8
Bgao Jesús tapa mila benëꞌ
(Mt. 15.32‑39)
Guca dza naꞌ bedupa yaca benꞌ zë ganꞌ zë Jesús. Naꞌ babeya ta nuꞌayaquëꞌ ta gaoyaquëꞌ. Lenaꞌ guz̃i Jesús yaca benꞌ quienëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Bareyëchiꞌlaꞌadyaꞌ yaca benꞌ nitaꞌ niga, danꞌ bazio tzona dza naꞌa nitaꞌlëyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ, naꞌ babeya ta nuꞌayaquëꞌ ta gaoyaquëꞌ. Chanꞌ yeseꞌelaꞌyaquëꞌ z̃an yuꞌu quieyaquëꞌ binegaoyaquëꞌ, usuꞌunan leyaquëꞌ tu neza, danꞌ balayaquëꞌ uzaꞌyaquëꞌ zituꞌ.
Naꞌ una yaca benꞌ quie Jesús rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―¿Pero biz̃i huero ta gao yaca benꞌ nitaꞌ niga ga bidyia yuꞌu?
Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bala yëta xtila nuꞌale?
Naꞌ bequëbiyaquëꞌ:
―Gadyin nuꞌandoꞌ.
Naꞌra bë Jesús mandado ureꞌ yaca benëꞌ layu, uz̃iꞌnëꞌ yëta xtila nuꞌa yaca benꞌ quiëꞌ, blidzëꞌ Diuzi rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Xcaleloꞌ.” Naꞌ bz̃uz̃uguëꞌn bëꞌnëꞌn yaca benꞌ quiëꞌ ta udisiyaquëꞌn bëꞌyaquëꞌn yaca benëꞌ. Lëscanꞌ nuꞌa benꞌ quienëꞌ chopa tzona bela daoꞌ. Naꞌ uz̃iꞌ Jesús lëbaꞌ, blidzëꞌ Diuzi ta bëlaꞌiyanëꞌbaꞌ, bënëꞌ mandado ta udisi yaca benꞌ quienëꞌ leyacabaꞌ, bëꞌyaquëꞌbaꞌ yaca benëꞌ. Naꞌ udaoyaquëꞌ hasta beloyaquëꞌ. Biz̃i tayuz̃o begaꞌn sobre igadyi chicuiti gucan. Naꞌ yaca benꞌ udao gucayaquëꞌ cadu tapa mila. Naꞌ bë Jesús mandado yedzatzayaquëꞌ zeyoyaquëꞌ z̃an yuꞌu quieyaquëꞌ. 10 Caora naꞌ uyuꞌunëꞌ luꞌu barco lënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ uzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ yu nebaba Dalmanuta.
Unabayaquëꞌ uluꞌe Jesús tu yelaꞌ huaca quienëꞌ
(Mt. 16.1‑4; Lc. 12.54‑56)
11 Naꞌra bdyin yaca benꞌ naca partido fariseo ganꞌ zë Jesús, uyuꞌulëyaquëꞌ lëbëꞌ huenë. Naꞌ ta hueyaquëꞌ lëbëꞌ prueba unabayaquëꞌ uluꞌenëꞌ leyaquëꞌ tu yelaꞌ huaca quienëꞌ ladza ta ilëꞌëyaquëꞌ. 12 Naꞌ uz̃iꞌlaꞌadyiꞌ Jesús unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bixquienꞌ reꞌen yaca benꞌ nitaꞌ naꞌa ilëꞌëyaquëꞌ huaꞌ tu yelaꞌ huaca quiaꞌ ladza? Tali rniaꞌ leꞌe, bihuaꞌ tu yelaꞌ huaca quiaꞌ ladza ta ilëꞌëyaquëꞌ.
13 Naꞌ pcaꞌn Jesús yaca benꞌ naca partido fariseo, beyuꞌunëꞌ luꞌu barco lënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ, zioyaquëꞌ itzalaꞌ lagun.
