12
Bzu Jesús tu diꞌidzaꞌ quie yaca benꞌ hue dyin, yaca benꞌ mala
(Mt. 21.33‑46; Lc. 20.9‑19)
Naꞌra una Jesús diꞌidzaꞌ ni rëbinëꞌ benëꞌ:
―Uzu tu benꞌ guza bedzuliꞌ layela quienëꞌ. Lëscanꞌ psioguëꞌn ulëchinëꞌn corale, udixunëꞌ tu yo lagaꞌ ga usinëꞌ nisa bedzuliꞌ. Lëscanꞌ bënëꞌ tu yuꞌu de yo ga cuia benëꞌ ta gapayaquëꞌ bedzuliꞌ quienëꞌ.
’Naꞌra bëꞌnëꞌn lao naꞌa yaca benëꞌ naca ladyinëꞌë, uzaꞌnëꞌ zioguëꞌ zituꞌ. Biz̃i cati bdyin biuꞌ quie usecho quie bedzuliꞌ, naꞌ beseꞌelaꞌ xanꞌ layela tu benꞌ zu laohuëꞌ ta tzenabanëꞌ tu ta reduꞌulanëꞌ siꞌnëꞌ quie bedzuliꞌ quienëꞌ. Pero belaꞌcala bëꞌyaquëꞌ ziꞌ benꞌ useꞌelaꞌ xaꞌnyaquëꞌ. Naꞌ bezaꞌnëꞌ gabi zeyuꞌanëꞌ. Naꞌra beseꞌelaꞌ benꞌ xanꞌ layela benꞌ tula zioguëꞌ. Pero lagazi udiyaquëꞌ lëbëꞌ yo, bëꞌyaquëꞌ guicho benꞌ naꞌ ziꞌ, ptasi bnioyaquëꞌ lëbëꞌ. Naꞌ biz̃i beseꞌelaꞌ xanꞌ layela benꞌ tula zioguëꞌ, pero bëtiyaquëꞌ lënëꞌ. Te naꞌ beseꞌelaꞌ xanꞌ layela benꞌ zë, uyo tu huio tu huioyaquëꞌ. Con bala benꞌ useꞌelaꞌ xanꞌ layela bëꞌyaquëꞌ ziꞌ, ibalayaquëꞌ bëtiyaquëꞌ.
’Biz̃i ga beyudyicala uzu tu z̃iꞌi xanꞌ layela, lega nedyëꞌënëꞌ lëbëꞌ. Naꞌ useꞌelëꞌ z̃iꞌinëꞌ unëꞌ: “Decazide gapalaꞌnyaquëꞌ z̃iꞌinaꞌ.” Pero bëꞌ blëꞌë yaca benꞌ naca ladyinëꞌë layela babdyin z̃iꞌi xaꞌnyaquëꞌ, naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ: “Biꞌ niga, gaca quiebiꞌ layu niga cati bagati xuzibiꞌ. Uletzaꞌ gutirobiꞌ cuenda siꞌro layu niga gacan quiero.” Naꞌ bëxoyaquëꞌbiꞌ bëtiyaquëꞌbiꞌ, ulioyaquëꞌbiꞌ ganꞌ de layela.
Naꞌra unaba Jesús yaca benëꞌ nitaꞌ naꞌ unëꞌ:
―¿Cabiz̃i reyaꞌalaꞌ hue benꞌ naca xanꞌ layela? Decazide huedyinnëꞌ ganꞌ de layela quienëꞌ ta gutinëꞌ yaca benꞌ nuꞌenëꞌ ladyinëꞌë, hueꞌnëꞌ yaca benꞌ tula gaca ladyinaꞌayaquëꞌ layela quienëꞌ.
10 Lëscanꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Binenaꞌle ca rnën lëꞌë guichi quie Diuzi? Cani rnën:
Yo lagaꞌ ta baoruꞌun yaca benꞌ hue huecuaꞌ, lëyo naꞌ besiꞌ Diuzi bzunëꞌn ga naca belao, ga rzulao bezu.
11 Canaꞌ bë Diuzi.
Nacan tadyaꞌa gula.
Nacan ziꞌ ta yebanziro.
