10
Una Jesús quie benꞌ rsan laguedyi
(Mt. 19.1‑12; Lc. 16.18)
Naꞌra uzaꞌ Jesús lënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ ciudad Capernaum zioyaquëꞌ estado Judea, lëscanꞌ zioyaquëꞌ tzalaꞌla yao Jordán. Con ga zioyaquëꞌ redupa yaca benëꞌ ganꞌ zë Jesús. Naꞌ ca modo quie Jesús, bezulaonëꞌ rusëdinëꞌ yaca benëꞌ. Biz̃i naꞌ bdyin chopa tzona benꞌ naca partido fariseo ganꞌ naꞌ ta hueyaquëꞌ trampa quie Jesús iguinonëꞌ lao diꞌidzaꞌ quienëꞌ. Quie lenaꞌ unabayaquëꞌ lëbëꞌ chi ruꞌen lato usan yaca benëꞌ nigula quieyaquëꞌ. Naꞌ una Jesús bequëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bi na lëꞌë guichi bë Moisés?
Naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Bëꞌ Moisés lato hue yaca benëꞌ tu guichi ta usanyaquëꞌ nigula quieyaquëꞌ.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Yelaꞌ zidi quie yaca benëꞌ bëꞌ Moisés lato usanyaquëꞌ nigula quieyaquëꞌ. Pero binacan canaꞌ dza naꞌ caora ulëchi Diuzi dyilayu udixonëꞌ yugulu ta de. “Lëdza naꞌ bzaloguëꞌ chopa benëꞌ, tu beꞌmbyu len tu nigula.” Quie lenaꞌ rsan yaca beꞌmbyu xuzi z̃nëꞌë ta rzulënëꞌ nigula quienëꞌ. Canaꞌ naca quieyaquëꞌ ca quie tuzi benëꞌ. Bira nacayaquëꞌ chopa, dechanꞌ nacayaquëꞌ ca quie tuzi benëꞌ. Quie lenaꞌ bireyaꞌalaꞌ usan yaca benëꞌ laguedyiyaquëꞌ como danꞌ bë Diuzi gacayaquëꞌ tuzi.
10 Biz̃i caora bedyin Jesús lënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ luꞌu yuꞌu, naꞌ unabarayaquëꞌ Jesús quie benꞌ rsan laguedyi. 11 Naꞌ una Jesús:
―Nu benꞌ rsan nigula quie, naꞌ rzulënëꞌ nigula tula, nacan xquia quienëꞌ lao Diuzi, bënëꞌ yelaꞌ stuꞌ quie nigula quienëꞌ. 12 Lëscanꞌ chi rsan nigula beꞌmbyu quienëꞌ, naꞌ rzulënëꞌ beꞌmbyu tula, nacan xquia quienëꞌ lao Diuzi, bënëꞌ yelaꞌ stuꞌ quie beꞌmbyu quienëꞌ.
Bëlaꞌiya Jesús yaca xcuidiꞌ
(Mt. 19.13‑15; Lc. 18.15‑17)
13 Naꞌra bdyin yaca benëꞌ ganꞌ zë Jesús nequiëꞌyaquëꞌ z̃iꞌiyaquëꞌ ta udaꞌnëꞌ nëꞌë guichoyacabiꞌ huelaꞌiyanëꞌ leyacabiꞌ. Pero udila yaca benꞌ quie Jesús yaca benꞌ nequiëꞌ z̃iꞌine. 14 Caora blëꞌë Jesús udila yaca benꞌ quiëꞌ leyaquëꞌ, naꞌ bdzaꞌnëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ:
―Biudzunle yaca xcuidiꞌ. Guidagarayacabiꞌ ni como danꞌ ca naca quieyacabiꞌ, rue quieyacabiꞌ ca rna xuziyacabiꞌ, lëcanaꞌ nacarën quie benꞌ zio rue quie Diuzi. 15 Tali rniaꞌ leꞌe, chi nu yaca benꞌ birue quieyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi ca rue xcuidiꞌ quie xuzibiꞌ, bisaqueꞌ yeyoyaquëꞌ guibá ganꞌ zu Diuzi.
