9
Lëscanꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Tali rniaꞌ leꞌe, binegati bala leꞌe nitaꞌ niga len nëꞌëdiꞌ tu binelëꞌële ca naca yelaꞌ rnabëꞌ quie Diuzi.
Cabëꞌ guca bëꞌ betzaꞌ cuin Jesús zacaꞌlao lao yaca benꞌ quienëꞌ
(Mt. 17.1‑13; Lc. 9.28‑36)
Guca lao xopa dza, uzaꞌ Jesús uquiëꞌnëꞌ Pedro, len Santiago, len Juan zioyaquëꞌ urëyaquëꞌ lao ledaꞌ ga zu tu yaꞌa z̃e. Caora badyiayaquëꞌ laona, naꞌ bazë Jesús zacaꞌlao lao yaca benꞌ quiëꞌ cati betzaꞌ cuinnëꞌ. Naꞌ guca z̃abanëꞌ tu laꞌariꞌ bezëri di. Ni tu yaca benꞌ rguibi laꞌariꞌ bisaqueꞌyaquëꞌ quibiyaquëꞌ laꞌariꞌ gacan bezëri ca guca z̃abanëꞌ. Naꞌ blëꞌëyaquëꞌ abdyin Elías len Moisés ruꞌelëyaquëꞌ Jesús diꞌidzaꞌ. Naꞌra una Pedro rëbinëꞌ Jesús:
―Maestro, tahuen naꞌ nezëndoꞌ lëndoꞌ luëꞌ niga. Ben lato huendoꞌ tzona yuꞌu daoꞌ de guiz̃i. Huendoꞌ tun quioꞌ, itun quie Moisés, itun quie Elías.
Naꞌ begaꞌn benꞌ quie Jesús rdzebiyaquëꞌ. Pero danꞌ unë Pedro naꞌ, binezinëꞌ bi nëꞌ. Naꞌra bdyin tu beo bdubin leyaquëꞌ ganꞌ nitaꞌyaquëꞌ. Biz̃i lado beo naꞌ beyaquëꞌ rchiꞌ Diuzi unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Lëz̃iꞌinaꞌ niga, lega nedyëꞌëdaꞌnëꞌ. Ulezënaga cabëꞌ rnanëꞌ.
Caora naꞌ blëꞌëyaquëꞌ ituzi Jesús zënëꞌ, ganura blëꞌëyaquëꞌ.
Naꞌ cati reyëziyaquëꞌ lëꞌë yaꞌa, bë Jesús mandado nitu nunu yëbiyaquëꞌ cabëꞌ blëꞌëyaquëꞌ hasta quie gatinëꞌ naꞌ yebannëꞌ lëbëꞌ, benꞌ naca bichi yugulu benëꞌ. 10 Quie lenaꞌ nitu nunu gudyiyaquëꞌ cabëꞌ blëꞌëyaquëꞌ ganꞌ, pero bëꞌyaquëꞌ diꞌidzaꞌ entre lëziyaquëꞌ como danꞌ biuyoñeꞌeyaquëꞌ bi na diꞌidzaꞌ quiëꞌ caora unëꞌ gatinëꞌ naꞌ yebannëꞌ tatula. 11 Naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―¿Tabala naꞌ ca ina yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés de que tanëro ruen zi yeguida Elías, naꞌtera guida benꞌ iseꞌelaꞌ Diuzi?
12 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Tabala naꞌ hueguida Elías tanëro ta yecubinëꞌ yugulute. ¿Quele binezile danꞌ rna lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi cabëꞌ gaca quiaꞌ nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ? Rnën lëꞌë guichi naꞌ danꞌ yedzagalaohuaꞌ usacaꞌ yaca benëꞌ nëꞌëdiꞌ bizinaquezi. 13 Pero rniaꞌ leꞌe, babida benꞌ naca Elías, pero naꞌ psacaꞌyaquëꞌ lëbëꞌ bizinaquezi laga con ca rna lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi.
Beyue Jesús tu biꞌbyu yuꞌu bichi be mala
(Mt. 17.14‑21; Lc. 9.37‑43)
14 Ude beyudyi naꞌ, zezaꞌyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ ga nitaꞌ yaca los demás benꞌ quie Jesús. Naꞌ blëꞌëyaquëꞌ nitaꞌ benꞌ zë ganꞌ. Naꞌ nitaꞌrë yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés uyuꞌuyaquëꞌ huenë len yaca benꞌ quie Jesús. 15 Caora blëꞌëyaquëꞌ Jesús, begaꞌnyaquëꞌ bebanziyaquëꞌ, uyuꞌuyaquëꞌ be, bdyinyaquëꞌ ga zë Jesús, gapayaquëꞌ lëbëꞌ diuz̃i. 16 Naꞌ una Jesús gudyinëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ:
―¿Biz̃i una benꞌ rusëdi ley quie Moisés uyuꞌuyaquëꞌ huenë len leꞌe?
