benëꞌ ta yeyoyaquëꞌ z̃an yuꞌu quieyaquëꞌ. 46 Caora bedzatza yaca benëꞌ, uzaꞌnëꞌ zionëꞌ lëꞌë yaꞌa ta hueꞌlënëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ. 47 Biz̃i barala uxin zio yaca benꞌ quie Jesús begaꞌnyaquëꞌ gatzo laꞌo lagun. Naꞌ begaꞌn Jesús nezënëꞌ ruꞌa yu bidyi quie lagun. 48 Naꞌ blëꞌë Jesús raca rdilalë benꞌ quienëꞌ be bedunꞌ, biruꞌen lato ta usaꞌyaquëꞌ barco lao lagun. Naꞌ ilëꞌëtiꞌzi tzeniꞌ, bebigaꞌ Jesús ga reꞌyaquëꞌ luꞌu barco rzaꞌnëꞌ lao nisa ta tenëꞌ ga reꞌ barco naꞌ. 49 Cati blëꞌëyaquëꞌ zio Jesús rzëꞌë tu lao nisa, guqueyaquëꞌ chi ludzaꞌ benꞌ huati. 50 Naꞌ lega bdzebiyaquëꞌ uredyiyaꞌyaquëꞌ. Pero una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Bidzebile, nëꞌëdiꞌ zaꞌ niga.
51 Caora uyuꞌu Jesús luꞌu barco ganꞌ yuꞌuyaquëꞌ, naꞌ lapsante be bedunꞌ. Pero lega rebanetzegueyaquëꞌ. 52 Canaꞌ guca quieyaquëꞌ, como danꞌ binetzioñeꞌeyaquëꞌ cabëꞌ yelaꞌ huaca bë Jesús quie yëta xtila. Nenacan zidi luꞌu guicho laxtaꞌoyaquëꞌ.
Beyue Jesús yaca benꞌ raca z̃hueꞌ yu nebaba Genesaret
(Mt. 14.34‑36)
53 Naꞌra zioyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ ruꞌa lagun ga de yaca yedyi nebaba Genesaret. Lëganꞌ naꞌ pquioyaquëꞌ barco quieyaquëꞌ ruꞌa lagun. 54 Caora broyaquëꞌ luꞌu barco labezaquete yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ Jesús naꞌ. 55 Naꞌ uyuꞌuyaquëꞌ be, uyoyaquëꞌ yugu yedyi de naꞌ, yexiꞌyaquëꞌ yaca benꞌ raca z̃hueꞌ, uxubayaquëꞌ leyaquëꞌ lao belaga, yesanyaquëꞌ leyaquëꞌ ga neziyaquëꞌ zu Jesús. 56 Con ga ude Jesús, chi yedyi daoꞌ, chi yedyi z̃e, chi ciudad, udixoyaquëꞌ belaga ganꞌ z̃uba benꞌ raca z̃hueꞌ du tu neza, unabayaquëꞌ cule hueꞌ Jesús lato ta udaꞌyaquëꞌ siquiera tacayaquëꞌ niꞌa z̃abanëꞌ. Naꞌ yugu benꞌ bdaꞌ taque z̃abanëꞌ, bero yelaꞌ hueꞌ yuꞌuyaquëꞌ.