16
Ca guca cati beban Jesús
(Mt. 28.1‑10; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)
Caora baode dza saodo, dza huezilaꞌadyiꞌ quieyaquëꞌ, uyo María Magdalena, len María z̃naꞌ Santiago, len Salomé ta gaꞌoyaquëꞌ aceite rlaꞌ z̃ixi z̃eo ta ulaꞌoyaquëꞌ cuerpo quie Jesús. Naꞌ caora uyaniꞌ zila daoꞌ dza domingo, dza nëro quieyaquëꞌ, uyoyaquëꞌ ganꞌ zu beló yo ganꞌ de cuerpo quie Jesús. Naꞌ unayaquëꞌ:
―¿Nuz̃i yëbiro ta cubayaquëꞌ yo taꞌa daꞌ ruꞌa beló?
Cati bdyinyaquëꞌ ganꞌ, blëꞌëyaquëꞌ bira daꞌ yo taꞌa ruꞌa beló yo. Naꞌ uyuꞌuyaquëꞌ luꞌu beló yo, blëꞌëyaquëꞌ tu ángel nacanëꞌ ca tu forma biꞌbyu ruꞌabe. Reꞌnëꞌ zaquëꞌ yebë luꞌu beló yo, naconëꞌ tu laꞌariꞌ bezëri. Naꞌ lega bdzebiyaquëꞌ. Naꞌra unë ángel naꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Bidzebile. Bazaꞌle denaꞌle Jesús, benꞌ yedyi Nazaret, benꞌ guti lëꞌë yaga cruzo. Bira denëꞌ niga, babebannëꞌ. Ulenaꞌcara ga udixoyaquëꞌ cuerpo quienëꞌ. Uleyo uletzeguëdyi Pedro len yaca los demás yaca benꞌ quie Jesús de que huabialaohuëꞌ laole neza Galilea. Hualëꞌëlenëꞌ ganꞌ con ca rniaꞌ.
Biz̃i naꞌ bero yaca nigula luꞌu beló yo. Du rdzebiyaquëꞌ du rz̃iziyaquëꞌ uyuꞌuyaquëꞌ be. Nitu nunu benꞌ bedilayaquëꞌ tu neza bigudyiyaquëꞌ cabëꞌ blëꞌëyaquëꞌ como canꞌ rdzebiyaquëꞌ.
Ptilalao Jesús María Magdalena
(Jn. 20.11‑18)
Biz̃i beyudyi beban Jesús dza domingo, dza nëro quieyaquëꞌ, tanëro ptilalaohuëꞌ María Magdalena, benꞌ bebio Jesús gadyi bichi be mala. 10 Naꞌra uyo María tzetixogueꞌnëꞌ yaca benꞌ unao Jesús dza naꞌ. Begaꞌnyaquëꞌ guqueyëchiꞌyaquëꞌ uredyiyaquëꞌ nun quie danꞌ guti Jesús. 11 Naꞌ cati beyaquëꞌ cabëꞌ gudyi María leyaquëꞌ de que beban Jesús, blëꞌë María lëbëꞌ, biguleyaquëꞌ quienëꞌ.
Ptilalao Jesús chopa benꞌ nao xnezanëꞌ
(Lc. 24.13‑35)
12 Te beyudyi naꞌ, betzaꞌ cuin Jesús yetilalaohuëꞌ chopa benꞌ zio layela, benꞌ nao xnezëꞌ. 13 Naꞌ lëscanꞌ uyoyaquëꞌ yetixogueꞌyaquëꞌ yaca los demás benꞌ nao xneza Jesús de que babebannëꞌ, denꞌ biguleyaquëꞌ quieyaquëꞌ.
Useꞌelaꞌ Jesús yaca benꞌ quiëꞌ ta tzetixogueꞌyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi
(Mt. 28.16‑20; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
14 Te beyudyi naꞌ, ptilalao Jesús yaca chiptu benꞌ quienëꞌ tu reꞌyaquëꞌ lao mesa neraoyaquëꞌ. Naꞌra udilanëꞌ leyaquëꞌ nun quie yelaꞌ zidi quieyaquëꞌ biguleyaquëꞌ quie benꞌ gudyi leyaquëꞌ blëꞌëyaquëꞌ lëbëꞌ bebannëꞌ. 15 Naꞌ una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uletzio lao duz̃e yedyi layu tzetixogueꞌle yugulu benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. 16 Naꞌ nu benꞌ gale quiaꞌ, benꞌ nao xnezaꞌ, benꞌ siꞌ laohue, huaziꞌ Diuzi lëbëꞌ guibá. Pero nu benꞌ bigale quiaꞌ, benꞌ binao xnezaꞌ, huachugubëꞌ Diuzi quienëꞌ yeyonëꞌ guiꞌ gabila. 17 Cani naca seña hue yaca benꞌ inao xnezaꞌ. Du rzëtoyaquëꞌ laohuaꞌ huebioyaquëꞌ yaca bichi be mala yuꞌu yaca benëꞌ. Huacayaquëꞌ inayaquëꞌ diꞌidzaꞌ quie benꞌ tula. 18 Chi guxuyaquëꞌ bëla rguiꞌidyiꞌ, bibi huebaꞌ quieyaquëꞌ. Chi yoꞌoyaquëꞌ tu ta naca veneno, bibi huena quieyaquëꞌ. Chi udaꞌ naꞌayaquëꞌ yaca benꞌ raca z̃hueꞌ, hueyacayaquëꞌ.
Beyëpi Jesús ladza zeyonëꞌ guibá
(Lc. 24.50‑53)
19 Bëꞌ beyudyi unë Señor quiero Jesús canaꞌ, beyëpinëꞌ ladza zeyonëꞌ guibá ga reꞌnëꞌ zaquëꞌ yebë quie Diuzi. 20 Naꞌ uzaꞌ yaca benꞌ quie Jesús ta quixogueꞌyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi duz̃e yedyi layu. Gucalë Señor quiero Jesús leyaquëꞌ, bënëꞌ yelaꞌ huaca quienëꞌ ta uluꞌen xtiꞌidzaꞌ Diuzi naꞌ rguixogueꞌyaquëꞌ. Amén.