17 Caora naꞌ una tu benꞌ zë gaꞌalaꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Maestro, nequiꞌa tu z̃iꞌinaꞌ byu niga. Yuꞌubiꞌ bichi be mala, biraca inëbiꞌ, biraca yebiꞌ. 18 Con gatezi rede yelaꞌ hueꞌ xiꞌibiꞌ daꞌabiꞌ, rguinlëbiꞌ yu. Bëꞌ debiꞌ layu, rulio rulibibiꞌ, rao leibiꞌ, raca bdyinꞌ ruꞌabiꞌ. Danꞌ raca quiebiꞌ canaꞌ, bayëchiꞌ gula raca quiebiꞌ. Aonabaꞌ yaca benꞌ quioꞌ chi biyebioyaquëꞌ bichi be mala yuꞌubiꞌ, pero biuz̃aqueꞌyaquëꞌ.
19 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ:
―¡Ay, leꞌe benꞌ birale! ¿Bala iza reꞌennan yegaꞌnliaꞌ leꞌe hasta que galele cabëꞌ rniaꞌ? ¿Bala iza reꞌennan suedaꞌ suliaꞌ leꞌe? Uletzexiꞌbiꞌ guidabiꞌ niga.
20 Naꞌ yexiꞌyaquëꞌbiꞌ. Caora blëꞌë bichi be mala Jesús, bëꞌ naꞌ guca quie biꞌbyu ca z̃uguti. Naꞌ bguꞌumbiꞌ layu, rz̃izibiꞌ, rdulabiꞌ, raca bdyinꞌ ruꞌabiꞌ. 21 Naꞌ unaba Jesús rëbinëꞌ xuzibiꞌ:
―¿Gaca bazio naꞌ ulëna?
Biz̃i unë xuzibiꞌ:
―Nenacatebiꞌ xcuidiꞌ ulëna. 22 Zë lasa babzalan lëbiꞌ laguiꞌ, babzalan lëbiꞌ luꞌu yao ta udyiaguiꞌn lëbiꞌ, pero birzaqueꞌn. Naꞌ chanꞌ gacoꞌ yeyueloꞌbiꞌ, yeyëchiꞌlaꞌadyoꞌ nëtoꞌ gacalëloꞌ nëtoꞌ.
23 Naꞌra una Jesús gudyinëꞌ lëbëꞌ:
―Binaoꞌ chanꞌ gacoꞌ. Chi rzudyiꞌilëloꞌ nëꞌëdiꞌ, huaca hueloꞌ yugulute.
24 Biz̃i naꞌ unë xuzi xcuidiꞌ naꞌ zidzo rëbinëꞌ Jesús:
―Rzudyiꞌiliaꞌ luëꞌ, gacalaoꞌ nëꞌëdiꞌ ta sudyiꞌiliaꞌ luëꞌ mazara.
25 Caora blëꞌë Jesús bdupa yaca benꞌ zë ga zënëꞌ, naꞌ udilanëꞌ bichi be mala unëꞌ rëbinëꞌn:
―Dyin quioꞌ bire birnë biꞌ niga. Rniaꞌ luëꞌ, bero ganꞌ yuꞌuloꞌ naꞌ, bira huelaoꞌbiꞌ tatula.
26 Naꞌ uredyiyaꞌ bichi be mala pxizin biꞌbyu tatula, begaꞌmbiꞌ debiꞌ ca benꞌ huati. Lenaꞌ una yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ:
―Bagutibiꞌ.
27 Naꞌra bëxo Jesús naꞌabiꞌ ta bechisanëꞌbiꞌ, bezubiꞌ.
28 Ude beyudyi naꞌ, caora uyuꞌu Jesús lënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ luꞌu yuꞌu, naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―¿Bixquienꞌ biuz̃aqueꞌndoꞌ yebiondoꞌ bichi be mala?
29 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Ca naca bichi be mala bebiogaꞌ, chi bihueꞌlële Diuzi diꞌidzaꞌ, chi bihuele ubasi, biyerona.
Tatula una Jesús cabëꞌ gaca quienëꞌ bëꞌ gatinëꞌ
(Mt. 17.22‑23; Lc. 9.43‑45)
30 Naꞌ bezaꞌ Jesús lënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ zioyaquëꞌ yedeyaquëꞌ estado Galilea. Naꞌ biguꞌun Jesús inezi yaca benëꞌ yedeyaquëꞌ ganꞌ naꞌ, 31 danꞌ ruzioñeꞌenëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ, gudyinëꞌ leyaquëꞌ cabëꞌ gaca quiëꞌ, benꞌ naca bichi yugulu benëꞌ. Naꞌra gudyinëꞌ leyaquëꞌ usedyin yaca benëꞌ lëbëꞌ lao naꞌa benꞌ rnabëꞌ ta gutiyaquëꞌ lëbëꞌ, pero gaca lao tzona dza huebannëꞌ tatula. 32 Pero biuyoñeꞌe yaca benꞌ quiëꞌ canꞌ unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ. Naꞌ bibeyaz̃oyaquëꞌ inabayaquëꞌ lëbëꞌ.
Unë Jesús quie benꞌ nacara belao
(Mt. 18.1‑5; Lc. 9.46‑48)
33 Biz̃i bdyin Jesús lënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ ciudad Capernaum tatula, beyuꞌuyaquëꞌ luꞌu yuꞌu ganꞌ uzaꞌyaquëꞌ. Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ:
―¿Biz̃i diꞌidzaꞌ ruꞌelële laguedyile danꞌ zezaꞌle huenë cati zezaꞌro tu neza?