12 Naꞌra guꞌunyaquëꞌ guxuyaquëꞌ Jesús udzeꞌyaquëꞌ lëbëꞌ luꞌu dyiguiba como danꞌ gucabëꞌyaquëꞌ unë Jesús diꞌidzaꞌ naꞌ condre leyaquëꞌ. Pero como danꞌ bdzebiyaquëꞌ bi hue yaca benëꞌ quieyaquëꞌ, psanyaquëꞌ quienëꞌ, bezaꞌyaquëꞌ zeyoyaquëꞌ.
Unabayaquëꞌ Jesús ca naca quie impuesto
(Mt. 22.15‑22; Lc. 20. 20‑26)
13 Ude beyudyi naꞌ, useꞌelaꞌyaquëꞌ chopa tzona benꞌ naca partido fariseo len ichopa tzona benꞌ naca partido quie rey Herodes ta tzenabayaquëꞌ Jesús diꞌidzaꞌ ta hueyaquëꞌ trampa quienëꞌ chi biguinonëꞌ lao diꞌidzaꞌ quienëꞌ ta saqueꞌ gaoyaquëꞌ lëbëꞌ xquia. 14 Quie lenaꞌ bdyinyaquëꞌ ganꞌ zë Jesús unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Maestro, banezindoꞌ luëꞌ rusëdioꞌ yaca benëꞌ diꞌidzaꞌ naca li. Naꞌ biruꞌ cuenda bi naque yaca benëꞌ sino rusëdioꞌ leyaquëꞌ tali xneza Diuzi. Unacara nëtoꞌ: ¿Ruꞌen lato quiz̃oro quie impuesto quie benꞌ naca gobierno romano? ¿Reyaꞌalaꞌ quiz̃oron o chi bireyaꞌalaꞌ quiz̃oron?
15 Pero gucabëꞌ Jesús ca naca pensari mala yuꞌuyaquëꞌ birueyaquëꞌ ca rnayaquëꞌ. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bixquienꞌ reꞌenle cuëchile trampa quiaꞌ? Uletzexiꞌ tu dumi plata ta inaꞌa.
16 Naꞌra yexiꞌyaquëꞌ tu dumi plata. Naꞌ caora blëꞌënëꞌn, unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Nu guicho, nu laohue daꞌ lëꞌën?
Naꞌ bequëbiyaquëꞌ unayaquëꞌ Jesús:
―Daꞌ lëꞌën guicho laohue benꞌ naca gobierno quie benꞌ romano.
17 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Ulehueꞌ benꞌ naca gobierno ta reduꞌulanëꞌ siꞌnëꞌ. Lëscanꞌ ulehueꞌ Diuzi ta reduꞌulanëꞌ siꞌnëꞌ.
Naꞌ tu bebanziyaquëꞌ canꞌ unëꞌ.
Unabayaquëꞌ Jesús quie benꞌ baguti beban
(Mt. 22.23‑33; Lc. 20.27‑40)
18 Tanaꞌ uyorë yaca benꞌ partido Saduceo ganꞌ zë Jesús. Naꞌ leyaquëꞌ rnayaquëꞌ biyeban yaca benꞌ baguti. Quie lenaꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
19 ―Maestro, ca naca diꞌidzaꞌ bzu Moisés lëꞌë guichi, rnën chi baguti tu beꞌmbyu, naꞌ begaꞌn z̃gulanëꞌ tu cuinzëꞌ, nunu z̃iꞌiyaquëꞌ uzu, reyaꞌalaꞌ yeziꞌ bichinëꞌ nigula quie benꞌ baguti tacuenda yezu xcuidiꞌ yeziꞌ lao benꞌ baguti. 20 Naꞌ ugunro guca gadyi bichiyaquëꞌ. Naꞌ benꞌ nëro uz̃iꞌnëꞌ nigula quienëꞌ. Pero ni tu z̃iꞌiyaquëꞌ biuzu gutinëꞌ. 21 Naꞌ biz̃i benꞌ urupe beziꞌnëꞌ nigula quie benꞌ bichinëꞌ, benꞌ baguti. Lëzi gutirënëꞌ, nunu z̃iꞌiyaquëꞌ uzurë. Naꞌ biz̃i benꞌ uyune beziꞌrënëꞌ nigula quie benꞌ bichinëꞌ, benꞌ baguti. Lëzirë gutirënëꞌ nunu z̃iꞌiyaquëꞌ uzurë. 22 Canaꞌ guca quie lao gadyiteyaquëꞌ, yaca benꞌ uzulë nigula. Gabeyudyicala quie nigula gutirënëꞌ. 23 Naꞌra chi tali naꞌ yeban yaca benꞌ huati, ¿ca nurlayaquëꞌ naca z̃gulayaquëꞌ nigula naꞌ, como danꞌ lao gadyi bichiyaquëꞌ uzulëyaquëꞌ lëbëꞌ?