16 Naꞌ bdyia Jesús tu huio xcuidiꞌ laz̃ibinëꞌ bdëꞌë nëꞌë guichoyacabiꞌ bëlaꞌiyanëꞌ yuguluyacabiꞌ.
Tu benꞌ uñaꞌa bëꞌlënëꞌ Jesús diꞌidzaꞌ
(Mt. 19.16‑30; Lc. 18.18‑30)
17 Naꞌra caora beyuꞌu Jesús neza azeyolënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ, naꞌ bdyin tu benꞌ uyuꞌu be, uditzu z̃ibinëꞌ lao Jesús unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Maestro, benꞌ huen nacoꞌ. Nainaoꞌ, ¿ca biz̃i reyaꞌalaꞌ huaꞌ ta gataꞌ yelaꞌ neban quiaꞌ tuzioli?
18 Naꞌ una Jesús:
―¿Bixquienꞌ naoꞌ nacaꞌ benꞌ huen? Tahuencazi naoꞌ canaꞌ, como tuzi Diuzi naquëꞌ benꞌ huen. 19 Luëꞌ baneziloꞌ ca rna lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi: “Biutiloꞌ nigula quie benꞌ tula. Bigutioꞌ benëꞌ. Bicuanloꞌ quie benëꞌ. Bisiuꞌ benëꞌ yëꞌ. Udapalaꞌn xuzoꞌ len z̃naoꞌ.”
20 Naꞌra unë benꞌ naꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Yugulu ca rnaoꞌ, rue quiecazaꞌn zaꞌcazaꞌ naohuaꞌn desde nacatiaꞌ xcuidiꞌ.
21 Caora naꞌ unaꞌ Jesús laohuëꞌ nedyëꞌënëꞌ lëbëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―De tu ta nerdziogueloꞌ hueloꞌ. Bëtiꞌ yugulu ta de quioꞌ, naꞌ uz̃iꞌ dumi naꞌ, bëꞌ yaca benꞌ yëchiꞌ len. Canaꞌ gunra Diuzi taz̃era quioꞌ bëꞌ yedyinloꞌ guibá. Naꞌ uda unao nëꞌëdiꞌ gacoꞌ benꞌ quiaꞌ.
22 Pero cati be benꞌ naꞌ canꞌ una Jesús, naꞌ begaꞌnnëꞌ guquenëꞌ beyëchiꞌ gula, como danꞌ naquëꞌ benꞌ uñaꞌa huala gula.
23 Naꞌ unaꞌ Jesús yaca benꞌ quiëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Zëdi gula nacan quie benꞌ uñaꞌa ta yeyoyaquëꞌ guibá ganꞌ zu Diuzi.
24 Naꞌra bebanzi yaca benꞌ quie Jesús cabëꞌ unëꞌ quie benꞌ uñaꞌa. Pero tatula unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Bichaꞌ, zëdi gula nacan ta yeyo ga zu Diuzi yaca benꞌ rzudyiꞌilë dumi quieyaquëꞌ ta gacalën leyaquëꞌ yeyoyaquëꞌ guibá. 25 Nacaran yalo te tu camello naga yëchiꞌ, quele ca ta tzuꞌu benꞌ uñaꞌa guibá ganꞌ zu Diuzi.
26 Naꞌ bebanzi yaca benꞌ quie Jesús unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Chi nacan zëdi gula quie benꞌ uñaꞌa, ¿nuz̃i saqueꞌ yeyo guibá ganꞌ zu Diuzi?
27 Naꞌ unaꞌ Jesús leyaquëꞌ unëꞌ:
―Tu ta bisaqueꞌ hue yaca benëꞌ, Diuzi sí, huazaqueꞌnëꞌ huenëꞌn, como danꞌ raca Diuzi ruenëꞌ yugulute.
28 Naꞌ una Pedro rëbinëꞌ Jesús:
―Señor, nëtoꞌ bapcaꞌnndoꞌ yugulu ta de quiendoꞌ cuenda zaꞌndoꞌ naondoꞌ luëꞌ.
