Yech yilo kwaan mkee Juan
1
Lee wdizh kwaan nzaa yalnaban
Jesús nak Wdizh kwaan nzaa yalnaban; axta leezha mdexkwaa Dios yizhyo ne nzola xaa. Lee nu mbin kwaan nguné xaa, nu mlu xaa lo nu kwaan prop zaalo nu. Ngune nu lo xaa, nu kwaan yaa nu mgal nu cho xaa. Jesús nak Wdizh kwaan nzaa yalnaban, lo nu mlu xaa, nu ngune nu lo xaa, zee nzaa nu kwent cheen yalnaban ne lo rese gu. Lee xaa mzo lo Xuz be, per mlu xaa lo nu. Nzaa nu kwent kwaan mlu lo nu, nu kwaan mbin nu, zee rese be gak tubka, kwentaxa tubka nak be kwaan Xuz be Dios, nu kwaan Xgann xaa, Jesucrist. Kakee nu re kwaane lo gu zee nix gak lextoo re be.
Dios nak xni
Nu kwaane nak kwaan né Jesucrist lo re nu, nu snee nseed nu re gu: Dios nak xni, nu tira nyent yalnakaw lo xaa. Chelee be yé be, tubka nak be kwaan lee xaa, nu nle be re kwaan nle re xaa kwaan nzo lo yalnakaw, nkade be leeka be nu nakalet be kwaan wli. Per chelee be nle be re kwaan nle re xaa nzo lo xni, modxa nzo Dios lo xni, nyenn tub be stub be, zee lee xren Jesucrist, Xgann xaa, le nambey re be lo rese jwalt kwaana mle be. Chelee be yé be, namlet be nik tub jwalt, leeka be kakade be, nu nanlet be kwaan wli. Per chelee be yé be rese kwaan nawent kwaan mle be lo xaa, telisa chee xaa rese jwalt kwaan mle be nu le nzhul xaa lextoo be nel lee xaa nak xaa nali nu tubka nzo xaa kwaan be. 10 Chelee be yé be, nanzebt be nik tub jwalt, zee nzob be Dios mod tub xaa nkade nu lee xtizh Dios nanzhot leen lextoo be.