24 Naꞌ bequëbi Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Lega nequixile como danꞌ binezile cabëꞌ rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi. Lëscanꞌ binezile cabëꞌ naca yelaꞌ huaca quie Diuzi. 25 Cati babeban yaca benꞌ baguti, naꞌ bira sulëyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ ca z̃gulayaquëꞌ, ca xquiuyaquëꞌ. Gaca quieyaquëꞌ ca quie yaca ángel quie Diuzi, benꞌ yuꞌuyaca guibá. 26 Pero quie benꞌ baguti yeban, ¿binelabale lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi cabëꞌ gudyi Diuzi Moisés dza naꞌ caora uzë Moisés ganꞌ reꞌ yaga raꞌalaꞌ guiꞌ birena? Lëganꞌ naꞌ una Diuzi rëbinëꞌ Moisés: “Nacaꞌ Diuzi quie xuzixtaꞌoloꞌ Abraham, len quie xuzixtaꞌoloꞌ Isaac, len quie xuzixtaꞌoloꞌ Jacob.” 27 Canaꞌ una Diuzi gudyinëꞌ leyaquëꞌ, baꞌalaꞌcazi bagutiyaquëꞌ azio zë iza caora. Lenaꞌ ruluꞌen rlëꞌë Diuzi leyaquëꞌ ca benꞌ neneban, quele ca benꞌ baguti. Tanaꞌ lenaꞌ lega nequixile.
Una Jesús quie tu mandamiento rnabëꞌra
(Mt. 22.34‑40)
28 Naꞌra bdyinrë tu benꞌ rusëdi ley quie Moisés. Dyëꞌëdi babenëꞌ cabëꞌ diꞌidzaꞌ bequëbi Jesús yaca benëꞌ. Naꞌ como nezinëꞌ dyëꞌëdi requëbi Jesús bi pregunta rnaba yaca benëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―¿Ca nurla mandamiento rnabëꞌran raꞌo hue quiero len?
29 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Cani naca mandamiento rnabëꞌran raꞌo: “Ulezëcara nagale, leꞌe benꞌ Israel. Tuzi Diuzi quiero zu, ganura Diuzi tula zu. 30 Reyaꞌalaꞌ idyëꞌëro Diuzi quiero du guicho du laꞌadyiꞌro.” Lenaꞌ naca mandamiento rnabëꞌran raꞌo. 31 Lëscanꞌ derë itu mandamiento nacan belao reyaꞌalaꞌ hue quiero. Cani rnën: “Reyaꞌalaꞌ idyëꞌëro laguedyiro cabëꞌ nedyëꞌëro cuinro.” Tuzi len naca mandamiento rnabëꞌra quiero, hue quiero len.
32 Naꞌra una benꞌ rusëdi ley quie Moisés rëbinëꞌ Jesús:
―Tahuen gula naꞌ cabëꞌ unaoꞌ, Maestro. Nacan tali unaoꞌ tuzi Diuzi zu, ganura Diuzi tula zu. 33 Lëscanꞌ zacaꞌran lao Diuzi idyëꞌëronëꞌ du guicho du laꞌadyiꞌro, lëscanꞌ idyëꞌëro laguedyiro ca nedyëꞌëro cuinro. Lenaꞌ zacaꞌran lao Diuzi quele ca yaca bia rutiro ruzeiro ruꞌaba ta hueꞌrobaꞌ Diuzi.