29 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Nacan tali canꞌ rniaꞌ leꞌe. Con nutiꞌtezi benꞌ pcaꞌn nu yuꞌu quieyaquëꞌ, nu bichi, nu zane, nu xuzi, nu z̃nëꞌë, nu z̃gule, nu z̃iꞌine, nu layela quie, nun quie naoyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ rue quieyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, 30 hueyuꞌera Diuzi tu gayuhua mazara quieyaquëꞌ dza rdayaquëꞌ lao yedyi layu. Hueyuꞌera Diuzi quieyaquëꞌ nu yuꞌu, nu bichi, nu zane, nu z̃nëꞌë, nu z̃iꞌine, nu layela quie, baꞌalaꞌcazi rue yaca benëꞌ lëyaquëꞌ bizinaquezi. Lëscanꞌ hueꞌ Diuzi lëyaquëꞌ yelaꞌ neban tuzioli bëꞌ bayedyinyaquëꞌ guibá ganꞌ zu Diuzi. 31 Pero bala benꞌ naca benꞌ belao niga lao yedyi layu, bira gacayaquëꞌ benꞌ belao dza yedyinyaquëꞌ ga zu Diuzi. Lëscanꞌ bala benꞌ binaca benꞌ belao niga lao yedyi layu, huacayaquëꞌ benꞌ belao dza yedyinyaquëꞌ ga zu Diuzi.
Una Jesús tatula cabëꞌ gaca bëꞌ gatinëꞌ
(Mt. 20.17‑19; Lc. 18.31‑34)
32 Naꞌ bëꞌ bezaꞌ Jesús lënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ, zeyuꞌuyaquëꞌ neza ta yedyinyaquëꞌ ciudad Jerusalén. Naꞌ udyialao Jesús lao yaca benꞌ quiëꞌ. Naꞌ tu bebanzi yaca benꞌ quiëꞌ birdzebi Jesús tzionëꞌ ciudad Jerusalén. Naꞌ unao yaca benꞌ quienëꞌ lëbëꞌ du rdzebiyaquëꞌ bi gaca quieyaquëꞌ. Naꞌ guz̃i Jesús leyaquëꞌ ta tzez̃eyaquëꞌ lëbëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ bi gaca quienëꞌ ciudad Jerusalén. 33 Canaꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Ulezëcara nagale. Tzioro Jerusalén ga usacaꞌ yaca benëꞌ nëꞌëdiꞌ, benꞌ naca bichi yugulu benëꞌ, tamala. Usedyinyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ lao naꞌa yaca xanꞌ pxuzi len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés. Huachugubëꞌyaquëꞌ quiaꞌ inayaquëꞌ reyaꞌalaꞌ gatiaꞌ. Naꞌ usedyinyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ lao naꞌa yaca benꞌ uzaꞌ yedyi tula. 34 Naꞌ utitu yaca benꞌ uzaꞌ yedyi tula nëꞌëdiꞌ. Hueyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ ziꞌ, udaꞌyaquëꞌ z̃enꞌ laohuaꞌ, gutiyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ. Pero bëꞌ gaca lao tzona dza, huebanaꞌ tatula.
Unaba Santiago len Juan tu cule lao Jesús
(Mt. 20.20‑28)
35 Naꞌra Santiago len Juan, benꞌ z̃iꞌi Zebedeo, ubigaꞌyaquëꞌ ga zë Jesús unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Maestro, reꞌenndoꞌ gunloꞌ ca ta inabandoꞌ luëꞌ.
36 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Biz̃i reꞌenle gunaꞌ leꞌe?
37 Naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Reꞌenndoꞌ gunoꞌ lato ta cueꞌndoꞌ tzalaꞌ huio cuëtalaoꞌ ga tzereꞌloꞌ inabëꞌloꞌ lao yedyi layu.
38 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Binezile cabiz̃i inabale gunaꞌ. ¿Huazuele sacale cabëꞌ usaca benëꞌ nëꞌëdiꞌ? ¿Huazuele yedzagalaole cabëꞌ yedzagalaohuaꞌ?
39 Naꞌ bequëbiyaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Huazuendoꞌ.
Naꞌ biz̃i una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Tali naꞌ ca nale. Usacacazi benëꞌ leꞌe cabëꞌ usacayaquëꞌ nëꞌëdiꞌ, lëscanꞌ yedzagalaocazile cabëꞌ yedzagalaohuaꞌ. 40 Pero bisaqueꞌ gunaꞌ leꞌe lato cueꞌle tzalaꞌ huio cuëtaꞌ ga tzeriꞌa como danꞌ binaca parte quiaꞌ gunaꞌ leꞌe lato cueꞌle cuëtaꞌ. Naca parte quie Diuzi hueꞌnëꞌ lato nu benꞌ cueꞌ cuëtaꞌ lëꞌënaꞌ.
