3
Lee Xaa Nabeyy bare
Wech nu bzan, xaa nkedoola na, kwaane gak rop yech kakee na lo re gu. Nu lo rop yech ne nza na konsej lo re gu, zee le gu xgab nali. Bselazh gu re kwaan mkee re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo, xaa nambey nak; noka bselazh gu re kwaan nabeyy Xaa Nabeyy be, leeka kwent kwaan mzaa re nu, xaa mkayaa yalnabeyy, lo re gu, nel Xaa Nabeyy mzaa yalnaban kwaan tira lo be.
Nzhaal ne gu kwaane: Lee mbizh gwluzhtlaka yo myet xaa xizhno re kwaan wli, nu le re xaa kwaan nzhekla kwerp cheen xaa. Nu nabdizh xaa: “¿Cho gor gak kwaan nzhé Jesús, lee Jesús bare yaad? Nel axta leezha ngu re xey be, lee re kwaan lal nak mod naka axta leezha mdexkwaa yizhyo.” Leezha snee mbezh xaa, nlu nazaat xaa yek xaa gon xaa lee yiba nzhola axta yilo, nu lee yizhyo ne mroo leen nis kwaan yalnabeyy cheen wdizh kwaan ngunii Dios. Nu noka leeka kwaan nis mlux yizhyo ba, leezha msaaw nis dubse yizhyo, lee yizhyo ba mlux. Per lee yiba nu yizhyo kwaan nzho nal, kwaan leeka yalnabeyy cheen wdizh kwaan ngunii Dios, mlozhaw Dios kwaane zee yeka, nu leeka ki ba zek re xaa mbizh kwaan naab Dios kwent lo re myet, mbizh kwaan lux re xaa nawent.
Nu stub kwaan, wech nu bzan, xaa nkedoola na, bselazh gu lee Xaa Nabeyy nzak tub mbizh nak mod tub mil liin, nu tub mil liin nak mod tub mbizh. Nel lee Xaa Nabeyy nanzhakt tras lo re kwaan nzhé xaa, mod nzak lak xaa, sinka nyela xaa ne xaa be, nel nanzheklat xaa luux nik tub xaa, lee xaa nzhekla rese xaa laa kwaan nawent kwaan kale xaa nu wii xaa lo xaa.
10 Per lee mbizh kwaan bare Xaa Nabeyy zhin mod nzhin tub wann; lee yiba tira lux kwaan tub bi nye doo, axta re kwaan mas chutra yek tira, nu lee yizhyo nu re kwaan nawent cheena yek kwaan ki.
11 Nel rese kwaan snee lux, ¡nzhaal yo re be tub mod nambey nu nali! 12 Kwaz be zhin mbizh cheen Dios nu le be kwaan nzho mod le be zee lijer zhin mbizh ne. Mbizh zee, lee yiba lux kwaan ki, nu rese kwaan nzho yiba nu yizhyo lux kwaan xchoog cheen ki ba. 13 Per lee re be nkambaz yizhyo kub nu yiba kub kwaan né Dios zaa xaa, paro yo re be, xaa nali nak.
14 Kwaanzee, wech nu bzan, xaa nkedoola na, nel nkambaz be re kwaane, le be re kwaan wen, zee yizhal be lo Dios lee be chul nzhi, nu nali zo be, nu nik tub jwalt nanzhibt tich be. 15 Nu selazh be chozhiin nyela Xaa Nabeyy zee zeeraka yaad xaa, nel nzhekla xaa zaa yalnaban tira lo re myet. Kwaane noka mkee wech be Pab lo re gu, kwaan yalnzhak kwaan mzaa Dios lo xaa. 16 Lo rese yech kwaan mkee xaa nyaad kwaane lo, nixa nzho laka nagan doo la yek be. Per nzho xaa nawlit nlu re kwaan mkee Pab, kwentaxa nawlit nlu xaa stub naz kwaan nkee lo Xkyech Dios, nu snee nlux xaa leeka lee xaa. Nyent yek re xaa ne nu nanyet nzo xaa lo re kwaan nak xcheen Dios.
17 Kwaanzee, wech nu bzan, nela gu re kwaane nal, bkanap gu gu zee nalat gu lo re yalnkade cheen re xaa nanont ley lo, nu nalaat gu mod nali nzo gu lo Dios. 18 Per blabeyy wenra gu Jesucrist, Xaa Nabeyy be, xaa mzaa yalnaban kwaan tira lo be, nu bxeen gu yalnkela cheen xaa. ¡Lo lee xaa gool be nu nii be re wdizh chul, nala nu tubka!
¡Sbaa gaka!
Pér