11
Cabëꞌ guca bëꞌ uyo Jesús ciudad Jerusalén
(Mt. 21.1‑11; Lc. 19.28‑40; Jn. 12.12‑19)
Naꞌra bdyinyaquëꞌ ga zu tu yaꞌa laonan yaꞌa Olivos. Baruen bago ta idyinyaquëꞌ ciudad Jerusalén. Lëscanꞌ banacaten gaꞌalaꞌ len yedyi Betfagé len yedyi Betania. Naꞌ useꞌelaꞌ Jesús chopa benꞌ quiëꞌ unëꞌ rëbinëꞌyaquëꞌ:
―Uletzio yedyi reꞌ niꞌ. Bëꞌ zaidyinle ruꞌa yedyi, huadzelele tu burra daoꞌ neriobaꞌ nunu necuia lëbaꞌ. Naꞌ ixëdyilebaꞌ yequiëꞌlebaꞌ nila. Yeyudyi uhuenaꞌbaꞌ dyin, natzesanlebaꞌ. Chi inaba yaca benëꞌ leꞌe bixquienꞌ rexëdyilebaꞌ, naꞌ yëbileyaquëꞌ: Reꞌen xaꞌnndoꞌ lëbaꞌ. Bëꞌ yeyudyi uhuenëꞌbaꞌ dyin, canaꞌ idesanndoꞌbaꞌ.
Naꞌ uzaꞌyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ tu neza ganꞌ zë burra daoꞌ neriobaꞌ cuëta ruꞌa yuꞌu. Naꞌ pxëdyiyaquëꞌbaꞌ. Biz̃i naꞌ unë yaca benꞌ nitaꞌ bago unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ benꞌ quie Jesús:
―¿Bixquienꞌ rxëdyile burra daoꞌ naꞌ?
Naꞌra bequëbiyaquëꞌ gudyiyaquëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ cabëꞌ gudyi Jesús leyaquëꞌ. Naꞌra psan yaca benëꞌ leyaquëꞌ yequiëꞌyaquëꞌ burra daoꞌ. Naꞌ zezaꞌyaquëꞌ bedyinlëyaquëꞌ ga zë Jesús. Ulëchoyaquëꞌ gabán quieyaquëꞌ uxubayaquëꞌn xcuꞌudzu burra daoꞌ, udyia Jesús lëbaꞌ. Naꞌ uzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ udixu yaca benëꞌ gabán quieyaquëꞌ tu neza ta gapalaꞌnyaquëꞌ lëbëꞌ. Lëscanꞌ uchugo yaca benëꞌ bena yaga dyia laꞌagaꞌ udixuyaquëꞌn tu neza ganꞌ te Jesús.
Naꞌ yaca benꞌ zenao lëbëꞌ tu neza len yaca benꞌ udyialao lao len lëbëꞌ, uzulaoyaquëꞌ rbedyiyaꞌyaquëꞌ unayaquëꞌ:
―¡Naca Xuziro Diuzi benꞌ z̃e! ¡Benꞌ laꞌiya nacoꞌ, bidoꞌ tanun quie Diuzi!
10 ¡Laꞌiya naca xlatoꞌ ta zezaꞌra lao xlato xuzixtaꞌoro rey David! ¡Naca Xuziro benꞌ z̃e!
11 Canaꞌ bdyin Jesús ciudad Jerusalén, uyuꞌunëꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra zu naꞌ. Te beyudyi unaꞌnëꞌ duz̃e cabëꞌ naca naꞌ, naꞌ zezaꞌlënëꞌ lao chipchopa benꞌ quienëꞌ zioyaquëꞌ yedyi Betania danꞌ bazaꞌ rdzeꞌ.
Bdzeꞌdeꞌ Jesús yaga higo ta bidyian taz̃ixi
(Mt. 21.18‑19)
12 Naꞌ beteyu zila, bezaꞌnëꞌ Betania ziolënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ cati uduenëꞌ. 13 Naꞌ blëꞌë Jesús zituꞌ zu tu yaga higo badyian laꞌagaꞌ. Naꞌ uyoguëꞌ ta inëꞌë chi bidyian taz̃ixi. Pero bibi taz̃ixi dyian, puro laꞌagaꞌ dyian danꞌ quele tiempo quien. 14 Naꞌ unë Jesús gudyinëꞌ yaga:
―Desde naꞌa bira cuialoꞌ taz̃ixi ta gao yaca benëꞌ.
Biz̃i naꞌ be yaca benꞌ quiëꞌ cabëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ yaga.
Blao Jesús yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ ruꞌa idaoꞌ rnabëꞌra
(Mt. 21.12‑17; Lc. 19.45‑48; Jn. 2.13‑22)
15 Naꞌra bedyinyaquëꞌ ciudad Jerusalén, uyo Jesús tatula ruꞌa idaoꞌ rnabëꞌra, blaohuëꞌ yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ ganꞌ. Bzalanëꞌ layu mesa quie yaca benꞌ rutzaꞌ dumi. Bzalanëꞌ silla que yaca benꞌ rutiꞌ biu. 16 Bibëꞌ Jesús lato ta te yaca benëꞌ len yuaꞌ quieyaquëꞌ ruꞌa idaoꞌ rnabëꞌra naꞌ. 17 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ:
―Lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi rnan cani: “Luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra ni nacan ga ulidza benꞌ quie yugulu nación Diuzi.” Pero leꞌe aptzaꞌlen ruelen ca quie beló ga yuꞌu benꞌ uban.
