7
Una Jesús quie ta nuen benëꞌ badzaꞌ lao Diuzi
(Mt. 15.1‑20)
Naꞌra guca dza bdyin bala benꞌ naca partido fariseo len bala benꞌ rusëdi ley quie Moisés, benꞌ uzaꞌ ciudad Jerusalén, bebigaꞌyaquëꞌ ga zë Jesús. Naꞌ blëꞌëyaquëꞌ rao bala benꞌ quie Jesús du binequibi naꞌayaquëꞌ. Quie lenaꞌ udaoyaquëꞌ leyaquëꞌ xquia. (Cani rue yaca benꞌ naca partido fariseo len yaca los demás benꞌ Israel. Nenaoyaquëꞌ costumbre quie xuzixtaꞌoyaquëꞌ, bigaoyaquëꞌ chi binequibi naꞌayaquëꞌ zë lasa. Pero quele rguibi naꞌayaquëꞌ danꞌ nacan besu, dechanꞌ danꞌ inayaquëꞌ canaꞌ yeyëri laxtaꞌoyaquëꞌ lao Diuzi. Lëscanꞌ, caora rioyaquëꞌ lao yeꞌeya redyinyaquëꞌ z̃an yuꞌu, bigaoyaquëꞌ chi binegazuyaquëꞌ yao. Lëscanꞌ dera zë costumbre nenaoyaquëꞌ, rguibiyaquëꞌ nu taza, nu candi, nu yaca traste de guíba. Lente belaga quieyaquëꞌ rguibiyaquëꞌ como danꞌ inayaquëꞌ canaꞌ yeyërin lao Diuzi.) Naꞌra una yaca benꞌ naca partido fariseo len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, rëbiyaquëꞌ Jesús:
―¿Bixquienꞌ binao yaca benꞌ quioꞌ costumbre quie xuzixtaꞌoro? Raoyaquëꞌ du binequibi naꞌayaquëꞌ.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Dyëꞌëdi una Moisés cabëꞌ ruele, biruele cabëꞌ nale. Canaꞌ una Moisés caora bzunëꞌ diꞌidzaꞌ lëꞌë guichi nan ca niga:
Yaca benꞌ niga rapalaꞌnyaquëꞌ Diuzi de diꞌidzaꞌzi, birapalaꞌnyaquëꞌ lëbëꞌ du guicho du laꞌadyiꞌyaquëꞌ.
Bibi sirve rionlaꞌadyiꞌyaquëꞌ Diuzi.
Puro mandado quie benëꞌ rusëdiyaquëꞌ nayaquëꞌ mandado quie Diuzi naꞌ.
Lëscanꞌ unarë Jesús:
―Leꞌe rutele diꞌidzaꞌ quie Diuzi tzalaꞌla tacuenda huele costumbre quie xuzixtaꞌole. Lenaꞌ rguibile candi quiele, rguibile vaso quiele. Lenaꞌ dera costumbre ta naca lëbizi quiele ruele quie xuzixtaꞌole.
Lëscanꞌ unaranëꞌ:
―Rutele tzalaꞌla ca naca mandamiento quie Diuzi ta inaole costumbre quiele. 10 Dyëꞌëdi rnën lëꞌë guichi bë Moisés: “Reyaꞌalaꞌ gapalaꞌnle xuzile len z̃naꞌle.” Lëscanꞌ rnën: “Nu benꞌ rudzeꞌdeꞌ xuzi z̃nëꞌë, reyaꞌalaꞌ gatinëꞌ.” 11 Pero leꞌe nale chi yëbi benëꞌ xuzi z̃nëꞌë: “Bide ta gacaliaꞌ leꞌe, como danꞌ yugulu ta de quiaꞌ nacan gun quie Diuzi.” 12 Naꞌra leꞌe nale chi yëbi benëꞌ xuzi z̃nëꞌë canaꞌ, biruen zi gacalënëꞌ xuzi z̃nëꞌë. 13 Canaꞌ rutele tzalaꞌla ca naca mandamiento quie Diuzi ta inaole costumbre quiele. Lëscanꞌ rusëdile z̃iꞌile ta inaorëyacabiꞌ hueyacabiꞌ cabëꞌ ruele. Lëscanꞌ zëra costumbre de quiele nacan lëbi ca costumbre naole quie xuzixtaꞌole.
14 Naꞌra beyëz̃i Jesús yaca benëꞌ tatula unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Ulezëcara nagale ta tzioñeꞌele cabëꞌ rniaꞌ. 15 Quele ta gao yaca benëꞌ nuen leyaquëꞌ badzaꞌ lao Diuzi, dechanꞌ pensari median rero luꞌu guicho laxtaꞌoyaquëꞌ, lëlenaꞌ nuen leyaquëꞌ badzaꞌ lao Diuzi. 16 Nu leꞌe reꞌen ye, ulezë nagale.
17 Naꞌra uzaꞌ Jesús zionëꞌ bdyinnëꞌ z̃an yuꞌu quienëꞌ. Caora naꞌ unaba yaca benꞌ quiëꞌ lëbëꞌ ca bi reꞌen ina diꞌidzaꞌ unëꞌ bachi. 18 Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Lëscanꞌ leꞌe birioñeꞌele? ¿Binezile ta rao yaca benëꞌ binuen leyaquëꞌ badzaꞌ lao Diuzi, 19 como biruꞌun luꞌu laxtaꞌoyaquëꞌ, dechanꞌ ruꞌun luꞌu lëꞌëyaquëꞌ, te naꞌ rguichiyaquëꞌn?