34 Naꞌra caora be Jesús cabëꞌ diꞌidzaꞌ dyaꞌa una benꞌ naꞌ, naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Ilëꞌëtiꞌzi nerdziogueloꞌ gacoꞌ benꞌ tzuꞌu guibá ga rnabëꞌ Diuzi.
Naꞌra nitu yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ beyaz̃oyaquëꞌ inabayaquëꞌ lëbëꞌ diꞌidzaꞌ mazara.
Naca benꞌ Cristo Señor quie rey David
(Mt. 22.41‑46; Lc. 20.41‑44)
35 Naꞌra rusëdi Jesús yaca benꞌ bdupa luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra, unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Ca biz̃i ina yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, como nayaquëꞌ naca Cristo z̃iꞌisuba rey David? 36 Porque cuin rey David, du yuꞌunëꞌ Bichi Be quie Diuzi, unëꞌ cani:
Una Diuzi rëbinëꞌ benꞌ naca Señor quiaꞌ: “Ureꞌ cuëtaꞌ zaquëꞌ yebë niga hasta idyin dza cuëchaꞌ xniꞌaloꞌ yaca benꞌ rudie luëꞌ.”
37 Quie lenaꞌ rnabaꞌ leꞌe, ¿cómo naca Cristo z̃iꞌisuba rey David, chi cuin rey David unëꞌ naca Cristo Señor quienëꞌ?
Biz̃i lega redaohue yaca benëꞌ canꞌ una Jesús.
Udao Jesús xquia yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés
(Mt. 23.1‑36; Lc. 11.37‑54; 20.45‑47)
38 Naꞌra ca rusëdi Jesús yaca benëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Gapale cuidado bihuele ca rue yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés. Lega rexeyaquëꞌ laꞌariꞌ naca tona. Lega rexeyaquëꞌ gapalaꞌn yaca benëꞌ leyaquëꞌ ga rdayaquëꞌ tu neza. 39 Lega rexeyaquëꞌ cueꞌyaquëꞌ ga rbeꞌ benꞌ balaꞌana chi luꞌu idaoꞌ sinagoga, chi ga raca lani. 40 Zidza rulidzayaquëꞌ Diuzi cuenda ilëꞌë yaca benëꞌ leyaquëꞌ benꞌ quie Diuzi, pero bëꞌ rueziyaquëꞌ danꞌ reguilolaꞌadyiꞌyaquëꞌ bi hueyaquëꞌ ta cubayaquëꞌ ta de quie yaca nigula baguti xquiuhue. Quie lenaꞌ huera Diuzi leyaquëꞌ tu castigo huala gula.
Una Jesús quie tu nigula guti xquiuhue bdzeꞌnëꞌ gun quie idaoꞌ
(Lc. 21.1‑4)
41 Naꞌ guca tu dza zë Jesús luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra blëꞌënëꞌ rudzeꞌ yaca benëꞌ dumi quieyaquëꞌ luꞌu caja ga yuꞌun gun quie idaoꞌ. Blëꞌënëꞌ rudzeꞌ zë benꞌ uñaꞌa yalao dumi luꞌu caja naꞌ. 42 Lëscanꞌ blëꞌënëꞌ bdzeꞌ tu nigula guti xquiuhue chopa dumi daoꞌ lasi de cobre ta zacaꞌn ledaoꞌzi luꞌu caja naꞌ. 43 Naꞌra guz̃i Jesús yaca benꞌ quiëꞌ, unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―Tali rniaꞌ leꞌe, nigula naꞌ naquëꞌ benꞌ yëchiꞌ gula, aguti xquiuhuëꞌ, pero ca naca dumi bdzeꞌnëꞌ luꞌu caja, nacaran dumi z̃e quele ca ta bdzeꞌ yaca benꞌ uñaꞌa. 44 Ta begaꞌnnan sobre quieyaquëꞌ bdzeꞌyaquëꞌ luꞌu caja naꞌ. Pero lënigula benꞌ yëchiꞌ, bdzeꞌnëꞌ ca tu dumi daoꞌ dezi quienëꞌ ta raꞌonëꞌ ta raonëꞌ.