Una Jesús quie levadura quie benꞌ naca partido fariseo
(Mt. 16.5‑12)
14 Biz̃i gulaꞌadyiꞌ yaca benꞌ quie Jesús ta nuꞌayaquëꞌ ta gaoyaquëꞌ. Tuzi yëta xtila biꞌayaquëꞌ luꞌu barco naꞌ. 15 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Huele pensari. Gapale cuidado cabëꞌ naca levadura quie benꞌ naca partido fariseo, len benꞌ naca partido Herodes.
16 Naꞌ una yaca benꞌ quie Jesús rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Danꞌ rdzioguero yëta xtila ta gaoro, lenaꞌ unëꞌ canaꞌ.
17 Pero gucabëꞌ Jesús ca naca pensari quieyaquëꞌ biuyoñeꞌeyaquëꞌ cabëꞌ unëꞌ. Canaꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bixquienꞌ nale rdzioguele yëta xtila ta gaole? ¿Bixquienꞌ binetzioñeꞌele, nica reyuele pensari? ¿Bixquienꞌ naca zidi luꞌu guicho laxtaꞌole? 18 ¿Quele birlëꞌële dyëꞌëdi cabëꞌ ruaꞌ? ¿Quele birele dyëꞌëdi cabëꞌ rniaꞌ? ¿Quele agulaꞌadyiꞌle? 19 Cati bz̃uz̃ugaꞌ gaꞌyoꞌ yëta xtila biaꞌ laze ta gao gaꞌyoꞌ mila beꞌmbyu, ¿bala gaꞌ naga ta yuz̃o begaꞌn?
Naꞌ unayaquëꞌ:
―Chipchopa gaꞌ naga.
20 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Lëscanꞌ cati bz̃uz̃ugaꞌ gadyi yëta xtila biaꞌ laze ta gao tapa mila beꞌmbyu, ¿bala chicuiti nadzaꞌ begaꞌn?
Naꞌ unayaquëꞌ:
―Gadyi chicuiti.
21 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Binetzuꞌule pensari ca naca yelaꞌ huaca quiaꞌ?
Beyue Jesús tu benꞌ laochula, benꞌ yedyi Betsaida
22 Naꞌra bdyinyaquëꞌ yedyi Betsaida ga uquiëꞌ yaca benꞌ yedyi naꞌ tu benꞌ laochula ga zë Jesús. Naꞌ unabayaquëꞌ Jesús tu cule ta udëꞌë nëꞌë lao benꞌ laochula. 23 Naꞌ uz̃e Jesús naꞌa benꞌ laochula uquiëꞌnëꞌ lëbëꞌ ruꞌa yedyila. Tanëro bdaꞌnëꞌ z̃enꞌ lao benꞌ laochula, naꞌtera bdaꞌnëꞌ nëꞌë lao benꞌ naꞌ, unabanëꞌ lëbëꞌ chi barelëꞌënëꞌ. 24 Naꞌ una benꞌ laochula rëbinëꞌ Jesús:
―Barelëꞌëdaꞌ yaca benëꞌ. Rnaꞌyaquëꞌ ca quie yaca yaga, pero rzaꞌyaquëꞌ.
25 Naꞌra bedaꞌ Jesús nëꞌë lao benꞌ laochula tatula. Con canaꞌ benaꞌ benꞌ naꞌ dyëꞌëdi, beyaca laohuëꞌ, belëꞌënëꞌ dyëꞌëdi. 26 Naꞌ bë Jesús mandado zeyo benꞌ naꞌ z̃an yuꞌu quiëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Bitzataoꞌ laꞌo yedyi. Biyëboꞌ benëꞌ cabëꞌ biaꞌ quioꞌ beyaca laoloꞌ.
Una Pedro naca Jesús benꞌ Cristo, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi
(Mt. 16.13‑20; Lc. 9.18‑21)
27 Naꞌ uzaꞌ Jesús ziolënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ yedyi Cesarea de Filipo. Naꞌ du tu neza unaba Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Cabiz̃i rna yaca benëꞌ nacaꞌ nëꞌëdiꞌ?
28 Naꞌ una yaca benꞌ quiëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Rna balayaquëꞌ nacoꞌ Juan bautista, babebanloꞌ tatula. Ibalayaquëꞌ rnayaquëꞌ nacoꞌ Elías, naꞌ ibalayaquëꞌ rnayaquëꞌ nacoꞌ itu benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi tiempote.
29 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Naꞌ leꞌe, ¿nuz̃i nale nacaꞌ?
Naꞌ una Pedro rëbinëꞌ Jesús:
―Luëꞌ nacoꞌ benꞌ Cristo, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi.
30 Pero bë Jesús mandado ta nitu nunu yëbiyaquëꞌ nu naquëꞌ.
Una Jesús ca gaca bëꞌ bagatinëꞌ
(Mt. 16.21‑28; Lc. 9.22‑27)
31 Naꞌra uzulao Jesús rusëdinëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ cabëꞌ gaca quienëꞌ yedzagalaotzeguenëꞌ gatinëꞌ dza zazaꞌra. Gudyinëꞌ leyaquëꞌ naquëꞌ bichi yugulu benëꞌ, usebiꞌn yaca benꞌ gula, len yaca xanꞌ pxuzi, len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés lëbëꞌ. Lëscanꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ gutiyaquëꞌ lëbëꞌ, pero huebannëꞌ tatula gaca lao tzona dza. 32 Canaꞌ una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ. Naꞌra uquiëꞌ Pedro Jesús tzalaꞌla tu neza uzulaonëꞌ rdilanëꞌ Jesús, danꞌ una Jesús canꞌ. 33 Pero beyëcho Jesús unëꞌë dyëꞌëdi yaca benꞌ quiëꞌ, udilëꞌ Pedro rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Ubigaꞌ tzalaꞌla Satanás. Biracoꞌ pensari quie Diuzi, racoꞌ pensari quie benëꞌzi.
34 Naꞌra guz̃i Jesús yaca benꞌ quiëꞌ len yaca los demás benꞌ nitaꞌ naꞌ, unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―Chi nu yaca benëꞌ reꞌen inao nëꞌëdiꞌ, ruen zi bira inaoyaquëꞌ ca rna pensari quieyaquëꞌ. Ruen zi bidzebiyaquëꞌ inaoyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ yugu dza, baꞌalaꞌcazi ruen z̃udyi guti yaca benëꞌ leyaquëꞌ. 35 Nu benꞌ rdzebi inao nëꞌëdiꞌ, danꞌ rdzebinëꞌ gatinëꞌ tanun quiaꞌ, bihueꞌ Diuzi lëbëꞌ yelaꞌ neban tuzioli. Pero nu benꞌ inao nëꞌëdiꞌ, birdzebinëꞌ gatinëꞌ tanun quiaꞌ len tanun quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi, hueꞌ Diuzi lëbëꞌ yelaꞌ neban tuzioli. 36 ¿Biz̃i gan de quie nu benꞌ anaca quiëꞌ lao yugulute ta de lao yedyi layu, chi bigataꞌ yelaꞌ neban quienëꞌ tuzioli? 37 ¿Ca gacala dumi reꞌennan ta gaꞌo yaca benëꞌ yelaꞌ neban tuzioli? 38 Chi nu benꞌ chuꞌunlaꞌadyiꞌ nëꞌëdiꞌ yedueꞌyaquëꞌ hue quieyaquëꞌ canꞌ rniaꞌ zacaꞌlao lao yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, benꞌ birue quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi, benꞌ rue xquia, lëscanꞌ nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ, huaruꞌunlaꞌadyaꞌ leyaquëꞌ cati yeguidaꞌ inabiꞌa lao yedyi layu ca rey. Zeyuꞌa yelaꞌ huaca quie Xuzaꞌ Diuzi len yaca ángel naca laꞌiya quienëꞌ.