Canaꞌ una Jesús pxiꞌidzeꞌnëꞌ raꞌo yugulu yelaꞌ huao nacan ta gaoro, binuen raꞌo badzaꞌ lao Diuzi. 20 Lëscanꞌ una Jesús cani:
―Yaca pensari median rero luꞌu guicho laxtaꞌo benëꞌ, lëlenaꞌ nuen leyaquëꞌ badzaꞌ lao Diuzi. 21 Nun quie pensari median rero luꞌu guicho laxtaꞌo benëꞌ, quie lenaꞌ rtilayaquëꞌ nigula cuidiꞌ, rbanyaquëꞌ quie laguedyiyaquëꞌ, rutiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ, rtilayaquëꞌ z̃gula laguedyiyaquëꞌ, 22 rzaꞌlaꞌadyiꞌyaquëꞌ ta de quie laguedyiyaquëꞌ, rueyaquëꞌ tabayatza, rziꞌyaquëꞌ yëꞌ, rguiloyaquëꞌ nigula yugu dza, racaz̃ëꞌjëꞌ laguedyiyaquëꞌ, rueyaquëꞌ z̃e cuinyaquëꞌ, biyuꞌuyaquëꞌ gracia. 23 Canaꞌ naca tamala rero luꞌu guicho laxtaꞌo yaca benëꞌ nuen leyaquëꞌ badzaꞌ lao Diuzi.
Bebio Jesús bichi be mala yuꞌu z̃iꞌi nigula, benꞌ Sirofenicia
(Mt. 15.21‑28)
24 Naꞌra uzaꞌ Jesús ganꞌ zioguëꞌ bdyinnëꞌ ga naca yu nebaba ciudad Tiro len ciudad Sidón. Bdyinnëꞌ tu luꞌu yuꞌu zu naꞌ, pero biguꞌunnëꞌ inezi yaca benëꞌ ganꞌ bdyinnëꞌ, pero bedzelecazi yaca benëꞌ ganꞌ bdyinnëꞌ. 25 Lëscanꞌ laonezite tu nigula yuꞌu z̃iꞌinëꞌ bichi be mala ga bdyin Jesús. Quie lenaꞌ uzaꞌnëꞌ bdyinnëꞌ ga zë Jesús uditzu z̃ibinëꞌ laohuëꞌ. 26 Naꞌra lënigula naꞌ binaquëꞌ benꞌ Israel, naquëꞌ benꞌ Sirofenicia. Bidëꞌ unabëꞌ chi biyebio Jesús bichi be mala yuꞌu z̃iꞌinëꞌ. 27 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ nigula naꞌ:
―Tanëro ruen zi gacaliaꞌ yaca benꞌ Israel, benꞌ naca ca quie z̃iꞌinaꞌ, como danꞌ binacan huen siꞌro yelaꞌ huao ta gao yaca xcuidiꞌ, naꞌ tzechuꞌunroꞌn ta gao yaca becoꞌ daoꞌ.
28 Naꞌ una nigula rëbinëꞌ Jesús:
―Laga canꞌ naoꞌ, Señor, pero lente yaca becoꞌ daoꞌ raoyacabaꞌ yaca pedazo rguino layu ga rao yaca xcuidiꞌ.
29 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Tahuen baonaoꞌ. Beyo z̃an yuꞌu quioꞌ. Babero bichi be mala yuꞌu z̃iꞌiloꞌ.
30 Caora naꞌ bezëꞌë zeyoguëꞌ bedyinnëꞌ z̃an yuꞌu, blëꞌënëꞌ z̃uba z̃iꞌinëꞌ nigula lao belaga, babero bichi be mala yuꞌubiꞌ.
Reyue Jesús tu benꞌ xcuedzo, benꞌ rcaca ruꞌe
31 Naꞌra uzaꞌ Jesús yu nebaba ciudad Tiro, len yu nebaba ciudad Sidón. Udenëꞌ ga reꞌ chi yedyi bdyinnëꞌ ruꞌa lagun Galilea. 32 Lëganꞌ naꞌ ga bdyinnëꞌ, bdyin yaca benꞌ nequiëꞌ tu benꞌ xcuedzo, benꞌ rcaca ruꞌe. Unabayaquëꞌ chi biudëꞌë nëꞌë benꞌ naꞌ. 33 Naꞌra ubigaꞌ Jesús tzalaꞌla len benꞌ naꞌ, pqui Jesús z̃benëꞌ luꞌu naga benꞌ naꞌ, blëpinëꞌ z̃enꞌ quienëꞌ z̃benëꞌ bdaꞌnëꞌn lao ludyi benꞌ xcuedzo, benꞌ rcaca ruꞌe. 34 Caora naꞌ unëꞌë guibá, uz̃iꞌlaꞌadyiꞌnëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ benꞌ naꞌ:
―¡Efata! ―ta inaro diꞌidzaꞌ quiero: ¡Beyalo!
35 Caora naꞌ beyalo naga benꞌ naꞌ barenëꞌ. Lëscanꞌ beyaca ludyinëꞌ benënëꞌ dyëꞌëdi. 36 Naꞌra bë Jesús mandado yaca benꞌ quiëꞌ ta biyëbiyaquëꞌ canꞌ bënëꞌ quie benꞌ naꞌ. Pero ca bënëꞌ leyaquëꞌ mandado, canaꞌ mazara gudyiyaquëꞌ yaca benëꞌ cabëꞌ bë Jesús quie benꞌ naꞌ. 37 Lega begaꞌnyaquëꞌ bebanyaquëꞌ cabëꞌ ruenëꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Yugulu ta rue Jesús nacan dyaꞌa. Hasta yaca benꞌ xcuedzo, reyuenëꞌ leyaquëꞌ reyeyaquëꞌ, lëscanꞌ hasta yaca benꞌ birnë, reyuenëꞌ leyaquëꞌ renëyaquëꞌ.