41 Naꞌra cati unezi yaca los demás benꞌ quie Jesús cabëꞌ unaba Santiago len Juan hueꞌnëꞌ quieyaquëꞌ, naꞌ bdzaꞌyaquëꞌ leyaquëꞌ. 42 Pero guz̃i Jesús leyaquëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Leꞌe nezile dyëꞌëdi cabëꞌ rue yaca benꞌ naca gobierno, rnabëꞌyaquëꞌ ziꞌlaza. Lega rueyaquëꞌ mandado zëdi ta rue yaca benëꞌ. 43 Pero leꞌe bireyaꞌalaꞌ huele canaꞌ. Nu leꞌe reꞌen gaca benꞌ z̃e entre leꞌe, reyaꞌalaꞌ gaquëꞌ benꞌ gaxo, benꞌ gacalë laguedyi. 44 Nu leꞌe reꞌen gaca benꞌ belao entre leꞌe, reyaꞌalaꞌ gaquëꞌ ca quie mozo quiele. 45 Hasta nëꞌëdiꞌ, benꞌ naca bichi yugulu benëꞌ, quele bidaꞌ ta gaca yaca benëꞌ ca yaca mozo quiaꞌ, bidaꞌ ta gacaꞌ ca quie mozo quieyaquëꞌ. Lëscanꞌ bidaꞌ ta gatiaꞌ quiz̃ugaꞌ quie xquia quieyaquëꞌ cuenda gataꞌ yelaꞌ neban quieyaquëꞌ tuzioli.
Beyue Jesús benꞌ laochula, benꞌ lao Bartimeo
(Mt. 20.29‑34; Lc. 18.35‑43)
46 Naꞌ bdyin Jesús lënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ yedyi Jericó. Caora udeyaquëꞌ yedyi, naꞌ bazëyaquëꞌ ruꞌa yedyi, caora naꞌ bdupa yaca benꞌ zë ganꞌ zënëꞌ. Biz̃i cuëta neza ureꞌ tu benꞌ laochula, benꞌ lao Bartimeo. Naquëꞌ z̃iꞌi Timeo, ureꞌnëꞌ tu neza rnabëꞌ caridad. 47 Naꞌra caora benëꞌ bazaꞌ Jesús, benꞌ yedyi Nazaret, uzulaonëꞌ rnënëꞌ zidzo rëbinëꞌ Jesús:
―¡Jesús, z̃iꞌi suba rey David, yeyëchiꞌlaꞌadyoꞌ nëꞌediꞌ!
48 Naꞌ udila yaca benëꞌ lëbëꞌ gudyiyaquëꞌ ta cueꞌnëꞌ chizi, pero unërëꞌ zidzora uredyiyaꞌnëꞌ:
―Z̃iꞌi suba rey David, yeyëchiꞌlaꞌadyoꞌ nëꞌëdiꞌ.
49 Naꞌ biz̃i uleza Jesús unëꞌ rëbinëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ:
―Uleyëbi benꞌ naꞌ guidëꞌ ni.
Naꞌ uyoyaquëꞌ yexiꞌyaquëꞌ lëbëꞌ gudyiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Bidzeboꞌ, uzuli, yaꞌ, como danꞌ rëz̃i Jesús luëꞌ.
50 Naꞌ ulëchonëꞌ gabán quienëꞌ, laozulitenëꞌ zionëꞌ ga zë Jesús. 51 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―¿Biz̃i reꞌenloꞌ huaꞌ quioꞌ?
Naꞌ una benꞌ laochula:
―Maestro, reꞌendaꞌ yeyueloꞌ laohuaꞌ.
52 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Danꞌ rzudyiꞌilëloꞌ nëꞌëdiꞌ, quie lenaꞌ babeyaca laoloꞌ. Baoca, yeyo.
Biz̃i caora una Jesús canaꞌ, beyaca laohuëꞌ belëꞌënëꞌ, ziolënëꞌ Jesús tu neza.