34 Pero bibequëbiyaquëꞌ begaꞌnyaquëꞌ chizi danꞌ zezaꞌyaquëꞌ rnëyaquëꞌ tu neza quie nula leyaquëꞌ nacara benꞌ belao. 35 Naꞌ ureꞌ Jesús gudyinëꞌ yaca chipchopa benꞌ quienëꞌ ta ibigaꞌyaquëꞌ ganꞌ reꞌnëꞌ. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Nu leꞌe reꞌen gaca benꞌ belaora entre leꞌe, ruen zi gaquëꞌ benꞌ zenaote quie leꞌe, benꞌ gacalë laguedyi.
36 Naꞌra guz̃i Jesús tu xcuidiꞌ bzunëꞌbiꞌ gatzo laꞌo ganꞌ nitaꞌyaquëꞌ. Te naꞌ uz̃iꞌnëꞌbiꞌ bdyianëꞌbiꞌ laz̃ibinëꞌ unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
37 ―Nu benꞌ rziꞌ tu xcuidiꞌ ca biꞌ niga lao laohuaꞌ nëꞌëdiꞌ, rziꞌrënëꞌ nëꞌëdiꞌ. Naꞌ tu benꞌ rziꞌ nëꞌëdiꞌ, quele tuzaꞌ nëꞌëdiꞌ rziꞌnëꞌ, lëscanꞌ rziꞌrënëꞌ benꞌ pseꞌelaꞌ nëꞌëdiꞌ.
Nu benꞌ birue condre raꞌo, nacacazi quieyaquëꞌ ca quie benꞌ rnëcule raꞌo
(Lc. 9.49‑50; Mt. 10.42)
38 Naꞌra una Juan rëbinëꞌ Jesús:
―Maestro, bablëꞌëndoꞌ rda tu benëꞌ rzëtoguëꞌ rnanëꞌ laoloꞌ rebioguëꞌ bichi be mala yuꞌu benëꞌ. Naꞌra gudyindoꞌnëꞌ bira huenëꞌn danꞌ binaquëꞌ tu cueꞌ quiero.
39 Pero una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Gabi yëbile nu benꞌ rue canaꞌ, como danꞌ chi nu yaca benëꞌ rueyaquëꞌ yelaꞌ huaca rzëtoyaquëꞌ laohuaꞌ, quele condre nëꞌëdiꞌ rnëyaquëꞌ. 40 Nu benꞌ birue condre raꞌo, nacacazi quieyaquëꞌ ca quie benꞌ rnëcule raꞌo. 41 Nutezi benꞌ gun leꞌe bi cosa siquiera tu vaso nisa nun quie nacale benꞌ quiaꞌ, huaguiz̃ucazi Diuzi lëbëꞌ.
Nacan z̃udyi gula chi huero xquia
(Mt. 18.6‑9; Lc. 17.1‑2)
42 ’Nutezi benꞌ rudzeꞌyela tu xcuidiꞌ rale quiaꞌ ta huebiꞌ xquia, hue Diuzi lëbëꞌ castigo huala gula. Tadyaꞌacala quienëꞌ irio tu yo z̃e len du lubaꞌnëꞌ tzechuꞌun yaca benëꞌ lëbëꞌ luꞌu yao z̃e, quele ca castigo hue Diuzi lëbëꞌ. 43 Chi rnën leꞌe huelële naꞌale tamala, nacaran dyaꞌa ichugulen tziole guibá ca benꞌ nedyipa nëꞌë, quele ca zu rupa naꞌale tziole guiꞌ gabila ga bireyulan, 44 ga gao bëla benëꞌ tuzioli, bireyula guiꞌ. 45 Lëscanꞌ chi rnën leꞌe huelële niꞌale tamala, nacaran dyaꞌa ichugurëlen tziole guibá ca benꞌ nedyipa niꞌe, quele ca zu rupa niꞌale tziole guiꞌ gabila bireyulan, 46 ga gao bëla benëꞌ tuzioli, bireyula guiꞌ. 47 Lëscanꞌ chi rnën leꞌe huelële laole tamala, nacaran dyaꞌa cuiolen tziole guibá ca benꞌ nero yolaohue, quele ca ta tziole guiꞌ gabila len rupa laꞌa yolaole, 48 ga gao bëla benëꞌ tuzioli, bireyula guiꞌ.
49 ’Cabëꞌ rudzeꞌ benëꞌ zediꞌ luꞌu bëꞌëlaꞌ, canaꞌ udzeꞌ Diuzi guiꞌ luꞌu benëꞌ. 50 De ga hue zediꞌ dyin, pero chanꞌ aodyiaguiꞌn, bira huen dyin, ¿biz̃i huero ta iyacan huen dyin tatula? Quie lenaꞌ bigacale ca benꞌ aodyiaguiꞌ, benꞌ birue dyin, mejorla nitaꞌlële laguedyile dyëꞌëdi, bitilale.