18 Naꞌ yeguedyi yaca benëꞌ yaca xanꞌ xuzi len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés cabëꞌ bë Jesús quie yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ ruꞌa idaoꞌ rnabëꞌra. Naꞌ uzulaoyaquëꞌ reguilolaꞌadyiꞌyaquëꞌ bi hueyaquëꞌ ta gutiyaquëꞌ Jesús, danꞌ rdzebiyaquëꞌ lëbëꞌ nun quie raxe yaca benëꞌ ca na Jesús rusëdinëꞌ leyaquëꞌ. 19 Naꞌ baoyaꞌ dza, zezaꞌ Jesús ziolënëꞌ yaca benꞌ quiëꞌ zeyoyaquëꞌ Betania.
Ca guca quie yaga higo aobidyin
(Mt. 21.20‑22)
20 Caora uyeniꞌ dza tula, bezaꞌyaquëꞌ uyuꞌuyaquëꞌ neza blëꞌëyaquëꞌ aobidyi yaga higo lente lue quien. 21 Naꞌ bezaꞌlaꞌadyiꞌ Pedro cabëꞌ una Jesús quie yaga higo, naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Maestro, unaꞌcara, aobidyi yaga higo bdzeꞌdeꞌloꞌ.
22 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Sudyiꞌilële Diuzi. 23 Tali rniaꞌ leꞌe, con nutezi benꞌ yëbi yaꞌa niga: “Beyo, yeyuꞌu luꞌu nisadaoꞌ”, naꞌ chi du guicho du laꞌadyiꞌyaquëꞌ rzudyiꞌilëyaquëꞌ Diuzi, huenëꞌ ca yëbiyaquëꞌ yaꞌa, naꞌra huaca quie yaꞌa ca yëbiyaquëꞌn. 24 Quie lenaꞌ rniaꞌ leꞌe, cati hueꞌlële Diuzi diꞌidzaꞌ ta inabalenëꞌ bi cosa, chi rzudyiꞌilële Diuzi du guicho du laꞌadyiꞌle gun Diuzi ca ta inabalenëꞌ, naꞌra guncazinëꞌ. 25 Lëscanꞌ cati hueꞌlële Diuzi diꞌidzaꞌ, chi nede tu tamala bë yaca benëꞌ quiele, yeziꞌz̃ele quieyaquëꞌ. Canaꞌ hueziꞌz̃erë Xuziro Diuzi zu guibá dulaꞌ xquia quiele. 26 Pero chi biyeziꞌz̃ele quieyaquëꞌ, lëscanꞌ biyeziꞌz̃e Xuziro Diuzi zu guibá dulaꞌ xquia quiele.
Unabayaquëꞌ Jesús nu ben yelaꞌ rnabëꞌ quienëꞌ
(Mt. 21.23‑27; Lc. 20.1‑8)
27 Naꞌra bezaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ bedyinyaquëꞌ ciudad Jerusalén tatula. Naꞌ caora uyuꞌu Jesús luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra rdanëꞌ naꞌ, caora naꞌ bdyin yaca xanꞌ pxuzi len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés ga rdëꞌ. 28 Naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Una nëtoꞌ, ¿nu ben yelaꞌ rnabëꞌ quioꞌ, danꞌ bablaoloꞌ benꞌ yuꞌu huëtiꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra?
29 Naꞌ una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―Lëscanꞌ reꞌendaꞌ inabaꞌ leꞌe tu diꞌidzaꞌ. Chi yequëbile ta inabaꞌ leꞌe, naꞌ iniaꞌ leꞌe nu ben yelaꞌ rnabëꞌ quiaꞌ danꞌ biaꞌ canaꞌ. 30 Naꞌ inabaꞌ leꞌe: ¿Nuz̃i useꞌelaꞌ Juan ta bëꞌnëꞌ lao yaca benëꞌ? ¿Useꞌelaꞌ Diuzi lëbëꞌ o ta racazi laꞌadyiꞌnëꞌ bidëꞌ?
31 Naꞌra uzulaoyaquëꞌ rtzaloyaquëꞌ ruꞌelëyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ diꞌidzaꞌ nayaquëꞌ:
―¿Cabiz̃i yëbironëꞌ? Chanꞌ yëbironëꞌ: “Diuzi useꞌelëꞌ lëbëꞌ”, tanaꞌ huanëꞌ raꞌo: “¿Bixquienꞌ bigulele quienëꞌ?” 32 Pero bisaqueꞌ yëbironëꞌ: “Ta racazi laꞌadyiꞌnëꞌ bidëꞌ.”
Naꞌ bdzebiyaquëꞌ yëbiyaquëꞌ Jesús canꞌ, como danꞌ neziyaquëꞌ huadzaꞌ yaca benëꞌ leyaquëꞌ nun quie rna yaca benëꞌ naca Juan benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi, benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzëꞌ. 33 Quie lenaꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Binezindoꞌ.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Lëscanꞌ nëꞌëdiꞌ, biiniaꞌ leꞌe nu ben yelaꞌ rnabëꞌ quiaꞌ, danꞌ bablaohuaꞌ benꞌ yuꞌu huëtiꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra.