15
Zë Jesús lao Pilato
(Mt. 27.1‑2, 11‑14; Lc. 23.1‑5; Jn. 18.28‑38)
Caora baoyaniꞌ dza tula, bedupa yaca xanꞌ pxuzi, len yaca benꞌ gula, len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, len yaca los demás benꞌ rnabëꞌ, bëyaquëꞌ junta. Pquioyaquëꞌ Jesús uquiëꞌyaquëꞌ psedyinyaquëꞌ lëbëꞌ lao naꞌa Pilato. Naꞌ unaba Pilato rëbinëꞌ Jesús:
―¿Tabala nacoꞌ rey quie benꞌ Israel?
Naꞌra bequëbi Jesús rëbinëꞌ Pilato:
―Ca unaoꞌ, canaꞌ nacaꞌ quiaꞌ.
Biz̃i naꞌ udao yaca xanꞌ pxuzi Jesús xquia z̃e. Lenaꞌ una Pilato rëbinëꞌ Jesús:
―¿Bixquienꞌ birequëboꞌ? Huala rao yaca benꞌ niga luëꞌ xquia.
Pero begaꞌn Jesús chizi, bibequëbinëꞌ. Quie lenaꞌ biubin Pilato bi pensari huenëꞌ quie Jesús.
Pchugubëꞌyaquëꞌ gati Jesús
(Mt. 27.15‑31; Lc. 23.13‑25; Jn. 18.38‑19.16)
Naꞌ de tu costumbre quie Pilato yebionëꞌ tu benꞌ preso yuꞌu luꞌu dyiguiba tu raca lani pascua. Naꞌ yebio Pilato nutezi benꞌ reꞌen yaca benëꞌ yero. Naꞌra luꞌu dyiguiba yuꞌu yaca benꞌ bëti benëꞌ, benꞌ udilalë gobierno. Naꞌ yuꞌurë tu benꞌ lao Barrabás luꞌu dyiguiba, benꞌ nuelë leyaquëꞌ tuz̃e. Naꞌ bdyin yaca benëꞌ ga zë Pilato unabayaquëꞌ chi biyebionëꞌ tu benꞌ yuꞌu luꞌu dyiguiba según ca naca costumbre. Canaꞌ una Pilato rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Reꞌenle yebiogaꞌ benꞌ na naquëꞌ rey quie benꞌ Israel?
10 Canaꞌ una Pilato, porque gucabëꞌnëꞌ yelaꞌ z̃ëꞌ quie yaca xanꞌ pxuzi psedyinyaquëꞌ Jesús laohuëꞌ. 11 Naꞌ begaꞌn yaca xanꞌ pxuzi diꞌidzaꞌ ta yëbiyaquëꞌ yaca benëꞌ ta inabayaquëꞌ yebio Pilato Barrabás. 12 Naꞌ una Pilato rëbinëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ:
―¿Biz̃i reꞌenle huaꞌ quie benꞌ na naquëꞌ rey quie benꞌ Israel?
13 Naꞌ uredyiyaꞌyaquëꞌ bequëbiyaquëꞌ:
―¡Udaꞌloꞌnëꞌ lëꞌë yaga cruzo!
14 Biz̃i naꞌ una Pilato gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Biz̃i xquia bënëꞌ?
Pero tatula uredyiyaꞌyaquëꞌ:
―Udaꞌloꞌnëꞌ lëꞌë yaga cruzo.
15 Naꞌra como biguꞌun Pilato idzaꞌ yaca benëꞌ lëbëꞌ, bzuëꞌ diꞌidzaꞌ bebioguëꞌ Barrabás luꞌu dyiguiba. Lëscanꞌ bënëꞌ mandado qui yaca soldado Jesús guidi, naꞌtera udaꞌyaquëꞌ lëbëꞌ lëꞌë yaga cruzo gatinëꞌ.
16 Biz̃i uquiëꞌ yaca soldado Jesús zioyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ laliꞌa quie palacio (diꞌidzaꞌ quieyaquëꞌ laona pretorio). Naꞌ guz̃iyaquëꞌ yaca los demás benꞌ naca soldado laguedyiyaquëꞌ. 17 Caora naꞌ bgacoyaquëꞌ Jesús tu laꞌariꞌ morado, bdzeꞌyaquëꞌ tu coron yëchiꞌ guichonëꞌ. 18 Lëscanꞌ uredyiyaꞌyaquëꞌ ptituyaquëꞌ lëbëꞌ unayaquëꞌ:
―¡Viva rey quie benꞌ Israel!
19 Caora naꞌ udiyaquëꞌ yaga guichonëꞌ, bdaꞌyaquëꞌ z̃enꞌ laohuëꞌ, ptituyaquëꞌ uditzu z̃ibiyaquëꞌ bëyaquëꞌ ca quie benꞌ rapalaꞌn lëbëꞌ. 20 Beyudyi ptituyaquëꞌ lëbëꞌ, naꞌ belëchoyaquëꞌ laꞌariꞌ morado, begacoyaquëꞌ lëbëꞌ z̃abëꞌ, uquiëꞌyaquëꞌ lëbëꞌ ta udaꞌyaquëꞌ lëbëꞌ lëꞌë yaga cruzo gatinëꞌ.
Bdaꞌyaquëꞌ Jesús lëꞌë yaga cruzo
(Mt. 27.32‑44; Lc. 23.26‑43; Jn. 19.17‑27)
21 Naꞌ du tu neza ganꞌ zioyaquëꞌ, bedzagayaquëꞌ tu benꞌ yedyi Cirene laohuëꞌ Simón, benꞌ xuzi Alejandro len Rufo. Bezëꞌë layela ga uyoguëꞌ. Naꞌra bë yaca soldado mandado biꞌanëꞌ yaga cruzo nuꞌa Jesús.
22 Naꞌ zioyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ ga laona Gólgota (ta inaro xtiꞌidzaꞌro: Yaꞌa chita guicho benꞌ huati). 23 Biz̃i bëꞌyaquëꞌ lëbëꞌ vino nequixi taslaꞌ gula laona mirra, pero biguꞌunnëꞌ yoꞌonëꞌn. 24 Naꞌra bdaꞌ yaca soldado lëbëꞌ lëꞌë yaga cruzo. Te beyudyi naꞌ, bëyaquëꞌ sorteo ca nu xlaz̃oyaquëꞌ gaca quieyaquëꞌ z̃aba Jesús.
25 Baruen las nueve te dza cati bdaꞌyaquëꞌ Jesús lëꞌë yaga cruzo. 26 Naꞌ guicho cruzo bdyiayaquëꞌ tu letrero ga rguixogueꞌn bi causa de quienëꞌ danꞌ bëtiyaquëꞌ lëbëꞌ. Lëꞌë letrero rnën caniga: “Rey quie benꞌ Israel.” 27 Lëzi bdaꞌrëyaquëꞌ chopa benꞌ uban lëꞌë yaga cruzo. Bzuyaquëꞌ tun zaquëꞌ yebë cuëta Jesús, itun bzuyaquëꞌ zaquëꞌ yegaꞌla. 28 Canaꞌ guca quienëꞌ bzun diꞌidzaꞌ ca rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi cani: “Psacayaquëꞌ lëbëꞌ ca benꞌ mala.”
29 Naꞌra ptasi bnio yaca benꞌ rede ganꞌ nedaꞌ Jesús lëꞌë yaga cruzo. Uredyiyaꞌyaquëꞌ tu rtulazi guichoyaquëꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Luëꞌ naoꞌ huadyiaguiꞌloꞌ idaoꞌ rnabëꞌra, naꞌtera yecuboꞌn gaca lao tzona dza, 30 psela cuinloꞌ, beyëzi lëꞌë yaga cruzo.
31 Lëscanꞌ ptitu yaca xanꞌ pxuzi len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés lëbëꞌ, unayaquëꞌ gudyiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Pselanëꞌ benꞌ tula, naꞌ bigaquëꞌ uselanëꞌ cuinnëꞌ. 32 Chi Cristo luëꞌ, chi rey quie benꞌ Israel luëꞌ, beyëzi lëꞌë yaga cruzo ilëꞌëndoꞌ, naꞌtera galendoꞌ quioꞌ.
Hasta ichopa yaca benꞌ nedaꞌlë yaga cruzo cuëta lëꞌë Jesús, ptasi bniorëyaquëꞌ lëbëꞌ.
Ca guca cati guti Jesús
(Mt. 27.45‑56; Lc. 23.44‑49; Jn. 19.28‑30)
33 Caora bagaꞌalaꞌ laꞌodza, bechula lao duz̃e ciudad naꞌ hasta reda tzona. 34 Caora naꞌ uredyiyaꞌ Jesús unëꞌ:
―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ―ta inaro xtiꞌidzaꞌro: Xuzaꞌ Diuzi, Xuzaꞌ Diuzi, ¿bixquienꞌ bapsanlaꞌadyoꞌ nëꞌëdiꞌ?
35 Naꞌra una yaca benꞌ nitaꞌ bago rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Ulezë nagale, rëz̃inëꞌ Elías.
36 Naꞌ laziote tu benꞌ nitaꞌ naꞌ yexiꞌnëꞌ tu ta naca yunꞌ ca z̃iꞌilaꞌ laona esponja. Naꞌ bdzeꞌnëꞌn luꞌu vino slaꞌ bzunëꞌn lao yaga ta bdyinnan sibi ga daꞌ Jesús ta supinëꞌn. Pero una bala yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ:
―Psan quienëꞌ. Yaꞌ inaꞌro chi guida Elías ta uchizanëꞌ lëbëꞌ.
37 Naꞌra uredyiyaꞌ Jesús gutinëꞌ. 38 Caora naꞌ, breꞌeza laꞌariꞌ naꞌalan luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra, gucan chopa laꞌa. 39 Naꞌ uzë xanꞌ yaca soldado zaquëꞌlao lao Jesús. Caora blëꞌënëꞌ cabëꞌ uredyiyaꞌ Jesús gutinëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ laguedyinëꞌ:
―Tali naca benꞌ ni z̃iꞌi Diuzi.
40 Lëzi lëganꞌ naꞌ nitaꞌrë yaca nigula rnaꞌyaquëꞌ Jesús zituꞌla. Ladoyaquëꞌ naꞌ zu María Magdalena, len María z̃naꞌ Santiago biꞌ nëchiꞌ, len José, len Salomé. 41 Lëleyaquëꞌ unaoyaquëꞌ Jesús cati udanëꞌ lao yaca yedyi nebaba Galilea gucalëyaquëꞌ lëbëꞌ. Lëzi nitaꞌrë yaca nigula tula, benꞌ uyolënëꞌ Jerusalén.
Pcachiꞌyaquëꞌ Jesús
(Mt. 27.57‑61; Lc. 23.50‑56; Jn. 19.38‑42)
42 Naꞌ gula rdzeꞌ dza bëyaquëꞌ ta gaoyaquëꞌ quie dza huezilaꞌadyiꞌ. 43 Bdyin tu benꞌ yedyi Arimatea laonëꞌ José. Naquëꞌ tu benꞌ rnabëꞌ entre yaca benꞌ rnabëꞌ quie benꞌ Israel. Rbezëꞌ dza inabëꞌ Diuzi lao duz̃e yedyi layu. Naꞌ beyaz̃oguëꞌ uyoguëꞌ ga zu Pilato yenabanëꞌ chi bihueꞌnëꞌ lato tzecachiꞌnëꞌ cuerpo quie Jesús. 44 Naꞌ bebanzi Pilato lagutite Jesús. Naꞌ guz̃ëꞌ benꞌ naca xanꞌ soldado unabanëꞌ lëbëꞌ chi tali baguti Jesús. 45 Caora gudyi xanꞌ soldado Pilato tali naꞌ baguti Jesús, naꞌra bëꞌnëꞌ lato ta yeyuꞌa José cuerpo quie Jesús. 46 Naꞌ uyo José yegueꞌnëꞌ tu laꞌariꞌ ta yetupanëꞌ cuerpo quie Jesús. Naꞌ beziꞌnëꞌ cuerpo quie Jesús betubinëꞌn laꞌariꞌ, bdzeꞌnëꞌn luꞌu tu beló yo ta uquiꞌn yaca benëꞌ según ca naca costumbre quieyaquëꞌ. Naꞌ uz̃iꞌnëꞌ tu yo taꞌa, bdaꞌnëꞌn ruꞌa beló yo. 47 Biz̃i María Magdalena, len María z̃naꞌ José, blëꞌëyaquëꞌ ganꞌ bdzëꞌ José cuerpo quie Jesús.